Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 Temmuz 1936 Şehlr ve Memleket Haberleri Eyüb kazası Tarihi tefrika: 91 M. TURHAN TAN Siyasî icmal Yeni Bulgar kabinesi istiyoruz! Atatürk resimleri ve büstleri uluorta satılamaz! Siirdin derdleri Şehrin imarı için henüz kâfi tedbir alınmamıştır Bu sene Büyük Millet Meclisince kabul edilen bir kanuna tevfikan Eyüb naHenüz ortamektebde okuyan bir hiyesinin Fatih kazasından ayrılarak bir genc okuyucumuz bize uzun bir kaza haline konulduğu malumdur. Kara Mehmed, onun kayidsizliğini ustaca yalanlann başmda Sultan Köşkü gönül neşidesi sundu. Mektub de Şimdiki halde Eyüb kazası yalnız i tahlil edecek durumda değildi, şeranpolu efsanesi vardı. Kolçiskinin saf yürekli asmeğe dilimiz varmadığı için neşide darî islerle uğraşacaktır. Belediye işle düşürdükten sonra paşa adaşının çadın kerlere anlattığına göre bu köşk, Viya dediğimiz bu kâğıd, temiz bir he rile uğraşabilmesi için Cemiyeti Beledi nayı vaktile muhasara eden Kanunî Süna gidip kendinin ve. oğlunun yaralarını yecanı beliğ bir coşkunlukla ifade eyenin toplanması ve Eyübün Fatih ka timar ettirmeğe başlamıştı.Kolu budu sar leymanm rüyada Nemse Çasanna görüdiyor ve bize gencliğin millî ahlâka zasından ayrılarak müstakil bir belediye gılar içinde bulunan bir numarah Kara nerek verdiği emir üzerine yapılmıştı. temas eden mevzularla nasıl alâkateşkilâtına bağlanabilmesi için îstanbul Mehmed, iki adaşmın da kendine benze Kandillerde, kadir gecelerinde Süleymadar olduğunu gösteren yepyeni bir halkının reyine müracaate karar vere nın ruhu bu köşke geliyor, yüksek sesle diğini görünce gamlı gamlı içini çekti: misal veriyor. cektir. Bundan sonra îstanbul halkı E bir şeyler okuyormuş. İmparator, key Genc okuyucumuzu heyecanlan Ben, dedi, siz sağsmız, ayaktası yübde bir belediye teşkilâtı yapılması i dıran, Atatürk resimlerinin ve büstnız diye kendi yaralanma değer vermi fiyeti bildiğinden köşkü son derece temiz çin rey verecektir. Rey vermek münte yordum. Ölmekten de korkmuyordum. tutturur, mübarek gecelerde gülsuyu ile hibisani intihabmın ayni olacaktır. Rey lerinin satılış tarzıdır. Yalnız bizim tarafımızdan değil, bütün dünyaca Fakat şimdi içime kurd düştü. Üçümüz yıkatırmış. Halbuki Kara Mustafa Paşa Ier toplandıktan sonra Eyübde başlıba o koşkte saz çaldırıp şarab içtiğinden o resimlere ve o büstlere gösterilen de burada can verirsek arkada kalacakşına bir belediye teşkilâtı yapılması ka Sultan Süleymanm ruhu artık görünmez lara kim bakar? rarlaşacak ve Cemiyeti Belediye ona gö saygılı ve hararetli rağbetten istifada etmek istiyen satıcılann koyun Henüz kızdul olmaktan kurtulamamış olmuş!... ( l ) re Eyüb belediyesi için bütçesine tahsi Gene o yalanlara göre bir muhasara sat koyacaktır. Bu seneki bütçe yapılmış larını ve koltuklannı resimle, büstle ve nikâhlısile bir yastığa baş koymak için doldurup sokaklarda, köprü üzer Viyanadan zaferle, şerefle dönülmeği nm ya yirmibir, ya kırkbir gün devam et ve Dahiliye Vekâletince de tasdik edil mesi caiz olup daha fazla uzaması Tan miş olduğundan Eyüb kazasının belediye lermde, vapurlarda alışverişe giriş beklemekte bulunmuş olan Bülbül Hameleri genc okuvucumuzun dikkatitun da nikâhlısınm yaralarını sararken nya karşı isyan teşkil edermiş. Çünkü teşkilâtı için ancak 938 senesi bütçesine Hazreti Ali, Hayber kalesini yirmibir, tahsisat koymak imkânı hâsıl olacaktır ni celbetmiştir. O, Atatürkü teces j mırıldandı: süm ettiren resimlerin, büstlerin böy Haydi sen gözünü daldan, budak Hazreti Omer Kudüs sehrini kırkbir gün Binaenaleyh Eyüb kazasının idarî kısmı muhasara etmişlermiş. Sultan Süleyman faaliyete geçmekle beraber belediye teş le gelişigüzel ve uluorta sahlmasını tan sakınmıyorsun, sakınamıyorsun diyedoğru bulmuyor, millî edebin ve inlim. Bari ogluna mukayyed ol. Daha bu da bu kutsî an'aneyi bozmuş olmamak kilâtı için 938 senesini beklemek zaru için Viyana önünde yirmibir günden faz reti vardır. Yeni bir kaza ve belediye teşsanî terbiyenin icab ettirdiği tarza yaşta onu da kendine benzetmişsin, gül la durmamış imiş!.. göre satış işinin nizam altına alın tenini kalbura çevirmissin. kilâtı yapılması îstanbul belediyesinin emasını istiyor. Bu masallar, paralarmı ve esirlerini bir sasen kifayet etmemekte olan bütçesin Kara Mehmed, paşa adaşına değil, gün evvel memleketlerine taşımak iştiya den bir kısmını daha bu kaza için ayır Bülbül Hatuna cevab verdi: Genc okuvucumuzun yerden gö Sipahi çocuklan böyle yetişir. kile metrislerinde kıvranıp duran yağma mağa sebebiyet verecektir. ke kadar hakkı var. Atatürkün resÇapkının yaralanmak hoşuna gitmiyorsa cı unsurlan heyecanlandırmaktan tabia mi, Atatürkün heykeli ve büstü, bahtına küssün, şehzade doğmadığma tile geri kalamazdı. Fakat ekseriyet onMÜTEFERRtK Türk bayrağının eşi demektir. Çünlarda da olsa kuvvet Yeniçerilerde ve hayıflansm!. kü ikisi de ayni kuvvetle Türklüğü | temsil eder. Şanlı bayrağımızda u 1 Ve oğlunun başından sızan kanlan ya Sipahilerde idi. Kolçiski onlarm da yü Resmî bir ayar istasyonu kurulacak lu milletimizin tarihten üstün mefa \ lamakla meşgul olduğunu görünce gü reklerini kundaklamak için Kara Mustafa Paşanın Viyana hazinelerini zap îstanbul Olçüler Başmüfettişliğinde hirini görüp selâmladığımız gibi lümsedi: tetmek, askeri yağmadan ahkoymak fik bir ayar istasyonu açılmasma karar ve Atatürkün adında. şahsında ve re Düşman kanına, dedi, susamak iyi rini taşıdığmı kendine mahsus ustalıkla rilmiştir. Beş aya kadar bu istasyon kusimlerinde de milletimizin dehasını, amma kendi kanım içmek hoş değil. Kayaymaya çalışıyordu. rulacak ve burada bütün elektrik ve ha celâdetini, şerefini ve yaşamak haknını çevrene içer!.. Ayni zamanda Tökeli Imrenin Lehli vagazi saatlerinin sıkı ve esash bir suretkını canlanmış görerek gurur duya* ** lerle uyuştuğunu, Erdel Kralı Apafi Mi te kontrolu işine başlanacaktır. rız ve iğiliriz. Şu takdirde bayrağıMuhasara ve muharebe böyle devam halin Çasarla el altından mektublaştığımızın şeklini, hamcini, asılış ve in Bu resmî ayar istasyonu açılınca diğer edip giderken Viyanalılann manevî kuvnı, orduya iltihak etmiş olan Eflâk ve hususî ayar müesseseleri sadece saatleri diriliş tarzını kanunlarla tayin ve vetleri bozulmaya yüz tutmuştu. Iaşe işBuğdan beylerinin Viyanalılara casusluk ayarlamak işinde kullanılacak, kcntrol tesbit ettiğimiz gibi Atatürkün re lerinde gösterilen azamî tasarrufa ve ihyaptıklannı da kulaklara fısıldıyordu. İsi resmî istasyona bırakılacaktır. simlerile büstleri için de mutlaka bir tiyata rağmen açlık yüz göstermeğe başMuhasaraya iştirak etmiyerek uzaklarda nizam vücude getirmeliyiz. Türk Sergide yapılan müsabaka lamıştı. Kont Ştarenbergin bazan yumudolaşan Tökeli İmreden ordu zaten kuşbayrağı, kanunî biçiminden başka şak, bazan sert telkinleri ruhlarda filiz kulanıyordu. Erdel Kralmın henüz kararve eğlenceler türlü yapılamaz, Atatürkün resmi lenmeğe başlıyan ümidsizliği söküp ata gâha gelmemiş bulunması ise günlerdenSanayi Birliği idare heyeti bugön ve büstü de öyle bir kat'iyetle ve ( mıyordu. Burjuvalar, taraf taraf topla beri dedikodu mevzuu idi. Eflâk ve Buğ Taksim bahçesindeki Yerli Mallar Ser aslma tam bir mutabakatle yapıl | narak Türklerle uyuşmak ve anlaşmak dan Voyvadalarından Türklüğe ihanet gisinde bir toplantı yaparak sergîy^'lşfi'malıdır. Türk bayrağı uluorta a çarelerini aramaya koyulmuşlardı. Hatta edenlerin hikâyelerini de bilenler çok rak eden müesseseler arasında tertib e sılamaz. Atatürkün resmi ve büs Türklerin zorla şehre girmelerini müm tu. Bu sebeble Kolçiski propagandasın deceği paviyon müsabakasmm şeklini ve tü de gelişigüzel satılmamalıdır. , kün görenler, galibleri karşılamak için da kolaylıkla muvaffak oluyordu. müsabakayı kazanan paviyonla o paviyoGenc okuyucumuzun ortaya attr tedbirler alıyorlar, komitalar seçiyorlarO, türkçe konuşarak ve dindar bir a na rey verenlere verilecek hediyeleti tesSı bu büyük mevzua Dahiliye Ve dı ( * ) . dam gibi görünerek çadır çadır, metris bit edecektir. kâletinin yakından ve candan alâKolçiski, kuvvetli sezgi kabiliyetile metris bu zehirleri kusarken gözünü dört Sanayi Birliği ayrıca eğlenceli bir serka göstermesini, o vakte kadar şe , bu tehlikeli durumu herkesten önce kav açmış, kulağını keskinletmişti, ordunun gi gecesi tertibini de düşünmektedlr. Bu hirde zabıtanm ve zabıtai belediye , radı ve bu vaziyetten doğacak korkunc vaziyeti hakkmda da bilgi topluyordu. gecenin programı da bugünkü toplantı memurlarınm bu işe azamî dikkat „ akıbetleri karşılamak için faaliyete geç Nihayet iyi işler başardığına kanaat ge da görüşülecektir. etmelerini ti. Zeki casus, Viyanayı kurtarmak için tirdi, küçük bir endişe taşımadan ve zerSergiyi dün de binlerce kişi ziyaret etTürk ordusunun kundaklanması lâzım re kadar telâş göstermeden şehre döndü. miştir. geldiğine kanaat getirmisti. Gelirken yaptığı gibi giderken de halk ÜNİVERSİTEDE O, hurafelere değer verenlerin kolay şarkılan okuyor, nöbetçielrin halini haKÜLTÜR tŞLERl ca aldatılacaklarını, Türk ordusunda ise tınnı soruyor ve bir kısmma da kurşun iş Üniversitenin istediği tahsiMühendis mektebi tevsi sat verilemiyor bu takımdan hayli gafil insan bulundu lemesin diye muskalar dağıtıyordu. ğunu biliyordu. Plânını işte bu bilgiye ediliyor îstanbul Üniversitesi bilhassa hasta Almanlara hizmetten ziyade Türklüdayanarak çizdi ve bir gece kaleden çı ğe ziyan vermek kaygusile hareket eden neler yanmda bazı paviyonlar ve klinikMühendis mektebinin Ankaraya nak kıp Türk ordugâhma girdi. sefil casus, Tunayı aşıp Dük dö Lorre ler vücude getirilmesi için Maarif Vekâ Iinden sarfmazar edildiğini yazmijhk. Tam bir Anadolu gönüllüsü kılığm nin karargâhına gitmişti, Türk ordusunun letinden tahsisat istemişb. Üniversitenin Nafıa Vekâleti bu sene Mühendis mek daydı. Metrisler arasından, nöbetçilerin umumî vaziyeti hakkındaki bilgilerini an tevsiine ve tesisatının ikmaline aid olan tebine mühim tahsisat ayırmıştır. Bu para yanından geçerken halk şarkılan irliyor latmıştı. Dük onu bol para ile mükâfat bu iş için istenilen 2,5 milyon liranın şim ile Mühendis mektebinin yanında bazı inve sesinin güzelliği yüzünden sevgi görüp landırmakla beraber getirdiği haberler dilık verilemıyeceği anlasılmıştır. şaat yapılarak Nafıa Fen mektebi de her yandan konukluğa çağınlıyordu. den daha iyi haberlerle geri yolladı. Viburaya nakledilecektir. Yeni Universite kadrosu Kimse, tek kimse ondan şüphe etmiyor yanada ölüm korkusile titreyip duranlan yapılacak du. Dinden, tarikatten, eski harblerden şevke getiren bu müjdeler bir mektuba Maarif Vekâleti bu sene derslere başve herşeyden söz açmakta gösterdiği hü sığdınlmıştı. Kolçiski, yardımcı bir ko lanacağı sırada Üniversitenin yeni kadner, bütün metrislerde ve bütün çadırlar lordu kuvvetini kaleye sokmuş gibi heyerosunu tesbit edecektir. Üniversiteye getida kendisine yer verilmesini kolaylaşb canla Kont Ştarenbergin yanına koştu, rilen profesörlerle beş senelik bir mukaverıyordu. Dük dö Lorrenin mektubunu sundu. le yapılmıştı. Vekâlet üç sene sonra isterse {Arkası var] Kolçiski, gafletle saffetin önüne aç bu mukaveleyi bozabilecektir. Binaenatığı bu sayısız kucaklarda hakikî bir yı (*) «Şehır halkı korKudan birbirile koleyh bu sene yapılacak kadroda vücudünlan rolü oynadı, bol bol zehir döktü. İki mışamaz hale gelmislerdi. Bütün ihtimaller duşunulerek Türklerm şehre girdikleri gün den istıfade edılemıyen Türk ve ecnebi şarkı ile üç destan ve beş secde ile yedi kendilermi karşılamak icın ileri gelenler muallimler acıkta kalacaklardır. Bundan tekbir arasında yaman telkinler yaptı, arasmda muzakereler yapılmaya başlamış. sonra kalacak muallimlerin vaziyetleri inandıncı yalanlar sıraladı. Onun kulak(1) Kanunî Sultan Süleymanm vaktile sağlamlaşmış olacaktır. lara döktüğü ağu, şüphe yok ki, hızla Simering köyünde kurulan otağmın yerine filizlenecek ve ağızdan ağza dolaşarak Avusturyalılar tarafından filhakika o büAdapazarında pancar yüzlerce gönülde teşevvüşler yaratacak yuklukte bir koşk yapılmıştı. Kara Mus. Kolçiski, tıpkı etrafma zehir saçan bir yılan gibi Türk ordusunda metris metris, çadır çadır dolaşarak askeri iğfal ediyordu Belediye teşkilâtı için halk rev verecek istiyoruz! Unkapanı köprüsü Halice taşınıyor tafa Paşa Viyananın dısındaki butün sa zeriyatı rayları, koskleri, evleri yaktırmış ve bütun Adapazar (Hususî) Eskişehir şeHabis casus neler de söylemiyordu?.. bahçeleri yıktırmış olmakla beraber bu ker fabrikalanna en verimli pancan yeDinliyenlerin kolayca inanıverdikleri bu köskü nıuhafaza ettirmiştı. ulgaristan Kralı Romaya gitti, Orada Italya Kralına misafir oIacaktır. İki arada sıhriyet bu lunduğundan alelâde ahvalde böyle bir Siird (Hususî) Filikten yapılmış ziyaret nazarı dikkati celbetmezdi. Fakat tüylü ve kalın battaniyelerile şöhret bu bugün şahidi bulunduğumuz yeni vazi lan Sıird sevilmiyecek bir yer değildir. yetler Kral Borisin ziyaretine başka bir Doğu illerimizin bu çok güneşli memle ehemmiyet vennektedir. Yeni vaziyetlerketinde öğle vakitleri her yer göz ka den biri şudur: İtalyayı tekrar Avrupa maştırıcı bir parlaklık alır. Bu parlak politikasında mühim bir amil olmasını lığın Siird evlerinin adma Ces dedikleri kolaylaştırmak için Fransa îtalyaya karşı bir ne\i sert alçı ile sıvanmış olmaların akdolunan Akdeniz ittifakım feshetti ve dan ileri geldiği sonradan anlaşılır. İngiltere de bu denizde topladığı büyük Ces içine kanştırılan kum ve çakıl donanmasını geri aldı. Bu suretle îtalyaparçalarile daha çok sertleşir ve sivri te nın Boğazlar konferansında ve garbî Avpeciklerle bezenir. Birer beyaz mikâbı rupanın emniyeti işlerinde diğer devletlerandıran Siird evlerinin düz damlarında le birlıkte çalışmasına bir mâni kalmadı. yalınayak iki adım bile atmak mümkün Filvaki İngiltere, Fransa, Türkiye, değildir. Yugoslavya ve Yunanistan arasında zecBuralarda çok akreb bulunduğu için rî tedbirler münasebetile İtalyanın muhtememleket sakinleri evlerini Ces kullan mel bir taatruzuna karşı akdolunan itti • • mak suretile muhafaza etmektedirler. fak muvakkat bir mahiyette idi. Fakat Çünkü akreb, bu cins sıvanın üzerinde Akdenızde sulh ve emniyeti daimî suyürüyememekte ve zar kadar ince olan rette muhafaza edecek esash bir muahede kammdan yaralanarak oracıkta ölmek akdedilinciye kadar devam edecekti. întedir. gilterenin zımnî muvafakatile Fransanm Siird halkının çoğu uzun senelerden bu ittifakın hükümden sakıt olduğunu ilân beri kendini göz ve deri hastalıklanndan eylemesi İtalyaya Akdenizde serbestisini kurtaramamışlardır. Hamamlardaki tele iade etmiş oluyor. tin denilen umumî havuzlann bu hasta Diğer yeni bir vaziyet te ingiltere ile lıkların kolaylıkla sirayetine yardım etti Rusya arasındaki eski rekabetin tekrar ği şüphesiz bulunmasma rağmen belediye alevlenerek Montrö konferansının umumî bu hususta hiçbir çareye başvurmamak celselerini uzatacak kadar ileriliyen yeni tadır. Fıtraten çok zeki olan Siirdlilerin bir zorluktur. Bu müşkülât karşısında înteletin âdetinden bir türlü kendilerini giltere İtalya ile uğraşmağı bırakmfş ve kurtaramamaları hayrete şayandır. bilâkis bu devletin yardımını bile temin Şehrin nüfusu günden güne artmasma etmek ümidine düşmüştür. rağmen su derdi henüz halledilememiş Bulgar Kralınm faşistliğin büyük mertir. Siird kelimenin tam manasile yılın alkezi Romaya gitmesinin nazan dikkatî tı aymda susuzdur. celbetmesine bir sebeb de Bulgaristanda Bütçesi kırk bin lirayı ancak geçen kabine değişmesidir. Yeni kabineye garbelediyenin su işile beraber elektrik ihti bî Avrupada faşist hükumeti deniliyor» yacını esash bir surette halledeceğine bu 1923 U Bulgaristandaki çiftçi ve komükadar az parasile ihtimal verilememekte nist idaresini kanlı bir darbei hükumetle dir. deviren profesör Çankofun taraftarlannŞehir dışmdaki toprağın verim ve bes dan dört mühim politikacınm yeni Bulgar leme kuvvetile şehir içindekinin farklan kabinesine girmiş olması M. Köse îvanokıyas kabul etmiyecek derecede büyük fun ikinci defa kurduğu hükumete faşist tür. rengini verdi. Ancılık ve hayvan yetiştirmeğe çok Haricde yeni Bulgar kabinesine verimüsaid olan bu memlekette bugün an ve len bu sıfat, ahvalin hakikatlerini bilenlehayvancılık henüz inkişaf etmiş bir varin nazannda doğru değildir. Çünkü Kral ziyette değildir. Velhasıl, Siird, üzerinde çok durulup Boris tevali eden askerî darbelerle kabiişîenmesi îcab eden ve işlenmesine değer nelerin sık sık değişmesi ve yeni yeni inbir yurd parçası olarak olduğu gibi dur lcılâblar yapılması yüzünden memleketin istikrar ve huzurunu kaybettiğini görerek m:aktadır. eski parti DENİZ ÎŞLERl dilmemek anarşisinin avdetine müsaade eşartile halkın fikrini temsil edeDenizyolları idaresinde rek normal vaziyetin avdetini istiyordu. Bu maksadla iki aydanberi muhtelif » ıslahat partilerin liderleri ve maruf politika a İktısad Vekâleti Denizyolları îdaresini esash bir şekilde ıslah ederek bu idare damlarile yeni umumî seçimi yapacak ve yi kabotaj işlerimizin ehemmiyetile mü memleketin muhtelif cereyanlannı temsil tenasib bir hale getirmeğe karar vermiş edecek bir millî kabine teşkil edilmesi için tir. İdarede yapılacak olan bu ıslahat temasta bulunuyordu. Kralın bu fikri uehemmiyetli değişiklikler şeklinde ola mum partiler tarafından esas itibarile takdir ve tasvib edilmişti. Fakat millî hücaktır. kumetin azalan kimlerden teşkil edileceği Islahat isletmeden ziyade halkı mutaişine gelince eski şahsî düşünceler ve parzarrır etmeden varidatın artırılması suretizanlık ihtirasları tekrar meydana gelmi|tile olacaktır. Bunun için yüksek tamir ti. masrafları bertaraf edilecektir. Neticede çiftçi, liberal ve demokrat Denizyolları Idaresi geçen sene 100 bin lira zarar etmiştir. Halbuki, başmüşa gibi sol partiler yeni kabineye iştirak et vir Von Derportenin yaptığı tetkikata na mekten imtina etmişlerdi. Kral da yeni zaran bu idarenin en aşağı senevî yarım kabinenin gayet bitaraf devlet adamlarile milyon lira kâr temin eden bir müessese teşriki mesaiye taraftar Çankof ve Li vaziyetine getirilmesi mümkündür. Bunu yapçef ve Zvivo gruplarınm iştirakile temin için idare bu sahada işten anlar teşkil edilmesine razı olmuştur. Yeni kabinenin başlıca işi yeni intihab yüksek elemanlarla takviye edilecektir. nizamnamesi yapmak ve yeni seçimi bitarafane yaptırmaktır. Hükumet, intihab üzerine tesir yapmasm diye M. Köse Ivanofun yeni kabmesi kendi namma nam • zed listesi teklif etmiyecektir. Bulgaris tanda kabine değişmesinin içyüzü böyle olduğu halde bizzarure kabineye faşist sayılan parti ile buna benzerlerinin çokça girmiş olma«ı haricde Bulgaristanda memleketin mukadderatı faşistlerin eline geçtiği tarzında hüküm vermeğe sebeb olmuştu. Faşist kabinesinin kurulması akabinde Kral Borisin faşistliğin ana vata nına gitmiş olması ise Avrupada büsbütün başka manalar verilmesine sebeb olacak tır. Muharrem Feyzi Togay Akşam Kız San'at mektebi sergisi Serginin açılış resminde bulunanlar ve teşhir edilen eserlerden biri Sergide genc kızlarımızın bir senelik Beyoğlu Akşam Kız San'at mektebinin 1935 1936 ders yılı sergisi dün a muvaffakiyetli eserleri ayrı ayrı kısımlarçılmıştır. Ayın on dokuzuna kadar de da teşhir edilmektedir. Bu güzel sergi vam edecek olan sergi çok san'atkârane dün birçok kimseler tarafından ziyaret edilmiştir. bir şekilde hazırlanmıştır. tiştiren Adapazarında yeni mahsul çok bereketli olarak idrak edilmek üzeredır. Bu bolluğa rağmen, fiatların çok indirilmiş bulunması ve bu yolda kÖylüye im zalatılan mukavele ve teslim sartlannın haddinden fazla ağırlığı, ekicileri gele cek yıl mukavelelerini imzalamaktan ka çındırmaktadır. Bu münasebetle şeker fabrikaları şirketinden kalabalık bir heyet Adapazına gelerek tetkiklerine baş lamış bulunuyor. Pancar fiatlarınm makul bir hadde ç r kanlarak, teslimde vagonla yapılan sevkiyatı da bura istasyonunda tartmak temin edılirse, matlub neticenin kolayca aNihayet saldide Unkapanı köprüsü şaat hazırlıklan da ilerlemektedir. Yeni lınacağı ve bu bereketli mıntakadan tam nün sökülmesine başlandı. Eski köprü köprünün iki sahilde temellerinin atılmarandımanile istifade edileceği tabiidir. A nün ayaklan sökülmekte, dubaları H a sına yakında başlanacaktır. lâkadarların bu noktalan gözönünde tu lice taşınmaktadır. Bu dubalardan bir Yukarıdaki resimlerden, üstteki bir tarak pancar ekimi ve teslimi işinde daha kısmile Eyüb ile Sütlüce arasında bir kısmı sökülmüş olan Unkapanı köprüsüsalim esaslara ulaşacağı şüphesiz görül köprü kurulacaktır. nü, attaki Gazi köprüsüne aid inşaat hamektedir. Diğer taraftan Gazi köprüsünün in zırhklanm göstermektedir. Posta, Telgraf umum müdürünün teftişleri Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürü Nazif bir müddettenberi şeh « • rimizde bulunmaktadır. Mezuniyetinî şehrimizde geçirmekte olan Nazif bazan Posta ve Telgraf işlerile de meşgul pl maktadır. Cumhuriyet Senelik 1400 Kr Altı ayltk 750 Üç ayhk 400 Bir ayhk 150 Abone ı^^ ye şeraiti 1 W* Nüshası 5 Kuruftnr' Harrç içio 1700 Kr 1450 yoktur 800
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog