Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

r Bugün: 2 nci sahifede: Siyasî İcmal. 6 nci sahifede: Değişen yalniz hükümdardır, Spor haberleri. 7 nci sahifede: Kadın ve moda, havacılık bahisleri. umhuri S3]fl ! 4228 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul . Posta kutusu: tstanbul, No 246 PefŞeiîibG 20 ŞüÖdt 1936 V Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. İdaıe ve matbaa kısmile Matbaacüık ve Neşnyat Şirkeü 24299 24290 Baba niye buraya geldin? "* • Şu koçun bize lekadar fena baktığını gSrmOyor musun? J Meselenin Göze görünmiyen Tarafı esele, Habsburg hanedanından Prens Otonun Avusturya İmparatorluğu tac ve tahtına getirilmesidir. Son günlerde çokça temas olunan bu meselenin göze görünen tarafları bu teşebbüse bilhassa Küçük İtilâf devletlerince yapılmakta olan şiddetli itirazlarda toplanıyor. Fransa bu fikre karşı mıdır? Zannediyoruz ki Fransa bu işte daha ziyade kendi müttefikleri olan Küçük İtilâf devletlerinin noktai nazarlarını iltizam etmiş olmak için bu fikre karşı bir vaziyet gösteriyor ve böyle bir teşebbüste acele edilmemesi için en samimî tavsiyelerini en ciddî bir surette ibzal etmekten geri durmuyor. İngiltere böyle bir teşebbüsü Avusturyanın dahilî bir işi saymakta ve bu hususta fazla müdahaleyi yersiz bulmaktadır. Bununla beraber Avusturyanm Başvekil muavini Prens Ştarenberg Londrada bulunduğu esnada, bilâhare Pariste olduğu gibi, kendisine bu işte temkinli hareket edilmesi tavsiye edilmiş ve böyle bir teşebbüsten doğabilecek tehlikeler üzerine Avusturyanın nazan dikkati celbolunmuştur. Avusturyada lîmparatorluğun iadesini İtalyanın nasıl telâkki etmekte olduğu hususunda sarih malumat yoktur. İtalyanın böyle bir teşebbüsü daha ziyade gayrimuvafık saymakta olması ihtimali vardır. Her nekadar Avusturyada saltanatm azçok iltihak (anschluss) fikrini bertaraf edecek bir tedbir olacağı düşünceleri varsa da. îtalya bunun bir kere bu hesaba dahi kat'î bir tedbir olmadığını düşünebilir. Ondan sonra Avusturyada împaratorluğun iadesi Küçük İtilâf devletlerini olduğu kadar nihayet îtalyayı da kuşkulandırır. Çünkü nihayet Avusturyada iade edilmiş olacak imparatorluk gittikçe genişliyecek bir tadil (revision) fikrinin başlangıcı olabılir: Muahedelerın tadıli fikrinin. Parçalanan Avusturya İmparatorluğunun taksiminde İtalyanın epeyce pay almış olduğu malumdur. Küçük itilâf devletlerine gelince İmparatorluğu takib edecek böyle bir tadil fikri onlar için bir dirim ve ölüm işidir. Viyanaya avdet edecek bir imparator tacının altında imparatorluğun sağa sola taksim edilmiş arazisini tekrar toplamak projeleri saklı bulunduğunu ve bulunacağmı her taraf pek iyi tahmin ediyor. Ancak bütün bunlar bu meselenin görünen taraflandır. Bu meselenin bizce hiç olmazsa ehemmiyetlı dığer bir tarafı vardır ki işte o pek göze görünmüyor, ve ondan hemen hiç bahsolunmuyor. Meselenin bu göze görünmiyen tarafı Almanyanın bu ise ne diyeceğidir. Avusturyayı kendisinden bir cüz sayan şimdiki Almanya, M. Adolf Hitlerin nasyonal sosyalizm Almanyası Viyanada Avusturya Alman Imparatorluğunun yenıden hayata çıkanlmasına karşı ne diyecek ve nasıl bir hattı hareket tutacaktır? Almanyanın Avusturyada vücude gelecek bu rejim değışımıni nasıl karşılamağa hazırlandığı çok ehemmiyetli bir meseledir. Hitler Almanyası böyle bir teşebbüsü kendi aleyhinde mi, yoksa lehinde mi sayacaktır? Her iki şık ta çok mühimdir. Böyle bir teşebbüsün iltihak fikrini karşılamak üzere Almanya aleyhinde sayılması nekadar mühimse Almanyanın böyle bir teşebbüsü Almanlık camiasını genişletmek üzere kendi lehinde sayması ondan daha az ehemmiyetli değildir. Fakat biz zannediyoruz ki şimdiki Almanya başında bir Habsburg bulunacak bir Avusturya İmparatorluğunu kendi rejimile muaraza edecek bir unsur olacak diye telâkki etmeğe daha ziyade temayül etmekte bulunacaktır. Almanyanın böyle bir teşebbüs ihtimalinin şimdiki dedikodulan karşısmdaki sükutu bile çok manidar sayılmalıdır. Biz öyle farzediyoruz ki böyle bir teşebbüs üzerine adeta top gibi patlıyacak en kuvvetli itiraz sadası Berlinden gürliyerek aksedebilir. Şimdiye kadar Almanyanın Avusturyayı ilhak etmesi, yahud Avusturyanın Almanyaya iltihakı mevzuubahisti. Başında imparatorluk olacak bir Avusturya ile bundan sonra bütün Almanlığın Viyana etrafmda çevrelenmesi Iâzım geieceğine aid yeni bir fikir yürümeğe başlamış olabilir. Bundan sonra tersine bir Sadova ile Almanyanın Avusturyaya iltihakı fikri meyidan alabileceğini düşünecek nasyonal sosyalistler çıkmıyacak mı, hatta şımdiden yok mu? Londra tehlikeye maruz! Son hava manevraları bunu isbat etti 700 tayyarenin iştirak ettiği harekât pek de muvaffakiyetli olmadı Ismet Inönü bugün Istanbula geliyor Başvekile Adliye Vekili de refakat etmektedir Ankara 19 (Telefonla) Başvekil İsmet İnönü refakatinde Adliye Vekili Şükrü Sarac olduğu halde bu akşam eksprese bağlanan hususî vagonla İstanbula hareket etti. İsmet İnönü, İstasyonda sehrimizdeki Vekiller, Meclis reisleri, say lavlar, Vekâletler erkânı ve birçok ze vattan mürekkeb büyük bir kalabalık tarafından uğurlandı. Millî Müdafaa Vekili Kâzım Özalp ta saat 7,45 te kalkan trenle İstanbula hareket etti. Başvekilimiz bugün İstanbula geleceği icin sehrimizde bulunan Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras Ankaraya hareketini tehir etmiştir. Habeşlere göre Italyanlar ancak beş kilometre ilerlediler Italyanlar, sis, yağmur ve dolu yüzünden Ras Mulugetayı takib edemediklerini söylüyorlar Ispanya kabinesi istifa etti İngilterede yapılan son hava manevralarında alınmış resimlerden Londra 19 (A.A.) Alman Ha tayyare iştirak etmiştir. Uçaklar muvafber alma bürosundan: Taymis nehri ü fakiyetli altı bombardıman yapmışlardır. (Arkası 9 uncu sahifede) zerinde yapılan hava manevralarına 700 ttalyan ordusunun dağ topçu kıtaatından Dün, İtalyan Habeş harbi hakkında gece yarısına kadar îtalyan ve Habeş kaynaklarından gelen haberleri aşağıya dercediyoruz: Bu haberlere göre, cephelerde yeni bir değişiklik yoktur. İtalyanlar, havanın bozukluğundan dolayı Ras Mulugeta ordusunu tayyarelerle de takib edemediklerini ve Rasın bütün kuvvetlerile çekilmeğe muvaffak olduğunu itiraf ediyorlar. Bu suretle son İtalyan taarruzunun tamamile mevziî bir tâbiye muvaffakiyetinden ibaret kaldığı tahakkuk etmiş oluyor. bir müfreze Sol cenahın ekseriyeti tahakkuk etti Makalle hâlâ Habeş tehdidi altındadır! Askerî muharririmizin mütaleaları Gün geçtikçe son italyan mu vaffakiyetinin hakikî kıymeti anla şılıyor, hem de italyan kaynakla rından gelen haberlerle... Dün, bu sütunda, îtalyanlann Habeşler takib edemediklerini ve bunun düş manlarını mağlub edemediklerine en büyük delil olduğunu söylemiş tik. Harbde takibsiz zafer olarr.az. Yalniz tayyare ile de takib yapıla Alman siyasî blokıı General Göring dün Varşovaya * gelerek temaslara başladı Leh matbuatı Fransaya ateş püskürüyor, Almanya karışık vaziyetten istifade için İtalya ile mühim müzakerelere girişti A Sis, yağmur ve dolu olmasaymıs!.. Makalle 19 (A.A.) Ras Mulugeta kuvvetlerinin ricati kesif bir sis yüzünden sühuletle vâki olmuştur. Haber alındığına göre, İtalyan hava filoları tam düşmanı kovalamağa hazırlandıklan sırada, şiddetli yağrnağa başlıyan yağmurla dolu, ve Amba Aradamı kaphyan kalın sis tabakası yüzünden geri dönmeğe mecbur olmuşlardır. Bu vaziyetten istifade eden Ras Mulugeta bütün kuvvetlerini kaçırabilmiştir. (Arkast 9 uncu sahifede) Varşova 19 (A. A.) Prusya BasPolonyalı bir gazeteci ve bakanı General Gö hekim esir etmisler Madridde intihab propaganda a]ışleri ring ve karısı bu Makalle 19 (A.A.) Amba Asabah Berlin eksMadrid 19 (A.A.) Seçim neticesi presile buraya gelradamdaki mağaralarda esir edilen Hadaha resmen bildirilmemişse de parlamisler ve maivetmentoda partılerin şu vaziyeti alacakları lerile birlikte is kuvvetle sanılmaktadır: tasvonda Alman bü Sağ cenah: 144 vük elcisi, elçilik erkânı, M. Bek ve Merkez : 25 Dış Bakanlığı er Sol cenah: 233 kânı tarafından kar Bazı vilâyetlerde seçim tekrar edileşılanmışlardır. cektir. General ve maMadrid 19 (A.A.) Hükumet, isiyeti doğruca elçi tifa etmiştir. liğe gitmişlerdir. Reisicumhur müşkül mevkide kaldı General bu sa Madrid 19 (A.A.) Hükumetin bah Başbakanı ziistifası, Cumhur Başkanı M. Zamorayı yaret etmiş, öğle müşkül mevkide bırakmıştır. Filhakika, vakti Cumhur Bas sol cenah saylavlarının adedi 240 dır. kanı tarafından ka Yani Saylavlar Kurulunun ımlrlalc eksebul edilmiş ve sonra da M. Beki ziriyetinden yalniz 2 fazıadır. Bu vaziyetyaret etmiştir. M. te M. Zamora, hükumeti ister sollara isBek şerefine bir ter sağlara bıraksın, vücude gelecek kaöğle ziyafeti verbınenın muzahirleri arasında cumhurcu miştir. General, re(Arkası 9 uncu sahifede) fakatlerindeki er keklerle birlikte Dtin Varşovaya gelen Alman Naztrı General Goring ve refikast lar, sonra Cumhurreisinin parkmda yaöğleden sonra Braloviçe gidecektir. Varşova 19 (A.A.) General Gö pılacak ev eğlencesine iştirak etmek üring ve karısı burada iki gün kalacak ( Arkast 9 uncu sahifede) • IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIMIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllltllllllllli IMIimiUMIMIIIMIIMMMMIIIMMII beş askerleri arasında, Polonyalı olduklannı söyliyen bir hekimle bir de gazete ci vardır. Bunlar îtalyaya sevkedilecek^ lerdir. (Arkast 9 uncu sahifede) Atina siyasî mehafili Krlaın yeni bir intihab yaptırmağa mecbur olacağı kanaatinde... Sofulis, Ahali partisile anlaşmak »istemiyor Ateş bacayı sardı! Ingiltere petrol ambargosu olmazsa başka bir tedbir alacak Hükumet «Mutaarrızm kurbanı» Habeşistanın süratle imdadma yetişmek istiyor. Zecrî tedbirler komitesi mart iptidasında toplanacak Kayıb veznedar dün teslim oldu Remzi; parayı guya tramvayda çaldırmış! Birkaç gün evvel kaybolan Rüsumu bahriye veznedarı Remzi mevdana cıkmış; ve dün Müddeiumumilişe giderck teslim olmuştur. Müddeıumumî muavin lerinden Sabri tahkikata el koyı.iuştur. Remzinin hesabatı ve kendisine a'd defterler tetkik edilmektedir. Suçlunun anlattığına göre kaybolmasınm sebebi şudur: ttalyan Habeş ihtilâfını ilk tetkik eden Beşler komitesi Londra 19 (A.A.) Reuter ajan lik raporunu tetkik edecek olan Cenevre sının bildirdiğine göre M. Eden eks 18 ler komitesinin önümüzdeki toplantı (Arkast 9 uncu sahifede) pcrlerin petrol zecrî tedbirlerine mütçalIIIIIHI. •tMMIIHIIIIHItlMnillMIIHIIIHIIMIIIMHUinillllllMIHMIIUIIIIinilMnillltllllllllHIIIIIIIMIIMHIMIUIIlllllIIIIIIIIIIMtllMHMIIUUIIIIMIIMIMIU halde pek kurcalar görünmüyor. Ancak ha doğrusu şimdilik burası meselenin göİmpa atorluğuı. ;Kvasında Almanyayı bir ze görünmiyen cok ehemmiyetli bir taranevi tahrik fikri göruic^s!' mL görülmiye fıru teşkil etmektedir. YUNUS NADI AJjnanya Avusturya meselesini şimdiki cek mi? İşte şimdilik burası mtçbul, da Bir Atina gazetesının Yunanistanda son vaziyeti gösterir karikaturü: Kral Haydı barışsanıza? Sofulis Ben Çaldaristen daha uzun boyluyum da (kazandığı ekseriyete de teL mih ediyori alçalmak zor geliyor! Atina 19 (Hususî) Sofulis, iki bü yanı fırsat bilerek hürriyetperverleri (Arkast 9 uncu sahifede) yük partinin birleşerek bir kabine kur imha etmek suretile Anti Venizelist bir maları hakkmda ahali partisi namma devlet yaratılmağa çalışıldığı için bütün Çaldarisin yaptığı tekliflere karşı olan Yunanlıların vicdanında ahali partisi cevabını bir mekrubla bildirmiştir. nin sukut etmiş bulunduğunu da ilâve Sofulis yeni kurulacak kabinenin ba etmiştir. şına herkesin emniyet edebileceği b k Sofulis, Çaldarise gönderdfgi mektuşahsiyetin getirilmesile askerî nezaret bun mündericatından haberdar olması Bugün iiçüncü sahifemizde lerin Anti Venizelist partilere veril (Arkası 9 uncu sahifede) mesini kabul etmekte olduğunu ve fakat hürriyeteprverlerin şahsiyetini tehlikeye koymakta bulunan polis ve janİktısad Vehili Celâl Bayarın En • darmanın şimdiki teşkilâtla ipkası kadüstri kongresinde endüstrimiz hak • bil olamıyacağmdan Dahiliye Nezare .Anatole France'ın dün başlıyan ktnda verdiği izahati sekizinci sahife tinin hürriyetperverlerin elinde bulun saheserini ikinci sahifemizde masında ısrar etmekte olduğunu bildirmiz.de okuyunuz. okuyunuz diği gıbî 1 mart isyanında, sonra bu is Nurbaba romanına dair bir hatıra Endüslri programımız Beyaz tas üzerinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog