Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

I Tamnraz 1936 CUMHURIYET Asamblenin dünkü içtimaı heyecanlı oldu îtalya Habeşistandan bir istanbul Borsası kapanış f ırkayı geri çekîyor fiatleri 30 6 1936 IBaştarafı 1 inct sahijede] mektedir. Bu ajans, vaziyetin sakin ve bu demiryolu münakalâtmın pek ziyade faal olduğunu ilâve eylemektedir. Italyanlar Megayı işgal ediyor AdisAbaba 30 25 haziranda hareket eden ve General Çiluzonun ku mandası altında yerli ve ana vatan as kerlerinden mürekkeb motörlü bir kır'a, Dolo kasabasından 250 kilometro uzakta ve Kenya hududu üzerinde Mega kasabasını zaptetmiştir. Yağmurlar mevsi minde, bu işgal hareketinin vukuu, A dısAbaba ecnebi mehafilinın hayretıni uyandrrmıştır. Hergün AdisAbabadan hareket eden İtalyan müfrezeleri, ya henüz işgal edilmemiş mıntakalan işgal etmekte ve yahud da Habeş şakilerini ta kib etmektedir. Romada hazırlanan merasim Roma 30 (A.A.) Habeşistandan dönen askerler şerefine halk tarafından tertib edilmiş olan ilk nümayişler, bugün öğleden sonra yapılacaktır. Tamamile talebeden mürekkeb olan ve dün Napo lide karaya çıkmış bulunan milis taburu, istasyondan Venedik sarayına kadar bir geçid resmi yapacaktır. Güzergâhm iki tarafında askerler ve Roma faşistleri yer alacaklardır. Milisler, Meçhul asker abidesine gi derek tazim merasimi yaptıktan sonra M. Musoliniyi alkışlıyacaklardır. Duçe, balkona çıkarak milislere görünecektir. Bundan sonra tabur, dağılacaktır. PARALAR 1 Sterlln 1 Dolar 20 Fransız Fr. 20 Uret 20 Belclka Pr. 20 Drahml 20 İsvicre Fr. 20 Leva 1 Florln 20 Cek kronu 1 Avusturya SL 1 Peceta 1 Mark 1 Zlotl 1 Pensrfi 20 Leva 20 Dinar 1 Yen 20 İsvec fcronu 1 Türk altını 1 Banknot Os B All? 624. 123. 164 50 190, 80. 21. S10. 22. 82. 84 23. 14. 28. 18. 22. 13. fstanbul Telefon Direktörlüğünden: I TEMMUZ 938 TARİHİNDEN İTİBAREN İSTANBUL TELEFONLARININ MEVKİİ MERİYETE KONAN TARİFELERİ Lira Kuruş IBastaraft 1 inct sahifede] Milletler Cemiyeti Habeş davasına alâ25 Senevî 500 mükâleme asgarî abonman bedeli tertijat alabilmek için çok müteyakkız ve ka göstermezse hemen Cenevreyi ve A v 12 50 Altı aylık 250 mükâleme asgarî abonman bedeli titiz görünüyordu. rupayı terkederek memleketine dönecek 05 Her fazla mükâleme için. Asamble içtima saati yaklaşırken Ne tir. lmparator ve maiyeti yeni hükumet güs ranında Ras Nasibu, profesör Jeze, merkezi olan Goreye giderek orada harHUSUSt MERKEZLER: Habeşistanm Londra elçisi Dr. Markos be devam edeceklerdir. olduğu halde Cemiyete geldi. Yollarda 12 Santrala bağlı beher hat için senelik abonman ücreti ttalyan muhtırası halk tarafından alkışlamyor, «yaşasm 5 Beher fazla iç posta için Cenevre 30 (A.A.) Italyan muhlmparator!» diye bağıranlar oluyordu. 150 Senevî 3000 mükâleme asgarî abonman bedeli tırasmın Habeşistanda medeniyet eseri lmparator kirsüde 05 Beher fazla mükâleme için hakkındaki kısmmda şöyle denmektedir: împaratorun muvasjlatını müteakıb 4a italya yerliler hakkında hakkaniyetli Hususî merkezlere merbut beher haricî posta için 5 li32. reis M. Van Zeland celseyi açb. Arjan3L muameleyi teminat altına almaktadır ve radan maada beher 50 metre için senevî 5 lira abonman tinio talebî üzerine Asamblenin fevka 968. bunlann maddî ve manevî refahını ve sos243. bedeli olarak alınır. lâde toplantıya çağmldığını anlatarak yal tarakkilerini kolaylaştırmağa çahşasözu Negüse verdi. UMUM1 MERKEZLER: ÇEKLER caktır. Halkın bu amacın başarılmasına Imparator kürsüye çıktığı zaman keniştiraki için yerliler merkezi hükumet 07^ Beher mükâleme için Açılış Kapanış disi de salondakiler de çok heyecanlı idi62S50 Londra 6i9. nezdinde daha evvel ihdas edilmiş olan 0.7966 .ler. Fakat bu sırada feıa bir hâdise patNev Yok 0.7975 TESİSAT MASRAFLARI: Koporatif meclise kabul edileceklerdir. 120G 12.06 Paris lak verdi. Negüs söze başlarken içeri 10.1375 Milâno Dine ve asayişle örf ve âdete aykırı ol 10.15S7 40 Beyoğlu, İstanbul ve Kadıköy büyük santrallarına rap deki Italyan gazetecileri gürültü yap Brüksel 4.7325 4.7325 mıyan mezheblere riayet edilecek ve halk tedilecek aboneler için tesisatı iptidaiye masrafı olarak. Atina 84.79 84.79 mağa ve.ıslık çalmağa laşladılar. Bir an serbestçe dilini kullanacaktır. Kölelik ve Cenevre 2.4425 2 4422 30 İstanbul santralına raptedilecek hususî hanelerle diğer ortalık kanşır gibi oldu, lâkin polis sürSofva 63.1582 63.1582 hidematı şakka ilga edilmiştir. îtalya, pobütün talî santrallara raptedilecek aboneler için tesisat L1Î44 Amsterdam atle vak'aya müdahale ederek Italyan L1743 lis ve memleket müdafaası hizmeti müs19.16 Prae 19.1645 masrafı. gazetecilerini kollarmdan tutup dışan çı4.1937 Vivana 4.1937 tesna olmak üzere, yerlilerden kıtaat teş5.82 Madrld 5 Bir bina dahilinde vazedilecek beher munzam posta için. kardı. Ortalık sükunet bulduktan sonra 5.8175 kil edilmemesi prensipini tatbika amade L9825 Berlin 1.9810 lmparator Ahmarik dilıle söze başladı. 15 Bir bina haricinde vazedilecek beher munzam posta Varsova 4.1937 4.1937 bulunmaktadır. Mübadele ve transit serBudaueste 4.3025 Kısaca Habeş faciasını hulâsa ederek I4.3025 için, (50 raetro tecavüz etmemek şartile) bestliğini temin için her türlü tedbirler aBükres 107 685 107.685 talyaya şiddetle hücum etti. Belerad 35.525 lınmıştır ve tecim hususunda bütün mem35.0525 NAKİL MASRAFLARI: 2.6390 Yokohama Kendisinin hâlen biitün haklarını mu leketler hakkında haklı bir muamele tat2.6890 24,9244 Moskova 24.9244 2 Ayni oda dahilinde hafaza etmekte olup buıdan hiçbir vakit bik edilecektir. 3 0375 Stokholm 3.0862 vazgeçmiyeceğini, mes'ııliyetin Habeşis 3 Bir odadan yamndaki odaya Alma.nla.Tin ihtarı ESHAM tamn ancak yansmdan azını işgal etmiş 4 Bir kat dahilinde bir mahalden diğer mahalle Berlin 30 (A.A.) Evvelki gün M. olup burasını da cebirlt elinde tutmağa Açılış Kapanış 6 Bir kattan diğer kata Anadolu Şm. çalışmakta olduğunu, Habeşistanda mü Blum ile M. Delbos ve M. Eden arasın24.60 15 Mahallî tevziat kutusundan abonenin yeni nakil adre 2460 **<, 60 vadeli cadelenin bitmiş olmadğmı, memleketin da yapılan görüşmeler hakkında mütale950 9,50 BomontlNektar sine kadar 100 metro mesafe için cenubunda kendisi tarafından teşkil edi alar yürüten Frankfurter Zeintung, bir İSTİKRAZLAR 4 100 metroyu tecavüz ederse beher 50 metro ve küsüratı len meşru hükumetin vızifeye devam et îngiliz Fransız ittifakının tehlikeli olaIBastaraft l inct sahifede] Açüış Kapanış için tigini kaydeyliyerek Milletler Cemiyeti cağmı Ingiltereye ihtar etmektedir. ken refaketlerinde bulunmak, ilimlerin Türk borcu I peşü 20.925 20.825 2 Ünvantebdili azası devletlerin, Cemyet mukavelesine > > I vadeli Lokarnocuların toplantın 19.55 19.60 den müstefid olmak, ve memlekete fay > II vadeli göre taahhüd ettikleri maddeleri tatbik 95. 95, 10 Hat ve makinesi işler bir halde bulunan ve borcu olmıErsrani Cenevre 30 Burada Fransız Baş dalı birer unsur olarak yetişmek için bun97.75 97 45 ehnelerini taleb etti. Hıbeş davasmın koSıvas . Erzurum I yan abonelerin başka bir kimseye devir harcı. vekili M. Leon Blum ve Hariciye Na ların yanlarına felsefe zümresinde 15, ca bir medeniyet önün<k hasıralb edile 0 50 Rehber bedeli zın M. tvon Delbos ile îngiliz Hariciye edebiyat zümresinde de 10 doçent verilTAHVİLÂT miyecegini söyledi. Nazın M. Eden arasında vuku bulan mişti. Hatta bu genclerin yetiştirilmesi 0 40 Sigorta bedeli Açılış Kapanış împaratorun nutku fransızca olarak konuşmalarda Lokarno devletleri kon gayesinin biran evvel tahakkuku için, bu Anadolu I UZAK MESAFE ÜCRETİ: oesint heyeti umumiyeye teknr edildiği zaman feransının Milletler Cemiyeti içtimaı a profesörlern üç sene içinde türkçe öğremü. vadeU» 44.10 44.10 azalar ve dinleyiciler feerinde çok derin kabinde Montrö şehrinde toplanmasına 5 İstanbul telefon şebekesi hududu haricinde telefon alnerek derslerini türkçe vermeleri de şart tesirler bırakb ve alkışlındı. Tercüme bi karar vermişlerdir. Bugün M. Van Zeemak istiyenler işbu tesisatın masrafını ödemekle bera terken Negüs salondanve binadan aynl land ile görüşüldükten sonra bu konfe koşulmuştu. Bu kayidden maksad da ber hududdan itibâren her 50 metro için senevî abon öııştı. Sokaklar onu bekliyen halkla hın ransın içtima tarihi kat'î surette tesbit e profesörlerin doçentlerle sık sık temas man bedeli. etmek ve mesgul olmak imkânlannı hazır1 ca hmç dolu idi. Gene alkışlar arasında dilecektir. lamaktı. Halbuki bu profesörler bugüne 2 MÜTEFERRİ ALETLER TESİSAT VE ABONMAN BEDELLERİ otomobiline binerek oteEnt döndü. Konferansta Ren meselesi görüşüle kadar kendilerinden beklenen gayeye 3 Asamblecelsesi yanı saat 10,30 da Tesisat Abonman cek ve henüz îngiliz sualnamesine cevab zıd bir yol takib etmişler; bu genclerin toplanmak ikere talîk ech'lcli. 4 Lira K. Lira K. vermemiş olan Almanya nezdinde yeni yetiştikleri takdirde kendi yerlerini ala îngiltere ve Franta Habesistan 10 7 50 İlk 2 cak abonman bedeli 5 bir teşebbüste bulunulacaktır. caklarından korkarak bunları derslerden ttahtsünü eylulde görüfecekler 4 3 Beher munzam cak için uzaklaştırmışlar, yalnız ders verdikleri fi M. Şüşnig Cenevreye çağırıldı Londra 3J (A.A.) L lomasi 2 50 1 50 Dahilî munzam zil 7 Cenevre 30 (A.A.) Salâhiyettar lisanları bilen birer tercüman tedarik edenrhafili, Fransa ile îngilterenin eylu' a1 50 1 Dahilî muhtez zil rek onlarla temas etmişlerdir. Hatta 8 Fransız mehafilinden bildirildiğine göre, yna kadar Habeşistaıın statüsü hakkın10 2 Dirsek M. Şüşnig kendisinin Cenevrede huzu doçentlerin talebe ile temasına mâni ola9 d. İtalya ile müzakerata girişmemek hucak şekjlde bir takım tedbirler bile almış6 1 50 Teftiş müş'iresi smnda mutabık kalmış olduklanna dair runun arzu edilmekte oldugundan haber lardır. Bu tertib neticesinde, her biri, 1 0 5 Gizli komütatör dar edilmiştir. Soldan sağa: ok habere laymet vermemektedir. hayatının beş altı senesini Avrupad^rtah0 50 0 50 Küçük komütatör 1 Harbde kullamlan buyük sllâhlarIngilterenin birçok defalar, îtalyanın Ajannn verdiği meraklı tafsilât sille geçirmiş olan gencler, garib bir va dan birı, harbde kullanüan küçuk silâh 5 3 Muhavere ilâve makinesi Cenevre 30 (A.A.) Milletler CeCevre müessesesiniı» ideallerini tatmin lardan biri. 2 Endaht, bir çeşid kumaş. ziyette kalmışlardır. 1 1 50 Müş'ire 3 Almanların geçenlerde işgal ettikleri içibazı fedakârlıklarda bulunacağı ve miyeti Asamblesi, M. Van Zelandı iş Şimdi Avrupadan doçent getirtmek is mıntaka, içine yemış veya eşker koymak 1 50 Munzam ahizeler bmretle Habeş rneselesinin hallini ko tirak eden 51 reyin 47 sile başkanhğa temelerinin sebebi ise, bizim doçentlerin içın kâğıddan bukulüp yapılan şey. 4 3 seçmiştir. lajtıracağı ümidile Roma hükumetinkendilerile temas etmelerinin büsbütün Insanı iyi veya kotu yola goturen kuvvet. HUSUSÎ MERKEZ KOMOTATÖRLERİ: doazı vaidler koparmağa uğraşmış olCelseyi saat 1 7 de M. Eden açmış ve önüne geçmek ve bu Avrupalı doçentleri 5 Zeytinyağı ve sirke ile yapılır. 6 Gailk 6 müş'ire içilı dı hatırlatılmaktadır. Italyanlar zecrî M. Benesin Asamble başkanhğından is talebe ile kendi aralarında bir vasıta ola lebe, tamam. 7 Kaba insanların işitme 30 dikleri lâkırdıyı tekrar ettirmek için kul5 Beher munzam müş'ire için te er kalkmadıkça hiçbir şey yapıla tifasına dair olan mektubunu okumuştur. rak kullanmaktır. landıkları tabir, bırlikte doğan iki çocuk, 1 nota. 8 Evin taksimatından biri, vucuIçte tam bu sırada Necaşi salona gıri * m ğı cevabını >»ermişler ve bu cevaAdi abonman haricinde zil ve sairenin telleri Mukavele hükümlerinin tatbik edilip yordu ki biraz sonra da M. Van zeland edilmediğine, yani ecnebi profesörlerin dünü ortadan kaldırmak. 9 Elbisede u . bı değiştirmemilerdir. faktefek konmak içın yapılan yer, karlı varsa beher 10 metro için. rî tedbirleâı kaldmlması, hallo başkanhğa seçilmiştir. şimdiye kadar türkçe öğrenip öğrenme dağlarda kaymak için ayağa takılan şey. HUSUSÎ HATLAR: 1 ı son derecede ehemmiyetli olan Bunu müteakib îtalyan mümessili M. dikleri meselesine gelince; filhakika Tıb 10 Bir tereddüd edatı, yemek. Yukarıdan aşağıya: b4eleyi tekrar nazarı itibara almağa Van Zelanda îtalyan notasını verdi. No ve Hj^uk fakültesinde bazı profesörler 25 5 Beher 50 metro için 1 Geçmiş zamandan bahseden ilim, fTplacaktır. Sebebleri de şunlardır: tada hâdiselerin mes'uliyeti Habeşistana türkçeyi öğrenmiş bulunmaktadırlar. muallim. 2 Oturmaktan emir, «oğlu» 5 Beher makine için. (3666) • Milletler Cemiyetinin Habeşis yükletilmekte ve halkın Italyan Impara Halbuki Avrupadan yeniden profesör ve yerine kullanılan eski bir tabir. 3 Kış îistakbel rejiminin tanzimine gu torluğuna iltihak hareketi kaydedilmekte doçent getirilmesini istiyen Edebiyat fa sebzelerinden biri, kalın ve kaba kumaş. 4 Arabca «defedici». 5 Ham kavun, S k etmek suretile kısmen zevahiri ve şöyle denmekte idi: kültesindeki iki profesör, basit bir iki ke Fransız alfabesinde bir harfin okunuşu. £a etmesi ümidi hâlâ bakidir. 6 Uşümekten emir, Cermenlerin mensub «Habeş durumunun Milletler Cemi limedea başka türkçe öğrenmemişlerdir. olduğu ırk, İran dilinde *su». 7 Gaibden • Habeşistandaki ecnebi menfaat yeti tarafından hakkile takdir edilmesine Böyle olduğu halde bu profesörlerden haber vermek için yapılan ameliye, ışık. tselesi halledilmeksizin bırakıla intizar eden İtalya, Avrupanm ve dün birinin mukavelesinin üç sene daha uza 8 Arabca «eyaletler», rusça «evet». 9 yanın istikbalini alâkadar eden vahim tılması, fakültece kararlaştırılmış bulun gürültülu gülünürken çıkarılan sesin bir kısmı, illşik. 10 İçinde yıkanüan sıcak j Bitaratlann kararı meselelerin halli için Milletler Cemiyetile maktadır. yer. nevre 30 (A.A.) «Bitaraf» yeniden filen teşriki mesaiye amade buAcaba mukavelenamesinin ahkâmma Evvelki bulmacanın halledümiş :1er delegeleri, bu sabah yeni bir lunmaktadır. Roma, Milletler Cemiye uvmak üzere türkçe öğrensin diye mı? ı d « o 6 7 B a 10 »tı yapmışlardır. Delegeler, Millet tinin ıslahını tetkik için de teşriki mesa Beyoğlu Dördüncü Noterliğine: miyeti misakınm ıslahı meselesine iye amadedir.» Dairenizden 30 haziran 1936 tarih ve ı ' \ karar sureti projesinde mutabık Baskan saat 18,40 ta Necaşiye söz 7729 numara ile resen musaddak sened ıışlardır. Delegeler, Asamblenin verdi. mucibince İstanbul limanına mukayyed mdan sonra yeniden toplanmağı Krallar Kralı kemali vekar ile kür Tjrmışlardır. Utku gemisinin muhasibliğine SKF süye doğru ilerlemiş, fakat bu anda mattmsa Belçika fikirbirliği buat tribününden îtalyan muhabirler ıs Bileli Rulmanları Türk Limited Şirketi •vre 3 0 ( A . A . ) M. Blum ile lık ve hasmane sözlerle gürültü çıkarmış memurlarından Bay Hayatiyi tayin etSos, bu sabah M. Van Zeelandi tim. Mezkur gemi hakkında yapılacak lardır. ''şlerdir. Negüs, italya tarafından yapılan bü her türlü tahsilât münhasıran muma Tİeden sonra yapılacak mü tün teklifleri ulusuna ihanet etmemek için ileyh Bay Hayati tarafından icra edilekkmda Fransız ve Belçika reddetmiş olduğunu söylemiştir. ceği ve gemi namına yapılac^k her türîinda tam bir itilâf hasıl Matbuat locasında îtalyan muhabir lü taahhüdat ve mukavelâtm benim taEdirne sulh hukuk mahkemesinden: ler tekrar ıslık çalmıya ve hasmane söz Edirnenin Doğan mahallesinden Mehrafımdan dahi imza edilmesi şartile enesin Asamble lerle gürültü etmeğe başlamışlar ve bumuteber olacağımn Cumhuriyet ve Tan med vekili avukat Nesim Navon tara • iğinden istifası na mukabil bütün meclis Necaşiyi alkışgazetelerile neşrü ilânuıı taleb eylerim. fından Yelliburgazda Zincirlikuyu ma) (A.A.) Çekoslovaklamış ve sami sıfatile bulunan halk ta hallesinden Boşnak Beço aleyhine aç ü M. Benes, Milletler CeGalatada Bozkurd hanında SKF Bigürültü çıkaranlara karşı vaziyet almıştır. tığı tahliye, bedeli icar ve eşyanm tesilâtibi M. Avenole bir mekc.nleli Rulmanları Türk Limited Şirketi Milletler Cemiyeti tarihinde ilk defa >r limi davasmın yapılan muhakemesinde eni vazifesinin asamble Direktörü Haldun Muhtar olarak başkan gürültü yapanlan dışarı müddei vekili iddiasmı kaydi resmi ve aşkanlık etmesine mâıi çıkarmak için polise müracaat etmiş, îtalşehadetle isbat ettiğini beyan eylemiş Yeni çıktı ' bu sebeble 'başkanlık yanlar polise de itaat etmediklerinden jan ve ittihaz olunan muameleli gıyab kaek mecburiyetinde kal • darmalar gelerek kendilerini otomobil Havagazi fabrikasınm 936 yıh ihtiyacı için beher tonu dokuz yüz rarının müddeaaleyhin ikametgâhının lerle ve halkın hasmane haykırmaları ameçhul bulunmasına binaen ilânen teb elli kuruştan otuz sekiz bin dokuz yüz iki lira elli kuruş bedeli mu ı mektubunda diyor ki: rasında polis komiserliğine sevketmiş liği ve muhakemenin 10/7/936 cuma hammenle dört bin doksan beş ton Zonguldak zero dis lâve maden %ıgünkü günde karşılaşlerdir. fcsun ilerisi hakkındaki günü saat 9 a taliki kararlaştırıldıgın kömürü başkâtiblikteki şartname veçhile 14/7/936 salı günü saat Sükunet avdet ettiği zaman, bütün hâHerime zerre kadar halel Marksiztn bibliyoteği neşriyadan müddeaaleyh Beçonun mahkeme on altıda kapalı zarfla ihale edilecektir. diseler zarfında itidalini muhafaza et hndan çeviren: İştirak için 2918 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka günü gelmesi veya bir vekil göndermesi miş olan Necaşi, Habeş lisanile nutkunu kı kabul edilmezse ve bu muameleye itiraz etmesi ve aksi teminat mektubile 2490 sayıh kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış H ASAN AL I takdirde kanuni muamele yapılacağı teklif ler o gün saat on beşe kadar Encümen Başkanhğıım veril A? •tana dönecek »öylemeğe başlamıştır. Bu nutuk fran ilân olunur. (24096) ;n haberlere göre Negüs, azcaya ve ingilizceye çevrilecektir. Satıs 629. 125. 16460 196. 84. 2İ 50 818. 25. 84. 88. 24. 16. 30. 32. 24. 16. 52. 34. 33. 970. 244. Üniversitenin ıslahı meselesi! GÜNÜN BULMACAS1 • • • • • • • •! • •1 • • •! • • • ) wxjKtyOrtWc C|O K|E|Y|B|K|O|Ş|1 A|D AİMİBİKİA LİA|Y N|A|L|B SİOİL UİKİB B|B E Z IİK •İKİA Z AİŞİB A Nia K • • E Z|A|R B Eia T\Y A K • İN A İİMİH N |A| B]İ ş]« SİT|A|R|« M İ • 'AİBUİB aİA R A D A ŞİEİDİİİDHİEİNİE Z BOYLE SAÇIN BRİYAMTİN PERTEV İzmir Belediyesinden: STALİN Fiatı 25 kuruş Diyor ki: ür. V ~ . < '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog