Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Bugüns 2 nci sahifemizde: Siyasî îcmal 3 üncü sahifemizde: Üç değişiklik Halid Ziya UşaklıgiL 5 incî sahifemizde: Perde arkası. 6 neı sahifemizde: Ufuklannda batmıyan İmparatorluk A. D. güneş 7 inci sahifemizde: Sinema. OflbJFİIICÎ 4017 ÎSTANBUL CAĞALOGLU M i n ı n 1 f t Sayi. 4Zİ / TeI«rafvemektubadred:Cmnhuriyet,tstanbulPostatutusu:lstaııbul,No24« P8Z8F 9 ŞUOST 1 9 3 6 Telefon: Baçmuharrlr ve evi: 22366 Tahrir heyeü: 24298. İdare ?e matbaa kısmfle Matbaacüıt ve Neşrlyat Ştfketl 24299 24290 umhuriyet Hayat Ansiklopedis|i nci cüzü çıktı 97 «Buranın sukutunu Üçüncü Müfettişlik Dün Ali Saib ve avukatı Hâmid Aduanın düşmesi Muhitinde neler Şevket miidafaalannı yaptılar Yapılacak? takib edecektir» umhuriyet rejimi jandarma hükumet safhasından ekonomik devlet merhalesine geçen mii tekâmil bir idarenin de adı oluyor. Üçüncü Müfettiş Tahsin Uzeri daha yeni i daresi başına gitmeden tıpkı Bingöl dağlannın büyük bir hayvan yetiştiricisi gibi adeta gözleri parhyarak: Suikasd muhakemesi bitiyor Habeşler Makalleye hâkim! Hâmid Şevket iddianamedeki delillere birer birer cevab verdi ve Ali Saib de heyecanh bir müdafaa ile kat'iyyen masum olduğunu söyledi Yeni bir Habeş taarruzu bekleniyor. Yağmurlar General Grazianinin hareketlerine engel oluyor. İtalyan tayyareleri Imparatorun peşinde! i Bugünlerde et biraz daha fazla para etmeğe başladı, ayakta satış yirmi bef kuruşu buldu! Demekte olduğunu gördük. Demek ki bu idare adamı çevirmeğe gitmek üzere olduğu muhitin herşeyden önce ekonomik hayatile meşgul olmağı ilk plâna koy muştur. Şark vilâyetlerinin geniş ovala rında ötedenberi bilhassa hayvan yetiş tiriciliğin ileri götürülmüş olduğu ma lumdur. Orada yetişen bu hayvanlar îstanbula kadar gelirler ve îstanbul üze rinden Akdenize doğru da sevkolunur lar. Ancak bu sevkiyatla şimdiye kadar ekonomik manasile yakından ve ciddî suHabeşler tarafından alınmastna intizar edildiği söylenen Solda Heyeü Hdkime ve sağda avukat Hâmid Şevket muhakeme esnasında... rette meşgul olunamamış olduğunu iti Makallenin civarmda müstahkem yerler raf etmek lâzımdır. Hayvanların meselâ ve müdafaalar arasındaki sayhalanm bu Ankara 8 (Telefonla) Bugün suiLondra 8 (A.A.) Yakında şimal nu biraz sonra Aduanm düşmesi takib Avukatın müdafaası Trabzondan gemilere konulması, oradan kasd davasına, Ağırceza mahkemesinde sözün muhtevası içinde olacaktır. cephesinden Dessieye gelen sözüne iti edecektir. Tembiende Habeşlerin kaAvukat Hâmid Şevket ayağa kalka Bu cinayet nasıl düfünülebilir? buraya nakilleri, burada tahliyeleri, ba sabah saat onda başlandı. Maznunlar ve mad edilir bitaraf bir müşahid Dessiede zandığı büyük zafer üzerine Habeşler nndınlmalan ve satılmaları ayn ayn uğ avukatlan müdafaalarını yaptılar. Mü rak müdafaasına başladı: Atatürke suikasd? Bu sözün söylenme ki Röyter muhabirine Tembiendeki as bugün Makalleye tamamen hâkim bir raşılacak meselelerdi. Bu hayvan mese dafaalar beş saat sürdü. Bu celsede Müd« Bay başkan! Vekâlet hayatında si bile vicdanlan yakıyor, hatıra gelmesi kerî vaziyet hakkında şunlan söylemiş vaziyette bulunmaktadırlar. Birçok İtallesi o muhitin ilk meselesi olmadığı hal deiumumî Baha Ankanla avukat Hâmid biraz uzunca bir yolculuğum var. Bu hafızayı yıkıyor. Bu ne feci, ne mütbile yan askerleri Habeşlerin geceleri yap de Umumî Müfettişin pek tabiî bir ba Şevket arasında kısa, fakat şiddetli bir mesleğin yenisi ve yabancısı sayılamam. hiş şey. Her Türk çocuğunun vicdanını tır: (Arkast 10 uncu aahifede) «Makallenin düşmesi yakındır ve bukışla onu en yakın bir alâka ile gözönü münakaşa da oldu. Buna rağmen bu davada müdafa'a kül parçalıyan, her Türkü ağlatacak ve bağne almış olması, kendisinin yalnız bir a Salon sabahın sekiz buçuğundan iti fetini üzerime aldığım vakit itimad bu nnı deldirecek olan bu isnad ne feci şey. sayiş memuru değil, ayni zamanda bir baren dolmuştu. Heyeti hâkime yerlerini yurunuz ki söze nasıl başlıyacağımı hayli Bir Türk hiç Atatürke; UIu Atasına suiekonomi âmiri olduğunu anlıyarak işba aldılar. Kalabahk arasında maznunlann düşündüm. Kelâm mukaddemelerinden kasd düşünebilir mi? Atatürkün yarattışına gitmekte oldueunn e~t»rö. MaJ« m gecebileceği yeri boşaltmak için hemen hangi birisini tercih edeceğimi tayinde ğı vatanın havasından nefes alan; ancak Ki hayvan yetiştiricilik şark vilâyetlerimi her celsede işıölen sozler tekrariandı. Mii zorluk çekiyordum. Nihayet «Allah hiç Atatürkün bayrağı altında haysiyetini, şezm başlıca ışlennden bırıdır, bu ışın o ha başiı. »Yalıya Vc arkvclaflan» Uîje ba bir Turk çocuğuna; Türk kam tajıyan. refini anhyabilen ve bir insan hayatı yavaliye mümkün olan kazancm azamisini ğırarak sekiz mevkufun getirilmesi için Türk terbiyesi alan, Türk bayrağı altın şıyan kimse bu hiyaneti, bu alçakhğı natemin etmesi lâzımdır. Zaten hakikî asa postabaşına seslendi. Maznunlar ve mü da yajıyan hiçbir vatandaşa bu derece sıl düşünebilir; nasıl yapabilir? Atatüryiş jandarma silâhından ziyade güzel ida dafaa vekili de yerlerini aldılar. Reis: siyah ve korkunc bir hatırai hayat kay ke kıymak? O zaman vatan ne olur? O renin hazırladığı refahla belki daha ıyi « Geçen celsede iddianameyi din detmesin.» sözile müdafaama başlama na kıymak vatana bütün mukaddesatile, temin olunur. ğa karar verdim. Belki bütün müdafaam (Arkan 8 inci aahifede) lemiştik. Bu celsede söz sizindir» dedi. Bu iş üzerinde çalışan bir umumî müfettişin hayvan maliyet fiabıri indirmek Cenevre 8 (A.A.) Petrol nakli kuunda, Italyanın tedarike kalkışması için göreceği ve göstereceği tedbirler arayatına ambargo konması ve petrol yerıni muhtemel petrol benzerlerı meselesıni tetsmda meselâ yarından sonra. İstanbul Betutabilen maddelerin İtalya tarafından kike memur eksperler tâlı komitesı, Itallediyesinin mezbaha resimlerini ortaya muhtemel istimali hakkındaki rapor dün yanın, yapabileceği ekonomiler ne oiursa koymağa kadar ileri gideceğinde şüphe, alâhiyettar mümessiller komitesı tara olsun daima çok fazla miktarda benzin f edilmemek lâzımdır. Nitekim daha dün fından kat'î surette kabul edılmıştır. ithaline devam e mek zaruretinde bulunişe başhyan Ikinci Trakya Müfettişliği Şimdiki halde tetkik edilmek üzere pet duğu neticesine varmıstır. Italyanın yabu işleri şimdiden ele almış bulunuyor. rol ihtiyacatını ne tarzda temin edebile pabileceöi ekonomiler senede 110,000 Geçenlerde o tarafın ekonomi müşavirinı ceği meselesi vardır. tona balie; olacak ve Paris 8 (A.A.) görmüştük. Trakya hayvancıhğının İs 1 Zarurî iotidaî maddeleri İtalya Ambargo konunca ttalya Figaro g a z e t e s i , tanbul Belediyesi resimlerile anlaştınl toprağında istihsaj etmek imkânma, ne yapacak? Tevfik Rüştü Arasması pek güç bir tezad içinde bulunduğu(Arkast 10 uncu sahifede) Cenevre 8 (A.A.) Ambargo vula yaptığı bir mü nu söylüyordu. Gene bu müşavirlik Trakııııııııııiııııııııııııııııııııımıııırınıııının "' iııııı'imıııt MMIIII'MIIIIIH"" IIIIIIIH ııııııııııııııııııııııınıııııııııiMiııııııııııtıııı lâkah neşretmekte yanın başlıca istihsalâtmdan olan pey dir. nirciliği, bugün içinde yuvarlandığı zorVarşova 8 (A. Tevfik Rüştü Aluktan kurtarmak için fevkalâde tedbir A.) M. Goerinras demiştir ki: ler alınmak lüzumunu ilk plâna almış gin 14 şubatf.a Le « Paris müzagörünüyordu. Eğer Üçüncü ve İkinci histana gitmesi ih kereleri semereli olMüfettişlikler başka hiçbir şey yapmayıp timali vardır. Ken muştur. Yalnız, bir Dr. . Tevfik Rüştü yalnız bu iki meseleyi halletmiş olsalar, Aras disi Bialovviczada cok defa yapılan teşkilleri için ihtiyar olunan külfetleri bir av gezisine işti yanlışlık, çok çabuk yalnız bu iki kalemdeki muvaffakiyet rak edecek ve Le gidilmek istenmesidir. Halbuki her şeylerile telâfi etmiş olurlardı. Halbuki on histan hükumetine den evvel vaziyeti daha ziyade vaiann el attıklan faaliyet maddelerine gömisafir olacaktır. himleştirmek ihtimali bulunan tehdidleri re bu iki kalem şöyle böyle işlerdir. MüDantzig âyan reisi (Arkan 10 uncu aahifede) fettişlikler bu yolda daha büyük işler gö M. Greiserdc bu av Londra 8 (A.A.) Deyli Telgraf receklerdir. gezisine iştirak edeazetesi Edenin, sulhun menfaati namıo KENDİ KENDtMlZt TENKID Yalnız hayvancıhk üzerinde kalsak cektir. na, tngiltereyi biran evvel tedafüî şekilmüfettişliklerin yann yün ve yapağ me î de çok kuvvetli bir surette silâhlandırmak Prens Starhemselelerine de el atarak oradan hayvanlalüzumuna kanaat hasıl ettiğini yazmak nn daha iyi bakımlarla ıslahlan çarele herg de RomaGalatasarayı polis merkezi olan eski tadır. ya gidiyor rine de geçeceklerini şüphesiz sayanz. Japonyanm hali hazırdaki siyaseti Almeşhur mutasarrıflık binası satılığa çıParis 8 (A.A.) Şimdi Karstan süt tozu geliyor. Yann manyanın kuvvetli bir şekilde silâhlan karılmış ve verilen fiatlar haddi lâyı gazetesinin Erzurumdan tuzsuz tereyağı çıkarılmak Matin kını bulmadığından ve yahud konulan ması, Fransız Sovyet andlaşması ve teşebbüslerinin meydan alacağmı biz u Berlin muhıbirin fiata müşteri çıkmadığmdan bu cihet bir Almanya ile Japonya, Almanya ile Madaha tetkik edilmek üzere bina askıdan aristan arasında mütekabil yardım anfukta teressüm eden pek yakın istikbal iş den aldığı bir habealınmış. İşin burasına diyeceğimiz yok, laşmalan yapılacağı hakkındaki riva re göre Prens Starleri olarak görüyoruz. Prusva Basvekili ve Alman Hava Naztrı General Goring arz ve taleb kaidesinin tabiî bir so 'etler Ingiltere hükumetinin gözönünde Hayatta bir tek fmdık ağacı olmıyan hambergin M. Mununcu. Romanya Kralı iuttuğu noktalardır. Tahsin Uzer bu yıl Karadeniz havalisin sohni ile görüşmek üzere pek yakmda Bizim akhmızın ermediği nokta, bu Paris 8 (A.A.) Romanya Krall Romaya gitmek tasavvurunda olduğu Söylendiğme göre, bu son anlaşma gede bol yetişen fındığın yüksek fiatla sa (Arkan 2 nci aahifede) binanm şimdiki vaziyette Beyoğlu cad çen kânunuevvelde, bir av gezisi esna İngillz Hariciye Nazırtnın M. Lavalle Viyanadan bildirilmektedir. görüşürken ahnmış resimlerinden bldığını gülerek ve pek ziyade sevinerek • l l l l l l ıllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMirilMIIIIMI rilMIMIIIIIII IMIIIIIIIIMIItimil IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIlİl desi içine fırlamış kocaman bir çıkmtı anlatıyordu. Bundan anlarsmız ki fmdık ambalaj edilmiş olarak göreceğiz. rüyorum ki bu işi artık biraz isticalle ger halile müzayedeye konulmuş olması ve sında, Gömböş ile Göring arasında ya ğını yazıyor. Bu masrafın 300 milyon şimdiden Umumî Müfettişin plânmda yer bu işe bu şehirde hiçbir makamın ses Dilmıştır. Bu satırlar burada basılıp dağılır ve çekleştirivermek lâzımdır. sterling lirası olacağı tahmin edilmekte îtalyanm Almanya ile bir uzlaşma tutan bir ekonomi maddesidir. O görülen okunurken Üçüncü Müfettiş Tahsin U Doğrudur, o kadar geniş bir hinterlan çıkarmamış bulunmasıdır. Yeni vasıtadir. birşeydir. Biz size görülmiyenleri ve fa zer Trabzona varmış bulunacak. Hele dın Trabzonda tahmil ve tahliyeyi kolay ların sürati ve çokluğu yüzünden Bey apması ihtimali de Londrada gözönünîngilterenin bu husustaki karannı icab de tutulmaktadır. kat yerine gittikten sonra onun göreceği eğer deniz bir parça fırtınah idiyse va yapar mükemmel bir limana malik olması oğlu caddesi daraldıkça daralmıştır. ettiren arsıulusal durumun son inkişafıdır. Fırsat elvermişken Galatasaray liseTeslihat projesi yeni bir maddeyi haber verelim. Pek ya purdan azçok zorlukla karaya çıkmış o şarttır. Nekadar geniş hinterland biliyor Deyli Telgraf gelecek ay başmda akın bir istikbalde hiç olmazsa bütün Tür kcak olan Üçüncü Umumî Müfettişin o musunuz? Ta îran içerilerine kadar uza sinin büyük kapısı istikametinde cad Londra 8 (A.A.) Deyli Telgra vam kamarasında buna dair izahat ve kiyenin ihtiyacı olan çay en nefis bir mah rada kendisini karşılamağa gelmiş ola nan geniş bir hinterland. Filhakika Trab deyi düzeltmek, genişletmek ve güzel :m haber verdiğine göre, hükumet îngiliz rileceğini ilâve ediyor. leştirmek varken nasıl olur da Galatasul olarak Rize taraflannda yetiştirilecek caklara ilk söylemiş olacağı sözlerin şun zon yalnız şark vilâyetlerimizin değil, bütuvvetlerinin teslihatmı biran evvel ikmal saray polis merkezi binası olduğu gibi Singapur kıtaatı da takviye tir. Rize ve havalisinin portakal ve man lardan ibaret bulunacağını adeta kendi tün şimalî îranm da transit merkezi ol müzayedeye konulabilir, ve nasıl olur îtmeğe karar vermiştir. Bu suretle, tasarediliyor mağa namzed en tabiî limandır. clarinlerinin piyasada başka bir önem kulaklanmızla duyuyor gibiyiz: da yann Belediye bu bina yerine adeta lanan programın büyük bir kısmı 1939 Singapur 8 (A.A.) Singapurda le yer tutmaga başlıyacak olması pek uTrabzonda Üçüncü Müfettişliğin he sokak ortasmda beş, altı katlı bir kule yılına kadar tatbik edilmiş bulunacaktır. Bu kadar geniş ve zengin bir hin Bu gazete, programın istilzam edeceği bulunan piyade kuvvetleri üç misli arttı zakta sayılamaz. Gene önümüzdeki pek terlandm bu kadar berbad bir limanı o nüz kapısmda bulunuyoruz. Dahası var. çıkmasına müsaade edebilir? masrafa karşılık olmak üzere bir mıllî rılacaktır. Şu anda Singapurda, ancak yakın senelerde meşhur Gümüşane elma lamaz. Cumhuriyet hükumeti bu liman Anlatacağız. Lâf anhyan beri gelsin! müdafaa istikrazı aktine lüzum olaca bir tabur bulunmaktadır. larmı daha ziyade büyümüş ye daha iyi işini behemehal halledecektir. Fakat gö YUNUS NADt Karar haftaya cumartesi günü verilecek Petrola ambargo konunca Italyâ iıe yapâcak? Fransa, petrola ambargo konmasının askerî zecrî tedbir gibi telâkki edilip edilmiyeceğini ftalvadan sordu Siyasî ziyaretler General Göring Lehistana, Prens Hariciye Vekilimizin Starhemberg Romaya gidiyor Pariste mühim beyanatı Almanyanın müstemleke talebi Londrada pek iyi karşılanmamakla beraber Berlinde, iki taraf arasında müzakereler olmaktadır ((Evvelâ tehdidleri bertaraf etmeli!)) Ingiltere koıkuyo l v M. Eden, sür'atle silâhlanmaktan başka çare olmadığma kanaat getirmiş Londrayı telâşa düşüren Almanyanın Japonya ve Macaristanla yaptığı askerî ittifaklar olmuştur Lâf anlayan beri gelsin!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog