Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

r 10 CUMHURIYET Temmtft 1936 ıze HkSTAU ırtyotruz Saçların koklermi kuvvetlendi rir. Dökülmesine mâni olur. Ke pekleri izale eder. Neşvünemasını kolaylaştırarak hayat kabıliyetıni arttırır. Lâtıf rayıhalı bır saç eksiridir. İKGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU ÎSTANBUL Eyüb icrasından % Borçtan dolayı mahçuz olup uhdei tasarrufunda bulunan tamamına (900) lira kıymet takdir edilen Boyacıköyünde Yenimahalle Şirin sokak (51) No. tahtında müstakil kâgir iki odunduğu ve kömürlüğü havi bir kattan ibaret ahşab dört oda bir mutfak bir halâsı ve elektrik tesisatını müştemil (104) metro murabbaında 40 santimetre murab baı üzerine ve eşçarı müsmireyi ve takriben (375) metro murabbaı bahçeyi havi gayrimenkul. Açık artırmaya çıkanlmış olup şartnamesi 25/8/36 cumar tesi gününden itibaren divanhaneye asılarak birinci artırma 4/8/36 tarihine lesadüf eden salı günü saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Artırmıya girmek için hane kıymeti muhammenenin yüzde yedibuçuk nisbetinde teminat alınır. wM Biriken vergi vakıf icaresi borçluya aid ve rüsum tellâli>e müşteriye aiddir. Birinci artırmada kıymetin % 75 ini bulursa müşterinin üstünde bırakılır. Aksi halde evin son artırmamn taahhüdü verinde kalmak üzere artırma (15) gün daha uzatılarak 19/8/936 tarihe rashyan çarşamba günü ayni saatte ikinci ar tırma yapılarak ihalei kat'iyesi icra edileceğinden ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve irtifak hakkı sahiblerinin gavrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ve 20 gün içinde dairemize bil dirmeleri aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç kalacakları ve fazla malumat al mak istiyenlerin dairemizin 936/156 numaralı dosyasına müracaatleri ilân olunur. Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karmca, örümcek ve biitün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına bolca FAYDA serpiniz ve tahta kurusu yuvalarını FAYDA İLE TAHRİB EDİNİZ Bütün yaz bu muzır hasarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. FAZLA PARA VERMEY1NİZ. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak istiyenlerden sakınınız. F A Y D A imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N markasına dikkat. Hasandeposu: ANKARA, İSTANBUL, BEYOĞLU ^ , D r . H O R H O R U N i (Berksoy) 1 M uayene hergun aksama kadar Eminonü Valde kıraathaneri yanında MIKANIN EN SON RADYOSUNU İSİTİN Mİ IKI TARAFLI o ÇELİK LÂMBALI Dünyaca tanınn ı; UFAK RADYOLARIN KRALI Yazın sayfiyenizde en iyi arkadaşınız olacaktır MİKA R A D Y O , Voyvoda caddesi, Nazlı Han, Galata, Tel. 49021 yeni E M E R S O N kataloğunu aldınız mı? Kısa, orta ve uzun dalgalı 110 220 volt mütenavip veya mütemadî cereyanlarla işleyen EMERSON Bayanm yerden göğe kadar hakkı var HEMORRON Ameliyatsız Basurları tedavi eder, tesiri kat'idir En şiddetli diş ve baş ağrılannı umulmıyacak kadar kısa zamanda izale eder GRİPİN Millî Saraylar Müdürlüğünden: £: **$. LEZZETLI OLURİ Zayi Loyd Triestinonun Kampi doglio vapurunun 1932 senesinin 19 uncu seferinde namıma gelen A. O. C. markalı ve 1/17 numaralı 17 sandık hadde makine ve aksamının 16/11/1932 tarih ve 545,956 numaralı gümrük makpuzunu kaybettim. Yenisini alacağımı ilân ederim. Albert Kapuano Varken ağrı çekmek günahtır! 1 Millî Saraylar müstahdemleri için yapılacak yüz on sekiz takım resmî elbisenin mevcud nümunelerine ve şartnamesine uygun olarak imali açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme gününe kadar «pazardan başka hergün» Saraylar Müdürlüğü Kalemine müracaat edecek olanlar mevcud nümuneleri görebilecekler ve şartnameden bedelsiz olarak ^>ir tane alabilecek ler dir. , 3 Açık eksiltme temmuzun üçüncü cuma günü Dolmabahçede Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat yüz altmış liradır. Bu paranın eksiltme nin yapılacağı vakitten bir saat evveline kadar Malsandığına yatı • rılmış ve rnakbuzunun eksiltme heyetine verilmiş olması lâzımdır. (3181) GRİPİN Üsküdar ikinci sulh hukuk mahkemeEİnden: Fatma ve Nazire ile Ebıara aid olup bir harik esnasında yanarık kavrulmuş bir halde mahkemeye tevii edilmiş bulunan 55446, 55447, 55448, 55449, 55450, 83303, 120317, 44011, 5496 numaralı Anadolu Demirrolu şirketine aid hisse senedlerini ticaret kanummun 434 incü maddesine tevfikan tediyatta bulun « maktan şirket menedikrek 12 nisan 932 tarihinde gızetelerle de ilân edil diği halde müddeti kanuniyesi zarfın da bir kimse tarafından istihkak davası ikame edilmeniş ve kanunu mezkurun 457 nci maddesnin 3 üncü fıkrası mucibince müddelerin sıhhat müddea • lan yemin etti'ilmek suretile de teyid ettirilmiş ve nezkur yanmış hisse senedlerinin kuponlannın üzerinde ol duğu ehli vukıf raporu münderecatandan anlaşılmaana binaen 40, 41, 42, 43 numaralı kupanların bedellerinin ve sair temettülerinin ve diğer kuponlann da vadeleri hululunde müddeilere itasına ve şirketi meıkureye tebliğine ve ga zetelerle de ilânına 20/6/936 tarihine mahkemece karar verilmiş ve mezkur şirkete de müzekkere yazılmış olduğu ticaret kanununun 437 nci maddesinin 3, 4 üncü fıkraları mucibince ilân olu nur. 29/6/936 ARIK SU Fenncn süzülmüş mevaddı uzvi: yeden aynlmış btisbütün saf sudı* Böbrei, karaciğer, damar, taş, kua hastalıklarının en müessir devası dır. Salgınlarda emniyetle içile yegâne sudur. Her eczane ve depoda bulunur. Her yere damacana ve şişe ile gönderilir. Ank Su ve Şeref isimlerine ve leylek markasına dikkat ediniz. Fabrikası Unkapanı Fabrika sokağı numara 7/9 Tele fon 22773 İstanbul dördüncü icra memurluğundan: Satılmasına karar verilen, seccade, aynalı dolab, konsol ve saire 8/7/936 çarşamba günü saatlO dan itibaren Tophanede Mescid sokağında 10 numaralı ev bnünde birinci açık artırma ile sa tılacağından istiyenlerin gösterilen gün ve saatte mahalliude bulunmalan ilâa olunuı. Efimer, sarısın, kumral her tene tevafuk eden güzellik kremleridir. Sıhhî usullerle hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce ve Buruşuklukları kâmilen giderir. KREM BALSAMİN GLANDOKRATiN demek 4 şekilde takdim edilir: 1 2 3 4 Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli Krem Balsamin acıbadem gece için Krem Balsamin acıbadem gündüz için. ADEMî İKTİDARIN devası demektir. Profesör Steinach ve Brovvn Sequard'ın mesaıleri neticesile elde edilen bir keşıftir. Her eczanede bulunur. Sahib ve Başmuharrtn Yttnus Nadi ümumi neşrîyatı tdare eden Yazı t§lert Müdurü: Hikmet Münif MatbaacılHc ve Ne§rtyat Türk Anonim Şırketi İstanbul Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegâne sıhhî kremleridir MECCANEN NÜMUNE: Gazetenİn bu parçasını altı kuruşluk posta puliie bize gönderiniz. Yazacağmız adresinize dört şekil Krem Balsamin nümunesi meccanen takdim edilir. tNGİUZ KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu • fstanbul Doktor aranıyor İstanbula ve hat boyuna yakın bir maden ıçm daımî bır doktora ıhtıyaç vardır. Isteklılerin şartla rmı bıldırmek ve şırketin şartla rını anlamak üzere (posta kutusu 1532) ye mektub yazmaları. » MUHASiB ARANIYOR Emnıyet Direktörlüğü Biriktir me ve Yardım Sandığı muhasebesı ıçm 50 60 lıra aylık ucretlı mu hasıb alınacaktır. Ticaret mektebı mezunu veya malî müesseselerde çalışmış talıblerin 10/7/936 kadar vesıkalarıle sandık muhasebesine müracaatleri.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog