Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 12 sahife 2 nci sahifede: Siyasî İcmal. 5 inci sahifede: Birson. Zavallı İstanbul V. 6 nci sahifede: San'ata dair Muvaffak Toyar. 7 nci sahifede: Çocuk sahifesi. umhuri Jfll S3)fl ! 4367 Telgrat ve mektub adresi: Cumhuriyct, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 üUIHSnBSİ 11 TBfHITlliZ Telefon: Başmuharrir ve evl: 22369 Tahrlr heyeti: 24298 İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşrlyat Şirketl 24299 . 24290 Hayat Ânstklopedisi 10 cildi tamam olmuştur Her eve ve herkese lâzımdır J lllMIIIIIIIIIIIIIIIMIIinilillllllllllllllllllMlinilllMIIIIIIIIIIM I Konferans Hususî Temaslar Şekline Girdi Heyetler dün de 3 maddenin münakaşasına devam ettiler Yeni bir mesele daha Ingiltere, Fransa, tayyarelerin Boğazlardan geçişine dair müşterek bir hattı hareket ittihaz ettiler. Dün bazı murahhaslar memleketlerine gittiler Bir Atina gazetesi «çıkarılan müşkülât ne olursa olsun itilâf olacaktır» ' diyor Ingiltere niçin soldan geri etti? Ingiltere, şimaldeki Sovyet Rusya filosunun Boğazlardan Karadenize geçmesine razı olmuyor Türk projesi Yerine acaba niçin İngiliz projesi? Anavatan filosu Alman korkusile geri alınıyor Fransa da Ingiltere ile yapılan deniz yardım anlaşmasını feshetti. Bu fedakârhklar İtalyanın gönlünü yapmak için göze alınmış!.. Londra 10 (A.A.) Avam kama rasmda M. Manderın sormuş olduğu bir suale cevab veren Sır Samuel Hoare, îngiliz filosunun Akdenızden çekilmesinin mevzuu bahsolmadığını, ancak hü kumetin ana vatan sularından ve ecnebi memleketlerdeki diğer istasyonlardan muvakkaten Akdenîze gönderilmiş olan gemileri pek yakın bir zamanda geri çekmek tasav\urunda bulunduğunu söyle mistir. M. Mander, tekrar şu suali sormuş tur: İngiltere hükumeti, kendisini tehli keye düşürmeğe mütemayü olmadığını ilân etmiştir. Şu halde bu gemilerin Ak denizde bulunmalarının hakikî gayesi nedir? filosunun Akdenızden çekılmesinde Muhafazakârlardan M. Peter Mac âmil olan yeni Bahrıye Nazırı Sir Samuel Donald da şu suali sormuştur: Hoar bir arkadaşile kabıne içtimaından [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] ontrö konferansmda Bogazla ra verilecek yeni rejim için düşündüklerimiz yeni bir muka vele projesinde toplanarak tesbit edilmiş bulunuyordu, ve bu projenin müzakere sine de başlanmıştı. Boğazlara verilecek yeni rejimin projesini bizim vermiş olmaklığımız gayet tabiî birşeydi. Çünkü: Montrö 10 (Sureti mahsusada gön 1 Türk vatanmın en hassas emni derdiğimiz arkadaşımızdan) Boğaz yet noktalan olan Boğazlara yeni bir rejim verilmesi lüzumunu biz ileriye sür lar konferansı mutad mesaisine devam etmektedir. Muhtelif fikir ve teklifleri birmüş bulunuyorduk. 2 Bu maksadla bir konferans top birine yakınlaştınnak hususunda umumî lanmasını biz istedik ve alâkadarlan o içtimalar yerine hususî görüşmelerin da ha amelî olacağını gören heyetler, dün raya çağırdık. 3 Konferans toplanır toplanmaz o akşam İngiliz projesinin birinci kıraatini nun önüne neyin müzakere olunmasmı bitirdikten sonra bugün umumî içtima istediğimizi biz söylemeliydik, ki işte bu yapmadılar. çikarken da yeni rejimin projesi olurdu. Akşama doğru bazı .maddelerin kat'î Bu proje üzerinde günler ve gün şekillerini tesbit edecek olan tahrir ko ^M lerle konusulduktan sonra Cenevre fası misyonu toplandı ve işerini hayli ileri M, Lıtvinof.M. Titulesko, M. Politis hususî iir muîâkatta lasını takibetv günün birinde âyni''rfîesele götürdü. ler üzerindeki tadil şekilleri etrafmda ce jının yarısı işbu rakama baliğ olmadıgı için bir de İngiliz projesi verilmiş oldu Bugün murahhasların çoğu ve bilhassa takdirde 15,000 tonu geçmiyecektir. ğunun haberini aldık ye ayni zamanda büyük devletler mümessilleri hiç mey reyan etmiştir. Karadenize sahildar veya gayrisahil Münakaşalı maddeler bu projenin kabul olunmuş olduğunu da danda görünmediler. Bu vaziyet gizli dar devletlere mensub olup ta transit haö'ğrenmiş bulunduk. Bu o kadar şaşırtıcı konuşmaların devam etmekte olduğunu Malum olduğu üzere İngiliz projesin linde bulunmaksızın Türkiyenin müsa bir el çabukluğile yapılmış bir ameliye gösteriyordu. de on birinci maddenin metni sb'yle idi: adesile Boğazlar dahilindeki bir Türk oldu ki ilk anda hayret etmeğe bile vakit Hariciye Vekilimiz Dr. Rüştü Aras «Herhangi bir zamanda Boğazlarda limanını ziyaret eden gemiler bu tonaja bulamıyarak önümüze çıkarılan marifetin dün gecedenberi muhtelif murahhaslarla transit halinde bulunabilecek olan bü dahil olmıyacaktır.» ne gib iyilıkleri ihtiva edeceğini görmek mütemadi temas halindedir. İngiliz Baş tün ecnebi bahrî kuvvetlerin azamî to Bu madde için biz bir tadil şekli tek için sadece beklemeğe koyulduk. delegesi Lord Stanley de bugün M. Litnaj yekunu geçiş esnasında filî hizmet hk etmiştik ve diğer devletler de ihtiraz Hayırhah bir eda ile verildiğinde şüp vinofla uzun bir mülâkat yapmıştır. te bulunan Türk fılosu tonaj yekunu kayidleri ileri sürmüşlerdi. hemiz olmıyan ve ondan dolayı da belki Bugünkü hararetli müzakereler, tah nun nısfını tecavüz etmiyecek ve yahut 16 nci madde de şudur: fazla tamikına lüzum görülmeksizin ka •sisen 11 inci, 16 nci ve 23 üncü madde filî hizmette bulunan Türk filosu tona [Arkası Sa. 8 sütun 3 te] bul edildiği anlaşılan İngiliz projesinin içyüzünde adeta konferansı akamete sü rüklemek ister gibi maksadlar saklı bu lunduğunu görmekte gecikmedik. Bu vaziyet karşısmda bir kere proje üzerine proje verilmiş olmasındaki neza ketsizliği, Türk heyetinin yeni projeyi kabulde gösterdiği nezaketle beraber, ve bihakkın şiddetle tenkid etmeliyiz. Dün akşamki yangm dan iki enstantane Müzakere mevzuu olan mesele, Türk j.l" ••••••••••••••.•. I Dün akşam saat altı raddelerinde Yangın bütün Beyoğlu ve civannı emniyeti bakımından Boğazlara verilecek Tepebaşında bir mobilye imalâthane heyecana vermiştir. yeni rejimden ibaretti. Ve biz meselenin Eğer arkadaşımıza bir te sinde yangın çıkmış, dört katlı büyük Yangın. Tepebaşında Kallavi soka en yakın ve adeta biricik hayatî alâka cavüz olursa bütün mes'u bir bina yanmış, bir İtfaiye Başçavuşu ğında Teodos Kozmosun marangoz modarı olarak bu rejimin nasıl olması lâzım [Arkast Sa. 8 sütun 4 te\ da enkaz altında kalarak ölmüştür. geldiğini kendi projemizde izah etmiş buliyet Bulgar hükumetine II lllllllllllllllllllllllll IMIIIIIIIIIIIIIIIIMllll IIMIIIIIIMIMMI HIIIMHIIIMIimi MI1IIH llllll lllll IIIIIIIIIM1 IIIIIMIHIIMIIIMI1IIIIMIIIT1 lunuyorduk. Diğer devletlerin yapabile aiddir. cekleri şey zaten müzakeresine başlanmış olan bu projenin maddeleri üzerlerinde tadiller teklif etmek ve hatta ona yeni maddeler ilâvesini istemek şekillerinde tecelli edebilirdi. Ve böylelikle onlarm hertürlü maksadlan da pekâlâ temin edilmiş olurdu. Hatta bu maksadlann en fenalannı bile bu yoldan ortaya koymağa »» m »ı hiçbir mâni yoktu. Anlaşılıyor ki çok nazik İngiliz siyaseti, bizim meşru müdafaa hakkımızı baltalıyacak fena düşüncelerini birer birer ortaya koymağı kendi hesabma biraz kaba ve belki çok göze çarpıcı farzederek bunlan müstakil bir projenin şurasına Sofya muhabirimiz Memduh Talâta üçiincü burasına sıkıştırmağı tercih etmiş ve o defa olarak gonderılen tehdid mektubunun zarfı projeyi müzakere mevzuu yaptırabilecek tertiblerle de nihayet bir nezaketsizlik ve Sofya muhabirimiz Memduh Talâta nezaket karşılaşmasında sanki maksadına bundan bir müddet evvel gizli Bulgar 1da ermiştir. teşkilâtı tarafmdan bir tehdid mektubu [Arkası Sa. 8 sütun 5 te] Erilen maksad müzakere halinde bulunan bizim projemiz yerine İngiliz proîesinin ikamesinden ibarettir. Bu proje Boğazların Türk emniyeti bakımından Dün akşam Tepebaşında bir mağaza yandı Yangını söndürmeğe uğraşan itfaiye çavuşlarından Sükrü enkaz altında kalarak öldü Konferans etrafında tetkikler ingiliz tekliflerini asla kabul edemeyiz Sofya muhabirimiz gene tehdid edildi Hükumetimizin de nazarı dikkatini celbediyoruz ingiliz projesinin bazı maddeleri, emniyet, selâmet ve müdafaamıza son derece muzırdır Habeşistanda muharebe yeniden mi başlıyor? Adis Ababa yolundaki çete taarruzunu İtalyanlar da teyid ettiler. Her tarafta çete hazırlığı yapıldığı haber veriliyor YUNUS NADİ TArkası Sa. 3 sütun 3 fel Ingdii, tekîifine göre, güniin birinde, İstanbulun önünde, böylece görebileceğimiz Nelson dretnotunun 40,6 santimetrelik müthış toplan Filistin Arablarile anlaşmcıya kadar Montrö konferansı, İngiliz projesinin ilk müzakeresini bitirdi. Fakat, asıl, can alacak maddeler tehir edildi. Bu projenin Türk tekîifine uymıyan ve TürkiyeMuhterem misafirlerimizle nin emniyet ve müdafaa prensipini baltabugün ilk maç Taksim lıyan maddelerini efkârı umumiyeye arttadında yapılacak zetmek vazifemizdir. Kaç gündür yaptı[Tafsilâtı spor sütunlarımızda okuyumız] ğımız tahlil ye tenkidlere ilâve olarak Dost Yugoslav futbolcularî dün geldiler bugün îngiliz projesinin bize zararh o lan taraflarını tekrar ve daha esaslı su rette izah etmek isteriz. İngiliz teklif inin şeytaneti Yahudi muhaceretinin durdurulması mukarrer JJabeş çetelerirdn ilk iş olarak bozacatcları sbylenen Cibuti hattında bir treik îngiliz teklifinin, sulh zamanmda BoKudüs 10 (A.A.) Fevkalâdekoğazlardan geçecek harb gemilerinin mik miserin karışıklıklara bir nihayet veril Abidin Daver DAV'ER mesi hakkındaki beyannamesi hiçbir telArkası Sa. 8 sütun 2 de] lArkası Sa. 3 sütun 4 te\ nevra olduğunu beyan etmektedir. * Bu mehafil, diğer taraftan, C^kempî Roma 10 (A.A.) Salâhiyettar tecavüzünde ölenler miktannın resmî mehafıl, Habeşistanın vaziyeti hakkında telâş uyandırıcı haberlerin neşredılmesi tebliğde zikrolunan miktan yani dördü [Arkası Sa. 8 sütun 5 fe] nin İtalya aleyhine müteveccih bir ma Bir tekzib
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog