Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 1 Temmnz 1938 Onu SevdiL. Şimdi herkes onu kullanıyor. HERKES HASTABAKICI HEHSİRELER Okulu Direktörlüğünden: Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. Okul, genc bayanlarm hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetişerek, hastanelerde ve umumî sıhhatle alâkadar olan müessese lerde çahşmalarına mahsustur. İİ Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususrl doktor, profesörler ve muallimler tarafından verilir. İsteklilerin iyi ahlâklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitir miş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için yazile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul Direktörlüğüne 'müracaat edilmesi. 15 eylul 1936 dan sonra mü racaatler kabul edilmiyecektir. Sultanahmed hâkimliğinden: beşinci sulh hukuk KIZILAY *t • • • " TEDAVÜLDEN ÇEKiLEN PABANIz"~MiÇBîfc CIHETLE SiZi İLERLETMEZ . VENüS ESANSI VENüS KOLONYASIDIR. Herkesin sevdiği, herkesin kullandıpı Deposu: NUREDDIN EVLiYA ZADE kimyevi ecza alât ve ıtriyat ticarethanesi istanbul, Bahçekapı ONU BANKAYA YATIRINİZ MER TüELÜ İZAHAT» GIŞELEBirTiZDEN A L I N l Z Erzurum Vilâyeti Nafıa BasmünendisHginden: Trabzon Ağrı transit yolunun Erzurum Vilâyeti dahilindeki Erzurum köy kısmının 0 X 000 dan 14 X 031 nci kilometresine kadar olan kısımlardaki soseme saatile bu yolun 38 X 000 nci kilometrosundaki Karabıyık köprüsü ve Erzurum Ağrı kısmının Erzurum dan isticaren 82 X 550 nci kilometresine kadar olan muhtelif ma hallerdeki şose inşaatile bu yol üzerinde bulunan ve 46 X 825 nci kilometredeki Badicivan ve 40 X 725 kilometresindeki Uğum ve 80 X 071 nci kilometresindeki Zara köprüleri ve şose vusalâtı ek siltmiye konulmuştur. Bu işlerin bedeli keşfi 155 bin lira 4 kuruştur. Bu işe aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: A Eksiltme şartnamesile mukavelename. E Nafıa işleri şe raiti umumiyesi. C Hususî ve fennî şartname. F Tahlili fiat ve keşif hulâsa cetvelleri ve şose ve kum ve taş grafik ve mesafe cet veli. İstekliler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi 775 kuruş bedel mvkabilinde Erzurum Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. B Eksiltme 10/7/936 cuma günü saat 16 da Erzurum Vilâyeti Nafıa Dairesinde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. Eksiltmiye girebilmek için 9000 liralık muvakkat teminat verilmesi ve bundan başka Ticaret Odası vesikasını haiz olup göstermesi lâzımdır. Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabili veri lecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış qlması lâzımdır. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilemez. Eksiltmiye girmek istiyenler ehliyetname almak için Vilâyet Nafıa dairesine de mevcud bulunan 24/4/936 günlü talimatnameye ilişik bulunan beyannamelerden birer suret olarak bu beyannamenin sütunu mahsuslarının doldurulup eksiltme gününden lâakal sekiz gün evvel hangi günde eksiltmesi yapılacak ise girmek hususunda fennî ehliyet vesikası istedikleri sar'h olarak yazılmış bir istidaya mezkur beyannameyi raptedip Nafıa Vekâletine müracaat edecektir. Aksi takdirde istedikleri vesaiki alamıyacaklardır ve ehliyetnamesi olmıyanların eksiltmiye kabul edilemiyeceği. (3633) UOL ANTSE &ANIT ÖN! NV* KARAkOy.PAlAS ALALEİİCI MAN Bursa Inhisarlar Başmüdürlüğünden: 1 İnegöl İnhisarlar Müdürlüğü Bakımevlerinde bulunan artar, eksilir «340» bin kilo idare malı yaprak tütünlerin İnegöl Bursa Mudanya Istanbul nakliyatı sartnamesine göre 20/ 6/936 gününden itibaren on beş gün müddetle kısa eksiltmiye konulmuştur. Bu eksiltmenin iğreti ihalesi 6/7/936 pazartesi günü saat on beşte Başmüdürlüğümüzde müteşekkil Komisyonda yapıla caktır. 2 Birinci maddede yazılı «340» bin kilo artar, eksilir yaprak tütünün ayrıca İnegöl Bursa nakliyatı şartnameye göre 27/6/ 936 gününden itibaren on beş gün müddetle kısa eksiltmiye konulmuştur. Bu eksiltmenin iğreti ihalesi 14/7/936 salı günü saat on beşte Başmüdürlüğümüzde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 3 Her iki nakliyat için şartnameyi görmek istiyen istekliler Başmüdürlüğümüzde, fnegöl Müdürlüğünde, Umum Müdürlük fmalât Stok şubesinde görebilirler. 4 İstekliler tayin olunan gün ve saatte iğreti teminat paralarile yukarıda sözü geçen Komisyona müracaatleri ilân olunur. (3595) İstanbulda Geiikpaşada Mimarhay reddin mahallesinde Hamam caddesinde 21 numaralı evde oturmakta ve Sirkecide Üçdirekli handa kardeşleri ve saire ile müştereken kumusyonculuk ve tüccarlık etmektc iken 7 nisan 193G günü ölen Beypazarh Ecir zade Ahmed Nazifin alacaklılırile borçlularınm alacak ve borçlarını kayid ve beyan için ilân gününden itibaren nihayet bir ay içinde Eminönü kaymakamlığı binasında Sultanahmed beşinci sulh hukuk mahkemesine gekneleri kanunu medeııinin 561 inci raaddesi mucibince ilân olunur. (24085) Tasfiye halinde bulunan İSTANBUL TELEFON İstanbul Beşinci Noterliğine: Mahmudpaşada Yeşildirekte Setyan hanında 28/38 numaralı mahalde bu lunan trikotaj fabrikamı İstanbul Beşinci Noter dairesinde 29 haziran 936 tarihinde 555/254 numara ile tanzim ve tasdik ettirmiş olduğum mukavele mucibince Beyoğlunda Hamalbaşında Kılıç sokağında 34 numarada oturan Konstantin Panayuta devrettiğim ve alelusul <âbi olduğu resmî muameleleri d« yaptırmış olduğumdan alâkadarlarca bilinmesi için keyfiyetin Cumhuriyet gazetesile neşir ve ilânını dilerim. Ligor Romanidis: Cihangirde Güzelyuva apartımanında 3 numaralı dairesinde mukim. TÜRK AN0NİM ŞiRKETİ Birinci İlân 26 mayıs 1936 tarihinde toplanmış olan İstanbul Telefon Türk Anonim şirketi hissedarlar keyeti umumiyesi ta rafından verilen karara tevfikan ve satın almak mukavelenamesini tasdik eden 3026 numarılı kanunun, 17 haziran 1936 tarih ve 3332 numaralı Resmî Gazetede intişarı üzerine mezkur şirket, 17 haziran 193C tarihindan itibaren münfesih olmuş ve tasfiye haline gir raiştir. E. E. Ford ve k. Biliotti müçtemian ve münferiden hıreket etnek salâhiyetile şirketin tasfiye memurları tayin edilmişlerdir. Ticaret kanunıınun 445 inci madde sine tevfikan, şirketin altcaklıları alacaklarını tesbit ettirmek üzere şirketin İstanbulda Birinci Vakıf hanında kâin merkezine nihayet bir sene zarfında müracaat etmeğe davet olunurlar. İşbu ilân en çok birer hafta fasıla ile üç defa neşreiilecek ve yukarıda bahsi geçen bir senelik müddet ancak üçüncü ilân tarihinden itibaren başlı j a caktır. Tasfiye memurlan Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: Tahmin İlk teİhale gün fiatı ve saati minatı Cinsi Miktarı 1575.00 118.13 9/7/1936 14,15 Ekmek 14000 K. » 14,45 138.68 1849.00 Karaman eti 4300 » Yaş sebze ve 1967.55 » 15,15 147.57 meyva «kalem» 20 1 Haydarpaşa Lisesi Öğretmen kısmının ağustos 1936 gayesine kadar yukarıda miktar, ilk teminat,, ihale gün ve saatleri yazılı ekmek, karaman eti ve yaş sebze ve meyva ihtiyaçları açık eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında topianacak Komisyonda yapılacaktır. 3 İstekliler şartnameleri görmek ve malumat almak için Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 4 İsteklilerin Okul Direktörlüğünden alacakları irsaliye ile ilk teminatlarını Liseler Muhasebeciliğine yatırmaları ve belli gün ve saatte Ticaret Odası vesikalarile birlikte Komisyona müracaatleri. (3481) Işıkh NEON REKL Ucuz ve taksitle Galata : Sesli Han Çeşme asliye hukuk hâkimliğinden: Çeşmede oturan Ziraat Bankası Çeşme şubesi sandık memur muavini Kadri kansı Fatma Süat tarafından müd • deaaleyh İstanbul Sirkecide Salkımsöğüdde Mühürdar hanında AYIN VEFA müessesesi aleyhine mahkememize aç mış olduğu. İstanbulda eski Nuruosmaniye oaddesi yeni Mollafeneri sokagı eski 12 mükerrer yeni 33 numaralı evdeki nısıf hissesine 926 senesinde mevzu haczin fekkine mütedair olan davanm cereyan etmekte olan muhakeme sinde müddeaaleyhin ikametgâhı meçlıııl olduğu bildirilmesine binaen H. U. M. K. 141 ve 142 nci maddeleri muci bince C. gazetesinin 16/6/936 tarihli nüshasında ilânen tebliğ edildiği halde müddeaaleyhin 25/6/936 perşembe günü saat on beşte muhakemeye gelme diğinden mezkur kanunun 402 nci maddesi mucibince hakkında muamelesiz gıyab kararı verilmiş ve gıyab kararında ilân suretile tebliği karar mutezası bulunmuş ve muhakeme de 7/7/936 salı günü saat on beşe talik edilmiş oldu ğundan mezkur gün ve saatte bizzat veya vekil göndermek suretile mah kemeye kabul olunacağı ve mahke meye gelmediği veya vekil gönderme diği takdirde muhakemenin gıyaben devam edeceği ve bir daha mahkemeye kabul olunmıyacağı malum olmak üzere tebliğ ve ilân olunur. Beyoğlu Dördüncü Noterliğine: Şirketimiz müstahdemininden Bay Muzafferin vazifesine hitam verilmiş tir. Badema mumaileyhin şirketimiz nam ve hesabına hiçbir muamelede bıılunmağa salâhiyeti olmadığının Cumhuriyet gazetesile neşir ve ilânını dileriz. Merkezi Galatada Bozkurd hanında SKF Bileli Bulmanları Türk Limited Şirketi I YAZ KURLARI Ingilizce, Aımanca, ve Fran sızca haftade 3 ders iki ay için T L. 3 50 N E C i P E R S E S AMERİKAN LISAN ve San'at Dersanesi Mahmudiye caddesi 4 6 Türbe Telefon : 22202 Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı KUMBARA ^ms\\m\\rr#^»İ Gümüşhane Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Gümüşhane Vilâyetinden altısı Erzurum, altısı Karaköse Vilâyetlerine nakledilecek on iki aded silindir. İşin keşif bedeli: 6645.16 kuruş. Bu ise aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. E Hususî şartname. BIRE, İOOO TARLADF F Keşif cetveli ve metraj cetveli. Eksiltme 5/7/936 tarihinde saat 15 te Gümüşhane Vilâyet Nafıa Müdürlüğü odasında yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 498.39 lira muvakkat te5 minat vermesi, bundan başka Ticaret Odasına kayidli olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Gümüşhane Vilâyet Nafıa Müdürlüğü odasında Eksiltme Komisyomı Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3343) BURSAOA SATILIK CİFTLİK XO ^ Bursaya on kilometre mesafede şose kenarında dört yüz dönüm .ar araziyi, çif tlik binasile ahırları ve meyva ağaçlarını havi bir tt'ik satıhktır. Taliblerin Sirkeci Yeni Aydı otelinde Bay Ke
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog