Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

19 Şubat 1936 CUMHURÎYET H A FT A LlK İstanbul Belediyesi ilânlari Bir metre murabbaına 3 lira değer biçilen Aksaray yangın yerinde Balabanağa mahallesinde Reşidpaşa sokağında altıncı adada yiizsüz 107 metre 32 santimetre sahasındaki arsa alâkadarları ara sında satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 24 lira 15 ku ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20/2/936 perşembe günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «B.» (651) Senelik muhammen Muvakkat kirası teminatı Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinde Sinanpaşa med resesinin 7 numaralı odası. 24 1,80 Süleymaniyede Samanviransani mahallesinde Dökmeciler sokağında 44 yeni numaralı 21 odalı Ulâ 460 34,50 medresesi. Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde Tevkifhane 2,70 sokağında 1 odalı ve bir avluyu havi taşmekteb. 36 Kücükmustafapaşada Çukurkarabaş mahallesinde İncebel 32 yeni numaralı Hazine kâhyası Hacı İs mailağa mektebi. 4,50 60 18 1,35 Cibalide Oduniskelesi sokağında yazıhane yeri. 18 1,35 18 1,35 » » » » 4 No.lı » Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları ve muvakkat temi \ natları yazıh olan mahaller 937 938 senesi mayısı sonuna kadar kij raya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmıya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırmıya girmek istiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminatları makbuz veya mektubile beraber 20/2/936 perşembe günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «İ.» (654) YENi HAYAT llk sayısında: Ercümend Ekrem, Bürhan Cahid, Suad Derviş, Necdet Rüşdü Uludağda ve Izmirde YENİ H A Y A T Afyon sulh hukuk hâkimliğinden: Afyonun Zaviyesultan mahallesinden Molla oğullarmdan Salıkoğlu Bay Süleymanın vefatı hasebile terekesi Afyon sulh mahkemesince defter tutul maktadır. Kanunu medeninin 561 inci maddesi mucibince kefalet sebebile de alacaklılar da dahil olmak üzere bu a danıa borcu olanlar ve yahud bu adamda alacağı olanlar varsa evrakı müsbiHakikî ve Son Derece Acıklı Bir Vak'a telcri ile ilân tarihinden itibaren en geç bir ay içinde evrakı müsbitelerini ha • milen müracaatle beyan ve kaydettir meleri ve 569 uncu madde mucibince alacaklarını vakti zamanile kaydettirmiyen alacaklılarm mirasçıları ne şahsan ve ne de terekeye izafetle takib eKeşif bedeli 1246 lira 79 kuruş olan Ağva ilk mektebin tamiri pademiyecekleri ve rehin ve teminat hakkında da malumat vermeleri lüzumu zarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüilân olunur. ğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler en az 1000 liralık buna benzer iş yaptığına dair Bayındırlık Direktörlüğünden tasdikli ehİstanbul asliye altıncı hukuk mahkeliyet vesikasile 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda ya mesinden: zılı vesika ve 94 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile Bekir kızı Hadiye tarafından Hor IKTISADI VE SINAl horda 42 nci mekteb sokağında 16 nu beraber 2 mart 936 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümende buTESiSAT VE iŞLETME «İ.» (932) maralı evde iken halen ikamc'^âhı lunmalıdırlar. Türk Anonim Şirketinden: meçhul bulunan kocası Memduh Ne İktısadî ve sınaî tesisat ve işletme cib aleyhine açılan boşanma davasımn Türk Anonim Şirketinin 1935 senesi Vilâyetler 932 senesi müşterek bütçelerinden tahminen 600 pa ] Ayvalık Bürhaniye yolunun 0 11 f 190 kilometreleri ara tahkikatmda tebligata rağmen mah • ketin ambalâjı, üzerlerinin yazılması ve nakli pazarlığa konulmuş.j muamelâtı hesabiye ve idariyesi hak kında tctkikat ve müzakeratta bulun • sında ve bedeli keşfi «15146» lira «94» kuruş olan kısmınm kapah kemeye gelmediğinizden gıyab karan tur. Bu paketlerin beheri için 30 kuruş masraf tahmin olunmuştur. mak Uzere nizamnamei dahilinin 23 iin zarf usulile eksiltme günü olan 6 şubat 936 güniinde istlkli çıkma ittihazile beş gün içinde ve on bes eün Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek iscii ve ticarct kanununun 361 inci mad mış olduğundan ayni şerait dairesinde bir ay zarfında pazarlıkla müddetle ilânen tebliğine ve tahkikatm tiyenler 13 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektudclcrine tevfikan hissedaranın içtimaa verilmesine karar verilmiştir. Eksiltmeye girebilmek için bedeli da 25/3/936 çarşamba saat 10 a talikıbile beraber 22 şubat 936 cumartesi günü saat 12 de Levazım Mü divetine meclisi idarece karar verilmiş keşfin % 7,5 u olan «1136» lira «3» kuruş muvakkat teminat ver na karar verilmiş ve gıyab kararının «B.» (934) bir nüshası da mahkcme divanhanesi dürlüğünde bulunmalıdırlar. olduğundan yevm ve vakti içtima olamesi ve bundan başka Nafıa işlerile uğraştığına dair Balıkesir Nafıa ne talik kılınmış olduğundan ilân tari' rak kararlaştırılan 1936 senesi martının (739) lıinin ferdasından itibaren beş gün için20 inci cııma günü öğleden evvel saat Müdürlüğünden tasdikli vesika göstermesi lâzımdır. Beyazıd yangın kulesine Belediyece konulan siren hergün zeval dc itiraz etmedjğiniz takdirde mütea • 10 da hissedaran heyeti umumiyesi vaktinde Kandilli rasatanesince idare edilen Galata kulesindeki vaşirketin merkezi idaresi olan Galatada I Devlet Demiryolları ve limanları işletme Umum İdaresi ilânlari kıb kanunî muamelenin yapılacağı teb kit küresinin sukutile beraber çalacaktır. liğ yerinde olmak üzere ilân olunur. ' Karaköy Palas 4 üncü kat 23 numa • Resmî ve gayriresmî şehir saatlerinin bu düdükle ayar edileceği/ ralı dairei mahsusasında içtimaa davet İdaremiz yol ve mebani dairesinin gerek merkezde fen heyetlerinmalum olmak üzere ilân olunur. «B.» (931)oîunur. de ve gerekse hat üzerinde şubelerde istihdam edilmek üzere dokuz Ruznamei Müzakerat aded diplomalı inşaat mühendisine ihtiyaç vardır. Sultanahmedde Belediye Levazım ambarında mevcud olup 18/2/ 1 Meclisi idare ve murakıb raporBu mühendislerin ihtısas şubeleri şimendifer, demir köprü, beton936 tarihinde yerinde arttırma ile satılacağı ilân edilen muhtelif larının kıraati. arme ve su işleri olacaktır. Tahsillerini ikmal ettikleri tarihe, ellerincins köhne eşyanın arttırma suretile satışına 19/2/936 çarşamba gü2. Hesabatın tasdikı ve meclisi ida deki referanslara ve ihtısaslarına göre 180 250 lira ücret verileceknü de devam edileceğinden isteklilerin saat 13 ten 16 ya kadar orarc zimmetinin ibrası ve hesabat neti tir. Ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. da bulunacak Komisyona müracaat etmeleri. «B.» (940) cesi hakkında meclisi idarenin teklifi. en tesirli ilâcdır. Taliblerin nihayet 10 mart 936 tarihine kadar Devlet Demiryolları 3 Meclisi idareye yeni intihab ediIhtiyarlara genclik, yorgunlara İşletme Umum Müdürlüğüne tahriren müracaat etmeleri, nüfus tezKadıköy Belediyesinden: Başıboş olarak vapur iskelesinde beyaz len azanın keyfiyeti inühabının tasdiki. dinclik verir. Kutusu 150 kuruşkerelerile diploma ve referanslarının musaddak suretlerini gönder 4 1936 senesi için bir murakıb tur Sirkeci Merkez eczanesi renkte Rus cinsinden bir köpek bulunmuştur. Sahibi zuhur etmedi. «350» (856) Ali Rıza ta>inile tahsisatının tespiti ve bir mu meleri lâzımdır. ği tph1''3* H b*«ffa «"ira satılacağı ilân olunur. «B.» (939) avin murakıbın tayini. Emlâk ve Eytam Bankası ilânlan Tavas hukuk hâkimliğinden: 5 Meclisi idare azasının hakkı huKeşif bedeli Muvakkat Davacı Tavas orman idaresi vekili Hakzııru ile umuru şirketi idareye memur teminatı kı ile davalı Denizlinin Dere köyünde edilen azasının ücreti miktannın tayini. mukim Tabtacı Molla oğlu Çakır Hü Kadıköy 8 nci mekteb tamir. 589 lira 83 K. 45 lira 6 Ticaret kanununun 323 üncü seyin ve rüfekası aralarında görülmek İst. 34 üncü mekteb tamiri 988 » 86 » 76 » maddesine tevfikan şirketle muamelâtı Esas No.sı Depozito te olan rahsatsız kestikleri ağaclann Mevkii ve nev'i ticariyede bulunmak üzere meclisi idaYukarıda keşif bedelleri ve muvakkat teminatı yazıh olan mek Meksube 10 Beyoğlunda Bedreddin mahallesinde Şimal bedeli olan 730 lira 72 kuruş tazminat teb tamirleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı re azalarına mezuniyet itası. sokağında 5 ve 7 numaralı apartımanın 1 davasımn duruşmasında: Asaleten ve gerek vekâleten lâakal ve şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek numaralı dairesi. 36 Lira Tavasın Gözlükavak çiftliği kara elli hisse senedini hâmil olan hisseda istiyenler buna benzer iş yaptıklarına dair Bayındırlık Direktörlü çamlık devlet ormanından müddeaa Ayni apartımanın 2 No.lı dairesi. 40 » tan içtimai mezkurda hazır bulunabi ğünden tasdikli ehliyet vesikasile 2490 numaralı arttırma ve ek leyh 411 aded çam ağacının tamamını » 3 » » 45 » leceklerdir. Mezkur içtimada hazır busiltme kanununda yazıh ve hizalarında gösterilen muvakkat te veya bir kısmını münferiden veya 47 » lunmayı arzu eden hissedaran hâmil ol4 » minat makbuz veya mektubile beraber 2 mart 936 pazartesi günü müştereken keserek umurlarına sarf duklan hisse senedatını veyahud mez 5 45 » saat on beşte Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «İ.» (933) veya sair mahalle sevketmek suretile kur senedatın bankalara mevdu bulun6 63 » » istihlâk etmediklerine dair davalıların duğuna mütedair olarak bankalar ta 7 » 47 » Dr. iHSAN SAMi icrayı tahliflerine karar verilmiş olup Doktor rafından ita olunacak ilmühaberleri 8 60 » davahlardan Çakır Hüseynin ikamet yevmi içtimadan lâakal bir hafta evvel Gonokok Aşısı 9 54 » gâhı meçhul bulunduğundan ilânat suyani 13 mart 1936 tarihine musadif Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karşıl Hastalarını hergün akşama kadar 10 60 » retile tebligat yapılmasına mahkemecc cuma günü akşamına kadar şirketin Beyog u Takat.ıyan ote i yanında pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu | karar verilmiş ve duruşmaları 17/2/ Beyoğlunda Bedreddin mahallesinde Şimal merkezi idaresine emaneten tevdi et Mekteb sokak 35 No. lı muayeSultanmahmud türbesi No. 113 936 tarihine tesadüf eden pazartesi sokağında eski 5 yeni 2 numaralı ev. 25 » nehanesinde kabul eder Tel.40843 meğe mecburdurlar. Meclisi İdare günü saat 10 a bırakılmış olmakla sözü 8 Beyoğlunda Galatasaray Yeniçarşıda 2 geçen gün ve saatte Tavas asliye hu Is Cetvelleri. Istanbulda Yeni Postane numaralı dükkân. 47 » kuk mahkemesinde yemin etmek üzekarşısında Meydancık hanı (Anadolu Mevkileri yukarıda yazıh apartımanlarla ev ve dükkân bir veya ro hazır bulunması aksi takdirde yeminTürk kıtab deposu) nda. üç sene müddetle kiralanmak üzere açjk arttırmaya konulmuştur. den imtina etmiş ve bu suretle müd Taliblerin ihaleye musadif 29 şubat 1936 cumartesi günü saat deabih sabit olmuş nazarile bakılarak Edremid asliye hukuk hâkimliğin TABIiKT İstanbul asliye mahkemesi birinci onda şubemize gelmeleri. «308» (929) hüküm verileceği ilân olunur. (20131) den: ticaret dairesinden: tstanbul asliye üçüncü hukuk mahAnkarada mukim doktor Ali Vahid İstanbul asliye mahkemesi birinci öksürük, Türkiye İş Bankası İstanbul şubesi * Sultanahmed birinci sulh hukuk zevcesi Meliha vekili Edremid avukatkemesinden: 935/1815 ticaret dairesinden: Grip, nin Istanbulda Balıkpazarında Mak « Beyoğlunda Jurnal sokağında 11 nu mahkemesinden: Türkiye İş Bankası İstanbul şubesi lanndan Faik Berimin müddeaaleyh Göğüs nezleleri, marada oturan Murad tarafından ayni nin tstanbulda Altıparmak hanında AlE. Bivas ve şürekâsı şirketi vekili Istanbulda Unkapanında Altınzade M. sudiye hanmda tasfiye memuru Ali Soğuk alğınlığından ber Borniştayn ve Galatada Sigorta ha hanede mukim iken elyevm ikametgâ avukat Alkivyadis tarafından İstanbul Tepebaşı sokağında yirmi üç numaralı Ramiz aleyhine açtığı alacak davası nında D. Aphazi aleyhlerine açtığı ala hı meçhul karısı Yosipe Bilal aleyhine da Mahmudpaşada 82 numaralı mağa hanede sakin iken halen nerede oldu ı neticesinde 9/12/935 tarihinde kabili Si/i cak davası neticesinde 20/2/935 tarihin 935/1815 No ile açtığı boşanma dava zada İzak Budagov aleyhine ikame et ğu belli olmıyan Fethi hakkında çıka temyiz olmak üzere sadır olan gıyabî kurtaracak en eyi de kabili temyiz olmak üzere sadır olan sının icra kılınmakta olan muhakeme tikleri 193 liranın tahsili davasımn icra hükmü havi 31/1/936 tarihli ve 20 a • rılan davetiyenin bilâtebliğ iade edil ilâç budur. gıyabî hükmü havi 14/1/936 tarihli ve sinde M. A. ilânen vaki tebligata rağmen edilen duruşmasında müddeaaleyhin budedli ilâm oturduğu yer belli olmıyan mesinden hakkında ilânen tebligat icmuayyen olan günde mahkemeye gel Boyer Ijaboratııarı 12 adedli ilâmda oturduğu yer belli ollunmadıjjı mübaşirin verdiği meşruhatAli Ramize tebliğ olunamadığından işmediği cihetle gıyab karan ittihazile rasına karar verilerek muhakemeleri miyan Alber Borniştayn ve D. Aphaziilânen tebliğine ve muhakcmcnin 20/ tan anlaşılmış olduğundan 20 gün müd 19/3/936 tarihine rastlıyan perşembe bu ilâmı tebliğ ve ilâm aleyhine kanuye tebliğ olunamadığından işbu ilâm 3/936 saat 14 e talikına karar veril detle ilânen tebligat yapılmasına karar saat 10 a bırakılmış olduğundan vakti nî yollara müracaat etmek için kendi • lan tebliğ ve ilâm aleyhine kanunî yolZayi Nüfus cüzdanımı askerlik nıiştir. Tarihi ilândan itibaren beş gün verilmekle 11 mart 936 tarihine rashyan sine bir ay mehil verilmiş olduğu H. lara müracaat etmek için kendilerine zarfında itiraz etmediği takdirde mah çarşamba günü saat 10,30 da mahkeme mezkurda ya bizzat veya bir vekil göntezkeresile zayi ettim. Yenisini çıka U. M. kanununun 141, 142, 144 üneü birer ay mehil verilmiş olduğu H. U.kemeye kabul olunmıyacağı tebliğ ma ye gelmediğiniz takdirde gıyabınızda dermesi aksi halde muhakemenin gıyaracağımdan hükmü yoktur. maddeleri mucibince ilânen bildirilİT. M. kanununun 141, 142, 144 üncü mad kamına kaim olmak üzere ilân olunur. muamele yapılacağı ilân olunur. 324 tevellüdlü Halil oğlu Refik bında devam edeceği davetiye maka (20137) Beyazıd Büyükhaydarbey sokak No. 1 deleri mucibince ilân olunur. (20138) nıına kaim olmak üzere ilân olunur. (20124) (20143) Saraylı Müjgân 22 şubat cumartesi çıkıyor !SîS£ Balıkesir Vilâyeti Encümeni Daimisinden: SERVOİN ADEMMKTiDAR BELGEVSEKLİGİNE I Kiralık Apartıman, Ev ve Dükkân NIŞANYAN REOSİL FABRİKALARA: KESKİN KAŞELERi taklid değil fennin harikasıdır. Grip, Nezle, baş ve diş ağrısının KAT'î İLACIDIR. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog