Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifede: Siyasî îcmal. 5 inci sahifede: Yeni anlaşılan haki katler. 6 nci sahifede: Komşuyurdlarda gü nün hâdiseleri. 7 nci sahifede: Çocuk sahifesi. 8 inci sahifede: Geçmiş zaman Ahmed Refik. umhuri l 4230 Hayat Ansiklopedisij ClilTiarteSİ 22 Şllbat 1936 Telgrafremektubadreâ:Cnmhuri7et,tstanbal.Postakntusu:lstanbul,No246 nci cüzü çıktı 97 Telefon: Başmubarrir ve evl: 22366 Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matba» kısmile Matbaacüüc ve Neşriyat Şirketi 24299 24290 Atlatılan müthiş suikasd Fransız Meclisinde on yıllann en ehemmiyetli hâdıselerınden bırıni hıç şüphesız Saviyetler Rusyasmın Avrupa siyasasına fılen ıştıraki teşkıl etmıştır. Bu hâdısenın çok büyük ehemmiyetmı anlamak için Rusyanın Avrupa ve hatta dünya hayatından çekilmiş gibi olduğu bir devri düşünmek lâzımdır. Bu, Umumî Harbi takib eden yıllarda idi. Yeni rejim Avrupanm fılî muhasamasına maruz kaldıktan sonra kendı kabuğuna çekilen kaplumbağa gibi diınyadan elıni eteğıni çekmişti ve diğer memleketlerin pek çoğu da zaten bu yeni Rus idaresine karşı bır vaziyet almış bulunuyorlardı. Bu halin dünya buhranındakı tesıri ne olduğunu tak dir edebılmek için Rusyanın küreiarzın beşte biri nisbetinde çok geniş bir saha demek olduğunu gözönünde bulundur mak icab eder. 160 bu kadar milyon nüfusile işte bu koca saha dünyanın diğer parçalarına kapanmış bulunuyordu. Bu boşluğun dünya işleri üzerinde hiç tesiri olmamış olduğunu iddia etmek mümkün değildır. Bu vaziyetin ekonomik saha daki tesiri bıle elbet çok büyük olmuştur. Normal olan milletler arasındaki müna sebetlerin normal olarak devam edebil mesidir. Yeni Rus rejimî 1917 denberi büyük tekâmüller geçirmiştir. Ekonomik sahada pek büyük hamleler yapan Rusya, za icablarına uyarak tabiileşmeğe doğru gıttiği gibi dışarı âlemle olan münasebetle rmi de peyderpey düzeltmiştir. Yeni Türkiyenin yeni Rusya ile ilk günlerin den itıbaren dost bulunduğu malumdur. Komşu ve dostumuz büyük memlekette bizim gördüğümüz hakikat oldumolasıya fu esaslar etrafında toplanıyordu: Da hilde idealist bir heyecanla büyük bir terakki aşkı ve gayreti, haricde ise samimî bir sulh taraftarlığı. Yeni Rusyada zamanla tahakkuk eden iekâmülün haricdeki şekilleri bu memle ketin diğer memleketlerle gittikçe daha normal münasebetler tesis etmesinde ve en nihayet Rusyanın Milletler Cemiyetine girmesinde görüldü. 160 milyonluk şuurlu büyük bir insan kütlesinin dünya siyasetinde sulh lehine rol almasımn ih mal olunmıyacak bir kuvvet olduğunu hiç süphesiz herkes takdir eder. Londrada dört Kral, iki Prens ve iki Nazırı öldüreceklermiş Hükumet neticede 230 reyle itimad kazandı Cani çetesi Almanya ve Fransız Rus Paktı etrafında Italyada hazırlanmış İngiliz ve Fransız zabıtasının fevkalâde tedbirleri bu misli görülmemiş faciayı akim bıraktı M. Saro Kralcılara şiddetle hücum etti Cenevrede esen yeni hava Italyanın sulh teklif etmesi bekleniyor Eğer Beşfer Komitesinin projesini esas tutarsa müzakerelere başlanabilecek Cenev: 21 (Hususî) Makalle civarındaki son muharebelerden sonra îtalyanın sulh müzakerelerini daha kolaylıkla derpiş edebileceğine dair bazı alâmetler vardır. İtalyan gazetelerınden bazılarının italya ya göre ancak böyle büyük bır za ferden sonra sulh müzakerelerini kabul edebıleceğinden bâhis yazılan bu cümledendir. İtalya tarafından reddolunan Laval Samuel Hor teklifinden sonra yeni sulh teşebbüslerinin başka devletler tarafından i leri sürülmesi Dek az muhtemel s.ö rülmekte ve buna mukabil sulh müzakerelerinin îtalya tarafından teklif edilmesine intizar olunmaktadır. Vaziyeti askeriyesinin son zaferle takvive olunan hakimiyetine istina den îtalyanın kan dökülmesinin bir an evvel önünü almak üzere mese lenin müzakeresini pekâlâ tpklif edebileceği sövleniyor. Eğer İtalya bu teklifinde Besler Komitesinin proı'esinî müzakerelere esas ittihaz eder se îtalyan Habeş anlasmazlığının müspet bir hal neticesine bağlanmarnÂni lcalmamıs olacakhr. Paris 21 (Hususî) Parlamentonun bu sabahki celsesinde kraliyetçiliklerin feshi münasebetile şiddetli münakaşa lar yapılmıştır. Birçok meb'uslar sol cenah partilerine mensub teşekküllerin de feshi lâzım geldiğini söyliyerek. hükumetin hattı hareketini tenkid etmişler ve ğeçen pazar günü yapılan bü vük nümayişlerin gayrikanunî olduğuna isaret etmişlerdir. M. Sarraut, verdıği cevabda «halk kütleleri herşeyden evvel fıkir hürri vetinin müdafaasım istiyorlar» demiş tir. ' M. Sarraut. Action Française'e şid detle hücum ederek durmadan cinavete (Arkası 9 uneu sahifede) «Büyük Alman milleti Cenevreye dönmelidir!)) Oldurulmek istenenler, soldan itibaren: Danimarka Kralı Hakon, Isveç Kralı Gtıstav, Avusturya Başvekil muavini Prens Starhamberg, Romanya Kralı Karol, aşağıda Prens Otto, M. Lit vinof, Bulgar Kralı Boris Bunlar Romanya, Bulgar, Danimarka. Atina 21 (Hususî) Anekseertitos gazetesi Paris muhabirinden aldığı şu tsveç Krallarını, Yugoslavya Prensi muheyyiç haberi vermektedir: Polu, Sovyet Hariciye komiseri Litvi Son 15 gün zarfında İngiliz ve Fran nofu ve Mareşal Tuhaçevski ile Prens sız zabıtası pek endişeli dakikalar ge Starenbergi öldürmek için hazırlan çirmiştir. Buna sebeb, Londradan, mü mışlardır. teveffa Kral Corcun cenaze merasimin Bu müthiş suikasd Londrada Kralın den dönmekte olan bazı krallar ve na cenaze merasimi esnasında yapılacak zırlar aleyhine esrarengiz bir çete ta ken İngiltere zabıtasımn aldığı çok şidrafından suikasdler tertib edildiğinin detli tedbirler üzerine caniler vaktinde ihbarı olmuştur. Londraya yetişemediklerinden, plân Fransız mukabil caşus teşkilâtj. ee lannı bu zevatm Paris* dönüşlerinde ;en sene yakalanan Ustaşf tethişçi çe tatbika hazırlanmışsalar da bu defa da tesıne benzer esrarengiz bir teşekkülün hâdiseden haberdar olan Fransız za suikasdleri kendilerine san'at ıttihaz e bıtasının aldığı fevkalâde tedbirler sa den bir takım canileri Parise gönderdi yesinde hiçbır şey yapmağa muvaffak ğinden Fransız zabıtasını haberdar et olamamışlardır. miştir. (Arkatı 9 uncu sahifede) ı Rapordan sonra iş inada bindi! M. Heryo çok dostane bir nutuk söyledi Paris 21 (A. A.) M. Heryo mecliste, Almanya nın Sovyet Fransız paktının tasdikına karşı yapılan iti razlar hakkında demıstır ki: Fransa ile Al ffianya arasında derin ve samimî bir uzlaşmanm şayanı M. Heryo temenni olduğuna hiçbir kimse benim kadar kani değildir. Almanyayı Cenevreve kabul ettirmek için çalıştık. Bu büyük mılletin Cenevreden çıktıktan sonra, müşterek büyük esere teşriki mesai etmemesinden dolayı endişelenebiliriz. Almanyanın Cenevreden çekilmek için gösterdiği se beb, silâhsız olmasıydı. Simdi tekrar silâhlanmıs olduğu halde de, avdetten imtina etmektedir. ingiltere Habeşlere her türlü yardımı yapacak îtalyanın Londra elçisi, Edenle mühim bir mülâkat; yaptı. 18 ler komitesi de 9 martta toplanıyor Londra 21 (A. A.) Müstemle keler Bakanlığı da ımî müsteşa rı Sır John Maffeyin în gilterenin Habesis tandaki menfaatle rine dair yazdığı raporun Giornale d'î(alia gazetesi tara fından neşri meselesi hakkında, Eden . pazartesi gür.ü A vam kamarasında M. Eden M. Çurçil bevanatta buluna caktır. Bu raporun, yalnız Habeş mese rine karar vermesi muhtemeldir. lesinin bazı safhalarından bâhis ve takM. Eden izahat verecek riben on iki bin kelimelik olduğu, «mahLondra 21 (A.A.) Eden, Gior1 rem işaretini taşıdığı», onun alhnda da, nale Ditalya tarafından evvelki gii «Britanya İmparatorluğu hükumetine a neşredilen vesika hakkındaki izahatı A*i iddir» ibaresinin yazıjı bulunduğu söy vam Kamarasında pazartesi günü vere lenmektedir. cektir. Rapor kabine azasına, alâkadar serTehlikeli bir misal vislerin yüksek memurlarına, Romadaki Londra 21 (A.A.) Royter ajanîngiliz elçisine, Afrikadaki İngiliz idare smın bildirdiğine göre, Maffeyin Habe* »i erkânına dağıtılmış, ve Bakanlar ko şistana dair olan raporunun neşri mese misyonu tarafından bu zevatın mütaleası lesi resmî mahfillerde ciddî surette mü istenilmiştir. nakaşa edilmekte ise de henüz hiçbir ka Kabinenin bu vesikanın yakında neş(Arkası 9 uncu sahifede) MIIIIIIMIMIIItllllınıltlMIIIMflltllMMIMtMnılMlltlMlltllMlltlltllMIMItMIMirMliflMifllltlltllllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIItMIIHIIIIIIIIIIMIIItHIIIIIIIIII Italyan ordusunun taarruzu devam ediyor Italyanlar Aderatı aldık ve AmbaAlogiye 19 km. yaklaştık, diyorlar Alman İtalyan Leh anlasması Rusyanın müşterek emniyet tedbirle rinde daha fılî vazifeler almasındaki bu ehemmiyetten dolayıdır ki Fransada daha müteveffa Bartou zamanından itiba ren bu büyük şark devletile bir anlaşma zemini bulunması ciddiyetle gözönüne almmıştı. M. Bartou bu anlaşmanın Avrupa şarkında bir nevi Lokarno halini alabilmesi için Almanya ve Polonyayı da içine almasını düşünmüştü. Onun halef leri ayni yol üzerinde yürüdüler. Şu ka dar ki Almanya ile Polonya böyle bu türlü bir misaka girmekten imtina eyle diklerinden sabık Fransız Başvekil ve Hariciye Vekili M. Laval, İcapı ona girecek devletlere daima açık kalmak üzere, Rusya ile karşılıkh yardım teme line dayanan bir anlaşma imzaladı. Ayni ruh ve maksadla bir Rus Çekoslovak paktı da akdolunmuştur. Fransız Meb'us Şimal cephesinde tayyare ile Habeş ordusuna mühimmat naklediliyor lar Meclisinin tasdık için nihayet müza İtalya Habeş harbi hakkında dün keresine başladığı pakt işte bu Fransız akşam saat ona kadar gelen haberleri Rus anlaşmasıdır. aşağıya dercediyoruz: İtalyan resmî tebFransada bu paktın lehinde ve aley liği, cenub istikametindeki ileri hareketin hinde olanlar vardır. Paktın aleyhinde devam ettiğini ve Amba Alagiye 12 olanlar daha ziyade Almanyanın bu pak mil, takriben 19 kilometro yaklaşıldığıtı beğenmediğinj ve istemediğini düşü nı bildirmektedir. Bu taarruzu yapan binenlerdır. Almanyanın bu paktla ken rinci İtalyan kolordusu, Antalodan hadisini tehdid olunmus savarak bu vesile reket ettiğine ve Antalo ile Amba Aden istifade ile Ren boyundaki gayrias lagi arasındaki mesafe.40 kilometro olkerî mmtakalan askerileştirmeğe kalkışa duğuna göre, İtalyanların 20 kilometro cağmdan korkuluyor. M. Hitlerin (Mü kadar ilerlemiş olmaları lâzım gelir. îtalcadelem) adlı kitabmda nasyonal 'Sos yanlarm işgal ettiklerini bildirdikleri Ayalizmin gayelerinden biri olarak Alman derat ta Antalonun 15 kilometro cenuİtalyan resmî tebliğine gore Italyanlanv yanın şarkta genişlemesi lâzım geldiği bundadır. isgal ettikleri Aderat mevkimı ve Amba yazıhdır. Bazı Fransızlar Fransız Rus Alagi istıkametinde üerlıyen italyan îtalyanlann cenuba doğru hiçbir mupaktınm bu Alman emelini karşılamakla kavemete maruz kalmadan ileriledikleri taarruzunu gosterir harita kendi üzerine belâ davet etmiş olacağı dü anlaşıhyor ki bu da, Habeşlerin AmbaAdisababadan gelen haberler, Tembijüncesinde bulunuyorlar. Alagiye kadar çekileceklerini ve kendi ende, Ras Kassa ve Ras Seyyuma taarYUNUS NAD1 lerini orada müdafaa edeceklerini gös ruz eden İtalyanlarla muharebenin de (Arkası 3 üncü »ahifede) :ermektedir. , (Arkası 9 uncu »ahifede) Ras Mulugeta, sevkülceyşî bir ricat yaptığını, M. Visozki M. Musolini İtalyanların 5,000 zayiat verdiklerini ve 1,500 ile görüşüp alelacele Eritrelinin kendisine iltihak ettiğini söylüyor Varşovaya gitti Paris 21 (A.A.) Matin gazetesinin Roma muhabiri, Lehistanın Roma elçisi M. Wysozckinin Musolini tarafın dan kabul edildikten birkaç saat sonra, dün akşam Varşovaya hareket ettiğini söylemektedir. Bu karar, elçi ile M. Beck arasında yapılan bir telefon muhaveresi esnasında verilmiştir. Olçüler başmüfettişine işten el çektirildi OIçü sahtekârlığı hakkında yapılan tahkikat ta bitti, suçlular Adliyeye veriliyor Ölçü sahtekârlığı üzerinde geceli gündüzlü bir çalışmavâki olan ihbara rağmen dan sonra nihayet dün tah* ihmal ve lâkaydisi görü kikatını bitirmiştir. Dün son olarak fabrika sahibi Benbalen İstanbul mıntakası Öl sat ve ayar müfettişleri de çüler Başmüfettişi Orhan dinlenmiştir. Simdiye kadar Taksavula Vekâletçe işten yapılan tetkikat sahtekârlığın el çektirilmiştir. Bundan başyapıldığı kanaatini vermiş ka İstanbul teşkilâtında müolduğundan alâkadar şahısfettiş Celâl ile vaktile buralar devletin damgalarını tak^ da çahşmakta iken İzmire talid suçile bu hafta içinde yin edilen müfettişlerden Amahkemeye verileceklerdır. lâeddinin vazifelerine nihayet Olçu sahtekârlığı hakkındaki tahku Bu işi tetkik eden müfettiş verilmiştir. Bu meyanda Ikkatı bıtiren muKâmran şimdi de Ölçü ve tısad Vekâleti Ölçüler Ufettis Kâmran Ayarlar dairesinde tetkikat yaparak bu mum Müdürü Bekir Sıtkının da sa nayi fen heyeti azalığına tayinine dairenin bu işteki ihmal derecesini araşkarar verilmiş ve Umum Müdürlük iş tıracaktır. lerinin şimdılık vekâleten, müşavırlerden ölçü ihtikârı Ziya tarafından idaresi takarrür etmişDiğer taraftan yaptığımız tahkikata tir. Şehrimiz başmüfettişliğine İktısad göre, ölçü sahtekârlığı tahkikatı başlıyaVekâleti teftiş heyetinden murakıb Mahlıdanberi piyasaya ölçü alâtı gayet az mud tayin edilmiştir. çıkmaktadır. Piyasadaki mevcud ölçüYeni başmüfettiş birkaç güne kadar şehrimize gelerek vazifesine başlıyacaktır. lerin birçoğu sahte damgalı olduğundan Ölçü sahtekârlığı tahkikatt bitti hükumet bunların kullanılmasmı menetSahte ölçü yaparak piyasaya sevket miştir. Bu yüzden bir ölçü ihtikârı da mekten maznun bulunan Benbasat mü başgöstermiştir. Bundan bir iki ay evvel essesesinin tahkikatile meşgul olan İkb beş liraya satılan bir terazi bugün on ik' sad Vekâleti müfettişlerinden Kâmran liraya satılmaktadır. (Arkası 9 uncu sahifede) Başvekilimizin dünkü meşguliyeti Şehrimizde bulunan Başvekil İsmet Inönü dün öğle yemeğini Perapalasta ye miş ve saat on altıyı on geçe otelden çıkmıştır. Başvekilimiz otomobille doğruca Sipahiocağına giderek kışlık manej ye nnde ata binmiş ve saat on yedıde oradan aynlarak tekrar otele avdet etmiştir. Diğer Vekiller Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu dün saat 17 de Perapalas otelinden çıkmış ve bazı ziyaretler yapmıştır. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras dün otelde bazı ziyaretleri kabul etmiş tir. Ziraat Vekili gitti Uç dört gündenberi şehrimizde bulu nan Ziraat Vekili Muhlis dün akşamki trenle Ankaraya dönmüstür. Güzide edib IsmaU Habibin güzel bir yazısı üçüncü sahifemizde Kargamışta mehtab »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog