Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

10 CttllfHTJRİYET En temiz Diş Macunu RADYOLİN Radyolin En temiz, en sıhhî şekilde hazırlanır. Türkiyede yegâne olan otomatik makinede hiç el sürülmeden ayar edilir; tüplere doldurulur ve gene otomatik makinelerden geçerek masaya düşer \, ve ambalâj yapılır. Bu kadar itinalı §ekilde meydana gelen bu mükemmel müstahzarın otomatik surette hazırlanışını seyretmek onu kullanmak kadar güzel bir zevktir. Yerli Mallar Sergisindeki RADYOLİN = GRiPiN Paviyonunu ziyaret ediniz • Operatör Urolog Dr.Mehmed Ali hastahkları mütehassısı, Köprübaşı Eminönü Han Tel: 21915 Idrar yollan Bu kere de 11286 numaraya isabet eden ( 5 0 , 0 0 0 ) lira Anadolu kavağında taş kırma makinesi amelesinden altı çocuk babası Rizeli Hüseyine isabet ettniştir. Parayı alırken çocuklannın tahsiline sarf edeceği vadettirilmiştir. Yılbaşında ( 5 0 , 0 0 0 ) lirayı avukat Feyziye ( 2 0 , 0 0 0 ) Jirayı Fatihte Bina emini sokağında Celâle 21 inci tertib ikinci keşidede ( 3 0 , 0 0 0 ) lirayı Alemdar mahallesi Zeynep Sultan sokağında Bayan Adileye veren TUNÇAY Gişesidir. Her keşide de büyük ikraraiyelerden Tunçay gişesine isabet muhakakür. Taliinizi bir defa TUNÇAY PİYANGO GiŞESi rekoru kırmıştır da TUNÇAY Gişesinden deneyiniz. Adres: Bahçekapı Hamidiye caddesi No. 61/2Mütekaid askeriyeden M. Hamdi KUPONLU • \ADELi • MEVDUAT , İ>ltz \LtH PAkA l SigarBnın nikotinini kâmilen çeken Alman doktor Apostel'in en son icadı SIHHî AGIZLIKL AR En hoş meyva usarelerile hazırlanmıştır. Hazmi kolaylaştınr. înkıbazı izale eder. Karu temizliyerek vücude tazelik ve canlılık bahşeder. İNGÎLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu • îstanbul Satış yeri Sultanhamam Kebabcı karşısmda ' Ağızlıklar üzerinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklarında siyariş, posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. Ağızlıklar 10 taşla satılır. Eskişehir: Şifa eczanesi. Ankara: Taşhan tütüncü Ali Tümen Izmir: Balcılarda Necib Sadık. No. 156 Adana: Hacı Halil Yağcami karşısında. Samsun: Avni Peker Saatçi. Zonguldak: Saatçi Osman Gürdal. Sahib ve Başmuharriri: Yunus Nadi Trabzon: Saatçi Hakkı Kunduracılar Bursa: Saatçi Nureddin Neşet Uzunçarşı Umumî neşriyaU idare eden Yazı İşleri Aydın: Gramofoncu Ispartalı Mehmed. Mersin: (Konya pazarı) Hüseyin Hüsnü Müdürü: Hikmet Münif Adapazarı: İsmail Batur Uzunçarşı 14 Kars: Elektrikçi Hasan Basri. Gazi Anteb: Mehmed Şamh Kundura Konya: Sarraf Necati Teşvikiye cad Hali tasjiyede Matbaacuik ve Ne§riyat cılar çarşı 26, Elâziz: Cevad Haydbr. J desi 50, Sıvas: Saatçi Şükrü. Türk Anonim Şirketi PÎPO MAGAZASI TURK BANKASl ADAPAZAPt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog