Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 2 Şubat 1930 NEOKAL TİFOBÎL Dr. Ihsan Sami Tifo ve paratifo hastalıklanna tutulmamak için ağızdan alınan tifo haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. iHerkes alabilir. Kutusu 55 Kr. ı K A ŞE Grip Nevralji Baş ve Diş ağrıları Artritizm Romatizma İNA Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrası Şefliğînden: Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere piyano, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obuva, klarnet, fago, korno, trompet, trombon, tuba alto, saksafon, tenor saksafon, akoediyon, caz baterisi sazları çalanların 7/3/936 cumartesi günü saat 10 dan 17 y* kadar İstanbul Galatasaray Lisesinde smavlan yapılacağından bu sazları çok iyi bir surette çalabilen artistlerin kendi enstürümanlarüe birlikte Sınav Komisyonuna birer dilekçe ile başvurmaları. «142» (361) Bu adamı canmdan bezdiren şey GRİPİN i tecrube edinciye kadar çekmege mahkum olduğu ağrı ve sızılardır. Miniwatt Lâmbası Dünyanın kulağıdır Belsoğukluğu PROTE JİNDİR ve FREfKâlYE yakalanmamak için en iyi ilâç ancak CARPINTIYA, SİNİRE, NEVROL KOMOJEN KANZUK SAÇ EKSIRI Saçlan dökülenlere GRİPİN GRİPİN RADYONUZU ile PHIUP5"MINIWA Sahş salonlarımızı ziyaret ediniz İstanbul: Philips salonu, Galata Cad. Jeneral Han. Orozdibak. bîrebirdir. Teessürle birdenbire bayılanlara 20 datnlası hayat verir. tvlerinizde mutlaka buJundurunuz En şiddetli baş ve diş ağrılannı keser Yenileştiriniz. 17 £ Sıhhatini Düşünenlere Erzakınızı, yağlarınızı ve içkilerinizi Tophanede Denizyolları Kooperatifinden alınız. Çünkü hepsi nefis, taze ve hilesizdir. Topluca alınacak eşya kamyonetimizle evlere kadar gönderi lir. Tel: 44893. (449) Romatizma, sinir, adele, bel ağnlarına karşı bilhassa müessirdir. Ankara: Philips şubesi, Bankalar caddesi. Izmir: Pennetti ve Pariente, ikinci Kordon No. 11. ve diğer Anadoludaki 30 kadar resmî acentalarımız. Üniversite Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Saçlann kökîerini kuvvetlendirir ve besler Tabiî renklerini bozmaz, lâtif bir rayihaaı vardır. Kınklığı, nezleyi, soğuk algınhklanndan mutevellit bütün ağrı, sızı ve sancıları geçirir. GRİPİN DOKTOR Türk PHİLİPS LiMiTED Şirketi İstanbul Galata Frenkyan Han. Telgraf: Philips İstanbul I Çay Belediye Reisliğinden: ING1LİZ KANZUK Eczanesi Beyoğlu istanbul 1 Bedeli keşfi 1379.75 lira olan Tıb Fakültesi Haseki hasta nesi doğum seririyatında yapılacak tadilât ve tamirat isi Üniversite Rektörlük binasında toplanan Komisyonda 13/2/936 persembe gii • nü saat 15 te ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu ise aid proje, keşif ve mukavele evrakı hergün Rektör liikte görülebilir. 3 Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanuna uygun vesika ile 103 lira 48 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu ve en az 500 liralık buna benzer iş yaptığına dair tstanbul Bayındırlık Direktör 'iiğünden ehliyet vesikası getirmesi lâzımdır. (497) EKREM ŞERİF JAvrupadan dönmüş ve 2 den sonra hastalarını Cağaloğlu Orhanbey apartmanında kabule başlamıştır Çay Urayına aid 119 beygir kuvvetinde Hidro elektrik tesisatmı ve santralını çalıştırmak üzere bir makinist aranmaktadır. Talib o lanların 10/2/936 pazartesi gününden evvel evrakı müsbitelerile birlikte mezkur Belediye Encümenine müracaatleri. (464) I İstanbul Belediyesi ilânları \ Süzme sözler bitmek üzeredir. Her cildi 30 kuruştur; Taşradan istiyenler Ahmed Halid, Yeni Kitabcı, Şark Kitab evlerine müracaat etsinler. (Semavî ihtiras) romanı da tükeniyor. iki cild Raif Necdet Kestelli Bu Şömineye Yaz Güneşinin Tatlı Sıcaklığını Veren Beher metre murabbaına 6 lira değer biçilen Çırçır yangın yerinde 59 uncu adada 5 metro 50 santimetre yüzlü 65 metre 34 santimetre murabbaı sahasmdaki arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırma ya girmek istiyenler 29 lira 41 kuruşluk muvakkat teminat mak buz veya mektubile beraber 3/2/936 pazartesi günü saat 15 te Da imî Encümende bulunmalıdır. «B.» (302) TÛRK ANTRASİTİ'dİr 5 KATLIAPARTMAN Cihangirde Firuzağa mahallesinde Havyar sokağmda 6 ve 8 numaralı Havagazi, Elektrik ve su tesisatile 6 dairelidir. Talib olanların kapıcıya müracaatları. ACELE SATILIK •• Fazla Makiyaj Cild için zararlıdır. Yapılması lâzımgelen Fen, senelerle sık sık yaptıran mak yajdan yüzde yaşm ilerlediği izleri belirir. Bu ise bir genç kız teninin güzelliği için tehlikelidir. Fakat bu gibi hallerde cild, Biocel tabir edilen gençleştirici ve ihya edici unsurlarla beslendiği takdirde der hal tazeliği güzelliği ve yumuşak hğı iktisab eder. Bu kıymetli cev her, Viyana üniversitesi profesörü doktor K. Stejskal tarafından hu susî bir usul dairesinde genc hay vanlardan istihsale muvaffak olmuştur, Bu cevher, pembe rengindeki Toka lon kremi terkibinde mevcuttur. Ak şamları yatmazdan evvel kullanıldıkta siz uyurken cildin zayıflanuş ve sol Bir mütehassıs diyor k i : SATILIK UCUZ EV Üsküdar Ortasokak çeşme karşı sında 26/28 numaralı denize na zır, tramvay ve vapur iskelesine yakın maabahçe bir evin ikinci arttırması 4 şubat 936 salı günü öğleden sonra Üsküdar sulh mahkemesinde yapılacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. |~Dr. Mehmed Osman Saka Göğüs ve dahilî hastalıklar mütehassısı Cenevre Üniversitesinden mezım, Cenevre Tıb Fakültesi ve halk sanatoryomu sabtk asistant En En kuvvetli, En idareli Temiz Kömür Belediye karşısında Sinanağa daireleri. öğleden sonra dörtten itibaren hastalarını kabul eder. Telefon: 23565 .nuş adalelerini sıklaş • tırır ve beşereyi besler ve gençleştirir. Sabah leyin beyaz rengindeki (yağsız) Tokalon kremi tatbik ediniz. Çünkü beyazlatıcı ve mukavvidir. İşte bu suretle makyaj ve solmuş bir ten yeni ve cazib bir güzellik tabakasile kuşanır. M e c c a n e n : istanbul 622 posta kutusu adresine TC/2 rumuzile 12 ku TÜRK ANTRASİTİ'dİr En Sürekli, En Parlak En Çabuk Yanan Kömür Her Sobada Ve Maltızda Yanan, Fire Vermiyen, En Hafif Ve En Ucuz Kömür TÜRK ANTRASİTİ'dİr TÜRK ANTRASİTİ'dİr Ü Her renkden yediveren Avrupa güllerinin en güzelleri yalnız bizde vardır. 400 nevidir., Meraklısına iyi bir fırsatür. Cumartesi Pazartesi, Salı günleri Galata Fermenciler Kenber han 8 No. ya müracaat BULAŞIK HASTALIKLARDAN KURTULMAK İSTEYEN HER ECZANEDE SATILIR 400 NEVi GÜL ruşluk bir posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tüp gündüz TO KALON kremi, bir tüp gece Tokalon kremi ve (arzu edilen renkte) bir kutu Tokalon pudrası havi lüks bir kutu meccanen hediye edilecektir. A S P İ S KULLANIR Sahib ve Başmuharriri Yunus Nadi ümumi neşriyatı idare eden Yazı Işleri Müdürü: Hikmet Münit Matbaacuık ve Keşriyat Türk Anontm Ştrketi İstanbul KREM PERTEV ise yerli kremler içinde adı herkesin kafasında yer etmiş olanıdır Türkiyede satılan bütün kremler ve bütün pudralar yerli malıdır Sahş yerleri: Yenicami. IŞ HAN Madenkömürü Işleri T. A. Ş. Galata, Iş Bankası Şubesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog