Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

BUGÜN 2 nci sahifede: Siyasî îcmal. 4 üncü sahifede: Tayyare Piyangosunda kazanan numaralar. 5 inci sahifede: On iki adaların rolü. u m huH î 4368 Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet. İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 P3Z3F 12 TBfîimUZ 1 9 3 6 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298 İdare ve matbaa kısmlle Matbaacüık ve Neşrlyat Şirketl 24299 .24290 Hayat Ânsiklopedisi 10 cildi tamam olmuştur Her eve ve herkese lâzımdır istediğim elde eden Türkiye vaziyete hâkirndjr zarurî olduğunda müttefik... Boğazlar meselesinde Ingiliz projesinin Garabetleri Avrupa matbuatı bu kararın Dünkü müzakereler Teknik Komite faaliyetine devam ediyor, Gazeteler «İhtilâflar bilkuvve halledilmiştir. Boğazlara Ankara hâkimdir» diyorlar Berlin Avusturyanın istiklâlini bazı şartlarla kabul etti Dr. Göbels irad ettiği bir nutukta «Avrupa sulhu için iki memleketin birleşmesi lâzımdır» dedi. Itilâf Berlin ve Romada sevinc uyandırdı H ngiliz projesinin gayridostane olduğu11 na şüphe yoktur. Bu ıtıbarla proje sulha hizmet edebilmek gayesinden de bızzarure uzaktır. Bu tesırler altında Montrö 11 (Sureti mahsusagayritabiî olan proje büyük büyük garada gönderdiğimiz arkadaşımız betleri ihtiva ediyor. ian) Herşeyden evvel şurasmı tebarüz etKonferans mehafilind'e birdenbire tirmek lâzımdır ki biz Boğazlarda kendi mahsus bir sükunet hiiküm sürmeğe emniyetimizi tesis etmek istediğimiz halde başlamıştır. Murabhasların bir kısmı İngiliz projesi daha ziyade Sovyetleri Montröden aynlmışlar, bir kısmı da gözönünde tutan müteamz, emperyalist hususî surette görüsmelere devam et ye mütehakkim maksadlarla emniyet ve mektedirler. sulh fikirlerini daha geniş bir ölçüde köTeknik komite faaliyetine devam künden baltalıyan bir gaye takib eylemişetmektedir. Pazartesi günü müzaketir. İngiliz projesinin bu mahıyetini her relerin hararetli bir safhaya girmesi gözde birdenbire canlandırmak için Türbekleniyor. kiyenin bitaraf olduğu bir harb haline Parise giden Fransız başmura mahsus olarak ingiliz murahhaslar heyetinin biribirine zıd iki fikrini zikretmek rahhası Pol Bonkurun yarın ak • şam Montröye gelmesi beklenmekkâfidir. Birinci fikir: îngilizler kendi projele tedir. M. Titulesko da perşemberinde Boğazlardan giriş çıkış kayıdlannın ye gelecektir. sulh zamanına mahsus olduğunu zikreAvrupada telâkkiler derek bu kayıdlann harb zamanında bir Paris 1 I (A.A.) Anadolu AJan»nuharibin harb haklarına halel vereme sının Paris muhabiri bu sabahki Paris ttıesi lâzım geldiğini ileri sürmüşlerdir. [Arkası Sa. 6 sütun 6 da] İkinci fikir: Konferans müzakerelerinide bu birinci fikrin, gene lngilizler tarafından, Türkıyenin bitaraf olduğu bir harbde muharibleri Boğazlardan geçirip geçirmemekte Türkiyeyi muhtar bırakan bir şekle sokulduğunu gördük. Biz sulh zamanında bile Boğazlardan harb gemilerinin geçişini dikkatle takyid ederken emniyet bakımından daha tehlikeli olan harb zamanında bu kayıdları bilkülliye kaldıran bir serbest rejime tni dönmeliyiz, yoksa gözümüzü dört açarak kayıdları daha ziyade sıkılaştırmah mıyız? Eğer mak sad Boğazlarda hakikaten sulha hâdim bir emniyet tesisi ise tabiv dir ki ancak ikinci şık ihtiyar o lunmak icab eder. İşin mantığı kendindedir: Italya dostluk muahedelerini bozacakmış! Akdeniz misakına giren devletlerle Italyanın arası açılıyormuş... Atina 11 (Hususî muhabi • rimizden) İtalya aleyhinde Akdeniz anlaşmasını imzalı yan devletlerle Italyanın ev velce yaptığı dostluk muahe delerinin de hükümsüz kala lArkası Sa. 3 sütun 5 te] . „ Habeşistanda vaziyet ciddileşti Alman vahdetinin canlı tezahürlerinden: Danzig Âyan Reisi M. Grayler Danzigde böyle karşılandı Viyana 11 (A.A.) « Havas » Siyasî mehafil, son günlerde, Almanya ile Avusturya arasında anlaşma ihtimalle rinin epey ku\rvetlenmış olduğunu teslım eylemektedirler. İvi haber alan mehafil, karşılıklı münasebatın normal bir şekle geldiğini teyiden yakında hem Berlin, hem de VLyanada birer beyanname neşredilmesi ihtimalınden bahsedıyorlar. Bu mehafile göre, mevzuubahis be yanname hakikatte siyasî bir andlaşmanın mukaddemesi değil, fakat bir nevi «centilmen agrement» olacaktır. Ve bunun esas noktaları şunlardır: 1 Avusturyanın istiklâl prensipi nin Almanya tarafından ka.bulü. lArkası Sa. 6 sutun 5 te] AdisAbaba kapılarında bile çete harbi oluyor Sofya General Graziani ecnebi sefaret telsizlerinin çalışmasını menetti. Habeşler demiryolunu kesmişler muhabirimize suikasd tehdîdi Hükumetimiz ve Bulgar Hararet 49 santigradı ve sıcaktan ölenler 375 i hükumeti meseleyi bütün buldu. Bütün memurlar işlerini bıraktılar. Yüzbinbir ciddiyetle ele aldılar lerce hayvan ölüyor. 170 bin çiftlik mahvoldu Sofya muhabirimiz Memduh Talâta, Bulgar komitacıları tarafından ü çiincü bir tehdid mektubu daha gönderilerek 12 temmuza kadar Bulga ristanı terketmediği takdirde öldürüleceği bildirildiğini dün yazmıştık ve hükumetimizin nazarı dikkatini celbetmiştik. Dün Sofyadan aldığımız malumata göre, Sofya sefirimiz Ali Şevki, bu mesele hakkmda Bulgar Hariciye Nezaretine tahrirî bir nota vererek BulNevyork 11 (A.A.) Sıcak dalgası Beledıye reisi Lagardia, polislerle it devam ediyor. Hararet derecesi dün bu faiyeden gayri bütün şehir memurlannı rada 36, bazı garb eyaletlerinde ise 49 evlerine göndermiştir. santıgraddı. Kadınlardan 75 kişinin bayılması üBu ana kadar sıcaktan 303 kişi öl zerine hükumet te kendi memurlarına aymüştür. ni müsaadeyi vermiştir. İtfaiyeden başka herkes Yalnız dün Nevyorkta sıcaktan 10 vazifesini bıraktı kişi ölmüştür. Nevyork 11 (A.A.) Derecei ha Bir aydanberi sıcaktan ölenlerin sa » • raret santigrad 37,5 dereceye çıkmış yısı bütün Amerikada 375 i bulmuştur. tır. [Arkası Sa. 7 sütun 3 tej Amerikada sıcaklar bir felâket halini aldı Harb zamanında Boğazlardan kayıdsız ve şartsız olarak geçerek Karadenize girmek istiyecek bir donanma asgarî ihtiyat düşüncesile kendi emniyetini ve hiç olmazsa ricatini temin edecek bazı tedbirJer almağa lüzum görebilir. . Elbette Türkiyenin istiklâl ve hâkimiyetine dokunacak olan bu tedbirlerin Türk emniyetile telif olunamıyacağı şimdiden meydan[Arkası Sa. 5 sutun 5 te] ninilMUMtlMIIIIMIMIIHItinilllllllllllMIIIIHfllllllllllllllMIIIIIIIIMIIIIIIMIIItllllllilillliniMIIHIIMIIIIIIIIIIIIIIMMIMIIIIMIHIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIItflll AdısAbaba sokaklannda daima müteyakkız tulunan İtalyan makineli kıtaatı da bir hakikat değil midir? ve Habeşlerin öldurdükleri İtalyan hava Mnbaşısı Locatelli GÜNÜN MÜHİM HADİSESİ Türkiyenin bitaraf olduğu bir harbde Boğazları açıp açmamakta Roma H (A.A.) Lekentide Ha içlerinde iki yüzbaşı, bir mülâzim, iki muhtar bırakılması ise bu kayid beşler tarafından öldürülmüş olan zabit çavuş, üç nefer ve iki yerli tercüman bu yüzünden Türkiyenin harbe sü ve askerlerin miktarı 4 değil 14 tür. Dün lunan on maktülün isimlerini saymakta y  dır. [Arka Sa. 7 sutun 1 rüklenmesini intac edeceği şüphe akşam neşredilmiş olan resmî bir tebliğ, d ItMllltllllllllllllllllllllllllllilltlMlllllllllllllllllllltlllllllllllllllllliinMIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllltllinılllllUlllllllllllllllltl sizdir. Böyle bir halin neresinde Bugünün haberleri arasında hayemniyet ve sulha hizmet vardır? retle okuyacchsınız: Italyanın ta vassutile Almanya ve Avusturya İngiliz projesi hakikaten biri diğerinanlaşmışlar. Hen ağır garabetlerle doludur. Bu bahiste şunu söylemeliyiz ki İngiliz projesi şimdiBu (anlaşmışlar.) kelimesini siz ki Boğazlar rejiminden daha çok ağır birleşmeğe doğru ilk ve kat'î adımhükümleri yürütmek istiyor. Böyle bir ları atmışlar diye okuyabilirsiniz. projede hüsnüniyet farzetmek tabıî tamaAlmanya hesabına çok akıllıca, mile abes bir safdillik olur. Avusturya hesabına ise çok zaruri Boğazlarda tesis edeceğimiz emniyet bir neticedir ki muslihane bir şebaşkalarının da emniyetini ihlâl etmiyeDost ve müttefik Yugoslav hükumeti kilde vukuunu siyasî bir dirayetin cek bir şekil olmalıdır. İngiltere Boğaz nin kıymetli futbolcuları dün Taksim muvaffakiyeti diye kaydetmek lardan atlıyarak Karadenize tahakküm stadyomunda çok kalabalık bir seyirci muvafık olur. etmek düşüncesile hareket etmektedir. önünde muhtelif takımla ilk maçı yap Ayni hâdise bize bir İtalyan Böyle bir hareketi bittabi evvelâ biz ka tılar. Stadyomda Yugoslavya sefareti erbul etmeyiz, sonra da Karadenizde sa kânı ve Türk Spor Kurumu erkânı da buAlman anlaşmasından da haber hildar devletler. vermiş bulunuyor. Bunun mantığı lunuyordu. Mantıkî olarak Boğazlar işinde alâkaveya mantıksızlığı üzerinde sb'z Takımlar saat beş buçukta sahaya çıkclar devletlerin sırası şöyledir: tılar. Sahaya çıkınca halkı selâmladılar söyliyecek biz değiliz. Birinci Türkiye: Asıl sahib ve hâkim, ve çok alkışlandılar. îki kaptan birbir Bu husustaki tefsirleri kimi İtalbütün emniyet tedbirlerini ittihazda tama lerine millî renkleri temsil eden çiçekleryan, kimi Alman korkusile Akdem mile haklı. den yapılmış birer buket verdıler. nizde taklak üstüne taklak atan i'ç dort gun evvel Pariste Şanzelizede polısle nümayişçilerin mucadelesi İkinci Karadeniz devletleri: Haricî âOyuna Macaristanın beynelmilel 'TıaParis ve Londra mahfillerine bı • Iemle Boğazlar yolundan daimî ve salim kemlerinden Glaynin idaresinde başlan Avinyon 11'(A.A.) Marseyyezi Enternasyonal çağıraraktan gelen bir tarakmak daha doğru olur. irtibat ve münasebette bulunmak ihtiya dığı vakit misafirlerimizin: söyliyerekten belediye konağma doğru kım grevci amelenin taarruzuna uğramış... , . Hey gidi dünya hey! gitmekte olan bazı tüccar, köylü ve küçük tır. YUNUS NAD1 Spaçiç Hagl, Matosic Arsenlyeviç, ' * ' t a h ı m ı n k a P t a m V9 lArkası Sa. 7 sütun 1 de] lArkası Sa. 3 sütun 4 te] endüstriyellerden mürekkeb bir kafile, lArkası Sa. 6 sütun 1 de] Macar hakem yanyana Alman Nemçe birleşmesi! Fransada yeni hâdiseler çıkmasmdan korkuluyor Avinyonda orta sınıfla ameleler çarpıştı. Sol partiler ve komünist fırkası işçileri itidale sevketmeğe çalışıyorlar Dünkü dostluk maçı 33 berabere neticelendi Misafirlerimiz dün güzel bir oyun gösterdiler, bugün Yugoslavya Türkiye millî maçı yapılacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog