Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 2 n d sahifede: Siyasî icmal. 3 üncü sahifede: Üç değişiklik Halid Ziya UşaklıgiL 5 inci sahifede: Doktorlarımız ne diyorlar? 6 ncı sahifede: Ufuklarında güneş bat mıyan imparatorluk A. D., Spor ha berleri. « J tSTANBUL • CAĞALOĞLÜ , . . ,.«« p jfll Sayil 4213 Telgrafvemektubadresi:Ctunhuriyet,tstanbul.Postakutusu:lstanbul, No 248 |/3rŞ3niD3 0 $UD3T IbüD Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298. tdare ve matbaa kısmile Matbaacılok ve Neşriyat şirketl 24299 24290 umhuriyet Sofya mehafili antand lehinde Londrada Kral Borise Antanda girmesi tavsiye edilmiş Londra 4 (Hususî, geceyarı sından sonra) Bugün Habe şistandan müheyyic haberler gelmektedir. Adisababadan bildi rildiğine göre, Makalle şehri bugün teslim olmuş, Habeşler şe hirdeki ttalyan garnizonlarım kılıcdan geçirmişlerdir. Diğer taraftan Mareşal Badoglionun bugün neşrettiği tebliğ Makallenin düşmek üzere olduğuna dair çıkan haberleri tekzib ede rek, şimal cephesinde şayani kayid hiç birşey olmadığını bildir mektedir. Cenubda da General Grazianinin motörlü kuvvetler tahşid etMakallenin havadan mekte olduğu ve ilk hedefinin kervan yollart merkezi olması dolayısile hususî bir ehemmiyeti haiz bulunan Ginir kasabast ol duğu bildirilmektedir. thtiyat Erkâmharb binbaşısı Makalle kuşatılmış bir vaziyette C. D. nin cephelerdeki vaziAdisababa 4 (A.A.) Röyter ajanyete aid mütaleaları altınct smdan: sahifemizde Cepheden gelen haberlere nazaran, Makalle şehri şimdi Habeşler tarafından tamamile kuşatılmış bir vaziyettedir. Şe mak, yahud ki kılıcdan geçirilmek şıklahirdeki İtalyan garnizonunun su ihtiyacı nndan birini ıhtiyar etmek mecburiyetin nı temin eden derenin yatağını Habeşler dedirler. Ataşemiliterler Makallede değiştirmeğe muvaffak olmuşlardır. Bundan böyle îtalyanlar ya teslim olMakalle 4 (A.A.) Enda Yesusda Hayat Ansiklopedis 96 ncı cüzü çıktı Bulgaristanm Balkan paktına Müheyyic bir Habeş tebliği girmesi tahakkuk ediyor Makalle alındı ve bütün Tayyare bugünün Dün Kral Borisle Fransa italyanlar kılıcdan geçirildi Ordularında uzağı Gören gözdür ihinlerde tayyare silâhının tahrib edici, yakıcı ve yıkıcı, boğucu gazlerle öldürücü tesirleri daha ziyade yer tutmuştur. Tayyarede bu tesirler yok değildir, ve bugün her millet bu tesirlerin mukabıl tedbirlerini teminle uğraşıp duruyor. Bilhassa bu bakımdan hücum olunacak hassas noktalan çok olan Avrupa memleketleri için tayyare silâhı bir nevi kâbustur. Ancak bu zehirin panzehîri de gene kendindedir. Hazırlıklann derece ve şekillerine göre tahrib etmeği düşünenlerin tahrib olunmaktan korktukları da malumdur. Bu karşılıkh tahribler o kadar ağır olabilir ki milletler şimdiden bu tahribleri tahdid edici tedbirleri gözönüne almaktan kendilerini alamıyorlar. Ve biz eminiz ki tayyarenin rolleri milletlerarası nizamlarile tayin ve tesbit olunması bugünün değilse bile yannın önünden kaçılamaz bir zarureti olacaktır. Filhakika sadece tahrib etmek için yapılacak hareketlerin gayriinsanî ve adeta vahşi işler zümresine konulmasından daha tabiî birşey olamaz. Cumhurreisi arasında müzakereler oldu Flandin Hariciye Vekilimizle zecrî tedbirleri görüştü Mareşal Badogliyo tekzib ediyor, şimal cephesinde hareket olmadığını bildiriyor. Cenubda da büyük hazırlık var Pariste, Londra dan dağılan muhtelif Avrupa hükumetlerı reisi ve mümessillerı arasında başhyan Sofya 4 Bugünkü Bulgar gamüzakereler, dün zetelerinin yazdıklanna bakılırsa ya siyasetine yepyePariste Bulgar Kralı Borisle Franni bir istikamet ve sız Reisicumhuru, Fransa Başvekili recek mahiyet al ve Fransa Dış îşleri Bakanı arasınmıştır. Bu görüşme ^^mz* « 3 A da Bulgaristanm Balkan Antantına alınmış bir resmi ler esnasında Fran l ^ ^ * » V W v AJİ girmesi için çok ciddî müzakerat ceîtalyan başkamutanlığının misafiri bulu M sa Rusya paktı Bulgar Kralı Boris reyan etmektedir. Bu müzakerat nan yabancı devletler ataşemiliterleri, • imzalanacak hale artık çok ilerilemiştir. Bulgar Kralı Mareşal Badoglio tarafından kabul edilgetirilmekte olduğu gibi, müşterek em Boris Londrada iken kendisine Balniyet ve Avusturyanın istiklâli esasla dikten sonra Makalle cephesinin garb kıskan Antantına girmesi için tavsiyede rına dayanan bir Rus Rumen mua mını ziyaret etmişler ve ileri hatlara kadar bulunulmuştur. Esasen işin başlanBuna mukabil tayyarelerin harblerde hedesi de mevzuu bahistir. gitmislerdir. gıcı Londrada olmuştur. hiçbir zaman menolunamıyacak pek fay Günün mühim davalarından olan petHabeşistana cephane geliyor Bulgar gazeteleri, artık Balkan dalı bir rolleri vardır ki o da onların mu rol ambargosu, Milletler Cemiyeti pakCibuti 4 (A.A.) Her biri ikişer Antantım Bulgaristan için korkunc vaffakiyetle ifa edecekleri istikşaf vazife tının devletlere tahmil ettiği vecibeler, sandık cepane taşıyan 350 develik bir bir kapan addetmemekte ve bu Anleridir. Tayyare istikbal ordulannın gözü orta Avrupa ve Akdeniz meselelerinin kervan Somaliden geçerek, Ras Nasibutantı umumî emniyetin cüz'ü olarak ve kulağı olmağa doğru süratle terakki ve de bu müzakerelerde ehemmiyetle yer nun karareâhına sevkedılmişlerdir. Daha telâkki etmektedir. inkişaf etmiştir, ve ediyor. Çok uzaklan aldığını söylemeğe lüzum yoktur. birçok böyle cepane ve levazım yüklü Londra 4 (İstanbul) Parisgören ve çok uzaklardan duyan göz ve Evvelki gün Romanya Kralı Karol, kervanlar harekete hazır bir vaziyettedirten öğrenildiğine göre Balkan ve kulak. Bunun çok göze çarpmak lâzım Fransa, Türkiye, Romanya Hariciye (Arkası 8 inci sahifede) Küçük Antant devletleri mümessilgeldiği halde lâyık olduğu ehemmiyetle Nazırlan arasındaki ayn ayrı görüşme Ieri ve Fransız ricali arasında bu iki takdir edilemediğini sandığımız bir misa lerde bunlara ilâveten Avusturya istiklâlilini son günlerde Italyan Habeş harbi nin ve Hbsburgların tahta iadesinin da(Arkast 8 inci sahifede) nin şimal cephesinde gördük. İtalyanlar (Arkası 8 inci sahifede) kendileri için yıkıcı ve yok edici olabilecek bir hezimetin önüne ancak tayyarelerinin istikşaflarile geçebilmişlerdir. Habeşlilerin şimalde îtalyanlann Makalle Hauzien muvasala hattını kesmek üzere giriştikleri taarruzun hazırlıklarım Italyan Baskumandanlığı îtalyan tayyarelerinin istikşaflarile sezinlemiş ve ona göre vaktinde mukabil tedbirler almağa koşmuştur. Bu tedbirler tamam olmak ve takviye kıt'aları yerlerine yetişebilmek için 28 ilkteşrin adh faşist fırkasının dehşetli zayiata rağmen bulunduğu yerlerde sebat etmesi lâzım gelmiştir. Tayyare isAnkara 4 (Telefonla) îktısac önünde tutarak böyle bir ana kanunun tiksafları Habeşlerin o mıntakada hareVekâletince hazırlanan bankalar kanun hazırlanmasını lüzumlu bulmuştur. Banketlerini ortaya çıkardığı halde İtalyan lâyihası bugün Meclise verildi. Bu mükalar yalnız kendi sermaye ve ihtiyat akBaşkumandanlığının tedbirleri baskm şekhim lâyiha bankalar mevzuunun bütün çelerini değil, onlardan daha çok ehemlindeki taarruzlan ancak ve ucuucuna esaslı cephelerını içıne alan bir ana ka miyetli menabii de idare etmektedırler. karşılıyabilmiştir. Bundan açıkça şu anPrens Starhemberg Arşidük Otto nundur. İktısad Vekâleti bankaların mil Böyle hududları çok geniş salâhiyetlere laşıhyor ki eğer îtalyan tayyareleri Halî iktısad hayatımızdaki ve ilerileyişimiz tekabül eden mes'uliyetlerin de muvaze beş taarruz hazırhğını vaktinde öğrenip Brüksel 1 Habsburg Arşidükü deki mühim mevkiini, rollerini ve millî ta neyi temin edecek ehemmiyette olması bildirmemis olsaydılar, yalnız iki ve hatta Otto, senelerdenberi Steenockerzeel şa (Arkast 8 inci sahifede) sarrufla yakın ve sıkı münasebetlerini gözbir gün farkla bugün Habeş harbi îtalya tosunda yaşamaktadır. Avusturya tahtına IIIIII1IIIIIMIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIII1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIH ItllimillflllHIIIIMItlMIIMIMIIIMIHIHIlHinilllilllHinilMIHIIIIIIIIIIHIIiml aleyhinde yeni ve fena bir vaziyete geçnamzed sayılan bu Prensin, Londradan miş bulunabilirdi. Çünkü Makalle Haavdetinde şatoya uğrıyan Prens Star uzien muvasala hattının kesilmesi İtalyan hembergle yaptığı mülâkatta, tahta av şimal cephesi için çok felâketli perisan bir det ihtimalinden bahsettiği söyleniyor. ricatte karar kılmış olurdu. Bu harbde Bundan başka, Dijondan sonra izine teMoğolistan Mançuko hududunda Japon askeri hatları tayyare istikşafındaki büyük ehemmiyetin sadüf edilemiyen İmparatoriçe Zitanın en açık bir misalini görmüş oluyoruz. Bu teklifi da bu mülâkatta hazır bulunduğu iddia Tokyo 4 (A.A.) Nichinichi ga Uzakşarktaki erkânıharbiyesinin ehemmiyet o kadar büyüktür ki tayyare zetesi, Hirotanın Japonyanın Moskova veçhile bu usule müracaatin beynelmilel edilmektedir. Prens Xavier de Bour Ier tarafından yapılan bombardımanlarm daki sefiri M. Ohtaya bir telgraf çeke bir divanm işe müdahalesini istilzam e (Arkası 8 inci sahifede) bin tanesi birden onun yanında çok kü rek mumaileyhi Sovyet Rusya Mançu deceğini söylemiştir. çük kahr. Moğolistamn bir tekzibi ri hududunda vukua gelmiş olan son hâ Askerî vaziyet Moğolistan Mançuko hududunda hazırlık İnkâr edilen siyasî mülâkat Japonya, Rusyayı protesto etti. İki taraf ta hududda tahşidat yapıyor Prens Starhemberg Belçikada, Arşidük Otto ile görüşmüş! Bankaların faaliyeti tanzim ediliyor kanunla tayin edilecek Bütün müesseselerin çalışma şeraiti İhtiyat akçeleri devlet istikrazlarına yatırılacak, bankalar gayrimenkul sahibi olamıyacaklar Venizelos Çaldaris partileri birleşiyor Harbiye Nazırı zabitlere dair havadisleri tekzib ederek, matbuatın orduyu rahat bırakmasmı tavsiye etti Şanghay 4 (A.A.) Dış MoğolisDemek ki önünde sonunda harbi yapan dise dolayısile Rusya hükumeti nezdinde tan siyasî meclisi Nankin hükumetine bir ve yapacak olan karada ordu, denizde protestoda bulunmağa memur etmiştir. telgraf çekerek, ecnebi bir devlete aid bir Salâhiyettar bir zatın beyanatı donanmadır. Tayyare ise bu aslî kuvvetlerin denizde ve karada çok faydalı bir Tokyo 4 £AA.) Dış İşleri Ba takım kuvvetlerin Sovyetlere karşı bir yardımcısıdır. Evvelce ordular bu kadar kanlığı namına söz söylemege salâhiyeti müdafaa hattı tesis etmek üzere memle Atina 4 (Hususî) Dün Çaldarisin uzaklan görecek bir istikşaf vasıtasmdan olan bir zat, hudud hâdıselennın hakem keti işgal edeceği haberlerini tekzib et evinde Rallis, Teodokis toplanarak par mahrumdular. Evvelce istikşaf piştar sü usulüne müracaat suretile halledilmesini miştir. tilerinin birlikte hareket etmeleri için bir (Arkası 8 inci sahifede) vari akınlarile temin olunabiliyordu. Bu şiddetle protesto etmiş ve Kızılordunun konuşmada bulunmuşlardır. Bu konuş gün otomobile alışan insanlar atlı araba iMiııııııııııııııııııııı Minııııııiııııı ııııı ıııııııııı ıııı ııııııııııiMiıııııııııııı ıııııııtıııiMiıııiı tııııtıın ıııırııııı ıııı madan sonra nesredilen bir tebliğde teşLondra 4 (A.A.) Marobiden Roy riki mesaide bulunamıyacakları bildirilya binmekten sıkılıyorlar. Bu ağır ve ip iktidar oldukça, mütekabil tedbirlerle te zinin en ince tefemıatına kadar alınmış tidaî bir vasıta gibi kalmıştır artık. Süva sirlerine alışıhr bir mahiyet alabilir. hartalarını da getirir, kumandanın önü ter Ajansma bildiriliyor: miştir. Kenyanın yerli işlerile meşgul olan rilerin istikşaflan bizzarure nihayet 40 Mühim olan, asıl müessir olan tayyare ne koyar. Hiçbir harta kumandana tayBu tebliğden sonra artık hürriyetper idarenin 1935 senesine aid raporunda 50 kilometroluk sahalarda cereyan ede silâhı ordunun gözü ve kulağı olan tay yarenin getireceği o taze harta kadar fay Kenya ile Habeşistan arasında birçok verlerle Çaldarisin ahali partisinin birleDİlirdi. Tayyarelerle ise bugünün kuman yare silâhıdır. Onun borriba atmasına pek dalı değildir. hudud hâdiseleri çıkmış olduğu beyan şeceği tahakkuk etmiş oluyor. Bu iki büclanlan 600 1000 kilometroluk geniş fazla bir lüzum ve ihtiyac yoktur. Onun Bu kıssadan kendimize bir hisse çıkar olunmaktadır. Bu raporda Habeşlerin yük partinin birleşmesi Yunanistanın iç sahalan daima gözleri önünde bulundu görmesi ve gördüklerini mensub olduğu makhğımız lâzım gelirse bu hesaba tay birçok akmlar yapmış ve hayvan sürü siyasasmda ehemmiyetli bir hâdise teşkil rabilecek bir terakki safhasma intikal et kumanda heyetine getirmesi lâzım ve kâ yareye şimdiye kadar verdiğimiz ehemmi lerini alıp götürmüş oldukları bildiril edecek ve kuvvetli bir kabinenin kurulmamiş bulunuyorlar. sını temin edecektir. Kondilis partisinden fidir. İcinde bulunduğumuz zamanın or yetin pek yerinde olduğunu ve bunu her mektedir. Bu raporda İngiliz memurlarmın Ken üç saylavın hürriyetperverlere iltihak eMütekabilen tayyarelerin tahrib vasıta dulan motörlestirilmiş ve adeta kollarına gün daha ziyade artırarak ileri götürmekya kabilelerile Habeşistan kabileleri adeceği haber verilmektedir. Ian olarak kullanılmalan harbin talihi ü kanad takılmış çabuk hareketli ordular liğimiz icab ettiğini söylemekle iktifa ederasmdaki kavgaya bir son vermek için zerinde müessir olmaktan ziyade millet dır. Tayyare bu motörlü ordularda mo riz. Tayyare yapılışmdan en teferruatlı sarfetmiş oldukları mesainin Habeş meHarbiye Nazırının tebliği lerin maneviyatlannı sarsmak bakımından törlü bir vasıtadır. Bu uçan bir istikşaf kullanılışına kadar bütün safhalannda murlarınm ittihaz etmiş oldukları hattı Atina 4 (A.A.) Harbiye Bakan müessir olabilir, ve bu öyle bir şeydir ki, vasıtasıdır, ki gittiği yerden yalnız haber millete maledilmek lâzım gelen bir silâh hareket yüzünden akamete uğramış ol lığı aşağıdaki tebliği neşretmiştir: heje elde karşılıkh olarak zarar ikama getirmekle kalmaz, icabında gezdiği ara ü r . YUNUS NADt duğu ilâve edilmektedir. (Arkast 8 inci sahifede) Venizelist partisinin reisi Sofulis Birde îngiltere ve Habeş ihtilâfımı? Yeni kabineyi gene Demircis kuracak Habeşler, Kenyadan soygun yapmışlar!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog