Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

2 Ştıfcaf 198» CUMHURİYET Dört tarafı deniz dalgalarile çevrilmiş tiğine ve onlara riayet olunacağına yemin olan Ingiltere bir zamanlar dahilî ve ha etti. Bu hâdiseden îngiliz hukukçulan üç Paris 1 (Hususî) Sovyetlerin Ha ricî sarsıntılara ençok maruz kalmış bir mühim netice çıkanyorlar: Paris 1 (A.A.) Kral Corcun ce lektif emniyeti takviyeye azmetmiş ol riciye Komiseri Litvinof bugün Hariciye memleketti. Birkaç kere haricin istilâsına uğra naze merasimi dolayısile devlet adam masıdır.» Nezaretinde mühim görüşmelerde bfflun1 Îngiliz Kralı hakimiyetinin kaymıştır: Sıra ile Romalıların, Danimarka nağını ilâhî hukukta anyamaz. O salâ Londra 1 (A.A.) Havas ajan muştur. Litvinof evvelâ Hariciye Nezarelannın Londrada bulunmalanndan bilistifade yapmış olduklan diplomatik görüs sının diplomatik muhabirinin haber ver ti umum kâtıbile görüştükten sonra, Hari Iıların, Anglo Saksonların, Normanlann hiyetlerini doğrudan doğruya milletten basın bürosu, ciye Nazırı Flandenle uzun müddet ko istilâlanna ve azçok uzun süren hakimi almıştır. meler, Paris gazetelerini meşgul etmekte diğine göre, Avusturya yetlerine maruz kalmıştır. Başbakan muavini Prens Starhembergin nuşmuştur. berdevamdır. 2 Kraliyet makamile millet arasınguya Belçikaya gidip orada Arşidük OtDahilde ise onun kadar uzun ve kanlı da bir mukavele yapılmıstır. Mukavelenin Petit Parisien, diyor ki: Iyi haber alan kaynaklara göre bu göto ile görüstüğü hakkındaki havadisleri rüşmelerde Fransız Sovyet paktının tas mücadeleler yapmış bir memleket azdır. esaslanna riayet edilmediği takdirde muHabsburglara gelince, Pren? Starhemyalanlanmaktadır. berg, öyle zannolunuyor ki, Londrada ödiki meselesi mevzuu bahsolmuştur. Ayni Bu mücadeleler bazan kiliseye karşı, ba kavele gücünü kaybeder ve milletle kraPrens Starhemberg Londradan ancak haberlere göre Londrada başlıyan ve bu zan arazi sahibi aristokratlara karşı, ba liyet arasında hiçbir alâka ve münase hümüzdeki sene ile müteakıb seneler için pazar günü Parise hareket edecektir ve gün Pariste devam edilen müzakereler zan kraliyet makamına yapılmış ve uzun bet kalmaz. Millet derhal isyan hakkını bu bapta teminat vermiştir. bilâhare Brüksele gidip gitmiyeceğine de den sonra Fransız hükumeti Sovyetlerle seenler sürmüştür. tahakkuk ettirebilir. Diğer taraftan ayni gazete şöyle dihenüz karar verilmemiştir. Ingiltere siyasî inkılâbını on yedinci asakdettiği itilâfın hemen tasdikını parlâ 3 Îngiliz Kralı işlere karışmaz. Isyor: Her halde, Avusturya Başbakan mu mentodan istiyecektir. Parlâmentonun ö rın ortasına doğru ikmal ediyor. Kromvel ler onun namına görülür, fakat onlan mil«Ingiltere, Sovyet Rusya ile mesai bir avini, Londra görüşmeleri neticesinde nümüzdeki salı günkü toplantısında bu ile cumhuriyet usulünü tecrübe eyliyor let, milleti temsil eden fırkalar arasında liği yoluna giriyor. îngiliz siyasetinin al Habsburg hanedanının yeniden tahta geve bilâhare getirdiği kraliyet usulünü de ekseriyeti haiz olanın liderleri görürler. mesele münakasa edilecektir. .tnış olduğu bu istikametin âmili Ingilte tırilmesine bugünkü vaziyette imkân ol bu tecrübesi üzerine kurarak artık bu sa Ingilızlerin haiz olduklan hürriyetlerenin gitgide Alman tehlikesini daha zi madığı ve en iyisi, Avusturya siyasası Litvinofla Flânden Sovyet hariciye sihadaki dahilî mücadeleye son verilmiş ri ve hukuku elde edebilmek için çok yade anlamış ve bu tehlikeye karşı koy nm Küçük Antanta teveccüh etmesi lâ yasetinin dayandığı Avrupanın kollektif gibi bakıyor. çalısmış, çok kan ve can feda etmiş olmak için Sovyet Rusyanın yardımile kol zım geldıği kanaatini edinmiştir. emniyeti meselesi hakkında da noktai naIşte bütün bu dahilî değişiklikler ve duklarmı elbette ki herkes ve ezcümle zar teatisinde bulunmuşlardır. mücadeleler esnasındadır ki sülâleler de îngiliz sülâlesi de biliyor. Gene malumLitvinofla yeni îngiliz Kralı arasında sık sık değişiyor ve bugünkü sülâle sı dur ki Ingilizler bu sahada çok ciddî ve Londrada yapılan görüşmenin çok mühim ra itibarile yedinci olarak 1714 senesin hassastırlar ve kraliyet makamına karşı olduğu ve Paris konuşmalarının Londradenberi Ingilterede hükümdarlık etmekte bu kadar hürmetkâr olan ayni Ingilizler daki müzakereleri tamamlıyacak mahi dir. bu yolda birkaç kralın ve hatta bir kraliyette bulunduklan temin edilmektedir. cenin başlarını kesmekten de çekinmediHükümdarlık diyoruz, çünkü muayyen Hariciye Nezareti mahafilinde Litvibir makam ve vaziyeti ifade edebilmek Ier. nofla Flânden arasındaki konuşmalarda Birinci Corca yemin ettirilen maddeler Sovyetlere ikrazatta bulunmak meselesi için lisanda başka bir tabir yoktur. Hakikatte hükümdarlık mefhumile În arasında ezcümle şunlar vardı: nin mevzuu bahsedilmediği teyid edil giliz kralhk makamı arasında bir alâka Paris 1 (A.A.) Almanya ile Japon1 Kraliyet makamı katolik dininin Ankara 1 (Telefonla) Yumurta mektedir. kalmamıştır. JTI arasında, tedafüî bir ittifak hüküm larımızm hakikî vasıflarını tesbit etmek revacına müsaade etmiyecektir. Yanına leri de ihtiva eden bir dostluk andlaş için, Türkofis, Trakya ve AfyonkarahiYunaniler cumhuriyetten kraliyete git Katolik müşavir almıyacaktır. Protestan ması akdedildiğine dair Fransız gaze mek isterken «kralhk cumhuriyet» diye kilisesinin bası olmak sıfatile kilisenin yarsar mallarından birer yumurtayı, îstan telerinde görülen havadisi takzib eden bir tabir uydurmuşlardı. Bu tabir ancak dımcısı olacaktır. buldaki Tahlilâtı Ticariye lâboratuanna Japon büyük elciliği bu yakınlarda ne îngiliz usulü için uygun olabilir ve ancak göndermişti. Tahlil neticesi alınmış, 2 Bütün mevcud kanunlara ve â siyasal, ne de siiel hiçbir andlaşmanın lngilterede tam manasını ifade edebilir. detlere, hürriyetlere riayet edecektir. müzakere edilmemiş olduğunu beyan Türk yumurtalarının yüksek vasıflan açıkça meydana çıkmıştır. Yumurtalan etmistir. Başka bir memlekette bu idealin tahak3 Parlımanın müsaadesi olmaksızın Ankara 1 (Telefonla) Istatistik kuk edebileceğini ben tasavvur etmiyo vergi toplatmıyacaktır. Tokyo 1 (A.A.) Japonya Dış Ba mmn sarılarında fosfor miktarı yüzde kanlığı, guya bir Alman Japon itti 1,51 nisbetindedir. Beyazlarında yüzde umum müdürlüğü tarafından hazırlanan rum. Ne kraliyet makamı hukuk ve vazi4 Londrada ve civarında müsellâh fakı akdedüdiğine dair olan yabancı ha 86,87 su, yüzde 12 azotlu maddeler, istatistiklere nazaran memleketimizin ikin feleri hududu içinde kalmağı ve ne de asker tutmıyacaktır. Ve saire.. berleri kat'î surette tekzib etmektedir. binde 12 yağ, binde 39 kiil, sarısında citeşrin 1935 ayı zarfındaki ithalâtı 7 halk taşkınlıktan çekinmeği bir itiyad Ne garibdir ki bu yeni sülâlenin gelmeyüzde 51,13 su, yüzde 19,33 azotlu milyon 113 bin 611 lira, ihracatı ise 17 haline koyabilir. Bu, Ingilizlere mahsus si bazı Ingilizlerce esaslı addolunan â maddeler, yüzde 27,80 yağ, yüzde 14,9 milyon 78 bin 697 liradır. Geçen sene bir fazilettir. Taklidle elde edilemez. detlerin kurulmasına sebeb oldu. O cümnisbetinde de kül vardır. Diinya yumur ayni ayda ithalâtımız hemen hemen ayni Zavahire bakılırsa Îngiliz kralının azamet leden meselâ Kral vekiller meclisine ritacıhğında en ileri gitmiş bir memleket di, ihracatımız ise bu senekinden bir mil ve haşmeti ortaçağ tacidarlarının azamet Ankara 1 (Telefonla) cD> grunu yaset edemiyor! Hanover sülâlesinden on lira kadar noksandı. ve hasmetlerinden daha üstündür. Onun hun Ankara sergisi bugün saat 15 te olan Amerika yumurtalarının terkibleri1935 yılınm ilk 11 ayı içinde, en faz her çıkışı bir hadisedir. Saraydaki mer'i evvel vekiller meclisine daima kral riyaset Sergievi salonunda Necib Kısaçeviğin nin bile Türk yumurtaları kadar zengin 28 kânunusani tarihile Moskovadan a ithalât mayısta yapılmıstır. Bu aydaki olan merasim, taşınılan üniformalar, gö ederdi ve tabiatile meselelerin hal ve faslı Ost Epres Ajansına şu telgraf çekil «Beklediğimiz san'atlar» mevzulu kon olmadığı, bu suretle anlaşılmıştır. ithalâtımız 10 milyon 291 bin, ihracatı zetilen kaideler, saltanat usulünün en ge üzerine tesirden hâli kalmazdı. Birinci miştir: feransile açıldı. Nurullah ta D grupu Yumurtacılığın memleketin iktısadî ressamlannın san'at telâkkileri hakkınmız ise 5 milyon 726 bin liradır. lhra niş zamanlarını andınr. Verilen nişanlar Corc ingilizce bilmezdi, onun için vekil<Moskovada çok tehlikeli bir harb varhğında mühım bir yeri vardır; ancak da izahat verdi. Açılışta 400 kadar daatımız ise, ikinciteşrinde azamî haddini ve unvanlar ise tngiliz sosyetesindeki kıy ler meclisine iştirak edemedi ve hal böy tahrikcisi sayılan Japon kumandanı Gevetli bulundu. Sergi gezilerek mera henüz bu sahada esaslı ve sistematik bir mlmuştur. metlerini hâlâ da muhafaza etmektedir. lece senelerce devam etmiş olduğundan neral Doiharanın rütbesinin terfi edil şekilde çalışmağ aşiddetle ihtiyac oldusime nihayet verildi. îngiliz parlımanterleri bunu bir a'nane mesi ve Kalganm Japon ve Mançu kuvBu vaziyete nazaran, ithalât ve ihraHalka gelince, hükümdara karşı haki gibi telâkki ederek artık hükümdarın ve vetleri tarafından işgal olunması ve '. ğu da muhakkaktır. Bir taraftan istihsacatımızın azamî hadlerine çıktıklan ay katen hürmetkârdır, tazim ve tekrimde lâtın iç ve dış piyasalara uygun bir sukiller meclisine riyaset etmek salâhiyeti (Jzakşarkta gerginliğin artması Sovyet , lar zarfmda dış ticaretimiz, kıymet iti asla kusur göstermez. Uzaktan kralın, rette tanzimi, diğer taraftan tavuk nesliolmadığı neticesini almışlardır ki bugün ler merkezinde Uzaksarktaki vazivetin barile, 1935 te, 1934 e nisbetle bir mik kralicenin veya veliahdin geldiğini gören nin ıslahı lâzım gelmektedir. Ingilterede çok dikkatle riayet olunan bir inkişafına karşı beslenen endişeleri bir Londra 1 (A.A.) Deniz konferansı, Yumurta piyasasındaki durgunluk ar azalmıştır. Fakat dış ticaretimizde bir Îngiliz mutlak durur, şapkasını çıka kaidedir. kat daha kuvvetlendirdi. »örülen bu azalış, ithalâtımızın da mühim dün, programlann karşıhklı tebliği keyKızılordunun gazetesi olan Krasnaya rır, hürmetle selâmlar. Yumurta istihsal mıntakalarından alı miktarda daralmasındandır. 1934 ve fiyetine dair olan projeyi kabulden sonDevlet reisinin ve prenslerin Avam Zvezda, uzun bir makalesinde bu en • Fakat bütün bunlar kraliyet makamına ra bilâmüddet taplantıİarını tehir et nan malumat umumî bir durgunluk oldu 1935 yıllannm ticaret muvazeneleri muKamarasına gelip müzakereleri dinlemek dişelere makes olmaktadır. hakikati unutturmuyor. O biliyor ki, hamiştir. Kızılordu gazetesi divor ki: ğunu göstermektedir. Maamafih, son ayese edilince, 1935 in bir evvelki se imkânından mahrum olmaları da böyle «Japon Baskumandanhğının son ha Konferans, bu projeyi inceliyecek o günlerde Istanbuldaki buzhane malları neden daha ziyade lehimize olduğu gö kikî kuvvet millettedir, milleti temsil eden bir tesadüfün neticesidir. Evvelce hükümparlımandadır ve binaenaleyh hürmete rekâtı dış Moğolistanın yan tarafıni lan tâli komite kat'î bir neticeye var fiatlan 18 liradan 22 liraya kadar yük rülmektedir. 11 aylık ihracat fazlamız, dar, prensler, büyük Lordlar Kamarasındıktan sonra toplanacaktır. selmiştir. Ispanya ile anlaşmanm imza 1935 te 1934 tekini 825 bin lira geçerek karşı hürmet, mahviyete karşı mahviyet da sami sıfatile bulunarak müzakeratın zapt ve isgal gayesini gütmektedir. Japon Başkumandanlığı, dıs Moğolisgöstermeği kendisi için lüzumlu ve fay cereyanı üzerine tesir yapabiliyorlardı. lanması, bu yükselişi temin etmistir. Is 3 milyon 229 bin liraya çıkmıştır. Deniz inşaat programı tanın cenubuna müntehi yolları kendi dalı bir borc sanır. Fakat işte Hanover ailesinin gelişinden kontrolu altına almak istiyor. Japonlar Londra 1 (A.A.) Deniz inşaat pro tanbul soğuk hava depolarında ancak ihracatımız, senenin son aylannda diMüteveffa Kral geçen sene parlımanı sonra bu âdet evvelâ kendi kendine ve sevkulceyş düşüncelerinden avrı ola gramlannın teatisi hakkındaki anlaş bin beş yüz, iki bin sandık kadar konser ğer aylara nisbetle daima artmaktadır. ma hulâsa olarak aşağıdaki hükümleri ve mal kalmıştır. Bu stok ta dahili sarfi Bu suretle sene ortalannda pasif bir va açarken bermutad etrafında yüksek ta sonra bir an'ane olmak üzere kalktı. rak dahilî Moğolistanda iktısadî emel derpiş etmektedir: yata hasredilecektir. iyet gösteren dış ticaretimiz sene sonla bakaya mensub ve mücevherlerle süslü Ötedenberi Îngiliz kralları hakkında ler besliyorlar. 1 Anlaşmayı imza eden her devlet Fakat dahilî Moğolistandaki Japon; Samsun mıntakasının yumurta piyasa rında düzelmekte ve ticaret müvazene birçok kadınlar da vardı. Avam Kamara şöyle bir söz vardır: «Îngiliz Kralı idare inşaat projelerini her senenin ilk dört sında da bir değişiklik yoktur. Çarşam harekâtmın asıl gayesi askeridir. miz aktif bir soldle lehimize kapanmak sı azasmdan sosyalist bir meb'us, kadın etmez, hükümdarlık yapar!» Çok doğayı içinde bildirecek ve bundan başka lara hitaben: «Issizler dışanda açlıktan rudur. Bunlar parlıman ve idare islerine seyden evvel Japon kuvvetleri dış Mo badan Samsuna taze mal sevkedilmek tadır. hiçbir inşaat vapamıyacaktır. ıstırab çekerken bu mücevherleri taşımak devlet reisi sıfatile kararlan imza ederken ğolistanı cenubdan da sarmak emelin îngiltere sanayi panayırı 2 Tebliğden itibaren dört aydan ev tedir. Samsun fiatlan 1440 taneli san dedir. Çahar eyaletinin ve Moğolista tan utanmıyor musunuz? Sizde haya yok iştirak ederler. Onun haricinde herhangi nm Japonların kontrolu altına girmesi Vel hiçbir gemiyi tezgâha koyamıya dıklar için 25 26 lira arasındadır. Son Ankara 1 (Telefonla) îngiliz bü mudur?» diye bağırmıştır. Kral ve maiyehafta içinde ihracat yapılmamıştır. cumhurreisinden daha az kanşan ve lâüzerine bir harb zamanında Japonlar, caktır. yük elciliği ticaret sekreterliğinden bildı ti yürüyormuş, fakat Kral sesi işitince Ege piyasasında ise, fiatlar gevşekkin çok azametli ve debdebeli bir saray Sovyetler Birliğini tehlikeli bir surette 3 Her gemi hakkmda şayani arzu orildiğine göre, dünyanın en büyük millî durmus ve «meb'us efendinin sözlerini tehdid edeceklerdir. tir. lyi mallann yüz tanesi 210 kuruşa hayatı süren tarihî bersüzarlardır. lan bütün malumat insaatın ikmalin panayın olan Ingiltere sanayi panayın, dinliyelim!» demiştir. Harb tehlikesi adamakıllı belirmek • den sonra değil, tezgâha konmadan ev kadar satılmaktadır. Sıra mallar 160 kuAHMED AĞAOĞLU 15 şubatta biri Londrada, diğeri Birmingtedir. Fakat bu harbin bütün mes'uli • Işte iki taraf arasındaki muvazeneyi velki dört ay zarfmda verilecektir. ruştur. Fiatlann düşmesine sebeb, dahilhamda olmak üzere, iki şube halinde a muhafaza eden unsur bu itidaldir. yeti emperyalist Japonyaya aid ola • 4 Hükumetler, inşaata baslandık den fazlaca mal gelmesidir. * caktır.» çılacak ve 28 şubatta kapanacaktır. tan sonra veyahud inşaat tamamlandıkZaten bugünkü Îngiliz sülâlesinin kutan sonra gemide yapacakları tadilâtıIrak gümrük tarifesinde rucusu olan Birinci George, Almanyanın da bildireceklerdir. Dünyanın en genc iki Nazırı değişiklik Hanover eyaletınin prensliğinden îngiliz 5 Yabancı memleketlerden satın adün Londrada görüştüler Ankara 1 (Telefonla) Irak hü Kraliyetine davet edildiği zaman kendiAnkara 1 (A.A.) tkincikânun ayı hnacak tam veya na tamam gemiler Cidde Yemen îmamı Yahya ağır hassine millî meclis tarafından birçok mad Londra 1 (Hususî) Dünyanın en] içinde Yüksek Tarım Enstitüsü genel kumeti gümrük tarifesinde bazı değişik hakkında da malumat verilecektir. likler yapmıştır. Türkofis bu değişikli deleri ihtiva eden bir liste takdim edildi. tadır. îmamın kalbi çok zayıflarmş ve Kitab sarayında, Ankara kütübhane m» genc iki Hariciye Nazın bugün LondraReuter ajansı, bu kararlar bütün devMeclis huzurunda ve Kentrbury piskopo yavaş yavaş lcuvvetten düşmeğe başla letler tarafından kabul edildiği takdir murlarını yetiştirmek üzere. bir kütüb ğin memleketimizi alâkadar eden kısımda görüşmüşlerdir. Bunlardan biri 3( hanecilik kursu açılmıştır. Kursu Ens lanni gösterir bir cetvel hazırlamış, alâka su bulunduğu halde Kral kendi ve bütün mıştır. tmam öldüğü takdirde Yemende de, silâhlanma yarışı üzerinde bu kavarisleri namına bu maddeleri kabul et karışıklık çıkmasından endişe edilmek yaşında olan Îngiliz Hariciye Nazın Ej * dar müessir olan itimadsızlığm dağıl titü rektörü profesör Dr. Falke bir söy darlara bildirmiştir. den, diğeri de 37 yaşında olan Efga tedir. masına doğru pek mühim bir adım at'l levile acmış ve bundan sonra kütübhane mütehassısı Dr. Stummvoll ilk der Hariciye Nazın Serdar Feyz Muhamtnıs olacagını kaydetmektedir. sini vermiştir. med Handır. Uzun süren bu görüşmele Kondilisin cenaze merasimi Kurslara 6 bayan ve 20 bay devam rinde iki genc Nazır Efganistanla IngilAtina 1 (Hususî) Kalb sektesinden etmektedir. 3 ay sürecek olan bu kurs tere ve Sovyet Rusya arasındaki dosta^ füc'eten ölen Kondilisin cenazesi pa larda kütübhanecilik ilminin bütün inzar günü generaller aid merasimle ve ne münasebatı tetkik etmişlerdir. Efga celikleri gösterilecek ve modern bir kühükumet tarafından kaldırılacaktır. Hariciye Nazın perşembe günü Edenlf tübhanenin tasnifi için gereken bütün Dündenberi cesedin üzerine birçok esaslar öğretilecektir. tekrar görüşerek Berlin ve Moskova yc çelenkler konmuştur. Memlekette ilmî bütün esaslara ria lile memleketine dönecektir. Bütün gazeteler mensub olduklar yet edilerek tasnif edilen yüksek Ta partilerin düşüncesine göre müteveffa nm Enstitüsü Kitab sarayı bize modern Bir tavzih Kondilisten bahsetmektedirler. Baz bir kütübhanenin ne demek olduğunu Gazetemizin 30/1/936 tarihli nüsha gazeteler, Kondilisin ölmeden yarım anlatacak biricik örnektir. nın üçüncü sahifesinde Tokatta yaka Böyle modern bir kütübhane içinde saat kadar evvel General Plastırastan lananlar arasında Ankarada Lozanpa yetişecek olan kütübhane memurları, bahsederken veremli isyancının Kan lasta Bekir Sami oğlu Şevketin de bu lunduğu yazılıydı. Kendisinden aldıg da hasta bulunması dolayısile bir daha ileride kendi kütübhanelerini tasnif e mız bir telgrafta bu hâdise ile alâkadâî derken böylece en iyi bir sistem tatbik kıyam hazırUyamıyacağıru söylediğin olmadığı bildirilmektedir. etmi§ olacaklardır. yazıyorlar, Alman tehlikesi İngiltereyi Rusya ile birlik olmağa manın tasdikmı Parlâsevkediyormuş. Prens Starhemberg Habisburg mentodan istiyecek ların tahta gelmesi imkânsızlığını anlamış SON MABERLED.,. f H A D i S E L E R K A R Ş I S I N D A 1 NALINA İHEM MIHINA ngılız sulalesı Uluslar Kurumu opereti! Londra toplantısından Fransız Sovyet paktı imzalanıyor Niçin Ingiltere Kralları «Idare etmezler» de çıkan şayia ve ihtimaller Fransız hükumeti anlaşsadece «Hükümdarlık yaparlar?» veTELSiZLE Yazan: Ahmed Ağaoğlu Alman Japon Türk yumurtasının ittifakı asılsızmıs yüksek evsafı Kimyevî tahlil çok iyi netice verdi Japonya, bu haberi kat'iyyen tekzib ediyor Dıs ticaretimiz Sene sonuna doğru mütemadiyen artmıştır ir Viyana opereti: Çardaj Fürstın. Fakat musikisini yapan Macar. Çardaşm mevzuu, yanılmıyorsam Macaristanm merkezi Buda Peştede de cereyan eder. Onun için müziğinde de Macar havalan ve nağmeleri boldur. » Bu Viyana opereti Türkiyenin lstanbul şehrinde, Beyoğlundaki Fransız rj yatrosunda oynanıyor. Oynıyan artistlerin ikisi Yunanlı, otc kiler Türktür. Sahnede şarkıların yarısı türkçe, yan» rumca söyleniyor. Muhaverelerin de yansı türkçe, yansı rumcadır. Yalnız Yunanlı artistler ara sıra, birkaç kelime türkçe söylüyorlar. Türk artistler de, bir cemile olmak üzere, kulak dolgunluğile hepimizin bildi ğimiz birkaç kelime rumca ile mukabelede kusur etmiyorlar. Müziği idare eden şef, îstanbula yer leşmiş Italyan musikişina«lanndan Maystro Kapoçellidir. Orkestrada Türk Rum, Ermeni ve Yahudi san'atkârlar çalıyor. Balede oynıyan genc kızlarla delikan • lılar da böyle. Seyircilerin içinde de elbette ecnebi • ler de vardır. Fakat, milliyetlerini tayin etmemize imkân yok. Yalnız Türk se yirciler, türkçe muhavereleri ve şarkılan, Rum ve Yunanlı seyirciler de, rumca konuşan artistleri alkışlıyorlar. Şimdi hulâsa edelim: Türkiyede, Fransız tiyatrosunda, bir Macar beste kânn yaptığı Macaristana aid bir Viyana opereti, bir Italyan orkestrası şefinin idaresinde, Türk ve Yunanlı artistler tarafından oynanıyor, Türk ,Rum, Er meni, Musevi mızıkacılar çalıyor. Bu operete Uluslar Kurumu opereti demek daha doğru olmaz mı? «D» grupunun Ankara sergisi dün açıldı Dış Moğolistanda Japon tehlikesi Kızılordu gazetesi vaziyeti nazik görüyor Deniz konferansı dün dağıldı Ankarada bir kütüphanecilik kursu açıldı Imam Yahya ağır hasta I b> D 0 Ik D İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog