Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Şubat 193» CÜMHURİTET Neghelli mmtakasında cereyan eden «Şimdi, Musavva ile Adisababa ara « muharebelerin Habeşlerin lehine bittiği sındaki bütün yol kamyonların geçmesine eyid edilmektedir. Habeş Harbiye Ne müsaid bulunmaktadır. Bu yolun Italyanzareti bu muzafferiyette Ras Kassanın lara ve Habeşlere aid kısmı, Makallenin Bundan bir buçuk ay evvel Kadıkö lüyük bir rol oynadığını bildirmektedir. 30 kilometre kadar cenubunda bulunan 111 numaralı İtalyan ünde polis karakolu civarında bir erŞelikotta birleşmektedir. tebliğinin tamamı <ek cesedi bulunmuş ve tahkikata başŞelikot, iki ordu arasındaki bölgededir. italyan Propaganda Nezareti tara Bir italyan zabiti, bu şehir halkının Ital • lanmıştı. İlk yapılan tahkikat sonunda bu cesedin bir kazaya kurban giden ından ikincikânunun 31 inde neşredilen yanlan, şehri işgale davet ettiklerini bana Vahid adında birine aid olduğu netice e Anadolu Ajansı tarafından dün, ber söylemiştir. Mitralyöz himayesinde çalısine varılmıştı. Fakat evvelki gün Em mutad eksik olarak verilen 111 numaralı şan İtalyan askerleri, demir tel şebekele • iyet müdürlüğüne bir ihbar vâki ol .talyan harb tebliğinin aslı şudur: rile himaye edilmiş olan Dogea geçidinmuş ve Vahidin üç kişi tarafmdan öl«Mareşal Badoglio telgrafla bildiri deki kendi hatlarının 6,5 kilometre kadar dürüldüğü bildirilmiştir. or: ilerisinde bulunan Şelikota kadar geniş Bu ihbar üzerine yeniden faaliyete Somali cephesinde, Neghelli mıntaka bir yol yapmışlardır. Geçidin tam karşı Birçok Avrupa ve Amerika gazete ve eçen zabıta, katillerin Mustafa, Eyüb ında teşkilâtlandırma işine devam olun sında bir italyan topçu bombardımanî mecmualan gibi fransızca Vu mecmuae Şuayıb adlarında üç kişi olduğunu maktadır. Burada yeni bir iaşe servisi te esnasında yaralanmış olan Ras Mulugesı da Habeşistana muhabirler gönder esbit ederek bunlardan Eyüble Mus is edilmektedir. Neghelli ile Daua Par tanm kumandasındaki Habeşlerin işgal mişti. Bunlardan biri Adisababada üç afayı Kartalda yakalamıştır. ma arasında faaliyette bulunmakta olan ettikleri dağ bulunmaktadır. ay kaldıktan sonra, nihayet cenub cepŞuayıbm Adapazarında olduğu anla olumuz dağınık düşman gruplannı tophesine, ve Cicigaya gitmek imkâmnı Adisababadan Şelikota kadar Isviç bulmuştur. Bu muharrir, ahiren Fran ıldığmdan yakalanması için Adapaza amakta ve esir almaktadır. reli mühendis Fernand Bietri tarafından saya avdet ederek gördüklerini gazete• zabıtasma telgraf çekilmiştir. ı Galla Borama mıntakasında kabile re baslanan Habeş yolunun ikmalini Ras sine yazmıştır. Bu yazı epey uzundur; Yakalanan katiller cürümlerini itiraf slerile eşraf muhariblerile beraber Neg Mulugeta emretmiştir. Dogea geçidi bir biz, yalnız, muhabirin, Vehib Paşanın tmişlerdir. Cinayetin, bir kadm yü ellideki siyasî makamlara teslim olmakta siyahgömlekli müfrezesinin muhafazasmkarargâhmda gördüklerine aid olan kısünden yapıldığı anlaşılmaktadır. devam etmektedirler. da olarak şehre iki buçuk kilometre me mını hulâsa edeceğiz: TEVKİFATIN ASLI YOK Dün Eritre hududunda şayanı kayid birşey safede olan Şelikot kuyulanna geçtim. OSurîyeli Nasser kimdir? ir akşam gazetesi, Emniyet Direktör oktur. rada yetmiş Habeş muntazam askerinin lüğü tarafından tarikatçjık yapmak Muhabir, Harrardan Cicigaya kadar Tayyarelerimiz Eritre ve Somali cep bulunması, siyahgömlekliler müfrezesinin olan 107 kilometroluk mesafeyi, cehensuçile 15 kişinin nezaret altına alındı elerinde müteaddid kesifler yapmıstır.» mitralyöz menzilinden ileri geçmekliğiminemî bir güneş altında, yolların fenalığını yazıyordu. Yeniden 6000 asker yollandı ze mani oldu. Bu müfreze, bizim harekeğından dolayı 8 silindirli son model bir Alâkadar makamlar böyle bir şeyin Roma 1 (A.A.) Sekizinci istih timizi himaye için ilk hatlar önündeki teFord otomobili ile 14 saatte alabilmiş. ash olmadığım söylemektedir. Yaptı âm alayına mensub 6000 asker Napo pe üzerinde mevki almıştı. îtalyan askeryani saatte vasatî 7 kilometro 600 metro Fransız muhabirinin yazdığına göre binbaşt Tarık Beyin kumandasında ğımız tahkikata göre bu işte ismi geçen iye hareket etmiştir. Oradan doğu Afri leri, bu suretle himaye altında olarak her gidebilmiştir. Bu vahşi arazide, Allahm yetmiş iki buçuk milletten mürekkeb seçme ktt'a Ayasofya hafızı kütübü Hayrettin hâlen asına sevkedilmek üzere vapura bindi çün Şelikot kuyularına giderek su almakyarttığı hayvanlarıo en küçüğünden en receksiniz, Ciciga ikinci bir Verdön o ülâtı neye yarar?.». işinde çalışmaktadır. büyüğüne kadar hepsi varmış. Muhabir, rilecektir. 1912 sınıfına mensub hava ve ta ve katırlarını sulamaktadırlar. îtalyan Muharrir, sonra, siper kazmağa me KANCA İLE YARALANDI Galalacaktır.> Cicigada Elias Nasser isminde bir Su mur askerlerin üç gün bir şey yemedik ;a rıhtımmda bağh bulunan Aksu va stihkâm ihtiyat zabitleri silâh altına ça toplan Ambaaradan inişi üzerinde göVehib Paşa usulü siperler riyelinin küçük evinde misafir olmuş ırılmıştır. riilen Habeş askerlerine fasılasız bir suVehib Paşanın bu iddiaları hakkmda leri için çalışmaktan imtina ettiklerini, mrunda çalışan amele Hüseyin işile tur. Habeş hükumetinin nakliyat şefi Reuter ajansımn muhtelif mem rette bombardıman etmektedirler. Bizi Habeş askerlerinin yemek hususunda olan bu adamın evinde, daha ilk akşam şunlan söylemek isterim: mbarda meşgul olurken ortada hiç seAmbaaradan ile Gabet vadisini daimî subalardan aldığı haberler 1 Ogadende bir tahkimat manzu çok kanaatkâr olmakla beraber niha >eb olmadan arkadaşı amele Hakkı tayemekte Vehib Paşa ile tanışmış. et insan olduklarını söylüyor ve ilâve rette bombardıman eden topçu mezvileriLondra 1 (A.A.) Reuter ajansının Vehib Paşa, Fransız gazetecisine, mesi yoktur ve olamaz da.. Çünkü ara diyor: afmdan başına kanca vurulmak surenin ileri hattındaki rasad postasına kadar zinin, kâh çok arızalı, kâh kumluk olan ıarb muhabirlerinden: harbden bahsetmemek şartile beraber « Bir gün, beraber yemek yemek i ile yaralanmıştır. Yaralı tedavi altına Somali cephesinde İtalyanlar, son mu götürdüler. yemek yemeği kabul edeceğini söyle :abiati, derinliğe yayılmış müteaddid çin Vehib Paşayı bekliyordum. Paşa lınmış, suçlu yakalanmıştır. hatlardan mürekkeb hakikî bir tahki miş, fakat buna rağmen, Paşa, iki daafferiyetlerinden faydalanmaga devam Zayiattn yekunu nın ellerini uğuşturarak gayet memnun CİNAYET OLMAK ÜZERE İKEN kika sonra, Ogadeni îtalyan istilâsma mat manzumesi yapılmasma müsaid de ve beşuş geldiğini gördüm. Muhakkak diyorlar. Fakat, Habeş kaynağından Londra 1 (A.A.) Röyter ajanEvvelki gün Mezbaha önünde bir cinakarşı nasıl tahkim ettiğini anlatmış. ğildir. iyi haberler olacağını düşünerek neş'e yet olmasma az kalmışken polislerin ıkan bir telgrafa göre, îtalyanlann sey sından: Ogadende, yalnız birkaç müstahkem Muharrir, bundan sonra, her gün Vehib sinin sebebini sordum: Röyter ajansının Dolodaki muhabiri ;aktinde müdahalesile işin önüne ge par kollanndan biri bir maglubiyet geçirPaşayı gördüğünü, Nasserin evinde, be şehir vardır: Ciciga, Daggabur, Sassa < Çok memnunum, dedi; bugün işmistir. baneh askerlik dilinde bunlara <mukabildiriyor: çilmiştir. ahlı bir yemek yiyeceğim. Bu sabah Şimal cephesinde yalnız mutad musavemet merkezleri» derler. Küçükpazarda oturan celeb Musta «Somali cephesindeki son muharebede 2 Bu şehirlerin tahkimatı, yani si Daggabura beş kambyon erzak gönder anın îsmail admda bir kasabdan ala deme ve bombardımanlar kaydedilmiştir. ölen Habeşlerin adedi, 1500 e yüksel perleri çünkü aleâlde siperden başka meğe muvaffak oldum.> Reuter ajansının Adisababadaki muha mektedir. Çalılıklarda ölenlerin adedi de On bin kişi için beş kamyon! Sonra ağı varmış. Mustafa evvelki gün mezbir şey yoktur en iptidaî usuldedir; >aha önünde îsmaile rasgelmiş ve ala iri bildiriyor: binlerce bulunduğundan yekun 6,000 kayani toprağın içinde nihayet bir metro «Burada bildirilidigine göre, bir Ital dardır. Bu adede Habeşlerin Daua cağını istemiştir. Bu yüzden aralarında yirmi santimetro derinliğinde kazılmış kavga <;ıkmış, îsmail bıçağile tam Mus an kolu, Somali cephesinde Uadera ya Parma nehri boyundaki muharebelerde basit hendekler... Bunlarm başka hiç tafayı yaralamak üzere iken polisler cınında cereyan eden bir muharebeden verdikleri 1500 ölü dahil değildir. bir müdafaa vasıtası yoktur: Ne beton, onra geri çekilme^e mecbur edilmiştir. arafından yakalanmıştır. ne dikenli tel, ne de kum torbası... Habeşlere mütemadiyen Bu muharebeye Decaz Maç Makon 3 Vehib Paşanın meşhur icadı olan HIRSIZ KADIN YAKALANDI cephane geliyor meşhur yeni şekil siperlere gelince, bu Bundan üç ay evvel, Fatihte oturan lenin kıtaatı iştirak etmiştir. Cibuti 1 (A.A.) Stefani ajan « da... Bilmem ki ne divevim, bir fanteDaha doğuda, Decaz Maç Abeba eczacı Hakkmm hizmetçisi Ayşe bir sından: ziden başka bir şev değildir. kşam evdekiler evde yokken birçok dumto ve Decaz Maç Beyen Mered'in Vehib paşanın erkftnıharbiyesindekl Cibutiye 500 sandık cepane gelmiş ve Filvaki, Vehib Paşanın keşif ve icaOsmanlı zabitleri şya ile mücevherat çalarak ortadan kumandalarındaki Habes, muharibleri de Habeşistanm içlerine sevkedilmiştir. Yadı, kazılan hendekten çıkan toprağı, si Biribaşi Tarık Bey Miralay Faruk Bey talvanlarla muharebeye girişmiştir.» kaybolmuştu. kında 700 sandık daha gelecektir. İngiperin önüne bir paravan gibi koymak kumandan, bunu gönderebildiğine mem Reuterin Dessiedeki muhabiri bildiriEczacmm polise müracaati üzerine yerine, siperin arkasma koymaktan ve nundu. Demek ki her zaman bunu da liz fabrikalan Habeşlere mütemadiyen r polis hırsız kadını aramağa başlamış, or: böylece bir arka sütresi teşkil etmekten göndermek kabil olamıyordu. cepane yetiştirmektedirler. «Burada resmen bildirildiğine göre, üç fakat üç aydır Ayşenin izini elde ede ibarettir. Ras Nasibu, kıtaatmın iaşesi îçin bu Ras Desta değiştirilecekmis! talyan uçağı, jj^ilza ile Gondar civannCiciganm müthiş tahkimatı, bir şa mmtakada esasen boş duran askerleri memişti. Adisababa 1 (A.A.) «Röyter Dün sivil memurlar bu kadını sokak daki diger köyleri bombardıman etmiş Vehib Paşa ile onun sağ kolu olan Habeş ka ve oyuncaktan ibaret olduğunu iddia ne avlar tertib ettirmektedir. Buralarda muhabirinden» gayriresmî olarak haber ederken bunu bir rivayet üzerine söy yaban mandası, ceylân, beç tavuğu ve a görünce hemen yakalayıp karakola erdir. Keza Koren de bombardıman nakliyat şefi Suriyeli Elyas Nasser lemiyorum. Kendi gözümle gördüğüm saire... Her cins av hayvanı kaynar du eslim etmişlerdir. Hırsız kadm hak edilmiştir. Hasar miktan, belli değildir.» verildiğine göre, Ras Destanın yerine raber yemek yediklerinl, bu Suriyelinin için söylüyorum. Maamafih ben, as •ur.» kında tahkikat devam etmektedir . Reuterin îtalyan şimal ordulan nez cenub cephesi kumandanlığma bir başkapaşanın sağ eli mesabesinde olduğunu kerî meseleler mütehassısı olmadığım sı tayin edilecektir. dindeki muhabiri bildiriyor: söylüyor ve bütün bu görüşmelerinin için, işi kendi kanaatime bıraktım ve Vehib Paşanın erkânıharbiyesi kat bütün bunlar Habeş şelferine vız şöyle bir hulâsasını yapıyor: Vehib Paşa, Habes hükumetinin tektamamile mütehassıs bir kimsenin de geliyordu. Onlar için en esaslı şey, siifini kabul edip te Ogadenin müdaft Vehib Paşa biraya ve pilâüa reyini aldım. Bu siperlerin inşasma işâhtı. Bu silâhlar da, mükemmel, son tirak edenlerden ve onlan müdafaa va asını tanzim için Habeşistana. geldiği sistem ve yepyeni olarak İngiliz So (Baştarafı î inci sahifede) bayılırmtş... >eyanatında demiştir ki: zifesile mükellef olan Avrupalı yüksek vakit, Habeş ordusunu, bütün diğer or malisindeki Berbera limanından ker di için yakmda yeni müzakerelerin baş<Vehib Paşa, bir tahkimat mütehas « Bir Lâtin memleketin hükümdan rütbeli zabitlerden biri bana aynen şu dular gibi, erkânıharbiyesi, harekât vanlar vasıtasile geliyordu. laması muhtemel bulunmaktadır. sısıdır. Çanakkaleyi Ingiliz Fransız orplânları, haritaları olan bir ordu san ancak Lâtin idealinden mülhem olabilir. sözleri sövledi: Muhabir, Cicigadan sonra. Habeşli kıdularma karşı müdafaa ederken şan ve mıştı; pek çabuk sukutu havale uğradı. Bu pakt ile Akdeniz devletleri arala Fransa ile Romanya, bir tek kalbi olan Ciciga tahkimatı mı? Bu, lâtifeden yafetine girerek kendine Habeş hüku şeref kazanmıştır. Takriben 60 yaşlarınBunlarm hiçbiri yoktu. Habeş ordularırında herhangi birine bir tecavüz halin ki memlekettir. Biz, Romanyalılar, sulhu da sade, sevimli, çok münevver ve zeki başka bir şey değildir. Bana, bir müs nın askerî bilgileri henüz A harfinde meti hizmetinde Avrupalı memur süsü de birbirlerine karşılıkh yardımda bulun muhafaza için elimizden geleni yapacatemlef e alayı bir 75 lik sahra bataryası, bir adamdır. Biraya ve pilâva bayılır. bulunan kumandanların elinde idi. Te vermek suretüe Daggabura da gitmişbir düzüne makineli tüfek veriniz, Ci Fakat, açıkça söyliyeyim ki Habeş or lefon yoktu. Haberleşmeğe ihtiyac his tir. Burasının, Vehib Paşanın alaycı mayı taahhüd edeceklerdir. Böyle bir ğız.» dusu, Ogadenin tahkimatı ve harbin ne cigayı üç saatte alırım! sedilirse koşucu postacılar vasıtasile sözlerine ve Habeş tebliğlerine rağmen pakt, Ingiltere, Fransa, Italya ve sonra da Kral Karol, İngiliz Kralı hakkmda da Ayni sözleri ve yahut buna benzer muhabere ediliyordu. Yalnız Cicigada İtalyan bombardımanlarile yanıp ha ticesi hakkındaki fikirlerine kat'iyyen Ispanya, Türkiye ve Yunanistan arasında şunlan söylemiştir: iştirak etmiyorum. Bunlar haricindeki lerini Vehib Paşanın maiyetindekiler kopmuş bir telefon vardı. Kimse bunun rab olduğunu, burada da Vehib Paşa olacakhr. Yanresmî mehafilde, böyle Sekizinci Edvard, muvazenesi yebütün meselelerde tamamile anlaştık. den de duydum. Demek ki bu hususta tamirini düşünmüyordu. Harita yoktu maraklı iki siper hattı gördüğünü, Dagharicde herkes müttefiktir.» gabur muhafızlarımn da, bütün iddia bir teklifin Musolini için cazib olabilece rinde ender adamlardan biridir ve ken Muharririn anlattığına göre, Harrar olsa bile okuma yazma bilmiyen Habe« eyaleti valisi ve Ogaden orduları ku Tayyare görürtünce şefleri bunları, nasıl kullanacaklardı 7 lar hilâfma, mevcud çadırlara nazaran ği zannedilmektedir. Filhakika, Düçe disinde müstesna bir düşünce derinligi takriben 15,000 kişiden ibaret bulundu îngiltere Büyük Elçisi Sir Erik Drummandanı Decazmaç Nasibudur. Fakat Muharrir, bundan sonra, iki tayyare Vehib Paşa, işe ta başından başlamak ğunu söylüyor. vardır. Ona kat'î bir itimadım vardır.» hakikî kumandan Vehib Paşadır. Ve görünmesi üzerine Cicigadaki bütün lâzım geldiğini anlamakta gecikmedi mond ile görüşmeleri sırasında, Akde Fransa Romanya ticaret Fransız gazeteci, İtalvanlara en ya hib Paşanın erkânıharbiyesi de Atina Habeş askerlerinin bağıra çağıra dağ Hemen eski arkadaslarından iki kişiy: anlaşmast ataşemiliteri iken firar eden erkâm lara kaçtıklarım ve kacarken ellerinde Habeşistana davet etti. Bunlardan biri km olan Sassabanehe de gitmiş... Bu niz gerginliğinin Libyadan İtalyan kıt'aharb kaymakamı Faruktur. Muharririn tabanca, ağızlarında küfür, kendilerini miralay Faruk, öteki de binbaşı Ta kasabanın tayyare bombalanndan Dag Iannın ve Akdenizden de İngiliz harb Paris 1 (A.A.) Romanya Krali, kanaatine göre, Cicigadaki Habeş kuv durdurmağa çalışan Belçikalı zabitleri rıktır. Birincisini kendine erkâniharbiye gaburdan daha az zarar gördüğünü ya gemilerinin çekilmesinden doğması muh dün Elize sarayında, Cumhurreisi Leb vetleri 5000 ilâ 6000 kişidir. Bütün ka itip kaktıklarını yazıyor. reisi, ötekini de yaver tayin etti. Bu zıyor. Burada, İmparatorun hassa ala temel azalmasından ziyade bizzat daha runle beraber yemek yemiş ve sonra da yından 4,000 kişi ile 10,000 gayrimunta sabada ve dağlarda ne mutfak, ne de O zaman, bu hali gören bir Belçikalı zabitlerin ikisi de, İstanbuldaki Türk Dış Bakanı Flandinle görüşmüştür. zam asker, bir makineli tüfek bölüğü çok alâkadar edeceğini ihsas etmiştir. erzak deposu görmediği için, bu asker zabit; Harb Akademisinden çıkmıslar ve şarkDiğer taraftan böyle bir paktın akdi varmış. lerin ne ile yaşadıklarına hayret etmekRomanya Finans Bakanı Antonosko İtalyanlar bilseler, her gün tayya taki muhtelif seferlerde iktidar ve li Muharrir, yazısım Sassabaneh yolu ü nin Musoliniye Habes meselesinin hallinte ve bunu anlaşılmaz bir sır addetmek re gönderir ve bir ay içinde Habeşis yakatlerini göstermişlerdi. îşte, böylece pazar akşamı Pariste bulunacak ve Frantedir. Ogadende bir Osmanlı erkânıharbiyesi zerinde zaptedilen dört İtalyan tanğı de daha az itilâfgiriz bir hattı hareket tanı temizlerler, demiş! nın mürettebatmdan sekiz kişinin ce takınmak imkânını vereceği zannedilmek sız Ticaret Bakanı Bonnetle görüşecekCicigadaki tahkimat Askerlerin dağa kaçışlarının Fransız teessüs etti. sedleri açıkta kaldığını ve bunları kal tedir. tir. Fransa Romanya ticaret andlaçmaZavallı Faruk Bey, insanlarm bece Muharrir, Decazmaç Nasibunun or gazetecisi üzerinde husule getirdiği .fedırıp gömdürmesini Vehib Paşadan ri sınm bu görüşmeden sonra imzalanmasi Yanresmî mehafil, böyle bir paktın dusundaki kumandalarm fransızca ve na tesiri izale için, Vehib Paşa, kendi riksizliği, gevşekliği ve sürü sürü yok ca, onun da bu ricayı kabul ettiğini an ; sine tayyare hücumu yapıldığı zaman luklar karşısında saçlarınızı zaten az latarak bitiriyor. Habeşistanda barışı iade edebileceğin muhtemeldir. rildiğini iftihar ve memnuniyetle kay! askerlerin dağlara iltica etmelerini ben olan saçlarınızı yolduğunuz gozümün den çok şüphe etmekle beraber, bu pakdettikten sonra, <Ciciganm zaptedilmez Echo de Paris gazetesinden: tahkimatı?.. Bir şaka> başlığı altında emrettim, demiş. Muharrir, iyL amma önüne geliyor. Fransız muhabiri, yazısmda umumi tın akdi için efkâân yoklamağa muhalif Prens Paul, Tevfik Rüştü Aras ve dağlara iltica etmenin de bir yolu var Her milletten mürekeb bir kıt'a yetle Habesleri hiçe sayıyor, Habeş as bulunmaktadırlar. şunlan yazıyor: Prens Starhemberg arasında cereyan ede«Bir gün Vehib Paşa ile dolaşıyor dır, diyor ve Habeş ordusunu, munta Tarık Beye gelince, onun hali daha e kerleri ve Vehib Paşanın siperlerile a Avusturya Başvekil muavini de cek olan mükâlemelerin «merkezî Avrudum. Söz Ciciganm müdafaasına inti zam, disiplinli bir Avrupa ordusu zan limdir. Teşekkül etmek üzere bulunan lay ediyor. Habeşistan gibi geri bi pa veAkdeniz» mesaili üzerinde yapıla Parise geliyor kal etti. Paşa, gayet ciddî olarak bana netmek gafletine düşüyor. seçme bir kıt'amn kumandanlığma ta memlekette, bir Avrupa ordusu ve teş cağı tahmin edilmektedir. Bu, M. Litîaşe meselesi dedi ki: Paris 1 (Hususî) Avusturya Başyin edilmiş olan bu zenci zabit, askerler kilâtı araması zaten abestir. Fakat o vinof icin de böyledir ve birçok yerlerden Fransız muhabir, sonra bu cephede arasında ayni kıyafette giyinmiş ik nun bu hor ve hakir gördüğü Habeşle vekil muavini Prens Strahemberg yarın « Ciciganm ve umumiyetle Ogade nin tahkimatmı kat'iyyen zaptedilemez gayet mühim olan iaşe meselesine ge kişi, ayni dili konuşan iki nefer bil rin karşısında, tepeden tırnağa kada Londradan Parise gelecek ve Hariciye mumaileyhin Tuna meselelerine karşı alâkadarlık göstermesi arzu olunmaktadır. bulamıyordu. Halbuki İtalyanların e: müsellâh İtalyanların, hâlâ yerind telâkki ediyorum. Bu müdafaa sistemi. çerek şunlan anlatıyor: Nazırı Flândenle görüşecektir. iki devlet şiddetli hücumlarma mukavemet ede • saydıklarını unutuyor. Bir Avrupalı za askerlik hayatımın şaheseridir. Bunlar, <Vehib Paşa, bir gün elini Elias Nas îzmirde şiddetli bir dolu cek, düşmana gece baskınları yapacal bite atfen bir alay asker ve bir batary adamı bilhassa Tuna Paktı meselesini Çanakkalede yaptırdığım tahkimattan serin omuzuna koyarak dedi ki: topla üç saatte zaptı kabil olduğun' görüşeceklerdir. çok üstündür. Siperlerime yeni model < Işte, Ogaden ordularmın talihi bu olan bu kıt'ada Rumlar, Türkler, Ermeİzmir (Hususî) Ayın yirmi doku • sSylediği Ciciga, General Grazianini bir şekil verdim. Bu, benim kendi ica adamm elindedir. Ona şüphe yok. Fa niler, Habeşler, Somalılar, Sudanlılar, Romanya Kralının bir Fransız zuncu akşamı yağan şiddetli yağmurlal 75,000 kişili kordusu tarafından dör dımdır. Sizi temin ederim ki harbden kat, Nasser pek yaman bir adam olmak Mısırlılar ilâ... her cins insan vard gazetesine beyanatı arasında ceviz tanesi iriliğinde dolU Bu karmakarışık insan kalabalığm aydır, hâlâ zaptedilememiştir. Deme sonra, icadım olan bu siperlerden bah la ve çok muazzam vazifesini kusursu ki İtalyanlar Habeşlerden daha berba Paris 1 (A.A.) Romanya Kral düşmüş, bazı yelrerde kiremidleri, canv sedilecektir. Çünkü bunlar, tahkima yapmakla beraber, taşıyacak bir şey ol talim ve terbiye etmenin, kıt'a halin< bir haldedir. Karol, Paris Soir gazetesine yaptığı ları parçalamıştır. Hava, gene açmıştır, san'atinde bir inkılâb yapacaktır. Gö madıktan sonra, mükemmel nakliye teş koymanın güçlüklerini düşününüz. Fa Cicigada tahkimat yoktur, çünkü kum ve kayadan buna imkân bulunmaz Vehib Paşanın icadı siperler fantaziden ibarettir. Lâkin hâlâ Cicigayı alamadıklarma göre Italyanlar, Habeşlerden daha berbad vaziyettedirler VEHÎB PAŞANIN KARARGÂHINDA Kadıköy cinayetinin failleri bulundu Katillerin ikisi dün Kartalda vakalandı Habeşler büyük bir zafer kazandılar (Baştarafı 1 inci tahifede) Yollar müsaid miş Bir Fransız gazetecisinin Habeş notları Pariste toplanan devlet reisleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog