Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifemizde: Siyasî îcmaî. 3 üncü sahifemizde: Bizde kooperatıfçilik Alâeddin CemiL 5 inci sahifemizde: Terbiye bahisleri Selim Sırrı Tarcan. 7 nci sahifemizde: Sinema 8 inci sahifemizde: Yoldan mektublar Vahid Ozgüner. umhuri S3]fl ! 4231 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, îstanbul . Posta kutusu: Istanbnl, No 248 PdZSF 23 Şllltöt 1936 Telefon: Başmnharrlr • evl: 22366 Taiırlr heyeti: 24298. tdare re matbaa tasmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketl 24299 24290 « Hayat Ansiklopedisi nci cüzîi çıktı 97 Italya sulh teklifinde bulundu, fakat Almanya Ren sahillerini Ingiltere tarafından redle karşılandı tahkime karar veriyor Sovyet Fransız misakı görüşülürken Duçe ambargodan evvel vaziyeti kurtarmak istiyor Maliyet fiatı Ve satın alma Kudreti ' Vaziyet Belçikayı korkuya düşürdü Gayriaskerî mmtakada bir hava üssü yapılmış, asker sevki için bir bahane aranıyormuş! Lokarno cephesi bozuldu Berlin 22 (Hususî) Romadan alılam tutunabilmesi için maliyet nan haberlere göre, son birkaç gün zarfınfiatında mümkün olan en ileri ucuzluk üda Ingiltere ile Italya arasında yapılan zerinde büyük dikkatle durmak lâzım siyasî temaslar esnasmda Italya yeniden geldiğini evvelce bu sütunlarda kaydetsulh müzakerelerine başlamak teklifinde miştik. Ucuza maletmek hususunda Jabulunmuştur. îngiltere İtalyan Habeş ponlann diğer bütün dünya milletlerini ihtilâfmın Cemiyeti Akvama havale edilhayrete düşüren bir rökor kırdıklan anlamiş bulunduğunu ileri sürerek, bu teklifi şılmaktadır. Eğer kapılar bütün bütün anazan itibara alamıyacağını bildirmiş,çık olsa Japon cndüstrisinin birçok Avtir. rupa memleketlerini oralann ycrli işlerine Ingiliz mehafiline göre petrol ambarrekabet edecek derecede ucuza maledilgosunun tatbik edileceğine kanaat getimiş ticaret eşyasına doğacağmdan korkuren Italya, 18 ler komitesinin toplantıluyor. Acaba bu ucuza maletmenin sırn sından evvel tehlikenin önünü almak isnedir? Sebeb olarak Avrupa gazetelerintemiştir. de okuduğumuz şeyler kanaat vermeğe Ayni mehafile göre, tngilterenin red kâfi izahlar sayılamaz. Diyorlar ki Jacevabı üzerine Musolini tehdidlere baş,ponyada amele ücreti ucuzmuş, işçiler lamış ve bir taraftan gizlî bir tngiliz raorada adeta boğazı tokluğuna denilecek Grandi porunu neşrederek, diğer taraftan Longibi ehemmiyetsiz gündeliklerle çalışhndra elçisi vasıtasile, Lokarno misakile Habesistana verilecek para lıyormuş. Her cihetle büyük olduğunda deruhde ettiği taahhüdleri yerine getireLondra 22 (A.A.) Haber verilsüphe olmıyan Japon cemiyetinde sermamiyeceğini bildirmiştir. diğine göre bir Ingiliz finans grupu, hâyenin böyle hayatlara tahakküm edecek Salâhiyettar tngiliz mehafilinde, A len Habeş fmparatoru ile, 6,000,000 bir kudrette olmasını ve kalabilmesini bivam Kamarasının pazartesi günkü toplan sterling liralık bir istikraz müzakeresine zim aklımız almıyor. Bu iş esaslı bir tettısında Hariciye Nazın Edenin bu hâ girişmiştir. Bu meblâğın yansı Adisabakık mevzuudur. Endüstri teşkilâtımızın diseler hakkında etraflı beyanatta bulu bada, yansı da harb levazım bedelinin baş düşüncelerinden birini bu mühim nacağı temin edilmektedir. (Arhan 10 uncu sahifede) mevzuun teşkil etmekte olduğunda şüphemiz yoktur. vacnc enauMiıijuz, ıçın maııyeı natma M. Musolini teklifleri kabul edilmediği için eski taahhüdlerini yerine getiremiyeceğini bildirdi, ek yerinde özenlerle kurulmakIngiltere Habeşistana 6 milyon lira para veriyor ta olan genc endüstrimizin sağ Sofya taklibi hükumetçileri Damyon Velçef ve bir arkadaşı idama mahkum oldular mukabil ve onun kadar ehemmiyeti haiz diğer bir mesele de halkımızın iştira kudretınin artmlmasıdır. Bir kere endüstri, kendi kurulduğu yerlerde çalıştıracağı kollar itibarile ve kullanacağı iptidaî maddeler sebebile memlekette kendi kendine bu yolda bir faaliyet yaratacaktır. Memleketin işine ve mahsulüne kıymet veren bu faaliyetin büyük kıymeti münakaşa götürür bir mesele değildir. Endüstri ypk olduğu zaman ayni maddeleri dışarıdan tedarık etmek vaziyetimizin hazin taraflan ibretle düşünülecek maddeler teşkil eder. Yünümüzü. yapağımızı, tiftiğimizi, pamuğumuzu ham madde halinde dışanya satarak bunlann yapılmışlanm dışarıdan memlekete getirmekle bizim olabilecek işlerin bedelini harice ödemiş oluyorduk. Hem de kârile, hem de döviz olarak. Bütün bu faaliyeti memleket faydasına kazanmaktaki büyük menfaati takdir etmiyecek tek ferd bulunamaz. Bir memleketin hakikî zenginliği halkınm çalışmasmda ve çalışma imkânlannın memlekette muhafaza olunabilecek kısımlannm kendi milletimize maledilebilmesindedir. meselenin çalışma ve çalışmayı memlekete maletme tarafı o kadar parlaktır ki bu parlaklık yanında onun finansal tarafı pek sönük kalır. Bugün Haîk^vterının 5 inci yılı kutlulanacak Türkiyenin her yerinde merasim, Receb Pekerin radyo ile söyliyeceği nutukla açılacaktır rafın sureti mahsusada Sar havzasına gönSofya 22 (Hususi) .Dört aydanberi Bulgaristamn siyasî havasında bir kâ dermiş olduğu muhabir oradaki gayriasbus gibi duran miralay Velçefin taklibi kerî bölgenin yeniden Alman ordulan tahükumet davasınm karan en nihayet rafından işgal edilmek üzere hazırlandıbu sabah erkenden okundu. ğını bildiriyor. Sofya divanı harbinin verdiği bu ka Muhabir, ezcümle, Enfielde bir hava rara nazaran Miralay Damyon Velçef ve binbaşı Stançef devleti koruma kanununun sekizinci maddeleri ve ceza kanununun 63 üncü maddesi mucibince idama ve her biri beşer yüz bin leva para cezasına, bir miralay ve bir kaymak«ra devleti koruma kanununun ikinci maddeslnin blrinci bendi ve gene ayni (Arhan S inci sahifede) Maznunlar muhakeme esnasında: Solda birinci idam mahkumu Velçef, eski Maliye Gayriaskerî mıntakadan bir görünüf : Sar havalisindeki köprülerden biri Nastrt Peterof ve gene idama mahkum Londra 22 (A.A.) Daily Teleg üssü vücude getirildiğini ve Sarbrukteki edilen binbaşt Stançef kışlaların tamir edilerek askerin ikametine salih bir hale konulduğunu göstermiş tir. Bazı mehafil, Almanyanın Rhin ve Sar bölgelerini askerlerle isgal etmek için (Arkan 10 uncu sahifede) Cephelerden muhabir meklvbları Hodza Belgradda Çek Başvekilinin seyahati Bulgaristanda telâş uyandırdı ıSelgrad 22'(Hususî) Çckoslo vakya Başvekili Hodza bugün Bel grada gelmiş ve hükumet erkânı tara fından karşılınmış hr. «Politika» ıça7# tesine göre, ÇekosloVakya ile Yugos lavya devlet adam M. Hodza lan orta Avrupa ile Tuna misakı paktı meselelerini görüşeceklerdir. Bulgaristamn telâş ve endişesî Berlin 22 (Hususî) Bugün öğle yin Belgrada muvasalat eden Çekoslo vakya Başvekili Hodzanın seyahati Bulgaristanda büyük bir alâka uyandırmış (Arkan 9 uncu sahifede) italyan ordusu Amba Alagiden ileri gidemez! Deyli Telgraf muhabiri, İtalyan harekâtı iyi gitmekle beraber Habeşistanda tabiatin tam bir galebeye mâni olduğunu bildiriyor Memlekette asgarî endüstri yaratmakla gerçi gümriik varidatından bir kısmmı kaybetmiş oluruz, fakat buna mukabil endüstrinin memleket içinde yaratHalkevi Bale mektebinin kendilerine Çını^tdur udt uenlen tığı hayırlı faaliyetten belki o kadar veya mınımım balerinleri filimde hiç olmazsa ona yakm varidat almış buBugün Türkiyenin her tarafmda, Hal memleketteki 103 Halkevinde kutlula lunuruz. Devlet haznesinin bu yüzden kevlerinin beşinci yıldönümü kutlula nacak, yeniden birçok Halkevlerinin akayıbı büyük olacağmı farzetmek abes nacaktır. Yeniden açılacak olanlar da çılış törenleri de yapılacaktır. tir. Himayede mubalâğaya düşmemek dahil olmak üzere bütün Halkevleri, An Merasime, her yerde, Ankara Halke lüzumuna ise daha evvel bu sütunlarda karada Fırka Umumî Kâtibi Receb Pe vinde, Parti Genel Sekreteri Receb Peişaret etmiş bulunduğumuz hatırlarda olsa ker tarafından söylenecek nutku rad ker tarafından verilecek mühim bir nuyo ile dinliyecek, ondan sonra her biri tukla başlanacaktır. Nutuk radyo ile gerektir. kendi hususî programıru tatbik ede memleketin her tarafına yayılacaktır. Ancak genc endüstrimizin kendi yaratcektir. Yıldönümü şenlikleri için, Ankara tıgı faaliyetle iktifa etmiyerek bu yoldaHalkevinde büyük hazırlıklar yapıldı. ki işlerimizin bütün memleket ölçüsünde Binanın içi dışı, Halkevlerinin büyük lutunabilecek bir kabiliyeti haiz olmasma Ankara 22 (Telefonla) Halkevle gününe uygun bir güzelliğe bürünmüş(Arkan 8 inci sahifede) dikkat etmekliğimiz lâzım geleceğini de rinin açılmaa yıldönümü, yann bütün tür. ayni ehemmiyetle takdir ediyoruz. Yani ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııılıiıııınııiMinıiMiıııııııııııııııııııııııtıııınıınıııııılııııııııııııııı<">ıııııııııııııınııııııııtııııııııııı>""""«"i> maliyet fiatında mümkün ucuzluğun te sin. Görülüyor ki genc endüstrimiz kendi Bizde fazla olarak dünya piyasasına minine itina etmekle beraber endüstri ma âleminde müstakil bir mevzu sanılabilen uyamamaktan doğan ayn bir ıstırab var. mulâtımızı alıp kullanacak memleket hal ziraat işlerimizle de sikı surette ilgilidir. tstihsal usul ve şartlarımız mı ıslaha muhkınm iştira kudretini artırmağa da itina Hükumetimizin bellibaşh memleket tac, teşkilâtımız mı eksik, yoksa daha deetmek mecburiyetinde olduğumuzu an zenginliği olan ziraat mahsullerimizin dün rin başka sebebleri mî var, hulâsa her nelatmak istiyoruz. En asgarî hadlerinde ya piyasasmda sağlam mahrecler bula den ileri geliyorsa dünya piyasasınm mürarurî bir endüstri ile teçhiz etmek zo bilmesi için çok çalıştığını pek iyi biliyo masil metalannda başka memleketlere tngiltere Kralı, babasmm olümunden son. runda olduğumuz bu memleket esasen bir ruz. Ekonomik buhranda bütün dünya nisbetle azçok aksıyan bir vaziyetimiz ra ilk defa olarak sokağa çıktığı zaman.~ Londra 22 (Hususî) Kral Sekizinci ziraat memleketidir. Memleketin ziraat ziraat mahsullerinin pek sıkınhlı seneler var. îşte biz hayatî denilecek kadar çok Edward martın birinci günü radyoda mahsulâtı değer pahalarile ve üretmenleri yaşamış olduğu ve hâlâ bu yoldaki ıstırab önemli olan bu mevzu üzerinde nekadar bir nutuk verecektir. Bu nutkun İngi ne fayda getirecek veçhile satılabilmeli lann tamamile dinmekten uzak bulundu fazla durulsa asla çok görülmiyeceğini liz împaratorluğunun her tarafından 'dir ki memleketin bu geniş halk tabaka ğu meçhulümüz değildir. Hâlâ her ziraat hissediyoruz. dinlenebilmesi için. icab eden tedbirler Jarında satınalma kudreti artmıj olabil memlekcti buhrandan müteessirdir. YUNUS NAD1 alınmaktadır. [Daily Telgraphın dört aydanberi italyan ordusile harekel eden muhabiri şimal cephesindeki harekâta dair mühim bir yazt neşretmiştir. Muharririn Italuan iesiri altmda kaldığı muhakkak olmakla beraber bitaraj hareket ettiği noktalar ve hususî müşahedeleri dikkate şayandır.] italyan askerleri arasında dört aylık bir tetkikten sonra Ingiltereye henüz avdet ettim. Askerî taburlarile birlikte günlerce kızgın güneşin altmda yürüdüm, gezdim ve dolaştım. Ras Gugsanm tuhaf silâhlı askerlerinin hücumdaki cesaretlerini ben de yakından gördüm. Ne ay ışığında cepane sandıkları üzerinde Siyahgömleklilerle makarna yemediğim; ne de Kont Ciyanonun «La Disperata» adlı tayyarelerine binip kellemi koltuğumun altına almadığım kaldı. İtalyanın Alp havalisinden gelen askerlerinin hüzünlü ve bayıltıcı şarkılarile mestolduğum zamanlar da oldu. Şımdi İngiltereye bir îtalyan dostu o(Arkan 9 uncu sahifede) ııııııııuııl ı ııııUMiıııııııı nıııiiMiıı M. Badoglionun dünkü tebliği İtalyanlar; harbetmeksızın 20 kilometro daha ilerlemişler Londra 22 (A.A.) Reuter Aj'ansının harb muhabirlerinden: Dün cepheden gelen telgraflar, Italyan kollannın silâh atmaksızın evvelki gün 20 kilometro ilerliyerek mümbit Buia ovasmı geçtiklerini ve bu bölgenin en mühim nehirlerinden biri olan Maiimesiç nehri vadisine hâkim yeni mevziler işgal ettiklerini göstermektedir. Hatta, dönen şayi(Arkast 9 ttnca gahifede) ıııııııııiııııııııııııı ııııııına J Kral Edward Kızılordu bugun 18 yaşında i ı ı ı ı ••• ıi ı ı ı ı ı •••>( 11 tııı • ıı ıı • ı • ıı > 111< • 11 tı ı ıı 411 • 1111 • 11 •• 1 martta radyo ile ilk nutkunu söyliyecek Ankarada Büyük dostumuz Rusyanın, cihanda bir sulh âmili olan ordusu bugün 18 inci yılına girmektedir. Resmimizde Kızılordunun beş M'areşali, ortada Millî Müdafaa Komiseri Voroşilof, solda komiser muavini Tukaçevski, sağda Erkânıharbiyei Umumiye Reisi Egorov, ayakta solda süvari kuvvetleri Umum Kumandanı Budiyeoi, sağda Uzakşark ordulan Baf kumandanı Bluher görülmektedir. Kızılorduya dair makalemiz 6 nci sahifededır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog