Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

1 Tammuz 1936 ruMHURİYET ııaçıarınızı Bahçe den alınız reçeteleriniz büyük bir dikk a t ı t t d d i b i r ı s l l k a m f l ,r h «ırlanır. KEŞKiN Kaşeleri Grip, Nezlc, baş ve diş agrtlanm, maunid saocıtan bir anda keser, Kjymettar bir ilâçhr. Bursa ilâyetinden: 1 Eksiltmiy n iş «Bursa Yenişehir ve Bursa • Bandırma yollarının baş rından ceman 3553 metre kısmının esaslı surette tamiri ve üze» »e asfalt kaplama inşası». 2 Muhammen keşif bedeli «60,580» lira «72» kuruştur. 3 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Hususî şartname D Silsilei f iat ve keşif cetveli E Eksiltme ilânı. İstiyenler bu sartname ve evrakı «152» kuruş bedel mukabilinde Bursa Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltme 17/7/936 tarihinde cuma günü saat 15 te Bursa Vilâyeti Daimî Encümeni odasında yapılacaktır. Ancak bugüne kadar Nafıa Vekâletinden proje ve keşif evrakı ve sartname tasdik edilip gelmediği takdirde ihale yapılmıyacaktır. 5 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin «4279» lira muvak kat teminat vermesi ve bundan başka yukarıda yazılı evrakı imza • laması ve aşağıda yazılı resmî vesikaları göstermesi lâzımdır. 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla beraber 1/6/936 tari • hinden sonra Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesikasmı ve Mü • hendis veya Fen mektebinden mezun olduğuna dair resmî belgeyi veya ruhsatnameyi ve bir mukavele ile lâakal altmış b'in liralık kırma taş şosa ve tesviyei türabiye ve jmalâtı sınaiye ve otuz bin metre murabaa soğuk asfalt yol inşaatı taahhüd etmiş ve bu taahhüdlerini hüsnü suretle ikmal etmiş olduğuna dair taahhüdün ifa edildiği Vilâyet Nafıa Müdürlüğünden alınmış resmî belgeleri. 7 Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazılı saat • ten bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Posta ile olacak gecikmeer kabul edilmez. (3656) Eksiltme İlânı vr l İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 25/6/936 perşembe günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmiye ko nulduğu evvelce ilân edilmiş olan «372,344» lira «96» kuruş keşif bedelli İnhisarlar tdaresinin İstanbulda Şemsipaşadaki Yaprak Tütün ambarının eksiltmesi 6/7/936 pazartesi günü saat 15 e talik olun muştur. 1 tnhisarlar İdaresinin İstanbulda Şemsipasada yaptıracağı 372,344 lira 96 kuruş keşif bedelli yaprak tütün ambarı, kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Münakasa evrakı 18 lira 62 kuruş mukabilinde tnhisarlar tnşaat şubesinden alınabilir, 3 Eksiltme 6 temmuz 1936 pazartesi günü saat on beşte Kaba taşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi binasmdaki Alıra Sa tım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 18,643 lira 80 kuruştur. 5 İsteklilerin eksiltme gününden en az 8 gün evvel Nafıa Vekâletine müracaatle alacaklan fennî ehliyet vesikaları bu bedelde bir binanın eksiltmesine girmeğe müsaid olduğu takdirde kendileri münakasaya iştirak ettirileceklerdir. Bu ehliyet vesikalarının ihale gününden en az iki gün evvel İnhisarlar tnşaat Şubesine ibracile münakasaya iştirak edilebileceğine dair vesika ahnması şarttır. 6 Teklifleri havi kapalı zarflar en geç ihale günü saat tam on dörde kadar ismi geçen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş oLmalıdır. (3521) 1 2 3 İdaremizin Milâsta yaptıracağı 16262 lira 80 kuruş keşif be delli İdare binası kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. Eksiltme 7/7/936 salı günü saat 11 de İstanbulda Kabataşta İnhisarlar Levazım Şubesi binasındaki Alım ve Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 1219.71 liradır. İstekliler ihaleden en az 3 gün evvel İnhisarlar tnşaat şubesine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaffakiyetle yapmış olduklarını ve diplomalı mimar veya mühendis bulunduklarını gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesikası aldıktan sonra ek siltme evrakını istiyebilirler. Kapalı zarflar ihale günü saat tam ona kadar ismi geçen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmahdır. (3334) :ı 4 ERLODENT Maliye Müfettiş Muavinliği imtiham laliye Teftiş Heyetinden: lira maaşlı Naliye Müfettiş Muavinliği için 18 temmuz 1936 tale imtihan ytpılacaktır. ınıUn şartlarjunlardır: A Memurin kanununun 4 üncü maddeyazılı evsafıhaiz olmak, B lkânunusani 1936 tarihinde yaşı m facla olmanak, C Mülkiye mektebinden «Siyasal Bilgtler u», Hukuk Fekültesmden, Yüksek Ticaret ve tktiıad mekte 1 în vepa bunlan muadil derecedeki ecnebi mekteblerden me »Imak, D • Yaplacak tahkikat neticesinde ahlâk ve «eciyesi mübulunmak. tihana talib olınlar 14 temmuz 1936 tarihine kadar Ankarada ye Vekâleti Teftiş Heyeti Reisliğine arzuhalle müracaat ede |rdir. Arzuhaleşu evrakm rapti lâzımdır: A • Nüfuı cüzdanı ve li, B • Kendi & yazılarile tercümeihal hulâsası «Memuriyette nanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmî vesika rapteklerdir», C AJcerliğini yaptığına dair resmî vesika «askerlikikası kesilmemş olanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyettsi olmıyanlar intihana girebilirler, kazandıklan takdirde an namzed olarak kabul olunabilirler», D • Mekteb şehadetnamesi tasdiknamesi, E Sağlam ve yolculuğa miitehammil olduklarına hükumet doktonınun raporu. ılibler yazılı ve lözlü olmak üzere iki imtihana tâbi tutulacak ir. Yazılı imtihan Ankarada ve tstanbulda ve muvaffak olanla lözlü imtiham Ankarada yapılacaktır. • 5 Dr. NIŞANYAN (Baysa) Hastalannı hergün akşama kadar Bcyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında Mekteb sokak 35 numaralı muayenehanesınde tedavi eder.| 6 Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden: Keşif bedeli Muvakkat T. Yapılacak iş 20264 L. 35 K. 1519 L. 33 K. Biga Karabiga yolunun 6.60021979 kilometreleri arasında 9954 M. kısmının tamiratı esasiyesi. •<•'•< 1 İstekliler bu işin.ke*.i£*fartname we diğer evraklarını Anka Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden Bu yıl Deniz Lisesinin 9 ve 10 uncu sınıflarına aşağıdaki şartları taşıyan okullar alınacaktır: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaası olmak 2 Orta okul mezunu olmak. Çok iyi ve iyi derecede olanlar tercih olunur. «tkmale kalanlar alınmaz.» 3 Vücudü zinde ve sıhhati yerinde olmak. «Dilde rekâketi olanlar alınmaz» 4 Lise 9. smıf için 15 : 17yaşı arasında olmak ve 18 yaşına bas < «080018 bahınmsk. f l f 4% f* Lise 10 smıf için 16 : 19 yaşı arasında olmak ve 20 yaşına basmamış bulunmak. 5 Yapılacak sıhhî muayenede ve müsabaka imtihanında kazanmış olmak. 6 Okul gece yatılı ve meccanidir. Mektebe girdikten sonra yi yinf, giyim, kitab okul tarafından parasız temin olunur. Getirilmesi jnecburî olan kâğıdlar: 1 Nüfus cüzdanı 2 Mekteb şehadetnamesi veya smıf geçme derecesini gösterir tasdikname. 3 Askerlik öğretmeninin mahrem raporu. 4 Aşı kâğıdı. 5 Altı aded vesika fotoğrafı. 6 Dilekçe ve buna mümasil diğer kâğıdlar okul tarafından ve rilecektir. Kayid muamelesi 1 temmuz 936 başlanarak 1 ağustos 936 tarihinde bitecek ve bundan sonra müracaat edenlerin kâğıdlan alınmıyacaktır. « (3636)p r ra, lstanbul, lzmir, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 2 Eksiltme 31/7/936 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Daimî Encümende yapılacaktır. 3 tsteklilerin müracaatleri 2490 sayılı kanuna uygun olmakla beraber şosa inşaatı yapmış olduklarına dair Nafıa Vekâletinden verilmiş ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektublarına koymaları lâzımdır. (3637) Kocaeli Vilâyetinden: 6/7/936 pazartesi günü saat altıda Kocaeli Vilâyetinde Derincede «on bir bin üç yüz kırk sekiz lira kırk kuruş» keşif bedelli altmış, Tütün Çiftliğinde «on dört bin üçyüz seksen bir» lira kırk kuruş keşif bedelli altmjş, Aslanbeyde «yedi bin beş yüz yetmiş bir lira on kuruş» keşif bedelli otuz göçmen evi inşaatı ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. Şartname, keşif evrakile buna müteferri diğer evrakı ellişer kuruş mukabilinde Kocaeli Bayındırlık Direktörlüğünden alabilirler. Derincede sekiz yüz elli bir lira on üç kuruş. Tütün Çiftliğinde bin yetmiş sekiz lira alt MuvaU;?* teminat: mış kuruş. Aslanbeyde beş yüz altmış yedi lira seksen üç kuruş. İsteklilerin Ticaret Odasına kayidji bulunması ve bu gibi işleri yapmış bulunduğuna dair resmî vesaik ibraz etmesi ve matbu nü • munesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale gü nünden en az sekiz gün evvel ibraz ile fennî ehliyet vesikası almış olması lâzımdır. (3525) İmtihan Programı: Maliye: A Biitçe «ihzarî, tatbikî, tasdik ve kontrolü» muhaji umumiye kanunu, hiikümleri, B Vergi nazariyeleri ve usul • 1 vasıtasız ve vasıtalı vergiler «sedüllü vergiler, veraset ve in • 1 vergileri, istihlâk üzerinden alınan vergiler, gümrük, inhisarharçlar» Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, C Maliye VeJtinin Merkez ve Vilâyetler teşkilâtı, D Istikraz nazariyeleri, fil, amortisman, Türkiye düyunu umumiyesi. I Iktısad: «lctihsal, tedavül, nakid ve itibar, inkısam ve istihlâk Isleri». Malî ve ticarî htsab, basit ve mürekkeb faiz, iskonto, faizli Ibı cariler. Hendese: «Satıi ve hacim mesahalan». t { Ticarî usul defteri «Esaslı ve pratik malumat». j Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, tceza muhakenri usulü kanununun htbikat usullerine müteallik hiikümleri, cezanununun memur sudarına aid kısmı, kanunu medenî ve borçUanununile ticaret kanınlarının Maliyeyi alâkadar eden ahkâmı. i Türkiyenin tabiî te iktuadî soğrafyası ve tarihi hakkında ntmat. > { Ecnebi lisanı «cFraısızca, almanca veya ingilizceden biri». ıtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar üç sene sonra yiacak ehliyet imtihanııda muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişlip tayin edilecekler ve bir sene staj için Avrupaya gönderilecek • ler. «1277» (3154) L İstanbul Belediyesi İlânları Aylık muhammen kirası 75 lira olan Galatada Topçular soka ğında 2/2 No.lı kârgir dükkân 937 veya 938 939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmıya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. tstekli olanlar 67,5 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 13 tem • muz 936 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmah dır. «B.» (3621) 300 200 50 50 100 2000 20 1 33 1 ] İstanbul Üniversitesi Arttırma Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Muhammen Muvakkat Eksiltme saati teminat fiatı Cinsi Kilosu 15 60 Li. 32 Kr. Sabun 2500 04 » 7686 Arpa 3,5 » 500 Ot 1,75 » 500 Saman 3 4588 Kepek 8 15,30 39 600 Buğday 1 Tıb Fakültesi iç n alınacak olan yukarıda yazılı muhtelif mevaddın 13/7/936 pazartesi günü Universite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Şartnameler pazartesi ve perşembe günleri Rektörlükte gö rülür. Eksiltmiye girebilmek için 2490 sayılı kanuna uygun vesika ile teminatlarmı ihaleden bir saat evvel yatırmış olmaları lâzımdır. (3600) Ankara Belediye Reisliğinden: < Belediyenin bir senelik ihtiyacı olan 500 800 ton benzin kalı zarfla on beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştu». 1 Muhammen bedeli 363,200 liradır. 5 Muvakkat teminatı 19740 liradır. 4 Şartnamesini görmek istiyenler hergün Yazı Işleri Kalemine geUlirler. 5* Isteklilerin usulü dajresinde tanzim edecekleri kat'î teklif ve tjinat mektublarını 13 Ummuz 936 pazartesi günü ihale saati olann beşten bir saat evveline kadar yani saat on dörtte Belediye Enciıenine yermeleri ilân oluaur. «1499» (3623) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: metro fil suplon yerli 4 M. M. 25 kuruş. metro fil suplon yerli 1,5 M. M. 18 kuruş aded Maden piris atanş ve fiş ağaç saplı 300 kuruş » Buat peşel 18 M. M. 100 kuruş » Klemans 6 M. M. Simens 10 kuruş » Kroşe 1,5 ve 4 M. M. Suplon için 0,50 santim paket vida 17 X 18 12 kuruş kilo Bant izole Dotch birant 500 kuruş aded Sigorta kumple 10 A. Simens 40 kuruş » Piris Tophane mezbahası için yukarıdaki evsafta fiş ile beraber 300 kuruş. 65 metro fil suplon 1,5 M. M. 18 kuruş 60 aded Kroşe 1,5 M. M. fil suplon için 0,50 santim Karaağac Müessesatı için elektrik damga makinesine yapılması lâzım gelen elektrik tesisatı için yukarıda cinsi ve muhammen fiatleri yazılı olan 12 türlü malzeme açık eksiltmiye konulmuştur. Şartna • meei Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 2490 numaralı arttırma, eksiltme kanununun tayin ettiği vesika ve 26 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 13 temmuz 936 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdır. (3622) İstanbulun tayyare ile fotoğraflarını alacak tayyarede kullanıl • mak üzere hepsine 1065 lira değer konulan 2300 kilo tayyare ben zinile 250 kilo vakum yağı açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İsteklilerin 2490 numaralı kanun da yazılı vesika ve 80 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek tubile beraber 15 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 te Daim cümende bulunmalıdır. «B.» ( < Beyoğlunda Tomtom mahallesinin Yeniçarşı caddesinde Gala • latasaray mektebi arkasında dört katta dokuz oda ve her katta bi rer mutfak ve halâsı bulunan eski 64 yeni 66 numaralı kârgir evin tamamı altı bin lira üzerinden bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin 30/7/936 perşembe günü saat on iki buçuğa kadar yüzde 7,5 nisbetinde pey akçelerile müracaatleri. «R.» (3669)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog