Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

z Şubat 1936 CUMHURİYET I Devlet uemıryoHarı vı limanları ışletme Umum idaresı ilânlarl Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı «9» grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı tarih ve günlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci tş letme Komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatla kanunun tayin et tiği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanunî bulunmadığına dair beyanname vermeleri Iâzımdır. 1 10000 Kg. yuvarlak civata demiri 25 ve 28 m/m lik muhammen bedeli 850 lira ve muvakkat teminatı 63 lira 75 kuruş olup 3/ 2/936 pazartesi günü saat onda. 2 4200 Kg. çinko levha No. 12 muhammen bedeli 1134 lira ve muvakkat teminatı 85 lira olup 3/2/936 pazartesi günü saat onda. 3 19000 Kg. yuvarlak demir (12,20,29 m/m kutrunda) 500 Kg. lama demiri 60 X 8, muhammen bedeli 1320 lira 47 kuruş ve muvakkat teminatı 99 lira olup 3/2/936 pazartesi günü saat onda. 4 1000 M. kordon tel, 270 M. kulaklı kordon çift nakilli, 10 aded çift kollu komitatör, 2150 aded buşon füzibl (muhtelif amperde) 3 aded 2 4 voltluk cereyanı daimî elektrik zili, 200 aded su tesviye şişesi ampulü, muhammen bedeli 464 lira 27 kuruş ve muvakkat teminatı 34 lira 80 kuruş olup 3/2/936 pazartesi günü saat 10 da. 5 150 M. bükülür bakır boru, 125 Kg. bakır levha, 100 Kg. pirinç çubuk 50,70 m/m muhammen bedeli 883 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 66 lira 30 kuruş olup 3/2/936 pazartesi günü saat onda. 6 35 Kg. çelik talaş No. 1,2, 200 M. şerit destere laması, 15 m/m 10 aded yanm yuvarlak kalın diş eğe, 5 aded tazyikli su mus luğu 3/8 pus, 50 aded alaturka el desteresi, 10 aded duvar ma lası, 10 aded mukaar marangoz torna kalemi muhammen bedeli 160 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 12 lira olup 6/2/936 perşembe günü saat 10 da. 7 50 rulo ozalit muşambası muhammen bedeli 1690 lira ve mu vakkat teminatı 126 lira 75 kuruş olup 6/2/936 perşembe günü saat onda. 8 250 Kg. çim tchumu muhammen bedeli 375 lira ve muvakkat teminatı 28 lira 10 kuruş olup 6/2/936 perşembe günü saat onda. 9 15 aded terazi için pirinç dirhem, 10 aded dökme demirden dirhem, 3 aded hassas oturak terazi muhammen bedeli 36 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 2 lira 75 kuruş olup 6/2/936 per şembe günü saat onda. (270) GiDtGiOB ALTIN GÖLD£ E VARDI MİLYON1.AP. VAROl • i Muhasebe Memuru Alınacak Içel ilbaylığı Nafıa Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden: 1 Enstitümüz Genel Muhasebe Servisine sınaçla beş memur Direktörlüğünden: alınacaktır. 2 Alınacak memura sınaçta göstereceği yararlığa göre 100 150 liraya kadar ücret verilecektir. Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Aranılan Şartlar Şunlardır: A B C D E F G H 3 4 Türk olmak, En az bir lise veya muadili mektebden mezun olmak, Yaşı 23 35 arasında olmak, Ecnebi dili «bilhassa almanca» bilenler üstün tutulacaktır. Askerlikle alâkası olmamak, Muhasebe işlerinde en az üç sene tecrübesi bulunmak, Imtihan derecesi için güzel yazı ve intizamperverlik nazarı itibara alınacaktır. Dilekçesinde hakkında maltunat almabilecek iki referans göstermek. Müsabaka imtihanı Ankarada 10 şubat 936 pazartesi günü yapılacaktır. Imtihanda muvaffak olup ta angaje edilen işyar, bilâhare Enstitümüzün tensibile hududlarımız dahilinde her hangi bir maden sahasında çalışmayı taahhüd edecektir. Sınaç sorgulan: A Ticarî hesab, B Usulü defterî, C tktısadî umumî malumat, D Lisan. tsteklilerin nüfus cüzdanı, hüsnühal varakası, mekteb şehadetnamesi veya onların tasdikli suretleri, 4 kıt'a fotoğraf ve şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bonservislerle dilekçelerini en geç 8 şubat 936 cumartesi günü ak şamına kadar Enstitü Genel Direktörlüğü adresile göndermeleri veya bizzat getirmeleri ve müsabaka imtihanına girebileceklerin, numaralı kartlarını almak üzere 8 şubat 936 cumartesi günü Enstitüye müracaat etmeleri. «173» (426) 5 7 1 Eksiltmeye konulan iş «Mersin Silifke yolunun 22 + 200 35 + 400 kilometroları arasında şosesinin inşaatıdır» Şose inşaatı keşif bedeli «38821» lira «97» kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evraklar şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Tesviyei türabiye, şose inşaata dair fennî şartname. E Hususî şartname, F Keşif cetveli, silsilei faaliyet cetveli, metraj cetveli, •. Istiyeoler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak İçel Nafıa * Direktörlüğünde görebiKrler. 3 Eksiltme 22/1/936 tarihinde 7/2/936 cuma günü saat 15 te Mersinde Vilâyet Encümeninde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin «2912» lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi Iâzımdır. Bu işe gireceklerin Ticaret Odası vesi kasını hâmil bulunmaları ve bu inşaat tutarı derecesindeki bir yapıyı muvaffakiyetle başardıklarını isbat eden vesaiki tçel Nafıa Müdürlüğüne ibraz ederek ve ehliyeti fenniye vesikası almaları Iâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Vilâyet Encümenine getirilerek Ek siltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecek tir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu mile iyice kapatılmış olması Iâzımdır. Postada olacak gecik • meler kabul edilmez. (389) Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 936 dadır Biiyiik ikramiye 3 5 . 0 0 0 liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Iiralık ikramiyelerle «20.000» Iiralık bir mükâfat vardır... Satılık Gemi Akay İşletmesi Direktörlüğünden: Paşabahçe ve Halicde idaremizin malı bulunan Büyükada, Ya kacık, Ihsan, Fenerbahçe vapurları satılığa çıkarılmıştır. 12 şubat 936 çarşamba günü saat (15) te Karaköyde Akay Mü dürlüğü binasında kapalı zarf usulile ihalesi yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin kapalı zarflarını muvakkat teminat akçesile bera ber kanunun tayin ettiği vesikalarını ayni gün saat «12» ye kadar Akay Şefler Encümeni Reisliğine vermeleri Iâzımdır. Şartname Işletme Şefliğindedir. (564) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı AKBAKİTABEVl VE KÂĞIDCILIK Ankaranın büyük modern kitab ve kırtasiye müessesesidir. Kitab ve kırtasiyenizi en ucuz olarak oradan temin edersiniz. Türkçe ve ecnebi lisanlarında her türlü mecmua, kitab ve gazeteleri orada bulabilirsiniz. Bilumum mekteb kitablannın umumî bayiidir. istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: D. No Semtî ve Mahallesi 296 Beyoğlu Tatavla 465 istanbul Divanyolu Atikalipaşa 556 Tarabya 568 Bebek 581 656 1136 1554 Tophane Hacımimi Çengelköy Yenimahalle Anadoluhisarı Knzguncuk Sokağı Macar Sofcuhan alt kat Beyoğlu E. Kiliae Y. inşirah Yazıcı Çeşme Çarşıyokuşu Tahtalıbostan Kurtuluş Cad. £. Köpru ve Hamam iskelesi Y. Havuzbaşı cad. ve Görgec ve Kaynana Emlâk No. E. mu. 4 Y 8 13 E. 16 Y. 24 55 E. 8789 Y. 9799 Mahallen 101 E. 10 Y. 14 E. 16 Y. 8 E. 10 Y. 22 E. 12 mü. Y. 52521 E. 1310 Y. 315 Hisseye gore Cinsi ve muhammen kıymeti hissesi 470 Açık Ahşah hanenin arttırma 2640 his. 100 Sofcuhan alt kat kârgir odanın tamamı 402 201 metre arsanın tamamı Ahşab hanenin 85 12 his. 1275 Kapalı 106 metre arsanın zarf tamamı Ahşab hanenin 14 his. 40 metre arsanın tamamı Bahçeli ahşab hanenin 27 his. Bahçeli ahşab hane ve dükkâmn 14 his. 20218 metre murabbaında üç kuyusu ve odaları olan bostanın 11250 ve rubu sehim hissesile 10 Lo. lu mahallin 5120 his. 86 metre arsanın tamamı 83 metre arsanın tamamı Kârgir dukkân ve üstünde odaların tamamı Bir sakaf altında kârgir dör hanenin tamamı Ahşab hanenin 840 his. 130 320 1000 1000 1100 Açık arttırma Kapalı zarf Içel İlbaylığı Nafıa Direktörlüğünden: î Eksiltmeye konulan iş «İçel Vilâyeti İlbay evi inşaatı» llbay evi keşif bedeli 27362 lira 65 kuruş ise de 935 yılı büt • çesinden 20,000 Iiralık iş yapılacaktır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evraklar şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Kârgir inşaata dair fennî şartname, E Hususî şartname, ı F Keşif cetveli, silsilei faaliyet cetveli, metraj cetveli, Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak İçel Nafıa Direktörlüğünde görebilirler. 3 Eksiltme 22/1/936 tarihinden 7/2/936 cuma günü saat 15 te Mersinde Vilâyet Encümeninde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1500 lira muvakkat te minat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi Iâzımdır. Bu işe gireceklerin Ticaret Odası vesi kasını hâmil bulunmaları ve bu inşaat tutarı derecesindeki bir yapıyı muvaffakiyetle başardıklarını isbat eden vesaiki İçel Nafıa Müdürlüğüne ibraz ederek ve ehliyeti fenniye vesikası almaları Iâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Vilâyet Encümenine getirilerek Ek siltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecek tir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması Iâzımdır. Postada olacak gecik meler kabul edilmez. (395) Ürolog Operatör CELÂL SONAT Idrar yolları hastalıkları mütehassısı | Beyoğlu, Imam sokak No. K A N Z UK ÖKSÜRÜK ŞURUBU 2732 Beyoğlu Kurtulu; 4415 Çengelköy En muannit öksürüklerle bronşit, astm ve boğmaca öksürüğünün kat'î ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesirleri şayani dikkattir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESt Beyoğlu, îstanbul E. Taşcı'ar 4766 Beyoğlu Y. Akağalar Yenrehir Fesliyan ve 6802 Beyoğlu Şerbethane Kamerhatun E. Yediemirler 7620 Fatih E. Hocacad. Y. Fatih hayrettin cad ve Başimam Y. Kirmasti Kılıcarslan E. 252729 7855 Beyoğlu ve Santur Y. 293133 ve 4 Kamerhatun Bostan E. 45 7876 Beyoğlu Y. 67 Tatavla Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır lhaleleri 19 tesadüf eden çarşamba günü saat on dörttedir. Sabş münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 430 415 1750 4685 112 Açık arttırma Kapalı zarf » Açık arttırma 2 936 tarihine
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog