Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makale



Katalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifemizde: Zecrî tedbirler Siyasî icmal 5 inci sahifemizde: Doktorlar ne diyorlar? 6 ncı sahifemizde: Ufuklarında güneş batmıyan İmparatorluk A. D., Tah lil ve tenkid, Spor haberleri , jn1K SSyi! 4ZİÜ u m h u r iyet İSTANBÜL • CAĞALOĞLU Telgralvemektubadresl:Cumhurlyet ) tstanbul.Postakutusu:lstanbul, NO246 UUI113 I ÇÜD3Î lüüD ~ 7 1 M C Hayat Ansiklope 96 ncı cüzü çılctı Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366 Tahrir heyetl: 24288. tdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Ne§riyat Şlrketl 24299 24290 Suikasd davasına dün de bakıldı ve iddianamenin okunması 6 saat sürdü Harbiyedeki Harbiye mektebi Ne olacak, Satılacak mı? inire dokunan bir kayıdsızlıkla dillerde dolaşan münasebetsiz bir haberi kulaklanndan yakahyarak hükumetin ve milletin dikkat gözü önünde muhakemeye çekmeğe lüzum görüyoruz. Bu münasebetsiz haber guya Harbiye mektebinin satılacağı ve satıldıktan sonra yıkılarak parçalanacak arsalan üzerinde apartımanlar yapılacağı şayiasıdır. Taksim meydanını yiyip yutan bu apartıman yapma hastalığının Surpagob açıklığına ihtirash gözlerini dikmesi yetmiyormuş gibi şimdi onun imtidadmda Sipahi Ocağı ve Süvari Binicilik mektebile güzelim Harbiye mektebine de diş bilemeğe başlamış olduğunu görüyoruz demektir. Millet malı olan tesisata karşı hiçbir diyarda bizde olduğu kadar kayıdsızlık gösterildiğinin tek misalini hatırlamıyoruz. Taksim kışlasile meydanını satan adamlara millî Türk tarihi dua okuyacak değildir. Oralannı satın almış olan şirket o koca meydanı mahvettikten sonra şimdi kışlayı yıkacak. Eğer Ilondrada olsaydı kendi başına bir saraya benziyen bu kışlaya Beyoğlunun göbeğindeki o müstesna mevkiinde ebediyet mev'ud ve nrakadder olurdu. Ve o meydanile o kışla muhakkak Türk medeniyetinin yüce bir timsalini teşkil ve teşhir eder giderdi. Şimdiki harab halile bile bu kışlanın, karşısında yeni yapılan apartıman kümelerinden bin kere daha güzel olduğu herkesin görebileceği meydanda bir hakikattir. Hani koca İstanbulun Champ de Mars'ı olacak bir askerî tören meydanı? Oldumolasıya silâhlı ve asker mijlet olan Türklerin en büyük şehirleri olan Istanbulda askere geçid resmi yaptıracak tek yerimiz yok. Beyazıd meydanı genişçe bir sokaktan başka nedir? Istanbulda bizim askerî geçidlerimizin kıt'alanmızı sokaklarda dolaştırmaktan başka mahiyeti kalmamış olmasına nekadar yanılsa azdır. Şimdi bir taraftan gözlerimizin önünde Taksim kışlasının yıkılmasına şahid olmağa hazırlanırken diğer taraftan Harbiye mektebinin satılacağı rivayetlenni de hepimiz ayni hissizlik içinde ya işitiyor, ya konuşuyoruz. Işittiğimizin ve konuştuğumuzun farkında olmamalıyız ki bu facianın rivayeti karşısında bile tüylerimiz ürpermiyor. Harbiye mektebi bu memleketin kurtuluşuna irfan ocaklığı etmiş uzun ömürlü bir müessese.. Öyle bir müessese ki kucağında yetiştirip büyüttügü binler ve binlerle kahraman ve münevver Türk zabitlerinin şahıslannda bu vatana ifa ettiği hizmetler itibarile bugün hakikati gören gözler önünde adeta emsalsiz bir abide heybetile yükselir. Satılması mevzuu bahsolan bina işte böyle bir abidedir. Yıkılması ihtimali karşısında kimsenin aldınş etmediği bina işte bu abidedir. Ve o abideyi başka hiçbir timsal ile göstermeğe ihtimal yoktur. O yalnız kendi şekil ve şemailıle ayni bina olarak muhafaza edilmek suretinde abidelik yapabilir. Hangi hissiz ve şuursuz el bu Türk abidesinin tek taşını yerinden koparmağa uzanabilecektir? Bunu bizim havsalamız almıyor. Ali Saibin tecziyesi istendi 4 devletle bir emniyet paktı yapıyormuşuz! Rus Rumen misakı kat'ileşiyor. Çekoslovakya Almanya tarafından tecavüze uğrarsa Rus tayyareleri yardıma koşacak Pariste çıkan şayialar Baha Arıkan Ali Saibi şiddetle itham etti ((Bu adamlar Atatürkü ve onun şahsında cumhuriyeti yıkmak istemişlerdir)) dedi Suçlular hakkında ceza kanununun 168 nci maddesinin tatbikı istendi. Müdafaa ve karar yanna kaldı Ankara 6 (Telefonla) Suikasd davasına bu sabah saat onda Ağırcezada devam edildi. Ajan İzzetin geçen kapalı celsedeki ifadesi üzerine haricden getirilmiş olan biri kadın, biri erkek iki şahidin ifadeleri alındı. Mahkeme bu şahidlerin gizli celsede dinlenmesine karar vermiş olduğundan salonda dinleyiciler bulun madı. Kapalı celse öğlçye kadar devam etti. Maamafih büyük bir meraklı kalabalığı koridorlarda ve adliye binası önünde toplanmıştı. Alenî celse saat on beşte açıldı. Mahkeme salonu müthiş bir kalabalıkla doluydu Gazetecilere aid sıralar da din leyiciler tarafından işgal edildiğinden arkadaşların çalışabilmeleri için sandalyeler tedarik olundu. Heveti hâkime ve Müddeiumumî yerlerini aldılar. Maznunlar Müddeiumutni Baha Arıkan mah~ da çağınldı. Ali Saibin avukatı Hâmid kemedeki kürsüsünden söz Şevket te geldi. söylerken « Sen makine ile söz söylettirildiğiAğırceza Reisi Osman Talât îltekin, ni sanarak korktuğunu söylemiştin. Niçın Şabanın kardeşi tsmaile sordu: korktun bakalım? Tazyik edilirim diye korktum. Yoksa bir bildiğin vardı da baygmlıkla filân ağzından kaçınrım, diye mi korktun? H*yır tazyikten korktum, ne derece tazyik edileceğini bilmedığim için korktum. / PekT dhir baitelım. Arif Amana niçin gitmiş? Reis, Arife hitab ederek: Paris müzakerelerinde mühim rol oynıyan Romanya Kralı Karol Pariste Meçhul Asker mezarına çelenk koyarker^ Atina 6 (Hususî) Londra ve Paris lavya hükumetleri arasmda Milletler Cekonuşmalan neticesi olarak Türkiye, ln miyeti paktı haricinde petrol ambargosu (Arkan 7 nci sahifede) giltere, Fransa, Yunanistan ve Yugos r (Arkan 8 inci sahifede) Bir isticvab Madde 168 Her kim 125, 128, 146, 147, 149 ve 156 ncı maddelerde yazılı cürümleri işlemek için siiâhlı cemiyet ve çete teşkil eder yahut 5yle bir cemiyet ve çetede âmirliği ve kumandayı veya hususî bir vazifeyi haiz olursa on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkum olur. Cemiyet ve çetenin sair efradı beş •eneden on seneye kadar ağır hapisle cezalandırılır. Ceza kanununun 168 inci maddesi İngiltereMısır itilâfı İngiltere haricden bir taarruza karşı Mısırı müdafaa etmegi taahhüd edecek Kahire 6 (A. A.) Kralın bugün çıkacak bir e mirnamesi, 1930 senesinde NahW'Pa şa ile M. Hender sonun vücude getir miş olduklan mua hedename projesi esasına istinad eden bir îngiliz Mısır itilâfnamesini müzakereye memur hü kumet erkâm hari cinde teşkil edilmiş olan heyetin tayinini tasdik edecektir. Heyete Nahas Paşa riyaset edecek ve, Kral namına, yeni muahedenameyi müzakere ve icabında imza etmek Mıtırda son nümayişlerden bir intıba hakkına malik bu tere hükumetine resmen malumat vere lunacaktır. Bakanlar meclisi bugün bu heyetin cektir. (Arkan 7 nci sahifede) vazifesi ve salâhiyetleri hakkında îngil IIIIMII lllll llllllllllllllllllllllllirllllllMimillllllllllllllMlllllllllllllHIIIMIIIlMI IHIHIIIIIIIIIMIMIIimilillllllllllllHIIUIIllllllllMllf" IIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIHllllllllllllllllllllllH'lll»'"""" 1 " 1 1 " 1 " 1 1 ' 1 ' 1 1 1 1 " 1 1 1 "™"' • Her iki cephede mühim Üçüncü Umumî müf ettiş dün gitti bir hareket yok! Tahsin Uzer bir müddet Habeşler, cenub cephesinde kazandıklarını iddia ettikleri muvaffakiyetin teeyyüd etmediğini gene kendileri söylüyorlar . MMrfıtrn ~ Trabzonda kalacak Umumî müf ettiş dün hareketinden evvel gazetecilerle konuşurken Üçüncü Umumî Müfettiş Tahsin U zer dün İzmir vapurile Trabzona hare ket etmiştir. Müfettişi uğurlamak için (Arkan 7 nci aahifede) lilir Dördüncü kış Olimpiyac ı dün büyük törenle açılaı Hitler tarafından yapılan küşad resminde 60 bin seyirci bulundu, müsabakalara 28 millet iştirak ediyor Rus istikrazı Habeşler, kamyonlarla cephelere silâh ve levazım gönderiyorlar Askerî muharririmizin mUta ısrar ediyorlar. Bunu ispat için de müteleaları madiyen yalan yanlış haberler neşrediyorDün akşam, saat 10 a kadar gelen haberlere ve İtalyan resmî harb tebliğine göre her iki cephede de mühim bir hareket yoktur. Diğer taraftan îtalyan Habeş harbi hakkında gelen haberlerin bazılannı, şöyle bir tetkikten geçirmeyi fay dadan hali bulmuyoruz. Yüzde yüz garanti gösterilirse ingiltere muvafakat edecek Londra 6 (A A) Havas Ajansı mu habiri, salâhiyet tar İngiliz ve Sovyet mehafilinde yapmış olduğu bir anketten sonra, Londra şehri tara fmdan Sovyetlere para ikraz edilme si hakkında cere yan etmekte olan müzakerelerin te Litvinof Yoldaş rakki etmiş olduğunu söyliyebilecek bir (Arkan 7 nci sahifede) lar. Evvelki gece Londradan gelen Habeş haberlerinden biri, gene îtalyanların Makalledeki sıkışık vaziyetlerinden bahsetmektedir. Bu habere göre, Adigratm 30 kilometro kadar cenubunda Ras Seyyumun ordusuna mensub bir kıt'a ile bin kişilik bir İtalyan kuvveti arasmda yapılan ve iki gün kadar süren şiddetli ve Şimal cephesinde Habeş kaynakları, bir fikri sabit halin Habeşler tarafından kazamlan muhareBöyle büyük binalan her millet her (Arkan 9 uncu sahifede) zaman kolay yapamaz. Hele onlardan de, Makalleyi almak üzere olduklannda IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII bazılannın tarihe karışan yüksek mahi lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMllllllllllMMIIIIIIIIIIIIIIMIIIPIIIllllMIIIIUIIİIIIIIIIIIIllllllllll yetlerini telâfi edecek beşer kudreti yok kıymet tanıyıcılık, iyiliğe, büyüklüğe ve Ümid ederiz ki Harbiye mektebinin tur. Çünkü onu zaman yapmıştır. Bulun güzellige saygı göstericilik vazifesi olur satılacak ve yıkılacak olması şeklindeki du|u tepeye beraberinde sürüklediği bü du, münasebetsiz haber asılsız bir şayiadan tün bir tarihle beraber bağdaş kurmuş oKaldı ki asıl Harbiye mektebi Anka ibarettir. Öyle de olsa işte biz ona teredlan bu muazzam binayı yıkmak değil, rada yapılmış olduktan sonra dahi Istan düdsüz hücum ediyor ve böyle bir »şin belki onu ilelebed idame etmek en büyük buldaki Harbiye mektebinin ifa edeceği şayia şekline bile tahammül edemiyoruz. endişemizi teşkil etmelidir. Uzun tarihin bir iş ortadadır: Halıcıoğlundaki eski Eminiz ki bu düşüncede milletin büyük de millete temin ettiği sayısız menfaatlerin Topçu mektebi şimdi ihtîyat zabitlerine ekseriyeti bizimle beraberdir. yanmda vatana Kamâl Atatürkleri, Fev gayet dar gelmektedir. îhtiyat zabitleri Memleketin büyük kıymetlerini yıkıp zi Çakmaklan, İsmet înönülerini hediye mektebini bizim eski Harbiyeye naklet yok etmek asla doğru birşey değildir. etmiş olan bu irfan yurdunu farzımuhal mekle her cihetle çok yerinde bir iş gör Harbiye mektebini bilâkis tamir ederek olarak hiçbir işe yaramıyacak olduğu müş oluruz, ve böylelikle Harbiye mek ebedıyete malolacak gül gibi bir güzellik takdirde dahi gene olduğu gibi muhafaza tebi de gene bir nevi Harbiye mektebi ve el üstünde tutmahyız. etmek bu millet için bir kadirşinaslık, bir olarak devam etmiş bulunur. YUNUS NAD1 Medeniyet ve kültür Üstad Ağaoğlu Ahmedin ilmî bir tetkiki bugün üçüncü sahifemizde Fıratın medeniyeti Güzide edib tsmail Habibin güzel bir yazısı yarınki sayımızda Garmiseh Partenkirchen 6 (A.A.) ne kadar kâfı derecede kar olmaması, Dördüncü kış olimpiyadları bugün bü büyuk gayretler ve masraflarla hazırlan(Arkan 7 nci sahifede) yük merasimle açılmıştır. 10 gün evveli Kts Olimpiyadlarımn başladığı Garmiseh Portenkirehen şehrinde yapılan tak ve Olimpiyad bayrakları .J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog