Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 2 Şufcat 199fl (Bastarafı 1 inci sahifede) dogliodur. Sonra, bir ordu, hatta bir kolordu tamamile imha edilmiş olsaydı, îtalyanlar, hiç şüphesiz Makallede kalamaz ve ricate mecbur olurlardı. Görülü (Bastarafı 1 inci sahifede) bugün saraya giderek Krala, Çaldarisle la karşı da muhalefette bulunmaktan çe konuşmadan evvel Sofulis ve Metaksasla yor ki Reuyter muhabirinin telgrafı çok mübalâğalıdır. Ve Habeş resmî tebliğine kinmiyeceklerini söylemişlerdır. yaptığı müzakereleri anlatacaktır. uymamamaktadır. Bu kumandanların dün gece askerî bir Dündenberi bütün Anti Venizelistle darbe yapacaklarını tehdıd makamında rin birleşerek müttehid bir cephe halinde Alman ajansının habeş büyük erkânısöyledikleri de şayi olmuştu. hareket etmeleri için ciddî mesai sarfedil harbiyesinin tebliği diye verdiği haberi tahlil edince, vaziyetin, 29 ikincikânun Bunun üzcrine hürriyetperver partisi li mektedir. deri Sofulis gece geç vakit Başvekili e Kondilis taraftarlan yann hderlerinm tarihli sayımızda çıkan bir yazıdaki gövinde ziyaret ederek kumandanlann bu cenazesini kaldırdıktan sonra şimdiden rüşümüze uyduğu anlaşılır. İıalinden şikâyet etmiş ve nazarı dikkati sonra güdecekleri siyaseti kararlaştıra Biz, o yazımızda, Habeşlerin, ltalyanni celbeylemiştir. Başbakan Demircis caklardır. Bunlann Kondilisin siyasetin ların Makalle Hauzien muvasala hat ciddî bir hâdisenin çıkmasına imkân ol den aynlmıyacaklan muhakkaktır. tını kesmek çin sağ ve sol cenahlarile îmadığı hakkında Sofulise teminat vermiş Çaldaris matrudların alınmasına talyan hatlarına taarruz ettiklerini ve tir. razı değil ilkönce muvaffak olduklarını, sonra îtalHarbiye Naztrımn tekzibi Atina 1 (Hususî) Kabine buhra yan mukabıl taarruzu karşısında Habeş Atina 1 (Hususî) Askerî kuvvet nının halli için Kral parti liderlerile ko taarruzunun durduğunu söylemiştik. Haler namına hareket eden kumandanlann nuşmalarına devam etmektedir. Sofulisi beş tebliği de ayni şeyi söylüyor. Muhabugün hükumete müracaat ederek yeni dınledıkten sonra bugün de Çaldarisi dın rebe, bidayette bizim taarruzumuzla başseçilen parlamentonun toplanmadan fes liyecektir. Yeni kabinenin kurulmasına ladı, nihayet İtalyanların mukabil taarhini ve yeni seçim yapılmasını istiyecek mâni olan hemen yegâne sebeb mart is ruzile bitti, diyor. O zaman da tahmin etlerini Çaldaris taraftarı Ellinikon Mellon yanından sonra ordudan ihrac edilen za tiğimiz gibi, Habeşlerin baskın halinde gazetesi bugünkü nüshasında yazmakta bitlerin tekrar almması meselesidir. Bu başlıyan taarruzu, Habeşlerin iddiasına dır. meselede hürriyetperverlerle Kralın nok göre, İtalyanların 28 birinciteşrin faşist Harbiye Nazırı General Papagos ga tai nazarı birleşmekte olduğu anlaşılmak fırkasının imhasile neticelenmiştir. 3000 zetelere verdiği bir tebliğde ordu kuman tadır. Siyasî mehafil Çaldarisin Kral ıle telefat ve takriben 4000 yaralı veren bu danlannm bazı teşebbüslerde bulunarak konuştuşçu vakit askerî kuvvetlerin itırazı fırka 34 sahra topu, 1 75 makinelıtüfek ve siyasî işlere karışmakta olduklarına daır dolayısıle kendısının de buna muvafakat 2653 tüfek, 18 tank kaybetmiştir. Bu gazetelerde ikı gündenberi görülen bütün etmemekte olduğunu söyliyeceği kanaa nun üzerine ltalyan ihtiyatlan ve diğer kuvvetleri yardıma ve cephede açılan geşayialan kat'î surette yalanladıktan sonra tindedir. diği kapamağa koşmuşlar. Bunu, bir mubu şayıalan çıkaranlarla gazeteler aleyYeni kabinenin kurulmasına mâni teşkabil taarruz seklinde yaparakgediğin ahine takibat yapılacağını söyliyerek or kil eden bu meselenın kendi kabınesi tadunun; kumandanlanna değil, doğrudan rafından halledilmesi hakkında Başvekil cıldığı yerden Habeş kıt'alarının taşarak doğruya Krala itaat etmekte bulunduğu Sofulis ile mutabık kalmış, Çaldaris ve Makalle Hauzien hattını kesmesine cihetle siyasetle kat'iyyen uğraşmıyan as Metaksasla da görüşmüştür. Başbakanm mâni olmuşlardır. Muharebenin ikinci keri artık parti menfaatlerine alet etmek bu meselenin halli için bulduğu çarey safhasının İtalyanların muvaffakiyetile tesebbüslerine parti gazetelerinin bir niha Sofulis ve Metaksas kabul etmiş iseler bittiği şundan da anlaşılıyor ki kocaman bir fırka imha edilmiş olmasına rağmen, yet vermesini istemektedir. de Çaldaris, ordu kumandanlannın itiraHabeşler Makalle Hauzien münakale zını bahane ederek hiçbir surette matrud Başvekil Kralla görüşecek hattını kesememişler ve Italyanlan Ma Âtina 1 (Hususî) Askerî vaziyetin zabitlerin orduya alınmalannı kabul ede kalleden ricate mecbur edememışlerdır. aldıeı burıranlı durum üzerine Başvekil miyeceğini söylemektedir. Îtalyanlar son bir gayretle Habeş taarruzunu durdurmasaydılar, Habeş tebliği üç istihkâmın zaptını olduğu gibi Ma kalle Hauzien yolunun kesildiğini de (Bastarafı 1 inci sahifede) Bu cümleden olarak Harbiye Bakanı haber verirdi. laşacaklarına emin olduğunu söylemiştir. General Muarin ciheti askeriyeden müDış siyaset hususunda Sarraut, Her him siparişler alan bir optik müessesesi Habeş tebliğindeki zayiat listelerinde riotnun nutkunu benimsemiş ve: nin idare meclisi reisi bulunmakla tahtie Habeş zayiatının azlığı, biraz mide bu landırıcı bir mahiyettedir. Italyanlann «Fransa, lâfla değil, yürekten çalış edilmiştir. 7000 zayiatına mukabil, Habeşlerin yalmakta devam ediyor.» dedikten sonra, Sosyalist lideri Blum, partisinin verehükumetin, ltalyan Habeş anlaşmaz ceği reyin yan askerî teşekküller hakkın nız 1200 zayiat vermiş olmalarını akıl lığınm halli için yardımda bulunacağını da hükumetin vereceği cevaba bağlı bu kabul etmez. İtalyanların atesli silâhları ve ateş kuvveti daha fazla olduğuna göve dahilî sulhu, bütün zorbalarla bozgun lunduğunu bildirmiştir. re, onların da Habeşlere, hiç olmazsa culara karşı müdafaa etmek azminde buGazetelerin mütaleaları müsavi miktarda zayiat verdirmeleri lâ lunduğunu söylemiştir. Paris 1 (A.A.) Mutedil gazete zım gelir. Anlaşılan Habeşler de, ltalyan Blum, sosyalistlerin Sarrautya karşı lerle sol cenah gazeteleri, hükumetin mu resmî tebliğlerinin usul ve âdetine kapılaaldıkları durumu izah ederek demiştir ki: rak kendi zayiatlarını düşmanınkinden « Bugünkü kabine bize bir istifade vaffakiyetinden dolayı memnuniyet iz daha az gösterıyorlar. arzetmektedir ki, o da, Lavalin yerine har etmektedirler. Sağ cenah gazetele ri, husumetlerini göstermekte berdevam 29 tarihli yazımızda, Tembien meydan geçmis, olmasıdır. dırlar. muharebesinin kanlı olmasına rağmen Bu kabine, sükutile, Lavalin siyasetine sevkulceyş bakımından neticesiz kaldığını Petit Parisien, yazıyor: yol açabilecek olan kabinedir.» yazmıştık. Çünkü muharebe meydanm Memleketin iktidar mevkiinde istik Blum, Sarrautya, birlikte ve hüku dan çekilen ve takib eden taraf yoktu. metin gelecek seçim mücadelesindeki bita rare ve umumî asudeliğe ihtiyacı olduğuHabeş resmî tebliği, îtalyanların ağır zaraflığına dair bir sual sormuş ve bütün nu hisseden bütün cümhuriyetçiler, hükuyiata uğradıklarını ve Habeşlerin bir Imeclis tarafından alkışlanarak şu sözleri metin muvaffakiyetinden dolayı memnu talvan fırkasını imha etmek suretile bir niyet hissedeceklerdir. Çünkü bu istik ilâve etmiştir: zafer kazandıklarını iddia etmekle berarar ve asudelik, münhasıran umumî bir i« Yeis ve nefretle şahidi olduğumuz ber, ortada, eski fikrimizi değiştirecek bir şeref ve nişan vaidleri gibi bazı siyasî timad havası içinde inkişaf ettirilebilecek şey yoktur. 21 ikincikânundan başlıyan iğfal ve idlâl usullerine nihayet vermeğe olan ekonomik kalkınmanın mes'ud ni ve günler süren kanlı Tembien muhare şanelerini tacil edebilecek yegâne unsurkat'î surette azmettiniz mi?» besı hatta isterseniz meydan mpharebesiSağ cenah meb'usu Dommange, Ca lardır. =evkulceyş itibarile neticesiz kalmıştır. mille Chautempsnin hükumete dahil buOeuvre gazetesinden: Habeşler, ilk kazandıklan muvaffakiyeti lunmasını tenkıd etmiş ve onun, tahkıkat Dün verilen reyler Fransa Sovyet talyan mukabil taarruzlan karşısında iskomisyonunun raporu mucibince Staviski misakının acilen tasdiki ve kollektif em ismar edememişler, Îtalyanlar da ancak meselesinde oynadığı rolü hatırlatmıştır. niyet prensipinin de dolambaçsız olarak Habes taarruzunu durdurabilmişler ve fazla birşey yapamamışlardır. Sarraut, Bluma şu sözlerle cevab vere tasvibi demektir. Yanan ordusu gene siyaset sahnesinde! Askerî vaziyet GUNUN BULMACASI Ç 1 2 8 4 6 6 7 8 9 YENİ ESERLER YARIM AY Cok zarif üç renkli bir kapak içinde bol renkli resimler ve zeogin mündericat ıle 2 çıkan Yarım Ayın 24 üncü sayısı Avrupa 8 mecmuaları derecesinde bir mükemmeli. 4 yet göstermektedir. Bu sayısı ile birinci yaşını doldurmuş b olan bu kıymetli mecmuamıza uzun ömürler temenni eder ve okuyucularırruza hara. 6 retle tavsiye eyleriz. 3 7 M DÜŞKÜNLER Sadri Etem tarafından yazılıp Resimli 8 Ay matbaasının bastığı bu roman ulusal 9 hayatımızın en doğru. en canlı sahneleri10 ni ve muhtelif yaşta, yaratılışta, ahlâkta seciyedeki insan tiplerini en ince noktala. rma kadar araştıran, tahlil ve teşrih eden, Soldan sağa: 1 Birdenbire ölen Yunan generali. bütün bu vak'aları ve şahısları bihakkın 2 . Her tajafı su llc çevrilmiş toprak par yaşatan bir eserdir. «Düşkünler» i okurken güleceksiniz; façası, zarif sözlü, zarif özlü adam. 3 . Sulu pilâv, aktörün oynadığı. 4 . Birini bugün kat en çok güldüğünüz dakikada en derin yann diye aldatmak. 5 Suda yaşıyan bir teessürlü ağlamak ihtiyacınızı duya. calcsmız. Sadri Etemin bu çok kıymetli ki. hayvanlar, nota. 6 . Çevik, rütbe. 7 Bir tabile kütübhanenizi süsleyiniz. sıfat edatı, gündüzün aksi. 8 Ne sıcak, ne Yüz ve Bir Keykler soğuk, eski Mısırhların en büyük mabudu, «Şehrazad zâlim kocasınm gönlünü avutkoyu kırmızı renlc. 9 . Kışın yağan beyaz şey, ince uzun kayık, öz türkçe akisler. mak için 1001 masal nakletmiş, emeline kavuşmuştu. Şimdiki kocalar ise böyle ma. 10 Birdenbire, topun çıkardı|ı ses. sallarla avutulmazlar; Onlar hiçbir zaman Yukarıdan suşağıya: 1001 masal denilemezler, fakat büyük mem. 1 Toplu halk kütlesi. 2 . Evin taksi nunlyetle 101 keyki yerler. Onun için bu matından blri, eski büyük Türk hükümdar kitabın gün görmeğe hakkı vardır.> | KiMYAGER larından birl. 3 . İtalyada meşhur bir şe Bu satırlar «Yüz ve bir Keykler» adında zarif bir kitabın mukaddemesinden alınhir. öz türkçe «seclye». 4 . Uyanıflc. 5 . İç mıştır. Kitabın müellifi Şehrazad 32 sahi. mekten emir, beyaz, bir bağlama edatı. 6 . fede tam 101 çeşid keyk pişirme usulünü Arabca «gece>, göz« görünmiyen hayali çok sade bir dille anlatmıştır. Her ev ka. !| İDRAR, KAN, KAZURAT ve sairenin tahlillerini yapar. mahluk. 7 Öz türkçe tvilâyet», «verecek> dını için faydalı olan bu kitab bütün kitab. Divanvolu ortasında Tel 2333<1 in aksi. 8 Kapital. 9 . Kadmların boyun cılarda 30 kurusa satılmaktadır. Belediyeler Dergisi larına attıkları küçük kürkler, lskambllde Tashilı Gazetemizin 30 son kânun Bu mecmuanın birincikânun 1935 nilsblrli. 10 . Silkınekten emir, dünyadan glthası zengin mündericatla, bircok resimler. 936 tarihli nüshamızın 10 uncu sahifeme. le çıkmıstır. Bu nüshada Atatürkün siya. Evvelki bulmacanm halledilmiş sekli sal bilgiler toplantısına cevabı, Siyasal sinde Istanbuİ üçüncü icra memuriu • Bilgiler Okulu mezunları toplantısında ğıından serlpvhalı ve 19481 numaralı 1 • 2 5 4 5 10 6 7 8 Başvekilin nutku. Belediyeler Bankasının ilânın İS inci satirındR sartnamenin dakararları ve bircok faydalı makaleler var irede talik tarihi 17/2/936 pazartesi ol1 TIEIRİZ I İ L H KİBİD dır. Fiatı 50 kuruştur. Bütün kitabcılarda dııeu yazılacak iken sphven (17/9/36) 2 E | C | E I « I L | A L A|B A bııiunur şoklinde dizilmiştir. Tashihi keyfiyet B NİUİH 8 R!E|Z|A|Kll olunur. 4 A|L|A|Y|B|N|A M|B 1 1 1 la • 10 • m • • • • l m \m DUNYA MATBUATI Bir Arada Hafialık, Siyasî Etiebî, jçtimal, Mizahî, istihbarat Mecmuası 6 ŞUBATTA ÇIKIYOR BÜTÜN •• m • 1 •m m u • Haberler, Hikâye, Spor» Macera, Sinema, Ilim Bir haftalık bütün dünva TEKSAYT Dr. Cevad Tahsin b A K 7 BİAİTİM D | O | K | U | M A S Z • |L|A|F|B|Z|A M ,1|P|E|K|B|DİA|B • SOSYOLOJİ Fokone ve Maus Doktor Haydar Rifat Dürkhaym nazariyelerinin örü 40 kuruş Rıza Unver Ooğum ve kadın hastalıkları mütphassisi Cağaloğlu, Nuruosmanıye caddesi No. 22 Mavi yapıya naklptmıştır Telpfon: 22R83 8 9 10 Fransız kabinesinin dış politikası R 1İZ|E 1İNİBİK OİLIBİNİAİZ 1 K|tlZ|BİB|A|K|A|N •|A|L|B|B|A Kiralık Ev Çemberlitaşta, Taşdirekçeşmesi sokağında, 3 numaralı ev kiralıktır. Sekiz odası, üç so fası, dört abdestanesi, ayrı mutfağı, vakıf suyu vardır. Görmek istiyenlerin öğleden sonra icindekilere müracaati. Maliye Vekâletinden • Eski gümüş mecidiye ve aksammın beş şu bat bin dokuz yüz otuz altı taribinden itiba ren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanılamıyacağı ve kullanmak istiyenler 2257 numaralı kanun ile tayin edilen şekilde cezalandırılacaçı ilân olunur. «219» (534) Istanbuİ Borsası kapanış fiatleri 1 2 1 9 3 6 PARALAR 1 Sterlin 1 Dol»r 20 Framsız Ft, 20 20 )0 *J 2 1 pO "I 1 1 I 1 ,0 ;o I 0 H 1 JO Lire 616 122 Alıs 165. 1 Ranknnt < > P ~5 Belçik Fr. Drshmi tsviçreaFt Leva Florın ÇeV krnnn Avnstnrj'a Şl. Peçeta Mark Zloti Penjü r.ey Din»r Yen Isveç krono Türk altını Mecidıve 150 *0 t2 sıo 81 22, 93. 22, 16. 31. 22 22 50 il. 51. 33 31 948. •'32. Satış 618. 124. 167. 155. 83, 24, 81 S. 24. 83 95. 24 17 33 24. 25, 13. 54. 34 32. 949. 234, Üniversite Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: 1 Tıb Fakültesi Teşrih Enstitüsüne kadavra naklî için alınacak ve muhammen bedeli 2,000 lira olan kamyonet 13/2/936 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 2 Buna dair şartname ve proje hergün Rektörlükte görülebilir. 3 2490 »ayılı kanuna uygun vesaikle 150 liralık muvakkat te • minat makbuzlarile teklif mektubları ihaleden bir saat evvel Rek törlüğe makbuz makamında verilmis olmaları lâzımdır. (498) Boş durma, Para lcazan Salı ve Cuma grünleri saat 19 21 Ticaret dersLerine devam eden er 4 ay sonra imtihandan geçerek MUHASEBEC ŞAHADETNAMESI alır. TUCCAR ve BANKACI olur. Programı almak ve kaydolmak için Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan Ticaret dersanesine müracaat. ÇEKLER Londra Nev York Paıis Milâno Bruksel Atina Cenevre Sofya Amsterdam Pra Vivana t Hükumete hasım olan sağ cenah ga Dün gelen haberler arasında, cenub « Umumî nizamm muhafazasına da zetelerı, kabinenin «son derecede sol ce cephesi hakkında malumat olmadığına ir olan kanunların tatbikını taahhüd edi naha mütemayıl» olduğunu kaydetmek çöre, burada yeni bir muharebe ve hareyorum. Bu gıbı mes'uliyetler uluorta alın tedirler. et vuku bulmadığı anlaşılıyor. maz. Bu kanunlar benım elımdedır. Ihtiyac görüldüğü zaman bunları tatbik edeceğime itimad ediniz. Ümid ederim ki, (Baştarafı 1 inci sahifede) bütün meb'uslar seçimlerin ahlâkî cihetiBu gazete, zecrî tedbirlere karşı ya ni muhafaza hususunda ittifak edeceklerpılan bu hiyaneti şiddetle takbih ediyor. dir.» Faşist meclisi toplamyor Celse, gruplann, duruşmaları hakkm Roma 1 (Hususî) Faşist Büyük da karar verebilmeleri için 18,30 da taMeclisi bu gece saat 11 do • Palazzo Vetil edilmiş ve 19 da tekrar açılarak ra ıeziada Musolininin riyaseti altında topdikal meb'us Perfettinin itimad takririnin, anmıştır. Toplantının sabaha kadar deFranklin Bouillonun ademi itimad takri vam edeceği ve bilhassa petrol ambargorine karşı kabulü reye konulmuştur. unun tatbikı takdirinde alınacak mukaMeclis, Perfetti takririni 165 reye karbil tedbirleri kararlastıracağı haber verilşı 361 reyle kabul etmiştir. mektedir. Bu münasebetle Musolini umuFransanın harici siyaseti mî vaziyet hakkında arkadaşlarına uzunzahat verecektir. Paris 1 (A.A.) Başbakan Sarraut saylavlar kurulundaki beyanatına devam Zecri tedbirlerden beklenen ederek dış siyasa hakkında Herriotnun netice temin edilmiştir dünkü söylediklerine tamamile iştirak et Cenevre 1 (Hususî) Zecrî tedtiğini ve bu sözlerin Milletler Cemiyeti ebirler komitesi bugün toplanarak, Avus serini takibe azmetmiş bulunan Fransa urya, Macaristan ve Arnavudluk müsnın hakikî çehresini harice göstermekte tesna olmak üzere diğer devletlerden olduğunu bildirmiş ve demiştir ki: zecrî tedbirlerin tatbikı hakkında mufas«Hükumet Habeş îtalyan harbinin Amerikanın yirmi senedir üstüste sat sal izahat almıştır. Komıte bu izahatın ibiran evvel nihayet bulduğunu görmek ranç şampiyonu olan ve yapılan müsaba mucibi memnuniyet olduğunu ve zecrî [ister. Fransanm Italyaya derin bir mu kalarda hiçbir oyuncu tarafından yenile tedbirlerden beklenen neticenin temin | habbeti vardır.» miyen satranç şampiyonu J. Marshal ar edıldığini kaydetmiştir. Bu beyanat sol cenahın şiddetli alkışKomite bu münasebetle zecrî tedbirle«Iarile karşılanmıştır. Celse muvakkaten tık bu ünvandan bıktığını beyan ederek rin tatbik edilmediği Fas ile Tancanın yerine geçmek istıyen genc oyuncuları j kaldırılmıştır. vaziyetlerini de uzunuzadıya tetkik et Harbiye Nazırınm şahsına hücum bir müsabakaya davet etmiştir. 27 sene miştir. Paris 1 (A.A.) Üçüncü celse a lik şampiyonun girmiyeceği bu müsabakaPetrol ambargosu işini tetkik etmek üçıldığı vakit mUzakereler şahsiyata dökül da birinci gelen Amerika satranç şampi zere teşekkül eden mütehassıslar komitesi Inüştür. yonu ilân edilecektir. pazartesi günü toplanacaktır. rek müzakereyi kapatmıştır: Amerikanın 27 senelik satranç şampiyonu Düçe tehdid edivor! Madrid Berün Varşoy» Bndapeşte Bülres Yokohama Moskova Stokholm Relerad Açıln 62".50 0.8070 l".0S 9,0175 4.72M 84.1)538 .4480 64,?860 1.1745 19 205 4.23*0 5.M9O 1,9818 4 2187 4.54 108)680 34.8350 2,7492 1090.25 3 I2fi2 2.7492 1090,25 Kapani; 620,25 0,8072 12.06 10,0175 4.724 84.0538 .4480 64 286ü 1.1746 19 205 4.2380 5,8190 1.9818 4,2187 4,54 108 1680 34,8350 HUSUSİ DERS VERILİR Kapalı Zarf Usulile Eksiltme llânı îçel Ilbaylı^ı Nafıa Direktörlüçünden: 1 Eksiltmeye konulan is «Mersinde inşa edilecek ilk okul bi nası» inşaatın keşif bedeli «43786» Iira «37» kuruş ise de 935 yılı bütçesinde mevzu «23665» liralık iş yapılacaktır. Bu işe aid şartnameler ve evraklar sunlardır: 2 A Eksiltme şartnamesi, îVukavele projesi, B C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Kârgir inşaata dair fennî şartname, E Hususî şartname, F Keşif cetveli, silsilei faaliyet cetvelî, metraj cetveli, İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Içel Nafıa Direktörlüğünde görebilirler. 3 Eksiltme 22/1/936 tarihinden 7/2/936 cuma günü saat 15 te Mersinde Vilâyet Encümeninde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin «1775» lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. Bu işe gireceklerin Ticaret Odası vesi kasını hâmil bulunmaları ve bu inşaat tutarı derecesindeki bir yapıyı muvaffakiyetle başardıklarım isbat eden vesaiki Içel Nafıa Müdürlüğüne ibraz ederek ve ehliyeti fenniye vesikasi almaları lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Vilâyet Encümenine getirilerek Ek siltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecek tir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad • dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın miihür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecik meler kabul edilmez. (388X 3.1262 ESHAM s Bankası müessls „ „ tıame ,. „ hamilıoe Anadolo D.M. %60 7.100 Tramvay Bomonti Nekt» Rej. Aslan çimento Merkez Bankast Açıhş ıvapani; 10,40 10,35 İSTİKRAZLAR 1933 Türk borco cahrili 1 > 2 > Açılıj 23.525 23,50 22,25 kapa ı> > t Ergani r SivasEcznrnm istıkrazı Dahilı % ' Hazine 7o 2 Hazine L Degirmencılik îark Defirmeıiîilik ."mum Sigorta stanbul Telefon Mektrlu Punel Rıhtım AnadoİD 23,50 23,475 22,25 T A H V IL A T ı II III 42.55 42,55 42,60 42,60
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog