Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

19 Şubat 1836 Bir ay önceki Tembien savaşı nasıl olmuştu? Habeşlerin İtalyan ordusunu merkezinden yaralamak için yaptıkları taarruzu, Mareşal Badoglio haber alarak mukabil tedbirlerle akim bırakmıştı GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 6 6 1 2 3 i (• •I • 1 6 6 r 8 • • 1 1 I 1 !•! • 1 1 1 1" 1 1 • 1 1 1" m ı ı İBİ 1 7 8 « 1 0 İSTANBUL RIHTIM, DOK VE ANRRE PO Türk ANONİM şirketi 28 mart 1936 tarihinde taplanacak hissedarlar Umnmî Hey'eti için devetname: Tasfiye halinde bulunan İstanbul RıK« tım, Dok ve Antrepo Türk Anonimi Şirketinin hissedarları ticaret kanunu nun 455 inci maddesi mucibinee 28 mart 1936 tarihinde İstanbulda, Galatada Osmanlı Bankası Türkiye umum mü • dürlüğü hinasmda, saat 12 de, umuml heyet halinde toplanmağa davet olunur* TASEİYE HALİNDE BULUNAN 0 Temps gazetesinin bir zamanlar îs • caktı. Bu, ayni zamanda. Makallenin ve tanbul muhabirliğini eden ve şimdi de bütün müdafaa teşkilâtımn terki mana10 ayni gazetenin Itoma muhabiri olan M. sını tazammun ediyordu. P. Gentizon, ikincikânunun 19 ve 20 sinSoldan sağa: Fakat, İtalyan Başkumandanlığı, o MÜZAKERATIN RUZMAMESi 1 İçilip dumanı tüttürülen şey, yakıcı de vuku bulan Tembien muharebesi günlerde, düşmanın maksadmdan ha madde. 2 Dumarun bıraktıfı kir, lçine hakkında gazetesine bir mektub yazmış berdar edilmişti. Habeş Tasfiye heyeti raporu kuvvetlerine tır. M. Gentizon, bir müddet, Habeşis kumanda eden eski Sü Bakanı Ras Mu tömbeki konulup içilen alet. 3 Oy, beyaz. 4 Rüzgâr, arabca «göndermek>. 5 E. Murakıb raporu; tanda, İtalyan Başkumandanlığı nezdin lugeta ile Ras Kassa ve Ras Seyyumun, lin iç tarafı, sarhoşun feryadı. 6 Arab31 Ilkkânun 1935 tarihi itibarile tan" de de bulunmuş olduğu için, mektubu General Graziani tarafından Somalide ca «su>, alfabede bir harfin okunuşu. 7 nu dikkate değer bulduk. Aynen. tercü ihraz edilen zafer dolayısile Imparator Birs«yi umuma bildlrmeklik, büyüğün küzim edilmiş olan bilânço ile hesabların çüğe birşeyl yapması için söylediği söz. 8 me ediyoruz: luk arazisinin umumî sevkulceyş vazi Blrdenbirer beşeriyetln eski devlrlerinden tasvihl, Roma Doğu Afrikası hâdiselerlni yetindeki inkişafı münakaşa etmek ü bahseden illm. 9 Seçim, arabca <su>. Bir murakıb tayini, dikkatle takib edenler için, şimal cep zere toplantı yaptıkları da haber alın 10 Kırlarda bezden kurulan sığınılacak hesindeki harpkât sahnesi, ehemmiyeti mıştı. Bu üç rasın, cenubî Tembiende yer, dünya. Tasfiye memurlanna verilecek flcref, ni daima muhafaza etmektedir. Bu mın süratle taarruza geçmek hususunda muYukarıdan aşağıya: Şirket dahili nizamnamesinin 27 n d taka. avni zamanda .güçlüklerle en faztabık kaldıkları, Ras Seyyumun, maiye1 Muayyen birşeye alışmış olan, iç . maddesine tevfikan hissedarlar tara • la dolu olan mıntakadır. Zira, gerek a tindeki kumandanlara bu plânı izah et mekten emir. 2 Merkez, bir çağırma e fından tevdii icab eden hisse senedle • razinin sarplı&ı, gerek Amharik toprak tiği, onlara galib gelmek veya ölmek datı, sulu pllâv. S Hltlerin ba^ında burinin ticaret kanununun 371 inei mad • ların ortasında olmak itibarile. tam ma için yemin ettirdiği de öğrenil Iunduğu millet. 4 Şeref, birdenbire. 5 desi mucibince umumi heyetin topla • nasile H^beştir. Habeşler ve îtalyanlar, mişti. Esasen, onu takib eden gün Ince, güzel san'at. 8 Skandal. 7 Arabnacağı tarihten lâakal bir hafta evvel bu mıntakaya en yüklü ve en sağlam lerde, ustaca idare edilen keşif hare ca «yabancılar>, ekşlmesi lâzım gelen bir . kuvvetlerini yıŞmışlardır. tevdi edilmiş olması icab ettiği ve mezketleri sayesinde, o zamana kadar Ma şeyin içlne atılan madde. 8 İnglllz al . $ kur hisse senedlerinin hissedarlannın ttalyanların beş fırkası vardır: Ca kalle önünde karargâh kurmuş olan Ha fabesinde bir harfin okunuşu, ustaca 1 vinana. Sabauda. Sila, Gran, Sasso ve beş kuvvetlerinden bir kısmımn, Abbi yapan. 9 Bir göz rengl, karm güneşln tensibine göre Osmanlı Bankasımn İskarşısında aldıgı vaziyet. 10 Herşeye Pıtsteria fırkaları. Bundan baska 5 fır Addi istikametinde, cephenin merkezi tanbul, Paris ve Londra merkezlerinin tatlılıgı veren madde, henuz kıvama gel ka sivah gömlekli. yerli kıt'alar ve kol ne doğru ileriledikleri de tahakkuk et herhangi blrine tevdi edilebileceği sayın memiş. ordulara bağlı muhtelif kuvvetler var miş bulunmordu. tavsiye ederim. hissedarlara ilân olunur. Eüvelki bulmacanm halledilmiş şekli dır. En aşağı bir tahminle 200 250 bin Bu şerait dahilinde Mareşal Badoglio İstanbul, şubat 1936 muharib efrad demektir. Habeş kuvvetiki tarzı hal karşısında idi: Ya Habeş '2 8 4 6 6 T 8 8 10 Tasfiye Heyeti lerini tahmin etmek daha güçtür. Çün taarruzunu beklemek, yahut bizzat ta kü, harb nizamlan Avnıpa usulüne uy1 H|A|V|A|K|U|R|U[M|U arruza geçerek onu öğlemek. İkinci şık Türk Anonim Şirketinden: maz. Habeslerce. tabur, alay, fırka, kol2 A|V|« C | A | S | U | S | H | L tercih edildi ve o yolda emirler verildi. TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Müzakerat ruznamesi: ordu, bölük gibi tabirler meçhuldür. Mareşal, Makallenin cenubu garbisinde, MENSUCAT VE TİCARET UİR • |M U İ S İ A i V|A|P Hissedaranına ilân 1Meclisi idare ve murakıb raporlarıAsker toplama usulünde hiçbir sıra, ascepheyi takviyeye başladı. 19 kânunu ANONİM Şirketinden: Ticaret kanununun 361 ve 362 ve kerlik müddeti hakkında hiçbir kanun LltlZlH L E Ş 4 A|N|A nın okunması ve meclisi idare ve murasanide, Şebiottan Abbi Addiye giden şirket nizamnamesinin 24 üncü maddeyoktur. Esasen Habesistan, istatistiğin Karamürsel mensucat ve Ticaret A» V kıblann ibrası, 6 •|A|K yol üzerinde kâin Negida ve Debri iş•|A|F ne olduğunu bilmez. Bizzat Negüs bile, lerine tevfikan Cenubi Anadolu Maden nonim Şirketi hissedarlar umum heyegal edildi ve bu vaziyet, o dakikadan iU K|T E •İM|A Hlt R 6 2 Kârın tevzii hakkında karar itîmp^ratorluğunun nüfusundan haber Türk Anonim Şirketi hissedarları aşatibaren, Makalle önündeki Habeş kuv ti 1936 senesi mart ayının 21 ind eu • tihan, • |L|E • |K|j L 7 Ç] dar değildir. ğıdaki ruznamede münderic mevaddı vetlerile Tembiendeki kuvvetler arasınmartesi günü saat onda şirketin SüleyZ E 3 1936 senesi Için yeniden mura • müzakere etmek üzere gelecek mart aBazı kimseler, nüfusun 6 milyona da, doğrudan doğruya her türlü muva 8 A|D • İ E | Ş S varmadığını, bazıları ise bunun bir misli sala imkânını ortadan kaldırdı. A G R kıb seçilmesi ve senelik ücretlerinin yının 25 înci çarşamba günü saat 11 de maniyede Taşteknelerdeki fabrikası sa9 K| 1 •İMİİ olduğunu söylüyorlar. Bunun ikisi araŞirketin Maçkada Teşvikiye caddesin lonunda sureti adiyede senelik toplan* tayini, E B E 10 •IUİİBİK A Bu sevkulceyş başlangıcmdan sonra. smda bir rakam olan 9 milyon rakamı de 47 numarada kâin dairesinde sureti tıya davet olunur. 4 Dahilî nizamnameye göre hâmil nı alalım. Bu nüfusun en aşağı yüzde o Mareşal, ertesi günden itibaren, resmi Istanbul Borsası kapanış olduklan hisselerin bedeli sermayenin adiyede içtima akdine davet olunurlar. işbu Toplanbmn Ruznamesi nunun eli silâh tutar insanlardan mü tebliğde Zerban Kerkata ve Lata dağı RUZNAMEİ MÜZAKERAT: rekkeb olduğunu farzedersek 900.000 ismile anılan ve Abbi Addinin şarkınfiatleri 18 2 1936 1 İdare meclisi ve murakıb rapor* dÖrtte birini veren hissedarlar tarafın1 Meclisi idare ve murakıb rapormuharib mevcuddur demek olur. Fa da bulunan hayli yüksek noktalara E dan içtima gününden en az on gün evvel larının okunması, PARALAR Iannın okunması, kat Habesistan mütecanis bir devlet ritre efradından mürekkeb bir kol sevSatış Ahş değildir. bir ırklar ve kabileler mozai ketti. Bu noktada kuvvetle yerleşmek vuku bulacak teklifler. 2 1935 senesi bilânçosu ile kâr ve 2 1935 yılı bilânçosu ile kâr ve za619. 1 Sterlln 617 kıdır. Bu ırklar ve kabileler, ekseriya ve düşman ileri harekâtını, sağlam ve I DoUr 122. Şirketimiz, senelik adi içtimaını 26 zarar hesabınm tetkik ve tasdikı, ve IU, rar hesabının tetkik ve tasdikile idare rekabet halindedir. Seferberlik, son de hâkim mevzilerle karşılıyarak durdur 20 Franısız Fr, 165. 167. mak iktiza ediyordu. Fakat, Habeşler, 20 Lire mart 1936 perşembe günü saat onda meclisi idare azalannm ibrası, ISO. 153. rece iptidaî tarzlarda yapılır. 3 Meclisi idare heyetince tadilât meclisinin ve murakıbın ibrası, 80, 83, bu vaziyeti gördükleri halde, plânların 20 Belçik Fr. şirketin idare merkezi olan Sirkecide Kelimenin Avrapalı manasile yurd dan vazgeçmediler. 20 Drahml 22. 24, icrası, IO.IJV t u < «mag 3 İdare mecllsince hisse sahlble « 810, 20 isviçreaFt 81V Köprülü handa 36 numaralı odada ya • severlik Habeşistanda bilinmiyen bir 4 1936 senesî için bir murakıb ta24. 20 Lera 22, Habef taarruzu şeydir. E.sareti. hastalığı da hesaba katrine dağıtılması uygun görUlüp teklil 1 Florin pacaktır. Dahilî nizamnamenin yirmi yini ve ücretinîn tesbiti, 81, 83. 20 Çek kronn 93, 9\ mak muvafık olur. Bütün bu şerait, NeBu yüksek tepeler etrafında şiddetli altmcı maddesi mucibince içtimadan en 5 Meclisi idare azalanna hakkı hu edilen 1935 senesi kânnın kabul ve 22. I Avustnrya Şl, 24. güsün, ancak 600.000 muharib çıkarabil muharebeler başladı. Ayni zamanda. 17. I Peçeta 16. az on gün evveline kadar hisse sened zur miktannın tayini. tasdîki ile tevzii zamanımn tesbiti, mesini intac etmektedir. l M»rk 29, 33. Habeş taarruzunun en kuvvetli kısmı Hissedarandan işbu içtimada hazır I Zlotl 22 24, Ieri hâmillerinin senedlerini ya şirket Bundan maada, Habeş yüksek ku Abbi Addinin şimaline çullanıyordu. 4 İdare meclisi heyetinin yedi ü« 1 Pengil 25, 22 50 manda makamı, kuvvetlerinden bir kısFilhakika, bu istikamette, Abbi Addi 20 Ley veznesine, yahud herhangi bir banka bulunmağı arzu edenler duhuliye kartı 13, 11, alabilmek için toplantı gününden lâa •yeden ibaret olarak kalması ve mfld « 55. »2, mını, cenub cephesine göndermek mec den beş kilometro ötede, Uariu isminde 20 Dioar ya teslim ettiklerine dair ibraz edecek34. I Yen 32 kal on gün evvel hâmil olduklan hisse detierini bitiren iki üyenin seçilmesL buriyetinde bulunuyor. Diğer taraftan, bir boğaz vardır ki, cenubî Tembienle 20 Jsveç lcroro S2. 31 lrri makbuz mukabilinde duhuliye va senedatını ve yahud senedatın tevdi eher iki harb sahnesinin arasındaki u şimalî tembien arasında mecburî bir 950, 951. l Türlc altını Asaleten ve vekâleten on hissesi olan 1 Mecidiye rakası almaları lâzımdır. zun mesafe, kuvvetlerin bir cephe ile geçid mahalli teşkil eder. dilmiş olduğunu mübeyyin banka şeha1 Ranknnt Oj. R. İ30. 231, öbür cephe arasında yer değiştirmeleridetnamesini şirketin merkezine tevdi hisse sahiblerinin toplantı gününden Habeşler bu boğazı zorlamak suretile. Omniom Şark Sınat ÇEKLER ne mânidir. Hiçibr yol, hiçbir şimendi cylemeleri iktiza eder. Meclisi İdare önce on gün içinde şirket merkezine geİstalyan cephesinin gerisini ciddî suretAçılıs Kapanı» Anonim Şirketinden fer hattı, hiçbir motörlü vasıta mevcud *** Londra 619,25 619,75 te tehdid edebilir ve belki de İtalyan lerek duhuliye almaları ilân olunur. olmadığı için, Cihan Harbinde Alman Nev York 0.8054 0,8055 İLÂN ları Makalleyi terke mecbur ederlerdi. Paıis •2.06 12.06 yanın yaptığı gibi. dahilî hatlarda maBu noktayı, ne pahasına olursa olsun Ticaret kanununun 361 inci maddesiie Milâno 10,04 10,0344 ne\Ta yapılamaz. Habeşistanın karşılaşBrüksel 4.7295 4.73 müdafaa etmek lâzımdı. General Somşirket mukavelenamesi ahkâmına tevfiTÜRK ANONİM ŞİRKETİ tığı güçlüklerden biri de her türlü iaşe 83,93 83.93 Atına manun kumandası altında bulunan bir kan Omniom Şark sınaî anonim şirketi ?,4375 A 4387 teşkilâtımn yokluğudur. Habeş kıt'aları, Hissedaranına ilân Cenevre siyah gömlekli fırkasile, Val Val hâ Sofya 64,5620 64.5620 Bankanın 1935 yılı hissedarlar umuml hissedaram 1936 senesi martınm 25 in Ticaret kanununun 362 inci ve şîrket bulundukları mıntaka halkmın sırtın 1.1734 1,1740 disesinin ferdasında Musavvaya gelenAmsterdam dan yer, içerler, bu sebeble, ayni ıtıtn ci çarşamba günü saat 11 de Galatada nizamnamesinin 39 uncu maddelerine heyeti toplantısı idare meclisi kararile 19.2275 19.2275 Pra lerden Diamanti grupu, bu vazifeye 4.2465 4.2465 takada aylarca kalamazlar. \7ivana Ünyon hanınm beşinci katında 57, 58 tevfikan Cenubî Anadolu Maden Türk 9 mart 1936 pazartesi günü saat on dört5,8192 5,82 memur edildiler. 21 kânunusaniden 23 Madrid te İstanbulda Yenipostane arkasmda ve 59 numaralı odalardaki şirket mer Anonim Şirketi hissedarları: 1,9*36 1.9844 Binaenaleyh Habeş ordusunun sayı i kânunusaniye kadar, Habeşler, üstüste Berlin 4.22 4,22 İmar hanmdaki banka binasmda adi Varşoya kezinde in'ikad edecek adi heyeti umutibarile kuvveti ve tecemmü halinde hücumlarda bulundular. Dökülen kan ŞİRKETİN TASFİYESİ İÇİN 4.6»» 4,60 Budapejte yen yapılacaktır. Toplantıya girmek bulunma müddeti, zarurî olarak mah ve sarfedilen cepane hiç kale alınmadan. miye içtimaına davet olunurlar. 108.7868 108.7868 Bukreş BİR TEKLİF 34,9440 34.9440 duddur. Bütün bunları da hesab etmek hücum her saat artıyordu. İtalyanların için mezkur tarihten en az bir hafta evRelfrad RUZNAMEi MÜZAKEAAT 2,7710 2.7610 Hakkında ahzı malumat ile müzakere Yokohama suretile. Negüsün hali hazırda, Aksum tarafında hafif milis topçusile mitral veline kadar gerek asaleten ve ger*k 1085,50 Moskova 1 Meclisi idare raporu ile murakıb etmek üzere gelecek mart ayının 25 indan Makalleye kadar olan mıntakada î yözler, piyade ile ayni safta 3.1316 3.1316 vekâleten yüz elli hisseye sahib olan • faaliyete Stokholm ci çarşamba günü sabah saat on bir buIar raporunun kıraati, talyanlara karşı koyan kuvvetlerini, geçti. Maamafih, birçok defa, hücum o Iarın hisse senetlerini bankaya tevdi ESHAM 2 1935 senesi muamelâtına dair çukta şirketin Maçkada Teşvikiye cad200,000 ilâ 250,000 kişi olarak tahmin e kadar şiddetlendi ki, muharebe, göğüs ile karşılığında makbuz almaları rica Açılış Napanış debiliriz. hesabatın kabulü ve meclisi idare azası desinde 47 numarada kâin merkezinde olunur. göğüse, süngü, hançer ve bıçak muha !ş Bankası müessls . > name nın ibrası ve senei mezkure netayici mu fevkalâde surette vuku bulacak içtimaa Makalle karşısında bu kuvvet daha rebesi şeklini aldı. » M hamilıne Görüşülecek işler: kesafet peyda etmektedir. Ne olursa olMeclisi İdare amelâtına dair meclisi idarenin teklifi, davet olunurlar. Anadoin D.M. % 6 0 23.40 23,20 Habeşler, birçok zayiat vererek çe 1 îdare meclisi ve murakıb rapo%I00 sun, kuvvetleri hissedilecek derecede 3 Uvnuru şirketin idaresine memur kildiler. Bir İtalyan tebliğinde bu za Tramvty runun okunması, müsavi iki ordu, karşı karşıya bulunuedilen aza aidatınm tayini, 7,63 7,65 yiatın miktarı 5000 ölü olarak gösterili Bomonti Nektır 2 Bilânço, kâr ve zarar cetvellerl istanbul 4 üncü Noterinden: yor. Habeş muharibler, artık gerilemi Reji 4 Müddetleri hit^rn î>ıılan j»7a yordu. Eritre kolu, Zerban Kerkata Aslan çimento yor. îtalyanlan mevzilerinden kabil ol* üeutsche Orientbank (Dresdnr Bank incelenerek idare meclisi üyeleri zim • nın yerine intihabat icrası ve meclisi tepelerini işgal ederek Habeşlerin sağ Merkez Bankası duğu kadar uzaklaştırıp, münasib bir y şubesi) tarafından Galatada Mahmudi metinin îbrası, idarece intihab olunan bir azanm tascenahını tehdide başladı. İtalyanların zamanda taarruza geçmek istiyormuş 3 1935 senesi kazancının nasıl da ye caddesinde 33 numaralı dükkânda bu çarpışmadaki zayiatı zabitlerden 25 diki intihabı, çasma geriledikten sonra, düşmam vurğıtılacağı, ölü ile 19 yaralı, İtalyan efraddan 389 5 Ticaret kanununun 323 üncü mukim Hrant Mestuciyana tebliği isteI S T İ K R A Z L A R durmak hususundaki sarih kararlarını 4 İdare meclisi üyelerinin seçfl • ve Askarilerden 310 yaralı ve ölüden imaddesine tevfikan şirketle muamelei nilen RM. (404 dört yüz dört) Rahiş Açtlış Kapa. ı> göstermeğe başlamışlardır. Esasen sis baretti. Muharebe pek hararetli olmuş1933 Türk borcn ticariyede bulunmak Uzere meclisi ida markın ademi tediyesi v» terettüb ede mesi, temli ricatlerinin, düşmana pek fazla tahrili I 24.55 24.475 tu. Siyah gömlekliler, yani ihtilâl kıta5 Murakıblann seçilmesi ve üc • miktarda arazi bırakmak gibi bir mahre azasına meztıniyet itası, » • 2 cek zarar ziyan ve güzeşte ve vâki masatı, ilk defa olarak hakikî bir çarpışmı > > 6 retlerinin tayini, zuru vardı. Diğer taraftan, bu tarzı ha6 1936 senei hesabiyesi için mura raflarla tazminat talebine mütedair huErgani ya girmişlerdir. Hakikati söylemek lâ 6 tdare meclisi azalarının toplan reket, Habelşerin yaradılışlarma da uyVo ? SivasEcznranı 95 kıb tayini ile aidatınm tesbiti ve mu lunan üç nüshadan ibaret protestona zım gelirse, askerce çarpıştılar. Şahsî ma ücreti. istikrtzı Dahili gun olmadığı için Negüs kuvvetleri için rakıbın mazereti halinde ifayı vazife yararlaık nümuneleri pek çoktu. Harb Vo 5 Hazine melerden bir nüshası, muhatabı Hrant bir dağılma tehlikesi arzediyordu. Buetmek üzere diğer bir zatm tayini. meydanından ayrılmak istemiyen ya >/„ 2 Hazine na, îtalyanlardan ziyade Habeşlerin taMestuciyana gönderilmişse de, mezkur ıt. Degirmencilik ralılar vardı. Etrafı kuşatılan bir müf Şark Değirmenzilik Lâakal elli hisseye malik olup ta mezrafinda vahamet kesbeden iaşe güçlük adreste bulunamadığı ve yeni ikametreze ölümü, teslim olmağa tercih etti. L'mnm Sigorta kur içtimada hazır bulunmak istiyen lerini de ilâve edersek, Adisababanm. Telefoo gâhı da yapılan tahkikata rağmen öğ • Bir papaz, ölmek üzere bulunan bir zazevat ticaret kanununun 371 inci madişi silâhla ve kabil olduğu kadar çabuk T AH VILA T biti takdis ettiği sırada öldürüldü. Bu Cibali Rum mektebi menfaatine 23/ desine tevfikan içtima tarihinden bir renilemediği tebliğ memurunun ifadehalletmek hususundaki emelini anla üç gün zarfında, her iki tarafta da ileri tlektrlk hafta evvel hisse senetlerini şirket mer sinden anlaşılmış olmasına ve banka 2/936 günü Beyoğlu Tepebaşı «Asrî» mış oluruz. leme ve gerileme hareketleri oldu. Ha Tunel Rıhtım nın talebine binaen 15 şubat 1936 takezine tevdi etmelidirler. Büyük mikyasta harekât beşler, İtalyanlardan üç top ve mitral Anadoln 1 44.10 44,15 Bankalara tevdi edilecek hisse sene rih ve 1908/49 numaralı protestoname sinemasmda yapılması kararlaştırılmıa II 44,10 44,15 Habeşler, 15 ve 22 kânunuevvelde yözler aldılar. Fakat bu üç günlük harIII datı makbuzları şirket merkezine tev nin tebliğ makamına kaim olmak üze bulunan müsamereli sinemamızın 22/ yaptıkları baskm ve iskandil hareket bin sonunda. Negüsün kıtaatı ric'ate ve • MümessiH diat mahiyetinde olarak kabul oluna • re işbu ilân tanzim ve neşredilmek ülerinden sonra, ilk defa olarak büyük hareket noktalarma avdete mecbur ol3/936 pazar gününe bırakıldığmı sayın caktır. mikyasta taarruza geçtiler. Plânları, ce du. zere irsal olundu. İstanbul ikinci iflâs memurluğundan: nubî Tembiende, Addi Abbi yakınmda Meclisi tdare Makalenin sonunu yann neşredeceğiz. davetlilerimize itizarla bildiririm. Müflis Eskişehir Marsilya kiremid ve bulunan İtalyan kuvvetlerinin tam merP. GENTtZON kezine büyük kuvvetlerle hücum edip makine tuğla fabrikası limitet şirketi düşmanın bu noktadaki mukavemetini hakkmdaki iflâsın kaldırılmasma ve kırmak, Adua ve Makalle mevzileri arasına bir kama gibi dalıp, düşman cep borclunun mallannın kendisine iadeUzunçarşının altbaşmda 274 sayılı hesini iki parçaya bölmek, ileri hatlarla Erken ihtiyarhyanları gencleştirir, yorgun vöcudleri dincleştirir. Belgevşekligini geçirir, çelik gibi bir vücud kazandınr sine 8/2/936 tarihinde İstanbul ikinci geri arasındaki muvasalayı kesmekten kârgir, tonoz ve demir kepenkli bakkal ticaret mahkemesince karar verilmiş ibaretti. Bu plânın muvaffakiyetle netidiikkânının yarısı acele satıhktır. Kar olduğu bilinmek üzere ilân olunur. celenmesi, İtalyan ordusunun şimal kuv yetlerini çok nazik bir vaziyete soka şısında kâğıtçı Bay Mehmede müraeaat. (20143) • • •1 1" •1 1 1 • • 1 1 • • 1 1 ÇAPANIN EKSTRA EKSTRA MAKARNASINI Hazakati dOnyaca tanınmış muhterem profesörüm, bana: Sıhiıatimi iyi gıda ile kazandırdı Çabuk kuvvetlenmek için ilâc değil, Sana istanbul kasabları Cenubî Anadolu Maden KARAMÜRSEL • • • 1 • • • • m t • Cenubî Anadolu Maden TÜRKİYE imar Bankasından: Cibali Rum Mektebi Direktörlüğünden: SATILIK DÜKKAN ADEMİ İKTİDARA FORTESTiN öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog