Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Bugiîn: 2 nci sahifemizde: Siyasî îcmaL 3 üncü sahifemizde: Terbiye bahisleriSelim Sırrı Tarcan. 5 inci sahifemizde: Perde arkası. 6 ncı sahifemizde: Ufuklarında güneş batmıyan İmparatorluk A. D. 7 nci sahifemizde: Yetmiş sene evvel İstanbul Reşad Ekrem Koçu. umhuri y l 42li Ansiklopedisi 96 İSTANBUL • CAGALOGLU Telgrafvemektubaaresl:Cumhurlyet,tstanbul.Postatoıtusu:tstanbul, No 246 , . „ . . r8Z3rîBSI 0 gUDflî Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298. tdare ve matbaa kısmile Matbaacüık ve Neşriyat Şlrkett 24299 24290 ncı cüzü çıklı Beşinci Corc Ingiliz tarihinde Ebedî yerini Alırken Londra Hususi Avrupanın endişesi cephe değiştiriyor! Graziani kuvvetleri çok Ogaden Habeş baskını Ingiltere 21,5 milyar liralık teslihat projesi hazırladı Paris müzakereleri kararsızlık içinde... müşkül vaziyete girmiş Bir îngiliz ajansı Ras Destamn yerine meşhur Adua galibi Decazmaç Balçanın kumandanlığa getirileceğini bildiriyor Muhabirimizden: ral Beşinci Corc bugün artık ta mamen tarihe kanşmış bulunu yor. Beş Avrupa Krahnın, Prenslerin, Fransız Reisicumhurunun ve bütün diğer milletlerin mümessillerinin iştirak ettiği cenaze merasimi çok büyük bir ihtişamla yapıldı. Bütün Londra, Krahn payitahttan son ve hazin aynlışını görebilmek için dün geceyi uykusuz ve sokaklarda geçirdi. Ölü Krahn Westminster Hall (*) de yattığı dört gün zarfında kendisini son defa selâmlamak için tabutunun önünden geçenlerin adedi 809,182 dir. Krallarına bu son hürmet ve sevgi vazifesini yapabilmek için sekiz, dokuz saat ayakta bekliyenlerin, yorgunluktan bayılanlann adedi sayısız... Ne yağmur, ne soğuk, ne açlık halkı yıldıramadı. Kalabahğın dehşeti yüzünden Westminster Hall son iki gece sabaha kadar açık bırakılmıştır. Muazzam tarihî Hallün derin loşluğu ve sessizliği içinde, Krahn sancağına sanlı tabutu ortada yüksek bir kaide taşıyor. Tabutun üstünde hükümdarlık kudretînin sembolleri olan tac ve asa duruyor. Bunlann yanında tek bir çelenk var: Kraliçeninki... Krahn tabutuna hergün yeni bir çelenk yolhyan Kraliçe geceleri gelip, kaybettiği kırk be} lenetik hayat arkadaşının yanında sessizce diz çöküyor, dua ediyor. Tabutu bekliyen matem içareti taşıyan büyük üniformalı hassa alayı zabitleri, başları öne iğilmiş, kılıclannın uclan havada, birer heykel gibi hareketsiz duruyorlar. O kadar hareketsiz ki insana adeta cansızmışlar tesiri geliyor. Bu yan karanhğa gömülü büyük salonda yegâne işitilen şey ayak sesleri.. Krallannı son bir defa selâmlamadan aralanndan göndermek istemiyen yüz binlerce tebaanın, erkeklerin, kadmlann, çocukların, adeta çok uzaklardan geliyor gibi, yavaş ve hürmetkâr mütemadi ayak sesleri... Dün geceyansı yeni Kral üç kardeşile beraber babasının tabutunu yirmi dakika beklemiştir. Dün ve evvelki gün merasime iştirak etmek üzere Londrada beklenilen ecnebi heyetler birer birer muvasalat etmişlerdir. Reisicumhurunauzu ve hükumetimizi temsil etmeğe memur edilmiş olan heyet, Pariste kendilerine iltihak eden Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Arasın riyasetinde pazar günü buraya geldi. İstasyonda Büyük Elçi Fethi Okyar, Büyük Elçilik memurları, îngiliz Hariciye, Bahriye ve Harbiye Nezaretlerinin hususî memurlan ve Kral tarafından tayin edilen mihmandar tarafından karşılandı. Cenaze merasimi Ortaçağdan kalma an'ane ve âdetlere riayet edilerek yapılmıştır. Merasime saat dokuzu kırk beş geçe başlanıldı. Çok uzun olan alayın önünde rengârenk ve yaldızh üniformalarile muhtelif hassa alaylan ve diğer memleketlerden gönderilen müfrezeler gidiyordu. Tabutu taşıyan top arabasmı bahriye topçu efradı çekiyordu. Tabut gene Krahn sancağına sanlı ve üstünde mor kadife bir yastığın taşıdığı tac ve asadan başka gene Kraliçenin bir çelengi var. Beşinci Corcun en sevdiği çiçek olan beyaz ve pembe karanfiller... Almanyanın Ren sahili için vereceği kararı bütün devletler telâşla bekliyor Balkan Antantı Pariste bir toplantı yapıyor, Rus Rumen muahedesi Avusturyanın emniyetini de taahhüd edecek P a r i s 2 (A. eczasından olduğu A.) Halihazır mütaleasındadır. Bu da Pariste yapıl mütalea, Fransanm makta olan görüş da noktai nazarına meler, bütün matbııuygundur. atı meşgul etmekte Ayni gazete, şu dir. suretle devam edi Gazeteler, bu göyor: rüşmelere Avustur Yakında Balkan y a n ı n tamamiyeti Antantınm başhca meselesile merkezî şahsiyetleri, Pariste Avrupada kuvvet toplanacaklardır. Bu ler arasındaki mu toplantı, hususî bir Londrada müzakerelerde bulunan vazenenin bozulmakonferansın akdini isM. Eden ve M. Neurath sı ihtimali düşünce tilzam edecek noksinin hâkim olduğunu kaydetmektedirler. tai nazarlar teatisine medar olacakhr. Petit Parisien gazetesi diyor ki: Avusturya böyle bir konferansın akdini «Avusturyanın tamamiyeti meselesi, pek müsaid bir surette derpiş etmektedir.» şimdi pek müstacel bir mahiyet arzet Matin gazetesi diyor ki: mektedir. Moskovanm mümessili, bu me«Paris görüşmeleri, Almanyanın bil selenin Milletler Cemiyeti çerçevesine it hassa Rhinin askerlikten tecrid edilmiş ohal edilrr'>si lâzım gelen umumî sistemin (Arhan 8 inci sahifede) Ingiltere büyük bir donanma ve ordu yapıyor Avrupada emniyetsizliğe sebeb, Ingilterenin zayıflığı imiş! Londra 2 (A.A.) Observer gazetesinin diplomasi muharriri, Ingiltere hükumetinin imparatorluk ordusu efradını tamamile talim görmüş 500,000 kişiye çıkarmak niyetinde olduğunu yazmaktadır. Observer gazetesi, son zamanlarda Londrada yapılmış olan görüşmeler arasında bir münasebet gör mekte ve şunlan ilâve etmektedir: «Bu görüşmelerin neticesinde herkes şu noktada mutabık kalmıştır: tngilterenin büyük müdafaa kuvvetine malik olmaması Avrupadaki emniyetsizliğin sebeblerinden biri dif.» Ogaden cephesinde, Habeş ordusunun bir tank bölüğii İtalyan Habeş harbi hakkında dün akşam, geç vakit gelen telgraflara göre, her iki cephede de yeni bir hareket yoktur. Italyanlar, Habeşlenn verdıği zafer haberini tekzib ediyorlar. Kayıbımız çok çok 3 topla 10 makinelitüfektir, diyorlar. Halbuki, Tembien muharebelerinden bahseden ve İtalyan zayiatını da bildiren tebliğlerinde 3 topla 10 makinelitüfek kaybettiklerini söylememişlerdi. Habeş » lerden bir bayrak hem de ne bayrak, çentikçüntük bir sırığın ucuna takılmış zavallı bir bayrak aldıklan zaman bile bildirmeği unutmıyan îtalyan tebliğleri nin, Habeslere kaptırdıkları 3 topla 10 makinelitüfeği sükutla geçiştirmeleri, I talyanların yalnız işlerine gelen şeyleri (Arkası 8 inci sahifede) Büyük Faşist Konseyi 7 saat süren bir içtima yaptı Duçe ve Mareşal Dö Bono askerî vaziyeti M. Grandi Ingiltere Italya münasebatmın son durumuntı izah ettiler Neler yaptlacak? Petrol ambargosundan hâlâ bir netice yok! Müstahsil ve nâkil 11 devletin mümessili böyle bir kararın akıbetini tetkik edecek ııMMmHiım Konsey <:d o g u Afrikasında Roma Cenevre 2 (Hususî) Petrol am yüıüyüşün |) üzerine bargosu meselesini tetkik etmek üzere tearifesinde ayni kahşekkül eden Mütehassıslar komitesi ya ramanhk ruhile ve nn toplanacaktır. faşist îtalyanm me Komite, birisi petrol müstahsili ve dördenileştirmek vazi dü petrol nâkili olmak üzere on bir fesine hakikaten i Toplantıda mühim ızahat veren Stnyor Grand1memleketin mümessillennden mürekkebman ederek çarpıve Mareşal do Bono dir. Müstahsil memleketler şunlardır: şan SiyahgömleklileArjantin, Iran, îrak, Müttehid Amerika re heyecanh bir selâm göndermiştir.» ehemmiyet atfetmektedirler. ıımhuriyetleri, Meksika, Rusya, Ve Duçe, iki saat askerî vaziyetten bah Duçenin vermiş olduğu uzun izahat nezoela. setmiştir. Bu vaziyet hakkında Mareşal ten sonra doğu Afrikası işlerinde azamî Petrol nakleden başhca dört memle de Bono, îtalyanm Londra sefiri Gran tecrübeye malik olan Mareşal de Bono ket te şunlardır: Ingiltere, Fransa, îs Arribargonun hayat ve faaliyetlerile çok alâ» di de söz söylemişlerdir. Konseyin önü ile Londradan bilhassa gelmiş olan kah olduğu petrol tasfiyehanelerinden birisi eç, Norveç. müzdeki içtimaı tarihi, 4 şubat saat 22 M. Grandi söz söylemişlerdir. Bu iki zaYukanda isimleri geçen on bir devle ceğini tetkik ederek, mümkün olduğu tın bu veçhile söz söylemeleri konseyde dir. tin mütehassıslan yarın toplanarak pet kadar kısa bir müddet zarfında 18 ler Roma 2 (A.A.) îyi malumat al konuşulan başhca meselelerin doğu Afrol ambargosunun kabili tatbik olup ol komitesine mufassal bir rapor verecek makta olan mehafil, resmî tebliğdeki ma rikasındaki vaziyetle bilhassa ve münhaAtina 2 (A.A.) Gribden rahat lumat kıthğına ragmen büyük faşisl sıran îngiliz italyan münasebatı oldu • madığını ve ne gibi faydalar temin ede lerdir. sız olmasına rağmen, Kral, General Kon konseyinin dünkü toplantısına hususî bir ğunu göstermiye kâfidir. IHIIİIIIItilMllltlMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIMMMMIMIMIfllllHtnılHMIIIIHtlllMtnilDIUtnHMfllllllMllltMIIII dilisin istirahati ruhu için Atina büyük MltlMltlMIIIMIIIIIIflllllllMltlllllUlltllllllllllllllflllllllllllMHIIIIIIIIIIIIIII ııııııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımuınnıH kilisesinde alaydan evvel yapılan dinî âyine iştirak etmiştir. Cenaze alayında ise Kralı, saray Mareşalile yaverleri temsil eylemekte idi. Atina 2 (A.A.) General Kondi Londra 2 (A.A.) Sunday Chronicle gazetesinin yazdığına göre, kabinenin müdafaa komitesi, 360,000,000 sterlin lirasma malolacak ve yakında kabinenin karanna arzedilecek yeni bir müdafaa plânı hazırlamıştır. Bu plân altı senede tahakkuk ettirilecektir. Tahsisatm ücte ikisi deniz kuvvetlerine sarfolunacaktır. Bu suretle 11 tane saffı harb zırhhsı, 36 kruvazör ve her sene aynca 18 distroyer yapı lacaktır. Ayni zamanda, gene her sene 2,000 uçak imal edilecektir. Bu tahsisatı temin için yirmi yıl vade ve yüzde 2, 2,5 faizli bir istikraz akdolunacash gibi icabına göre üçer ay vadeli hazne bonolan da cıkartılacaktır. R o m a 2 (A. A.) Evvelki akjam saat 22 de Musolininin başkanhğı ' altında toplanmış obüyük fasi^t | lan konseyi işlerini bu 1 sabah saat beşte bi f tirmiştir. Kondilisin cenazesi törenle kaldırıldı Cenaze Tırhalada aile mezarlığına gömülecek (Arkan 8 inci sahifede) Fenerbahçe Beşiktaşı dün 10 mağlub etti Müsabaka çok asabî hava içinde ve Fenerbahçenin hakimiyeti altında cereyan etti Mısır Başvekili vaziyetten memnun «Halk hükumetime güvenebilir» diyor Kahire 2 (A.A.) Başbakan Ali Mahir Paşa Havas ajansı muhabirine demiştir ki: « Kabinemin partiler üstünde ol masından dolayı çok memnunum. Hü mumetim yakında başlıyacak olan Ingi liz Mısır müzakereleri için partiler ara Arabanın iki tarafında amiraller ve generaller yürüyorlardı. Büyük amiral üniMüteveffa Krahn tabutu Westminister Hallde forması giymiş olan Sekizinci Edvard tabutun arkasında Krahn sancagmı taşıyan uzun cortegei askerler, bahriyeliler, tay arasında Reisicumhurumuz ve hükumetizabiti yalnız takib ediyordu. Üç kardeşi yareciler kapatıyordu. miz namma verilmiş olan iki büyük güzel York, Gloucester ve Kent dükleri birkaç Cenazenin geçtiği bütün yolları, yani çelenk nazarı dikkati celbediyordu. adım geriden geliyorlardı. Westminsterden tabutu Windsora göSabahleyin dokuzdan itibaren sonuna Yüzü çok yorgun ve kederli olan Kral :ürecek olan trenin beklediği Paddington kadar radyo, ilk defa olarak bütün dünbu halile her zamankinden daha gene, istasyonuna kadar 6 kilometro mesafeyi yaya birkaç lisanda merasimin bütün saadeta kardeşlerinin en küçüğü zannedile yüz binlerce halk doldurmuştu. îzdiham fahatını dakikası dakikasına bildirmiştir. cek kadar gene gözüküyordu. Arkadan o kadar müthişti ki on bine yakın bayılma Bin senelik zengin tarihî bir maziye ecnebi Krallar ve Prenslerle arabalar ve yaralanma vak'ası olmuş, hatta bir ki malik Windsor şatosunun hususî kilisesi içinde dul Kraliçe, Beşinci Corcun kız şi de ölmüştür. olan St. George Chapelde muhtelif haneBeşinci Corc 70 yaşmda öldüğünden dana mensub birçok îngiliz kral ve kralikardeşi olan Norveç Kraliçesi, Prensesler ve onlan takiben ecnebi delegeler ve cenaze alayı Westministerden ayrıhrken çeleri gömülüdür. Beşinci Corc Windsor îngiliz hükumeti erkânı geliyordu. Bu e tren Windsor istasyonuna girerken yet ailesinin bu kilisede yatacak olan ilk Kramiş pare top atılmıştır. lıdır. Çünkü kendisi harb esnasında asıl (•) Parlâmento geçen asrın bidayetinde Windsorda cenazenin götürüldüğü St. sülâle adı ve bir Alman ismi olan Sax yandığı vakit kalan kısımlardan bıri de Westminster HaJldür. Taç giyme ve diğer George kilisesinin içi ve bahçesi on binfeütüa büyük merasimler burada yapüır. ı den fazla çelenkle dolmuştu. Bunlann (Arkası 3 üncü sahifede) (Arkası 8 inci sahifede) YURDDAN YAZILAR Fıratın aşkı! Kıymetli Edib tsmail Habibin bu çok güzel yazısını yarın okuyacaksımz. „ Fenerbahçe Beşiktas maçından heyecanh bir görünüf Fenerbahçe Beşiktas maçı dün Ka oynanan oyun başından sonuna kadar dıköyünde çok kalabalık bir seyirci küt her iki kulüb taraftarlannı heyecan&M lesi önünde oynandı. sürükledi ve oyunu Fenerbahçeliler, ikinHakem Ahmed Âdemin idaresinde (Arkası 6 ncı sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog