Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifemizde: Siyasî icmal 3 üncü sahifemizde: Yurddan yazüai 6 ncı sahifemizde: Spor haberleri 7 nci sahifemizde: Kadın ve moda, Haraç abonesi 8 nci sahifemizde: Şark kadınları, son Habeş zaferinin hakıkî kıymeti nedir? C. D. s. J 4010 S3]fl! 4212 umhuriyet tSTANBUL • CAĞALOGLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul . Posta kutusu: Istanbul, No 246 odll 4 ŞUu3T 1936 Telefon: Başmuharrlı ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298 tdare ve matbaa kısmile Matbaacüık ve Neşriyat Şirketl 24299 24290 Ortaavrupa paktı yapılamıyor Muhakemeye bu Marsilya faciası Şimalde kanlı muharebeler oluyor Siyasal şatranc Tahtasında Garib bir oyun Habeşler MakalleAdua Pariste Fransız Türk gün devam edilcek yolunu kapatmışlar Dost Yugoslavyanm Rumen müzakereleri... haklı teessürü Ras Nasibu yeni takviye kıtaatı istedi, Habeşler bitmeyince OrtaavruBulgar Kralile Avusturya Başvekili de Pariste siyasî temaslara başladılar Dost Yugoslavyanm büyük Kralı Aleksandrı öldürmekle maznun Oustachierin muhakemesine bugünkü çarşamba günü Fransada Bouche du Rhoncda devam edilecektir. Görülmemiş bir şiddetle tezahür eden müessif hâdiseler yüzünden, «Oustachi» lerin muhakemesinin geriye bıra kılmış olması, dost Yugoslav milleti nezdinde büyük bir heyecan uyandırmıştı. Müttefik milletin bu hususta gösterdiği atabiyeti tamamile takdir etmekteyiz. Çünkü, o dost millet, Kral Birin~.i Aaleksandrın şahsında büyük bir şef kaybet miştir. Müteveffa Kral, Türk milletinin ve onun Ulu Önderinin en samimî bir dostu olduğu gibi, Balkanlann en kuvvetli (Arkası 9 uncu sahifede) u oyun İtalyayı Almanyaya yaklaşıyor gösteren ve Almanyayı da zaman zaman guya İtalyayı tutacakmış farzettiren oyundur. Almanya Avrupanın göbeğinde altmış bu kadar mılyon canlı nüfusıle büyük kiiçük bir takım devletlerin derece derece sinirlerine dokunan kesif bir kütledir, ve buna şüphe yoktur ki bugün Avrupanın ve belki dünyanın en mühim meselelerinden birini teşkil ediyor. Ancak oyunun tutumuna göre Almanyanın muhtelif istikametlerde kazanmağı umudladığı muvaffakiyetlerden biri doğrudan doğruya İtalyayı alâkalandırıyor, yani ürkütüyordu. Avusturyanın Almanyaya katılmasile Brenner hududlannda İtalya ile karşı karşıya gelecek Cermenliğin bu sathı mail üzerinde tutunması veya durması nekadar zor olacağını herkesten evvel İtalya takdir ediyordu. Eğer bu önüne geçilemiyecek bir zaruretse hiç olmazsa burada Dunku Paris gorüşmelenni yapanlar soldan Romanya Kralı Karol, Dr. muvazeneyi tutabilmek için İtalyanın AlTevfik Ruştu Aras, M. Titülesko, M. Flânden man kucağına atılması değil, başka kuvParis 3 (Hususî) Siyasî konuş Rüştü Arası kabul ederek uzun müddet vetlerle anlaşması lâzım geleceği sanılırdı. Şimdi Fransa Almanyaya karşı mu malara bugün de akşama kadar devam görüşmüştür. Flandin daha sonra Yugosvazeneyi muhafaza etmek için İtalyayı edilmiştir. Bu münasebetle bilhassa Ha lavyanın Paris elçisi Puriçle görüşmüş, öğleden sonra da Bulgar Kralı Borisi zikendi tarafmda bulundurmağa çalışmak riciye Nezaretinde büyük bir faaliyet müşahede edilmiştir. Hariciye Nazın yaret etmiştir. tan hâli kalmamakta görünüyor. Halbuki Flandin bugün Romanya Hariciye NaSiyasî mehafilde temin edildiğine gö en hakikî vaziyet bu değildir. En hakikî zırile Türkiye Hariciye Vekili Tevfik (Arkası 9 uncu sahifede) vaziyete göre bugün de, yarın da aman Fransa benim tarafımı bırakmasın dıye telâş etmek ve yalvarmak mevkiinde olan bir devlet varsa o da İtalyadır. Avrupa karasında Almanyanın en fazla tehdid ettiği devlet îtalyadır da onun için. Filhakika Tirol dağlarınm tepelerinden sarkmağa başlıyacak Alman kütlesi • ' " . ^ \j^m^ * ^ îtalyanın büyük devlet olmak ve kalmak vaziyetini ciddî surette tehdid edecek bir ağırhktır. O zaman Tuna havzası meselesinin en başlı faktörü Almanya olacak ve bu devletin Adriyatiğe inmesi ihtimali ise adeta İtalyayı yarım felAtina 3 (Hususî) Kabine buhrace uğratacaktır. Şatranc tahtasında yalnız bir iki taş yalnız bir iki hanelık yer de nmın halli için parti liderlerile konuşmalağiştirdiği zaman ortaya çıkmasının önüne rına devam eden Kral bugün Teodokisgeçilemiyecek vaziyet bu olduğu halde le konuşacaktır. Yarın da Metaksasla göİtalyanın başka devletlere kafa tutmak rüştükten sonra parti liderleri ve Başbaiçin Almanya ile elbirliği etmeği düşünü kanm bulunacağı umumî bir toplantı yapyor görünmesi şaşılacak işlerdendir. Bu tırarak kabine buhranma nîhayet veretürlü hareketin tek manası Habeşistan işin cektir. Kralın siyasî kalem direktörü hasde pek ziyade sıkıştırıldığı takdirde İtal1 tanede Başvekil Demircisle görüşmüştür. yanın buralara kadar gidebileceğini an Bu konuşmalardan sonra Kralın ordu latan ve benden sonra tufan diyen bir yeis dan ihrac olunmuş olan zabitlerin tekrar vaziyeti olabilir. Nitekim aynj manaya orduya girmeleri meselesini şimdiki kabigelmek üzere İtalya petrol ambargosuna neye hallettirip yeni kabinenin kurulmamüracaat olunduğu takdirde elinde bulu smı kolaylaştırmak istediği ve Demircinan bütün vasıtalarla kendisini müdafaa sin de bu şekli kabul etmekte olduğu anedeceğini de ileri sürmüş bulunmaktadır. laşılmıştır. Bu haberin şayi olması ortadaki bedBunun manası başta İngiltere olarak zecrî tedbirleri tatbik eden devletlerle en bin havayı değiştirmiştir. Bu işe en ziyasonunda harb halini ortaya çıkarmağa de muhalefet etmekte bulunan Çaldaris kadar gidebilecek bir sıra kararlara ve bile artık nikbin olduğunu gazetecilere Son hareketıle buhranı hafifletmeğe hareketlere tevessül olunacağıdır. Bu da söylemiştir. hızmet eden eski Başvekil M. Çaldaris (Arkası 9 uncu sahifede) netice itibarile intihara tasaddi nev'inden Habeş harbi bütün cephelere yeniden kuvvet gönderiyorlar Londra 3 (Hususî) Aidsababadan gelen son haberlere göre, Makallenin 14 mil şimalinde Hauzien mıntakasında 48 saattenberi kanlı muharebeler cereyan etmektedir. Ayni haberler Habeşlerin bugün üc mühim sevkulceyş noktası zaptederek Adua Makalle yolunu kapat tıklarını ve her an Makallenin sukutu da beklendiğini bildirmektedirler. Diğer tara^tan. Cibutiden gelen haberlerde Diçaz İgazunun kumandası altında 10 bin kişilik bir Habes ordusunun Gojiam cephesine gönderildiği bildirilmektedir. Bundan başka bugün Adisababadan cenub cephesine de küllivetli miktarda siâh ve cepane gönderilmistir. Ras Nasibu imdad istemiş! Paris 3 (Hususî) Habeşistandan gelen haberlere göre Harrar mıntakasındaki Habes kuvvetleri kumandanı Ras Nasibu Adisababadan yeni takviye kuvveti istediğinden, Habes hükumeti bir seferberlik emirnamesi daha çıkarmıştır. Harrar cephesi kumandanı Ras Nasibu >eti tarafından resmen tekzıb edilmiştir. pa misakı hazırlanamıyacağı anlaşıldı Sovyetler Londrada istikraz yapmışlar Buna mukabil komünist propagandası yapmıyac^klarmış Londra 3 (Hususî) Daily Dispatch gezetesi, bütün tekziblere rağmen Sov yetlerin Londrada bir istikraz aktettik lerini ve buna mukabil gerek îngilterede, gerek ingiliz dominyonlarında ve müs temlekelerinde komünist propagandasın dan vazgeçmeği taahhüd ettiklerini yazraaktadır. \ Ayni gazete,' Pariste Litvinofla Fransız hükumeti arasında cereyan eden ko nuşmalar neticesinde Sovyetlerin Filistinle Suriyede de komünist propagandasından vazgeçtiklerini bildirmektedir. Habeşler her tarafa asker gönderiyor Adisababa 3 (A.A.) İki cephede de büyük bir sükun hüküm sürmektedir. Habeşistanın bazı vilâyetlerinde isyan Habeşler, cenub ve cenubu garbî vı hareketleri çıktığına dair İtalyan kay • 'âyetlerinde rok büyük bir asker nakli naklarından verilen haberler Habes hükufArkası 9 unca sahifede) Yunanistan buhranı eski şiddetini kaybetti Donanma için fevkalâde tahsisat kabul edildi Memurken meb'us olanların tekaüdlükleri dünkü Mecliste münakaşaları mucib oldu Liderler matrud zabitlerin orduya alınmasma muhalefetten vazgeçtiler. Çaldaris vaziyetten nikbin görünüyor. Kondilisin fırkası parçalandı Irak Hariciye Nazırı Istanbula geldi Nuri Paşa oğlunu tedavi icin Londraya çötürüyor Irak Hariciye Nazın Nuri Said Paşa dün akşam Torpitolarımızuı tayyareden alınmıs bir resmi ki Toros ekspre Ankara 3 (Telefonla) Divanı vanı Muhasebat encümeni, meb'uslukta sile ve Ankara yolile İstanbula gel Muhasebat, mart ilâ mayıs 1935 aylan geçen müddetin tekaüdlük hesabmda samiştir. • içinde tetkik ettiği işlerden birini karara yılacağmı ve meb'usluk tahsisatının tekaDost Irakın Habağlanmak üzere Meclise arzetmişti. Bu üdlüğe esas tutulacağını gösteren 73 ünriciye Nazırı, tay mesele, memurken meb'us olanlann te cü maddenin sarih olduğu mütaleasında yareden düşerek kaüdlükleri hakkındaki bazı kanun mad bulunmuş ve şimdiye kadar Divanı Mu başından ve ba delerinin tefsirine dairdir. Meclisin Di (Arkası 2 nci sahifede) caklarından yara lll»l><llllllllllllllllllllllll||||||||||||||MIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIIIIIIIIimillllllllllllll millllllllllllllllllllllllllHIIIIIII IIIIII1IIIIIII1IIIIIIII lanan oğlu Sabah Nuri Said Paşa Nuri Saidi bera berinde getirmiştir. Haydarpaşa is tasyonunda kendisini Irak sefiri Naci Şevket, Vali ile Polis müdürü karşıla mışlardır. Seyahat hususî mahiyette oldugundan resmî istikbal yapılmamış Nuri Paşa Haydarpaşadan hususî motörle Tophane rıhtımma çıkmış, o radan Valinin otomobilile Perapalasa gitmiştir. Ayni motörle Vekilin sediye ile taşınan oğlu da getirilmiş ve Top hane nhtımmda bekliyen Belediye imdad otomobilile otele götürülmüştür. Hastaya İngiliz doktorları ve kadm bakıcılar refakat etmektedir. Nuri Paşa dün gece gazetecilere yorgun olduklarını ve burada iki gün kaldıktan sonra Londraya gideceklerini söylemiştir. yasası, et nakleden kamyonlan yükliyen Bacakları alçıda olan hasta Londrada amelenin grevi yüzünden felce uğramıştedavi edilecektir. tır. Amele sendikası mümessili, patron lar tarafından yapılmış olan teklifi haber verdiği zaman amelenin «hayır» sesle rile karşılanmıştır. Patronlar mümessillerile amele mü Ankara 3 (A.A.) jcra Vekilleri messilleri bir toplantı daha yapmışlardır. Heyeti bugün Başvekil İsmet înönü Grev, devam edecek olursa Londra nün reisliği altında toplanarak muhtelif etsiz kalacaktır. işler üzerinde görüşmelerde bulunmuş ve Londra 3 (A.A.) Smithfield salbu işlere aid kararlar vermiştir. hanelerinde başlamış olan grev yayıl Amerikan amelesinin yeniden seçilmesini f mak tehlikesini göstermektedir. kararlaştırdığı Cumhurreisi M. Rusvelt, Patronlarla işçiler arasmdaki müte iskambil fah açıyor! addid görüşmelerden hiçbir netice çıkLondra 3 (A.A.) Londranm büKıymetli iistad Halid Ziya tün et ihtiyacını temin eden Smithfield mamıştır. Rıhtım ve demiryollar işçilerimezbahaları amelesi arasında bu sabah nin de grevcilerle elbirliği ederek, bunUşaklıgilin güzel bir yazısı bir grev çıkmıştır. Hamallar da grevci ların sayısmı on bine çıkarmalarında' yarınki sayımızda korkuluyor. lerle birleşmişlerdir. (Arkası 9 uncu sahifede) Londra 3 (A.A.) Smithfield pi fena bir iş olur. Milletler Cemiyetile bir anlaşmak çaresi bulunmadıkça Habeş meselesi hatta petrol ambargosu olmak5izm kendi haline bırakılsa bile onu İtalya için müspet herhangi bir sonuca götürmeğe imkân bulunamıyacağına hâlâ ermiyen akıl kalmış mıdır? Bu alanda şimdiye kadar meydana çıkmış olan baslıca iki hakikat şudur: IIIIIIIIIIIIIIII1II M1IIII ıiMlllllllMllllilllhllllMirilllMllllllllllllllirillllllllllllllMIIIIIIIIMIMIIİIIMIliriirillllllllllllllllirillimilllllMIIIIIMIIIIIIIII Orhanelinde yol kesen haydudlar Bursada asıldı Dört şerir, üç sene evvel yaptıkları cinayetin cezasını, ipte can vermek suretile çektiler \ Nevyork ve Londrada patlak veren grevler Londra etsiz kalmak tehlikesinde! Nevyorkta 20,000 kişi işini bıraktı, Amerika maden amelesi Ruzveltin yeniden Cumhurreisi seçilmesi için çalışmağa karar verdi 1 : Yirminci medeniyet asrında ve artık bundan sonra küreiarz üzerinde yeniden müstemlekeler edinerek imparatorluklar kurmağa imkân yoktur. 2 : Bilâkis şimdiye kadar boyunduruk altmda kendilerine müstemleke hayatı yaşatılmış esir milletlere bundan sonra yavaş yavaş hürriyetlerini iade etmek lâzım gelecektir. Dünyanın yeni bir taksiminden ziyade milletlerin daha insanca muamelelere hak kazandıkları ileri devirle karşı karşıya bulunuyoruz artık. Hindistanın pariası hâkim bir eda ile ve pek haklı olarak İngiliz lordile müsavi muamele görmek için başını kaldırmağa başlamıştır artık. Yahnkıhc kendi varlığmı müdafaaya kalkışan Habeş milletine köle muamelesi yapmağa şimdiki İtalyanın kuvveti degil, eski Roma İmparatorluğunun kudret ve basireti de yetmiyeOrhanelinde yol kesen haydudlar müessir ceği çok meydanda bir hakikat degil mi? Bursa 3 (Hususî Muhabirimizden) Bizce İtalyanın Almanya ile bağdaşmağı göze almış görünmesi gayriciddi Üç sene evvel Orhaneli yolunda soygun YUNUS NAD1 yapan ve bir jandarmamızla bir köylüyü öldüren, diğer bir jandarmayı da yaralı(Arkası S inci sahifede) lcra Vekilleri Heyetinin tor>lantısı Üç değişiklik bir ibret olmak üzere işte böyle astldilar yan şerirler bu gece sabaha karşı Cumhuriyet meydanında idam edilmişlerdir. Bu sabah erkenden Cumhuriyet meyda (Arkası 9 uncu sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog