Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Bugün s 2 nci sahifemizde: Siyasi icmal 5 inci sahifemizde: Musiki tenkid leri Ahmed Ratib Çanga 6 ncı sahifemizde: Hayatın ilk mad desi, Spor haberleri 7 nci sahifemizde: Dünya hâdiselerine aid resimler umhuri ! 4Z3ü n#)0 İSTANBUL CAĞALOGLÜ Telgraf ve melctub adresl: Cumouriyet, tstanbul . Posta kirtusu: tstanbul, No 246 odll 2ü ŞUD3Î 1900 Yunanistanda siyasf buhra havanda su döğfiyo (Yunan Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahriı heyetl: 24298. Idare ve matbaa kısmlle Matbaacüık ve Neşriyat Şlrketl 24299 24290 Avrupada tam tehlike baş gösterdi Memleketlerin Zayıf ve kuvvetli Tarafları n Belgrad mülâkatınm netic Habsburgların avdetine Ingiltere zecrî tedbirlere biitiin ve Anşlüse muhalefet şiddetile devam edeceğîni bildirdi M. Hodza ve Stoyadinoviç görüşmelerinden sonra İtalya. donanmasma petrol ambargosunun konuşulacağı 2 martta hazır olması emrini verdi Avam Kamarasında M. Eden İngilterenin zecrî tedbirler siyasetini izah etti Londra 24 (A. A.) Avam Kamarasında silâhlan ma ve petrol am bargosu meselele rinin müzakeresi bu akşam yapılmışhr. Avam Kamarası hmcahmc dolu idi. Müzakerelere, Gi ornale d'îtalia ta rafından ifşa olunan mahrem îngiliz vesikası hakkmda M. Edenin kısa izahile başlanmıştır. îngiliz Dış Bakanı Büyük Britanya hükumeti îngiliz Başvekili M. Baldtvin ne aid bu mahrem vesikanın emniyeti suiistimal neticesi olarak bir ecnebi gazetesinin eline geçtiğini, bu cihetin aydınlatılması çin herşey yapılacağını, çünkü bu mahiyette birşeyin ifşa edilmiş olması hükumet için vahim bir hâdise teşkil ettiğini, fakat esas itibarile bundan memlekete hiçbir zarar melhuz olmadığı(Arkası 8 inci sahifede) bargo konulması bilhassa îtalya için ne vahim neticeleri davet edebileceği kâfi açıkhkla gorülmüş bulunuyor. İtalya millî ihtiyacma yetecek petrol kaynaklanndan mahrum bir memlekettir. Orada bulunabilen petrol membalarile son zamanlarda Arnavudlukta Italyanlann işletmeğe başladıklan petrol sahası îtalyanm bu yoldaki ihtiyaclarını ancak %1012 nisbetinde karşıhyabileceği hesab olunur. Kömür ve emsalinden yanıcı maddeler iştihsali ise çok büyük teşkilât ve tesisata ihtiyac gösterir. Kaldı ki îtalyanm kömürü de yoktur. Bu iki ehemmiyetli maddeye ilâveten ve son yıllarda sarfolunmuş bütün gayret ve fedakârlıklara rağmen îtalyanm buğday istihsalâtı da memleketin ekmek ihtiyacım tamamen karşıhyabilmekten henüz epeyce uzak bulunuyor. İtalya kendi millî ekmek ihtiyacı itibarile buğday istihsalini hakikî bir hesabla ancak % 70 e kadar çıkarabilmiştir. Bunun eksik kalan üsttarafının mısırla ve pirincle telâfi edilebileceği düşünülüyor. Fakat harb hali gibi sıkışık ve ehemmiyetli vaziyetlerde îtalya ekmek ihtiyacının karşılanmasım haricden buğday ithalile ikmal etmek mecburiyetindedir. l§te size bir memleket nümunesi, ki fevkalâde zamanlan için millî ve modern ihtiyaclannm en hayatî maddeleri itibarile harice muhtacdır. Böyle bir memleket kendisinden daha kuvvetli bir deniz devletile karşılaşmaktan çekinmek ıstırannda veya kendisini sarabilecek her türlü ablukalan akim bırakacak kadar kuvvetli olmak mecburiyetindedir. Bu iki vaziyetten her ikisinin nekadar nazik ve müşkül olduğunu takdir etmek için çok düşünmeğe lüzum yoktur. Bu yazıda maksadımız îtalyanm arzettiğimiz bakımdaki vaziyetini mütalea etmek değildir. Ortada cereyan etmekte olan bir harbdeki ilgisi dolayısilje îtalyayı sadece misal diye almış bulunuyoruz. Yoksa Avrupada ve dünyada bu türlü millî ihtiyaclar vaziyeti bakımmdan îtalyaya benzer memleketler yok değildir. Meselâ îngiltere ile Fransanın dahi kömürleri vardır amma kendi içlerinde kâf petrol kaynakları yoktur. Büyük Britanya adası gıdaî maddeler itibarile ihtiyacının büyük kısmmı haricden getirir. Ancak malumdur ki îngiltere, împaratorluğun bütün hakimiyetini her zaman kuvvetine itina ettiği bahriyesine istinad ettirmiştir ettirmektedir ve ettirecektir. Bir müstemleke imparatorluğuna malik olan Fraasa dahi millî müdafaasım kendi vaziyetinin icab ettirdiği şartlara uydurmuştur. Bu iki memleketi bir harb halinin istiyebileceği ihtiyaclar itibarile îtalya ile mukayese etmeğe imkân yoktur. Her iki memleke meselâ bilhassa petrol ihtiyacı itibarilı kendi vaziyetlerini kat'î emniyet altma almışlardır. Bilhassa petroldan bahsedişr mizse bu maddenin modern hayatta bütün memleketler için en ileri bir ihtiyac ehemmiyetini almış bulunmasından ileri gelmektedir. Fransa bu madde üzerind bütün memleketleri geçen bir gayret hamIesi göstererek az zaman içinde büyük neticeler almağa muvaffak olmuştur. Bu itibarla Fransanın bu madde üzerindek siyasetini ibret misali olarak almak çok yerindedir. Fransanın kendi dahilindeki petrol is tihsali pek azdır. Başlıca Alzastaki Pechelbronn kaynakları yılda Fransaya an cak 80,000 ton kadar ham petrol verir Halbuki memleketin ordu ve donanma haric olarak alelâde ihtiyacı 23 milyon ton arasmdadır. Fransa uzun müddet pet rol ve müştaklanna aid ihtiyaclannı bü yük ekseriyetle haricden mamul ve mu saffa olarak ithal ettikten sonra, son yıl Iarda yepyeni bir siyasetin harikulâde denilecek kadar mühim neticelerini eld etmeğe başlamıştır. Bu petrolu haricden ham olarak getirerek memlekette tasfiy etmekten ibaret bir siyasettir. Bu siyasetin rakamla ifade olunan şu yemişlerin' bakınız: 1914 senesinde Fransanın ihtiyat petrol stoku lâşey kabilindendi. 1935 tek: Ffansız petrol stoku birkaç milyon to dan fazladır. D talyaya karşı tatbik olunan zecrî tedbirler arasında petrol üzerine de am mukarreratı izah eden bir resmî tebliğ neşredildi Paris 24 (A. A.) M. Bour gues, Petit Parisien gazetesinde yazdığı bir makalede, M. Stoyadinoviçin Belgradda kendisine verdiği beyanattan bahsederek dJyor ki: « M . Stcyadi noviç ve M. Hod za, yaptıklan görüşme esnasında, Habsburg ve Anschluss meselesi üzerindeki görüşlerinin fam bir mutabakat halinde olduğunu görmüşlerdir. Çekoslovakyanın, ki şıktan biıini tercih zarureti karşısmda kaldığı takdirde M. Hodzanın Belgrada gelmeden önce Pariste M. Flândenle beraber alınmış resimlerinden... Habsburglarm av detini ve Yugoslavyanın da böyle bir ihtimali de Avrupa sulhu için tehlikeli aziyette Anschlussu tercih edeceğini id bir kargaşalık âmili telâkki ettiklerinden azimkâr bir surette buna aleyhtar bulundia etmek kat'iyyen yanhştır. (Arkan 8 inci sahifede) Bu iki memleket ve Romanya, her iki Romada kabine toplandı Petrol ambargosu tatbik edilirse Fransa ile anlasma feshedilecek Brüksel 24 (Hususî) Bu gece Romadan gelen ha berlere göre, bir müddettenberi bü yük bir faaliyet gösteren Almanyanın Roma elçisi Vor Kassel Berline giderek Hitlerle mühim bir konuşmada bulunduktan sonra bugün Romaya dönmüştür. Altnan elçİMinin manidar seyahatleri Hatırlarda olduğu veçhile Alman ltalyan Başvekili M. Musolini sefiri geçenlerde de Almanyaya gitmiş ve dönüşte Musolini ile görüşmüş ve bu görüşmeden sonra hemen Berline dönmüştü Beynelmilel siyasî vaziyetin karışık bir anında Alman elçisinin yaptığı temaslar ve seyahatlere büyük bir ehemmiyet atfedilmişti. (Arkası 8 inci sahifede) Şehir kanalizasyonunun bir kısmından vazgeçildi Bu para ile Kasımpasa, Dolabdere, Feriköy, Tophane, Şişhane kanalları yapılacak Habeşler Italyanlann gerisine akın ettiler Başvekilimiz Ankarada Dün öğleden sonra Alman ajansı, Adua Makalle yolunun Habeşlerin Vekiller Heyeti toplandı elinde olduğunu söylüyor Ankara 24 (Telefonla) Başvekiimiz îsmet înönü refakatinde Hariciye, Adliye ve Millî Müdafaa Vekilleri olduğu halde bu sabah Ankaraya geldi. îstasyonda çok kalabalık bir kütle tarafından karşılandı. Vekiller Heyeti bugün öğleden sonra toplanarak geç vakte kadar müzakerede bulundu. Şehir Meclisi içtima halinde Bir yanlışlığın tashihi CEPHESf HABEŞ AKINI İTALYAN Ajans, Receb Pekerin nutkunda bir hata yaptı Ankara 24 (A.A.) Receb Pekerin Halkevlerinin kuruluşu yıldönümü ve 33 Halkevinin açılışı münasebetile Ankara Halkevinde verdiği söylevi dünkü servisimizde bildirmiştik. Serviste söylevin mühim bir noktasında esas manayı değiştiren bir yanlışlık olmuştur. Bundan dolayı özür diler ve yanlışlığı aşağıda düzeltiriz. Cümlenin doğrusu: «Onun için yurddaşlan, Halkevlerinin herkese sıcak sinesini acmıs bekliyen çahşma saflannda şerefli yerini almağa çaçınyorum.» îken «sıcak» kelimesi yanlış olarak «mücadele» seklinde cıkmıstır. Şehir Meclisi dün, Necib Serdengeçtinin riyasetinde toplanmıştır. Medis, Erenköyünde, Sahrayicedid mahallesinde, Noter sokağınm genişliği hakkmda, Daimî Encümen tarafından verilen kararı gözden geçirdikten sonra Mülkiye Encümenine, harclar tarifesine nazaran taksitle tahsili lâzım gelen vergi ve resimlerin, her ay peşin alınması hakkmda Hesab Işleri III1IIIMIII Müdürlüğünden gelen tezkereyi de tetkik. edilmek üzere Bütçe Encümenine, Usküdarda, Ahçıbaşı mahallesi bina tadilât komisyonundan çekilen Süreyanm yerine başkasınm seçilmesine dair olan Daimî Encümen karan noktai nazarını bildirmek üzere riyaset divanına gönderildikten sonra Kasımpaşa, Dolabdere, Feriköy (Arkan 4 üncü sahifede) Habeşlerin Aksum Adua Adigrat hattı gerisine yaptıklan iki akının istikametini gösterir harita Adiaababa 24* (A. A.) îtalyanlan Takkaze neh rinden süren Gojam valisi Ras îmru Aksumun garbinde kâin Witite noktasın daki umumî karar gâhmdan, cuma günü, Habeşistanla EAskerî muharririmizin mütaleaları ritre arasındaki hu Paris radyosu evvelki gece, îtalyanlann Amba Aladud hattmı teşkil egiyi, şiddetli bir muharebeden sonra aldıklannı bildirmisden Uarele (bu nehrin adı Ajansın bil ti. Fakat dün gelen îtalyan resmî tebliği, «Eritre cephedirdiği gibi Uarale sinde iş'ara değer birşey voktur» dediğine göre, Paris raddeğil Marebdir yosunun, bu muazzam dağı, îtalyanlara, hediye etmektp Cumhuriyet) nehn acele etmis olduğu anlasılıyor. Hakikatte îtalyan tebliğiistikametinde iki kol nin söylediği gibi, simalde, Amba Alagive civar mmtagönderdiğini söyle kada, îtalyanlar Aderatta yani Amba Alagiden takrimiştir. Bu kollar, av ben 25 kilometro mesafede durmaktadırlar. Nekadar dudetlerinde, on beş racaklannı tayin etmemize imkân yoktur. "lühimmat dep^su, (Arkası 8 inci sahifemizde) otuz hücum .irabası, birkaç kamyon tahrib ettiklerini fakat esir nin împarator aleyhinde isyan halinde olalamadıklannı bildirmişlerdir. Akın çok duğunu iddia eden îtalyan haberlerine bir itina ile hazırlanmış gibi görünmektedir. cevab gibi telâkki edilmektedir. Habeşlerin zayiatı az olmuştur. Habeş Habeşler, 43 beyaz İtalyam askerleri, Adua Adigrat Aksum hattı öldürdüler arkasına ilk defa olarak girebilmişlerdir. Adisababa 24 (A.A.) Ras îmru Bu akın, Adisababada, Gojam vilâyeti(Arkan 8 inci sahifede) Almanya îngiltere için düşmanlık beslemiyor! f IIMI1IııııııııııııııııııııııııııııııiHiınınıiHiııiHimıııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı İtalyanlar Amba Alagiden 25 kilometre mesafede durdular Lord Londonderi Alman zimamdarlarının samimiyetini metediyor. Göring Varsovadan döndü Londra 24 (A.A.) Eski Hava Ba kanı Lord Londonderry, Berlinde son ikameti hakkmda şu beyanatta bulun muştur: < Hitler ve Goeringle yaptığım görüşmeler neticesinde Alman zimamdarlarının îngiltere hakkmda düşmanca hiçbir niyet beslemediklerine kanaat getirdim. Alman zimamdarlarının is tedikleri şey, milletlerin savaşçıl bir gayede birleştiklerini ve Fransa, İngiltereye karşı düşman olduklarmı gör memektir.» Lord Londonderry, Alman askerî tayvareciliğinin inkişafında görülen sürati bilhassa zikrederek teşkilâtm kuvveti sayesinde dünyanm en büyük hava kuvveti olabileceğini söylemiştir. 640 kilometro gidecek tayyare Londra 24 (A.A.) Morning Post gazetesi, Hava Bakanlığının, saatte 400 mil yani 640 kilometro hızla gidebilecek bir tayyare insası plânlarile meşgul oldu'inu vazıvor. Kanadsız tayyare, yelkensk Ustad Hüseyin Rahminin geçenki fırtmaya dair nefis bir yazıst, üçiincü sahifemizde. YUNUS NADl (Arkan 2 nci sahifede) Varşova 24 (A.A.) M. Goering. yaban domuzu ve vasak avma gittiği Bi aloweza ormanından, hususî trenle Varşovaya dönmüştür. 20 şubattanberi Goering, iki yaban domuzu vurmuş, fakat geçen sene ol Edib Ismail Habibin güzel bir yazın duğu gibi vaşak vuramamıştır. Lehistan Avcı Cemıvetleri federas yarınhi sayımızda yonu, yabancılara nadiren verilen en General Göringin ziyaretleri Nizibdeki yeşil cadır General Gorıng Varşovada Alman sefarethanesinden çıkarken... yüksek nişanı vermiştir. * M. Goering Cumur Başkanı M. tg nacy Moscickyyi ve Dış Bakanı Becki ziyaret etmiş, elçilikte, Beck şerefine bir akşam yemeğı vermiştir. Varşova 24 (A.A.) General Göring ve maiyeti Berline hareket etmiglerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog