Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifemizde: Siyasî icmal. 3 üncü sahifemizde: Hâdiseler karşısında Ahmed Ağaoğlu. 5 inci sahifemizde: Hakikî bir roman. 6 ncı sahifemizde: Spor haberlerL 7 nci sahifemizde: Vehib Paşanın karargâhında. .01f, S8]fl! 4210 umhuri İSTANBÜL • CAĞALOĞLÜ Telgraîvemektubadresl:Cumhuriyet, tstaobul . Posta kutusu: Istanbul, No 246 Hayat Ansiklopedisi 96 n o h I 100C r3Z3F L gUDSI lUuD ncı cUzü çıktı Telefon: Başmunarrlı ve evl: 22368 Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketl 24299 24290 Iskenderiye Sef erleri bir an Evvel başlamalıdır apurculuk Şirkeünin vapurlannm, Devlet Desiz Yollan Işletmesi îdaresine teslimine başlandı. Bu suretle îdarenin rapurlan aratacağı, bütün seferlcr, bir elden idare edileceği için, mevcud vapurlar ihtiyaca kifayet cdecektir, sanıyoruz. Bu Taziyette, ilk yapılacak iş, vapur yoklugu iddiasile ilga edilen Istanbul Izmir Pire îskenderiye seferlerine hemen tekrar başlamak olmahdır. Çünkü, bu sefeılerin kaldırılması, memleket için, birkaç cepheden zararlı olmuştur ve olmaktadır. 1 Pire ve Iskenderiye limanlarile îzmir ve îstanbul arasında işliyen Türk vapurlan, memleket için, çok iyi bir propaganda teşkil ediyordu. Türk bayrağının temiz, güzel ve munUzam vapurlarla şarkî Akdenizde görünmesi, Türkiyenin çok lehine oluyordu. Birçok devletler, para kazanmak için değil, sırf bayrak göstermek, propaganda yapmak için, prestij için, ecnebi limanlanna vapur işletirler; bu yüzden vapur kumpanyalanna primler vererek maddî zarara bile katlanırlar. Fransızların Normandi isimli büyük vapurlarile yaptıklan muazzam propa gandayı bir tarafa bırakalım, misali komşulanmızdan, Balkan devletlerinden alalım. Romanya vapurlan, otuz beş senedenberi Köstence îstanbul Pire Iskenderiye seferleri yapmakta ve daima zarar etmektedirler. Buna rağmen, Romanya Seyrisefain kumpanyası ve ona tahsisat veren Romanya hükumeti, hiçbir zaman bu seferleri ilga etmeği akıllanndan bıle geçirmiyorlar. Çünkü bu Karadeniz devletini şarkî Akdenizde tanıtan o beyaz boyalı güzel vapurlardır. Ayni limanlarda Türkiyeyi tanıtan, tabir caizse iftihara değer bir şekilde temsil eden Egeleı, /zmt'rler idi. Akdenizdeki karşılıklı Kanlı çarpışmalardan sonra bir siyah yardımı da görüşecekler gömlekli fırkası imha edildi Bu müzakerelere Romanya ve Bulgar Kralı, Habeşler 34 sahra topu» 18 tank, 175 mitralyöz, 2653 tüfenk iğtinam ettiler. İtalyanların telefatı 3.000, yaralıları 4.000 kadardır Adisababa 1 (A.A.) Alman ajansından: 30 ikincikânun tarihıle Habeş büyük erkânıharbiyesi tebliğ ediyor: 21 ikincikânunda şimal cephesinde başlamış olan muharebe dün bitmiştir. Bu harb bidayette Italyan müstahkem mevzilerine karşı tarafımızdan yapılan bir taarruzla başlamış ve sekiz gün sonra bir îtalyan mukabil taarruzu halini almıştır. «28 birinciteşrin» ismini taşıyan siyahgömlekliler fırkası imha edilmiştir. Tembien ve Makalle civarında yapı lan bu muharebe esnasında îtalyanlar 3000 telefat vermisler, 34 sahra topu, 175 mitralyöz, 2653 tüfek ve 18 tank kaybetmişlerdir. Mecruhlann sayısı ölülere nisebtle yüzde 30 fazladır. Habeş ordusunun zayiatı takriben 1200 kişiden ibarettır. Zayiatımızın büyük bir kısmı elyevm elimize geçmiş bu lunan mitralyözlerle mücehhez üç istih kâmın zaptı esnasında vukua gelmiştir. General Diamantinin kuvvetleri imha edilmiş Dessie 1 (A.A.) Röyter muha birinden: Habeş genel karargâhı «harb başlı yalıdanberi en büyük muharebe» olarak tavsif eylediği tam bir zafer iddiasmda bulunuyor. Dün neticelenen bu muharebede, General Diamantinin cudusu 28 birinciteşrin adındaki meşhur faşist fırkası da dahil olduğu halde tamamıle imha edilmiştir. Habeşler yüzlerce esir almışlar ve mühim miktarda tüfek, mitralyöz, top ve cepane yüklü katırlar iğtinam etmişlerdir. Habeşler Makalleye çok yaklaştılar Büyük bir Habeş zaferi Pariste toplanan devlet reisleri Yugoslav Naibi, Litvinof, Türkiye Hariciye Vekili ve Avusturya Başvekili iştirak edecekler Sağda Romanya Kralı Karol, solda Fransız Cumhurreısi Lebrun, ortada Kamarad Lıtınnof ve Dr Tevfık Rustu Aras İngiltere, Paris 1 (A.A.) Dün akşam bura Gene bir habere göre Italya, Fransa, İspanya ve Türkiya gelen Litvinif, Dış Bakanı Flandınle görüşecektir. Tevfık Rüştü Aras, Bulgar yenin iştirakile bir Akdeniz paktt Kralı Boris, Yugoslavya Naibi Prens daha yapılacak Pol ve Prens Starhemberg de burada Londra 1 (A.A.) Havas ajansı Habeşlerın imha ettıklerinden bahsettıkle ri «28 birinciteşrin» adlı karagömlekli fasist beklenmektedirler. Kendilerinin Sarraut nın muhabırı bıldıriyor: fırkası, Habeşistana hareketinden ev vel Romada bir geçid resmı yaparken ve Flandinle görüşmeleri muhtemeldir. Eden ve Flânden arasındaki son gö Bu görüşmelerde, orta Avrupada ve Ak rüşmelerden sonra ingiltere, Fransa v « denizde karşılıklı yardim meselesi mev Italya arasında bir Akdeniz paktı akzuubahsedilecektir deniyor. (Arkası 7 nci sahifede) Askerî vaziyet Bu zafer doğru olsa bile Habeşlerin kat'î bir netice alamadıkları anlaşılıyor Kaç senedir, şarkî Akdenizde bin gayretle elde ettiğimiz iyi nebceyi bozmamak, Türk bayrağını Pire ve Iskenderiye limanlanna, Yunanistan ve Mısır halkına unutturmamak için bile Iskenderiye seferlerine devam edilmesi lâzımdır. Halbuki postalann faydası, yaJnız propaganda yapmaktan ve bayrak göstermekten ibaret Londra 1 (Hususi) Habeşistana değildir. gelen haberler şimal cephesinde de kanlı 2 Türk vapurlan, naklettikleri yü muharebeler cereyan etmekte olduğunu Habeş kuvvetlerinin kün tonasına vasatî 400 kuruş alıyorlar ve bildırmektedir. Makalleye çok yaklaşmış olduklan halmallanmızı muntazam k r surette taşıyorlardı. Şimdi, ecnebi vapurlannın aldıklan de sırf beyhude zayiat vermemek üzere navlunlar 750 kuruşa çıkmıştır. Üstelik şehre girmek istemedıkleri temin edilmektedir. mılntazam seferler de yoktur. Resmî Habeş kaynaklarına göre, AIzmirden Yunanistana gönderilen sıdua Makalle yolu İtalyanlar için gaygırlann beherini Türk vapurlan Pireye 95 kuruşa götürüyordu; Yunan vapurlan rikabili istimal bir hale geldiğinden İtalsığırlanmızı 275 kuruşa taşımağa nazlan yanlann kendıliklerinden Makalleyi tahmaktadırlar. Geçen sene, yalnız İzmirden liye edecekleri beklenmektedir. (Arkan 7 nci tahifede) Yunanistana 40,000 e yakın sığır ve 17,000 koyun, aynca 7000 ton yük nakledılmiş, böylece 7080 bın lıra navlun temin olunmuştur. Bu navlunlar, memlekete kaldığı gibi, Türk vapurlan Türk mallannı çok ucuz llllllllllllllllllllllllllilllllllllinMllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllirillllllllllllMIIIIIIIIIIIIMIinrMllllllirilllllllllMlllinilllMIIIIIIIIIICIIIlllllllllllllirill tarifelerle taşıdıklan için, mallanmız Yunan ve Mısır piyasalannda başka ecnebi mallarile rekabet •etmek imkânını bulmuşlardı. Fakat mallanmızı yüksek navlunlarla ecnebi vaparlan taşıdıkları takdirde, bu rekabetin imkânı kalmamaktadır. Sığır ve koyunlaruruz, Yunan va Roma 1 (A.A.) bul etmek bunlann tesiParis 1 <A.A.)purlarile nakledıldıkleri zaman, verilen Havas muhabirinden: rini azaltmaktan baş Dün, saat on beşte, yüksek navlunlar yüzünden, YugoslavyaPopolo ditalya gazeka bir işe yaramaz.» heyecanlı bir meclis dan ithal edilen hayvanatla rekabet ede tesi, M. Musolinin ilhahuzurunda muza Zecri tedbirlere memektedirler. mile yazıldığı besbelü okerelere Ankara 1 (Telefonla) Araların yeniden ihanet eden tngiIneboludan Yunanistejıa ve Mısıra lan bir makalede, Avbaşlandığı da saylavlar, Parti ve Halkevi reisleri, sırada , liz firmalart Başbakan gönderilen elmalar, doğru ve seri vasıta rupadaki bütün talebeve profesörler ve muharrirler bulunan kafiSarraut Londra 1 (A.A.) istizah olmadığı ve aktarma yüziınden vakit kay hitabla diyor ki: sahiblerine leler önümüzdeki haftadan itibaren yurDeyli Herald gazete cevab olarak demiş«Ambargo adeta bir bedildiği için, çürümektedir. Bu yüzden dun her yanına dağılarak istiklâl ve inkısi, sayılan gittikçe ar tir ki: abluka halini aldı ve elma ihracı durmuş gibidır. lâb mevzulu konferanslar vereceklerdir. tan îtalyan vapurlan kiGörülüyor ki seferlerin ilgası, en ziya abluka ise harbi intac « Hayatımda ^ ^ ^ ^ Hatibler Cumhuriyet Halk Partisi uralıyan birkaç tane In en büyük mabud tade memleketimizin ihracatma zarar ver edecektir. Bazılan birmumî idare heyeti tarafından seçilmiştir. Fran8K BasveklU giliz firmasınm dola nıdığım kaç devletin birden îtalmektedir. Fransanın M. AVber Sarraut Üç parti olarak muhtelif yerlerdeki 42 yısile İtalyaya yardım işlerinin daha kuv M. Musolini nutuklarmdan 3 Iskenderiye ve Pireden îzmir ve ya ile harbe tutuşmalaHalkevinde konferans verilecektir. Bu bırini soylerken ettiklerini söylüyor. sanıyorlar. vetli şekilde başlaması, finansal kalkm hususta vazife almış olanlar birkaç güne Istanbula gidip gelenler. hatta îskende nnı kolay Ticaretin bu şekli zecrî tedbirler mu manın tahakkuku ve emniyetin sağlan kadar hareket edeceklerdir. Bu arada riyeden Pireye seyahat eden ecnebiler bi Bunlar aldanıyorlar. Italya kendini dişlerile, tımaklarile müdafaa edeceği gi karreratına muhalif değildir. Bunun için ması için sükunet ve rahata ihtiyacı var îstanbul Parti reisi ve Seyhan say le vapurlanmızı tercih ediyorlardı. Çünkü Türk vapurlan, muntazam, büyük, te bi, esasen bir vakittenberidir, her ihtima dir ki Italya, cepane yüklerini doğu Af dı. Çünkü Fransanın dahılî ıstırabları, lavı Hilmi Edirneye, Adana Parti reisi rikaya boşaltmış olan kendi şileplerin onun zâflanndan istifade etmek için pu Süreyya Samsuna, Îzmir Partisi reisi miz, mürettebat nazik ve terbiyeli, ye li göze alarak hazırlanmaktadır.» mekler şarkî Akdeniz kryılanndaki mem Petrol ambargosu konulmalı mı? den birçoğunu navlun fiatlarında fazla suda bekliyenleri cesaretlendirmek tehli Avni Doğan Aydına giderek konferans olarak tenzilât dahi yaparak, kiralık ge kesi arzediyor. Ben Fransızlar arasında vereceklerdir. leketler halkmın zevkine uygundu. Edirnede konferanslar verecek olan Parti Londra 1 (A.A.) Liberallerin mi piyasasına çıkarmağa ve başkalanna kin olduğunu unuttum, bayrağın etrafına Reisimiz ve Seyhan saylavı Hilmi Mısırdan îstanbula gelen ve yazı îsİlk kafile arasında îstanbul Hukuk rekabet etmeğe karar vermiştir. toplanmış olan her türlü siyasî kanaat fakültesi istatistik profesörü Omer Ce tanbulda geçiren Mısırlı ailelerle prens ve önderi olan Sir Arşibold Sinclair: «Petinkılâb ve istiklâl gibi bütün yuddaşBöylece, îtalyan gemileri İngiliz ve sahibi Fransızlarla birlikte çalışmak is lâl, Ankara Hukuk fakültesi profesör prensesler daima bizim vapurlanmıza bi rol ambargosunun tatbıki mübrem bir lülann sevgi ve heyecanla bağlandıklan lerinden Mazhar, Yaşar Nabi vardır. niyorlardı. Seferlerin ilgası, bilhassa Mı zumdur ve çoktanberidir de tatbik edil Fransız firmalan hesabına Hindistan ve tedhn. meli idi, demiştir. Bazılan, bugün M. Hindiçiniden mal yükletip taşımakta ve Konferanslar sadece Halkevlerinde mevzulara temas eden bu konferanslar Sarraut, karmakanşık bir kabine teşkil sırda Türk vapurlannı tercih eden ve seMusolini tarafından bir harb kaziyesi mukabilinde almış olduklan dövizleri de ettiği yolundaki tenkidlere cevab olarak, verilecek değildir. Parti vilâyet idare he dan mümkün olduğu kadar çok yurddavenler arasında teessürle karşılanmıştır. 4 Öğrendiğimize ?5re Deniz Yol addedileceğinden korkarak, tatbik edil îtalyanın muhtaç olduğu iptidaî madde kabinesinde bulunan bakanlann, yapıl yetleri kendi mıntakalanndaki kaza ve şın faydalanması için icab eden bütün memesini istiyorlar. Ancak, faydasız bir lere sarfetmektedirler. ABİDİN DAVER ması icab eden iş hususunda kolayca an nahiye merkezlerinde de bu iki mevzu et tedbirlerin alınması alâkadarlara bildi (Arkan 2 aâ tahifede) rafında konferanslar tertib edeceklerdir. rilmiştir. (Arkan 8 inci aahifede) takım tedbirlerin tatbik olunmasını ka (Arkan 8 inci sahifede) Duçe tehdid ediyor! (dtalya ile harb kolay değildir!» «Ambargo ve abluka, harbi intac edecektir. Biz kendimizi müdafaaya tam hazırlandık!» Habeş büyük erkânıharbiyesi, dört aydanberi, ilk defa bir tebliğ neşretti, hem de bir zafer teblıği. Bu tebliğ doğru ise, îtalyanların ihbar vasıtalannm süratinden istifade ederek kendi zaferleri gibi göstermeğe çalıştıklan son Tembjen muharebelerinin bir Habes zaferile neticelendi ğine hükmetmek lâzım geliyor. Ne yazık ki, şimdiye kadar bir takım Habeş haberAtina 1 (Husu leri hep yalan çıktığı için bu tebliği de sî) Buradaki biarkası çıkmıyacak diye korkarak okuyorinci ordu kuman ruz. Maamafıh, sonradan asılsızlığı ta danile fırka kumanhakkuk eden o haberlerin hiçbiri, böyle danlan dün bütün Habeş büyük erkânıharbiyesinin tebliği gün büyük bir faadamgasını taşımıyordu. Yalnız, bu münaliyette idiler. Birbirsebetle Habeşistandan gelen haberlerin alerile müteaddid değızdan ağza nasıl değiştiğini gösteren yefalar görüştükten ni bir delili kısaca yazmak istiyoruz. Asonra donanma ku şağıda «General Diamantinin kuvvetleri mandanı Amiral imha edilmiş» serlevhalı Reuyter telgrafıSakkelarin ve hava nı dıkkatlice okursanız görürsünüz ki kumandanı Gene Habeş resmî tebliği yalnız «28 birinciteşral Reppas ile te rin» isimli faşist fırkasının imhasından Habeşler tarafından kâmılen imha edildiğı masta bulunmuşlar bahsettiği halde, bu Reuyter telgrafı, bir ıddıa edıîen 28 birinciteşrin fırkasının dır. Akşama doğru ordunun imhasından bahsetmektedir. Kumandanı General Umberto Somma bu kumandanlar bir General Diamanti belki bir kolordu kuvetleri fırkalara ve kolordulara ayrılmış heyet halinde Anti mandanıdır; yoksa ordu kumandanı deHarbiye Nazırı Papagosla yeni harekete onayak olanlaidan partıleri olup ordunun kumandanı Mareşal Ba Venizelist eil; zaten simal cephesindeki îtalyan kuvGeneral Reppas (soldakı) giderek (Arkası 8 inci sahifede) liderlerine ordudan ihrac edi Liderlerle konuşan ve Yunanistan orlen zabitlerin tekrar kabul olunmalarına askerî kuvvetlerin muanz olduğunu söy dusu namına hareket ettıkleri söylenen lcmişler ve bu hususta liderlerin nazan bu yüksek kumandanlar icab ederse Kra(Arkan 8 inci sahifede) dıkkatini celbetmişlerdir. Yunan ordusu gene siyaset sahnesinde! Harbiye Nazırmın tekzibine rağmen, kumandanlar matrud azbitleri geri almamakta icab ederse Krala da muhalefet edeceklerini söylediler Fransız kabinesinin dış politikası Milletler Cemiyeti siyaseti tam azimle takib edilecek Saylav, profesör ve Parti reislerinden üç kafile Bütün memleketi dolaşarak istiklâl ve inkılâb mevzuları üzerinde konferanslar verecekler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog