Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

19 SoFat 1936 CDMHURİYET Habeşlere göre Makalle hâlâ çember içindedir! Habeş resmî tebliği diyor ki: «Italyanlar bîr miktar arazi kazanmışlarsa da Makalleyi çember içinden kurtaramamışlardır» (Baftarafı 1 inci aahifede) müfrezelerinden 8 ölü, 7 yaralı. Muharebelere iştirak eden tayyare lerden Propardıma tayyaresi üssüne dönmemiştir. Tayyarelerimiz, "cenuba doğru kaç makta olan Habesjilere aman vermemektedir. rine yapılan 65 inci Hiçbir hasar yoktur. Bulgaristan dürüst kaldıkça... Italyan Başkumandanının 129 No.lı resmî tebliği, Hiç kimsenin ona dair. Her yerde coşgun teza tenakuzlarla doludur ve îtalyanlann mevziî muvaffakiyet kazandıklarım göstermektedir fena bir niyeti yoktur! hürat içinde dinleniyor (Bastarafı 1 inci sahifede) (Bastarafı 1 inci aahifede) Samsun 18 (A.A.) Balıkesir say kat meydana çıkacak ve koca dağın dolavı Örge Evren bu akşam sinemada in ğurduğu minimini fare çınlçıplak or kılâb konusu üzerinde mühim bir kon tada kalacaktır. ferans vermiştir. îtalyanlarm şimal cephesinde kat'iyyen büyük bir zafer kazanmadıklan Kırklarelinde hakkındaki iddiamızı bugün de Mareşal Kırklareli 18 (A.A.) C. H. P. Badoglionun son raporile ispat edeceğiz. genyön kurulu tarafından inkılâb ve is 1 Mareşal 129 numarah tebliğinde, tıklâl mevzuları hakkında ilimizde kon düşmanm zayiatı 5 6 bin ölü ve en az ferans vermiye ödevlendirilen Parti mü iki misli yaralı olduğunu söylüyor. Yani fettişlerinden Alâeddin Tiridoğlunun pa Habeşlerin 15 18 bin kişilik zayiatına zar ve pazartesi geceleri Halkevi, sinema mukabil kendi kuvvetlerinin 196 ölü ve salonunda iki bine yakın bir topluluk a 536 yaralı verdiklerini iddia ediyor. Mareşal cenablarına hürmetle hatır rasmda verdiği konferanslar dinleyiciler latınz ki 7 günde 196 ölü ve 536 yaralı üzerinde derin bir tesir ve büyük bir a veren, iki kolorduluk kocaman bir kuvlâka uyandırmıştır. vet, büyük bir meydan muharebesi kaAkşam da Kocahıdır mektebi salo zandım; iddiasında bulunamaz. nunda ilimizin münevverlerile bir çay Bu kadar az zayiat verildiği ya yalantoplantısı ve Parti programı mevzulan et dır, ya doğrudur. Doğru ise kazanılan rafında müsahabeler yapılmıştır. bir musademeden ibarettir. O sarp dağarda, hâkim bir mevkie ivice gizlenmiş İneboluda yalnız bir tek makinelitüfek, 7 günde Inebolu 18 (A.A.) Kazamızda 700 den çok daha fazla insan biçer. Bir bulunan Zonguldak saylavı ve Halk taraftan, mükemmelen müsellâh 80,000 Partisi başkanı doktor Mithat bugün ka Habeşin muharebe ettiği iddia ediliyor. dınlara Türk kadının inkılâb savaşındaki Diğer taraftan da bir tanecik makinelihissesi, Türk kadınının medenî, siyasî ve üfeğin yapacağı zayiattan az zayiat içtimaî hakları mevzulu bir konferans verdik; deniliyor. Eğer, Mareşal Badoglio, Habeş vermiştir. erin çok kahramanca harbettiklerini, Doktor Mithat Altıok gece Halkevi salonlarını dolduran büyük bir halk küt gerek sarahaten, gerek verdikleri zayi atm 15 bin ilâ 18 bin olduğunu iddia etlesi karşısında istiklâl mevzulu ikinci konmek suretile itiraf etmemiş olsaydı. Haferansını vermiştir. beşler tabanları kaldınp kaçtılar, Ital Halka verilen konferanslar Zafer değil zafercik! tayyarelerle takibi, hiçbir zaman ve kat'ivyen kâfi değildir. Çünkü gece o . lunca bu takib tabiatile durur ve tay yare takibile mağlub bir orduyu esir ve imha etmek mümkün olamaz. Nitekim, Büyük Harbde ve îstiklâl Harbinde bütün müessir takibleri ^cara ordusu yap* mış ve tayyareler orduya yardım etmişlerdir. Esasen, Habeşistanda îtalyan tayyarelerinin her gün uçup durduklanna göre, sadece tayyare ile takib, pek fazla bir şey ifade etmez. Eğer îtalyanlar, ordularile de Habeşleri şiddetle takib etselerdi ve takib esnasmda binlerle esir alsalardı, Habeş kuvvetlerini mühimce bir mağlubiyete uğrattıklannı kabul ederdik. Yalnız tay yarelerle takib etmeleri, böyle bir şey olmadığmm en büyük delilidir. Görülüvor ki Mareşal Badoglionun resmî tebliği, sıkı bir tahlile tâbi rutu • lunca bir zafer müjdesi olmaktan çok uzaktır. Kaldı ki zafere susamış olan îtalvanlar gibi düşünüp te Amba Aradam dağmın zaptını bir zafer telâkki etsek bile Mareşal Badoglionun Habeşistanı mağlub edebilmek için daha böyle yüzlerce zafer kazanması lâzımdır. Çünkü Habeş yurdunda dağdan çok bir şey yoktur. Habeş regmî tebliği aksini »öylüyor Adisababa 18 (A.A.) Ras Seyyum ordusunun şarkındaki orduya ku manda eden Ras Mulugetta bildiriyor: 12 şubatta bazı Italyan müfrezeleri kuvvetlerimizin karargâhları yakınına kadar bazı hücumlar yapmışlardır. 13, 14 ve 15 şubatta bazı mühim muharebeler olmuşsa da bunlar piştar çarpışmalarına inhisar eylemiştir. Italyanlar, bir miktar arazi kazanmışlarsa da Makallenin çember içinden kurtarılmasını teşkil eden hedeflerine vasıl olamamışlardır. îtalyan lann zayiatı mühimdir. Bizden 75 ki§i ölmüştür. 130 da yaralı vardır. Son muharebe hakkında iki tarafın anlattıkları Londra 18 (A.A.) Royter ajansı muhabirinin harb raporlanndan: îtalyanlar, Makallenin cenubunda, son muvaffakiyetlerinden istifade ederek çekilmekte olan Ras Mulugetta ordusu na mühim zayiat verdirmektedir. Habeş ler ağır zayiatlannı ve Italyan ordusunun cenuba doğru ilerlediklerini teslim et mektedirler. Royterin îtalyanlar nezdindeki muhabirinin verdiği tafsilât Royter ajansınm Italyan şimal ordu lan nezdindeki muhabiri, Italyan askerlerinin Aradan dağınm tepesinde 25 kilometro murabbaı bir saha içinde mun tazam araştırmalar yaptıklarını bildiri yor. Burada mevcud pek çok mağara ve yanklarda mühimmat, tüfek. mitralyöz, yiyecek. içecek ve küçük seyyar bir hastane bulunmuştur. Bundan başka Ras Mulugettaya aid olduğu zannedilen bir nişan kolleksiyonu arasında Krallığın zafer nişanı da bulunmuştur. Italyan uçaklan çekilmekte olân Habeşleri şiddetle bombardıman etmiştir. Habeşlerin maneviyatı bozuk görünü yor. Çünkii, gizlenmiye lüzum görme dıkleri gibi tayyarelere ateş açmak için durmuyorlar. Makalleden yüzden fazla tayyare uçarak Habeşleri Ambaalagiye kadar bombaya tutmuştur. Bozulan Ha beş ordusunun ilk kıt'alan Ambaalagiye varmıştır. Küçük bir Habeş müfrezesi toparla narak birinci îtalyan kolordusunun sağ cenahma hücum etmek istemişse de sür atle tardedilmiştir. Muharebeye iştirak etmiş olan bir I talyan zabiti, Habeş üniformalannın kendilerininkinden daha güzel olduğunu ve Habeş zabitlerinin ellerinde bölge hartalan bulunduğunu söylemiştir. çüncüsü de bu işleri kolaylaştırmak için bombardımandır. yapılacak misakları çoğaltmaktır. Bulgaristan, Milletler Cemiyetinin ttalya Kralımn tebrikleri sağlam ve merd bir azası kaldıkça hiç Roma 18 (A.A.) Kral Mareşal kimsenin Bulgaristan aleyhinde birşey Badoglioya çektiği bir telgrafta «Tigre yapmağa niyeti yoktur. Bizce umumî cephesinde kazandıklan zaferden dolayı emniyet meselesini ihtiva eden bu üç çerMareşal ve kahraman askerlerini» tebrik çeve içinde Bulgaristanın bize yardım eetmiştir. deceğini zannediyoruz ve onu bekliyo Italyanlar bayram yapıyorlar ruz. Roma 18 (A.A.) Dün akşam Türkiye ile Bulgaristan arasmdaki müItalyanın birçok şehirlerinde, Ambararanasebata gelince; bu münasebat bu dakidam zaferini kutlulamak üzere tezahürler kada çok samimidir. Artık ufukta hiçbir yapılmıştır. 200 tayyare daha gönderiyorlar kara bulut kalmamıştır. Zaten bugün Avrupa ufuklarında da bir harb tehlikesi Napoli 18 (A.A.) . Principessa mevcud değildir. Herkesin sulha karşı oMaria vapuru 200 tayyare ve 200 oto lan arzusundan istifade ederek sulhu damobil yüklü olduğu halde dün Musavvaha ziyade takviye edelim.» ya hareket etmiştir. Gemi Sirakuzaya Karahan Yoldaşın beyanatı uğnyarak 29 zabit ve 145 nefer alacakHariciye Vekilimizle birlikte seyahat tır. îtalyanlar Habeşi&tana bir de Mer etmekte olan dost Sovyet hükumetinin Ankara Sefiri Karahan Yoldaş ta ayni yem ana tasviri gönderiyorlar Napoli 18 (A.A.) Heluan has gazete muhabirine şu beyanatta bulun tane gemisi, dün akşam, uzak zabiti 80 muştur: uçağı efrad ve 40 deniz efradı ile Mu « Sovyet hükumeti Balkanlarda sulsavvaya hareket etmiştir. hun ve münasebatm sağlamlaşması işile Gemide, ayni zamanda Don Placide çok alâkadardır, Moskovanın bugün kilisesinden alınmış bir Meryem tasviri Balkanlarda hararetle takib ettiği siyaset mevcud olup bu da Afrikaya götürül budur. Bu siyaset Çarlık siyasetinin tamamen aksidir. Hiçbir Balkan devletini mektedir. diğerinin aleyhine tutuşturmak gayemiz Kilise erkânı ve büyük bir kalabalık, bu tabloyu, heyet halinde limana kadar değildir. Balkan devletleri arasmdaki sulh ve anlaşma siyasetinin hergün daha götürmüşlerdir. iyi neticeler verdiğini çok iyi görmekte Bir Viyana gazetetinin yiz. Meselâ Türkiye ile Bulgaristan arakehanetleri ındaki münasebatm aydınlanması ve saViyana 18 (A.A.) Stefani aj'an mimileşmesi bizi sevindirmekte, bu uğursından: da çalışmamız için bize büyük cesaret Nöyes Viner gazetesî, Mareşal Ba vermektedir. Eskiden bazı hâdiselere rağdoglionun iki Habeş ordusunun iaşe yo men bugün Türkiye ile Bulgaristan ara ımu kesmeğe muvaffak olması mümkün smdaki münasebat çok iyidir. Sovyet ve muhtemel olduğunu ve bu ordular için Rusya Balkan Misakını, Balkanlar sul feci bir durum hazırlanmakta olduğunu hunu sağlamlaştırmak ve korumak için yazıyor. müspet bir amil olarak kabul etmekte dir. Balkan Misakınm istikbali hakkında 3 numarah Habeş Ktzdhaç size birşey söyliyemem. Fakat bu Misa haatanerinden haber yok kın Balkanlar sulhunu temin etmek huAdisababa 18 (A.A.) Royter asusunda gösterdiği müspet tesiri sevincansı bildiriyor: e kaydederim.» îtalyan ileri hareketinden biri, üç numarah Habeş Kızılhaç seyyar hastane Rusya Türkiye sinden hiç bir haber ahnamamıştır. Ir Muhabir, bundan sonra Karahan Yolandalı doktor Hickel, Hındli doktor daşa Türkiye ile Sovyet Rusya arasm Ahmed ve Avusturyalı doktor Schupler daki münasebatı da sormuş, Karahan bu hastane hizmetinde bulunmaktadırlar. Yoldaş ta: Makalle cenubunda, Ras Mulugetta« Çok iyi biliyorsunuz ki biz, Türnın umumî karargâhı civannda birleşmiş kiye ile müttefikiz. Ben bir senedenberi olan bu seyyar hastanenin hemen bütün Sovyet Rusyanm Ankara mümessiliyim evazımı, bir müddet evvelki îtalyan bomve bu münasebatın hergün daha samimî Dardımanı neticesinde hemen kâmilen lduğunu ve iki hükumet arasmdaki tam harab olmuştur. anlaşmanın hergün daha fazla inkişaf et*** tiğini sevincle görmekteyim.» demistir. Hicaz hükumeti zecri tedbirlere **# Akçakocada Akçakoca 18 (A.A.) Cumhuriyet Halk Partisinin Ankaradan gönderdiği Hıfzı Oğuz kazamızda istiklâl ve inkı lâb konuları üzerinde verdiği konferanslar bütün Akçakocahlar üzerinde çok derin bir alâka uyandırmıştır. Halk coşkun tezahürler göstererek istiklâl ve in kılâb, cumhuriyet ve Atatürk uğrunda başlarını koyduklannı haykırmışlar, A tatürke ve Partiye saygı telgraflan çek misjerdir. Sandıklıda Sandıklı 18 (Hususî) Ziraat Bankası malî müşaviri Fazıl Kunkut is tiklâl ve inkılâba dair Halkevinde iki konferans vermiştir. Edincikte Edincik 18 (Hususî) Bugun ka sabamızda avukat Burhan inkılâb mevzulu bir konferans vermiştir. Yann da istiklâl mevzuu üzerinde konuşacakhr. Bandırmada Bandırma 18 (Hususî) Dün ge ce ve bu aksam Bandırma Belediyesi Evrak müdürü Hakkı, Fırka binasında inkılâb ve istiklâl mevzulanna aid iki konferans vermiş ve coşkun tezahürata sebeb olmuştur. Niğdede iştirak etmiyor Royterin Aditababadaki muhabirinin verdiği tafrilât Cenevreden Nöye Fraye Prese ga zetesine çekilen bir telgrafnamede bildirildiğine göre Hicaz hükumeti, zecrî tedbirleri tanzim konferansı namına vuku bulan müracaate gönderdiği cevabda Islâm âlemindeki mevkii ve Milletler Cemiyeti azası bulunması itibarile îtalyan Habeş harbinde tamamile bitarafhğını muhafaza edeceğini haber vermiştir. Niğde 18 (Hususî) Ankara Hukuk Fakültesi profesörlerinden Mazhar Nedim şehrimizde istiklâl mevzuu üze Mezunen Moskovaya giderek, oradan rinde iki konferans vermiştir. Konferans Parise geçmiş olan Sovyetlerin Ankara halk üzerinde iyi tesirler bırakmıştır. Eskişehirde Büyük Elçisi Karahan Yoldaş dün sa bahki ekspresle îstanbula gelmiş ve ak Eskisehir 18 (Hususî) Ankara şam ekspresile Ankaraya gitmiştir. dan gelen Kasım dün akşam Halkevi Karahan Yoldaş da şehrimize geldi Royter ajansınm Adisababadaki mu habiri bildiriyor: îtalyanlann Habeş kıt'alanna agır zayiat verdirmeğe muvaffak olduklan zannedilmektedir. Bu kıtaat çok mühim bir kuvvet halinde Makallenin cenub ve batı cenubunda toplanmıştı. Keza Italyan hafif kollannın Makalleye 30 kilometro kadar mesafedeki Antaloya varmış ol malan da mümkün görülmektedir. Italyanlar, Antalodan, Adisababa yoluna hâkim olan Ambaalaginin cenubunda ve 10 kilometro kadar mesafede Buiaya doğru ilerliyebileceklerdir. Habeş mehafili, Italyan ileri hareketinin Ambaalagiden çok evvel ve belki de sarp Fingalet ve Garajiam tepeleri arasında durulacağı kanaatindedir. Bu iki tepe arasında Ambaalagi yolunu kesen bir dağ silsilesi vardır. Îtalyanlann Ras Mulugetta ile Ras Seyyum ordulan arasına girmeğe mu vaffak olduklan yalanlanmaktadır. Habeş başkumandanının bu Italyan taarruzunun hazırlandığından pek iyi haberdar olduğu ve buna göre tedbirler aldığı bildiriliyor. Adisababada zannedildiğine göre, îtalyanlar şimal ve cenub cephelerinde ayni zamanda taarruza geçmeğe karar vermişlerdir. Buraya gelen malumata göre, en az iki Italyan fırkası şimdi Soma liye doğru yolda bulunmaktadır. 48 saat içinde Adisababaya 75 milimetre yağmur düşmüştür. İtalyamn harb masrafları Daggaburun 65 inci bom bardımam Royretin Harrardaki muhabiri, ik Italyan uçağının dün Daggaburu bom baya tuttuğunu bildiriyor. Bu, şehir üze Roma 18 (A.A.) Resmî gazetede bugün doğu Afrikası muharebesi dolayısile masraflan artıran bir kararna me çıkmıştır. Masraflara bir milyar 630 milyon liret zammolunmaktadır. Bunla rın ezcümle 400 milyonu Müstemleke Bakanlığının sivil ve askerî ihtiyaclarına, Atina 18 (Hususî) İki büyük par60 milyonu doğu Afrikası için silâh al tinın anlaşarak kabine buhranına nıha tına alınanların ailesine, 400 milyonu yet verileceği hakkındaki ümidler boşa Bahriye Bakanlığma ve 350 milyonu çıkmıştır. Hava Bakanlığına aiddir. Çaldaris Basvekâletin kendisine; Hariciye Nezaretinin Maksimosa verilme sini, Dahiliye ve Harbiye Nazırlıklarile Gel de bu işin içinden çık! parlamento baskanhğına ahali partisin Londra 1Q (Hususî) Bugünkü den saylavların getirilmesini istemekte Habeş resmî tebliği Amba Aradam mu dir. harebelerinde 31 Habeş askerinin öldüKraltn kararı ğünü ve 75 askerin de yaralandığını kayBaşvekil Demircis dün saraya gide dederek, Mulugettanın ordusunu mun rek Krala liderlerin anlaşamaması neti tazam bir şekilde geri çekmesi üzerine a cesi olarak iç siyasanın aldığı vaziyeti anym 15 inde Amba Aradamm İtalyanla latmıştır. rın eline geçtiğini bildirmektedir. Ayın 27 sinde parlamento toplanıp ta Londra 18 (Hususî) îtalyada neş başkanı seçildikten sonra Kralın en çok redilen resmî rakamlara göre, Habeşis reyi bulunan partinin lideri sıfatile So tanda cereyan eden son muharebelerde fulisi kabineyi kurmağa memur edeceği, îtalyanlann zayiatı şunlardır: o muvaffak olamadığı takdirde yeni ka12 beyaz zabit ile 122 beyaz asker binenin kurulması Çaldarise verileceği, ölmüştür. 34 beyaz zabitle 499 beyaz Çaldariste yeni kabineyi teşkil edemez asker yaralanmış, yerli îtalyan asker se ovakit simdiki Başvekilin riyasetinde lerinden de 62 kişi ölmüş 53 kişi de ya gene bir iş kabinesi kurulup eylulde yeni ralanmıştır. seçim yaptıracağı muhakkak görülmek İtalyada şenlikler devam ediyor tedir. Mecliste açılış nutkunu Kral bizzat Roma 18 (Hususî) Roma ve büsöyliyecektir. tün îtalyada Habeşistanda kazanılan Kral Yanyaya gidiyor îtalyan zaferi büyük merasimle tes'id Atina 18 (Hususî) Kral Jorj edilmiştir. Başvekil Musolini Palazzo Venizianın balkonuna çıkarak sokakta Yanyada yapılacak şenliklerde hazır butoplanmış olan binlerce halkı »elâmla lunmak üzere gelecek cuma günü oraya gidecektir. mıştır. Yunan Meclisi açılınca... salonunda Türk inkılâbı mevzulu kon feransını vermiştir. Kasım bu akşam da istiklâl hakkındaki konferansım verecektır. yanlar da kaçan bir ordu karşısında munaffer oldular, derdik. Buna imkân yokur. Çünkü dediğimiz gibi bizzat Mareşal Badoglio aksini söylemiştir. Mevcudunun dörtte birini kavbedecek kadar kahramanca harbeden 80.000 kişilik bir ordu, düşmanına, kendi 15 18 bin kişiik zayiatına mukabil, yalnız 732 kişi mi zaviat verdirir?. Eğer, ttalvan zayiatı bu kadar azsa büvük meydan muharebesi ve büyük zafer kazanılmamıştır. tşte Mareşal Badoglionun birind tenakuzu. Bu birbirini tutmıyan sözleri, zafer bavramı vapan ttalyan milleti görmese bile, bitaraf gözler pekâlâ gö rür. 2 Mareşaî Badoglionun büyük ta fer iddiasını cerheden ikinci tenakuzu da şudur: Mareşaî «birçok esir aldık» diyor. Gramerde bile «birçok» müphem sıfattır? On esire de birçok denilebilir. îtalyanlann aldıkları esirler acaba sayılamıyacak kadar çok mu? Muhare be 15 şubat günü bitmiştir. 18 tarihli tebliğ verilincive kadar da üç gün geçmiştir. Üç günde esirler, pekâlâ sayılabilir ve müphem «birçok> sözü yerine sarih rakam zikredilebilirdi. Mareşalin rakam zikredemivişi, alınan esirlerin çok değil, az olduğunu ispat eder. Az esir alınması ise Habeşlerin hezimete uğramadığınm en büyük delilidir. 3 Gelelim îtalyan Başkymandanı nın üçüncü ve en büyük tenakuzuna: «Tayyarelerimiz, cenuba doğru kaçmakta olan Habeşlere aman vermemek tedir.> Demek ki Habeşleri, yalnız tayyare ler takib ediyor; Italyan kıt'alan takib edemiyor. Şu halde Habeşler, mağlub ve münhezim olmuş değillerdir. Çünkü Habeşler inhizama uğramış olsalardı, onları yalnız tayyareler değil, Italyan kara kuvvetlerinin de takib etmesi lâzım gelirdi. Çekilen düşmanm yalnız Diğer taraftan Îtalyanlann büyük Enderta meydan muharebesi ve zaferi dedikleri bu muvaffakivet hakkında Habeş resmî tebliği büsbütün başka bir terane tutturmuştur. O da îtalvanlann aksine olarak muharebeyi küçülte kü çülte piştar muharebeleri derecesine indirmektedir. Bunda da nakıs tarafından bir mubalâğa olmakla beraber, büsbü • tün yalan da denilemez. Çünkü Ras MuIugeta ordusunun büvük kısmmı, Ma kalledeki Italyan toplarmın ateşi altında bulunan Amba Aradam dağında toplamış olması kabul edilemez. Bu Habeş tebliği de bize şu hakikatî öğretiyor: îtalyanlara Amba Aradam dağım kaptıran Habeş kuv\Tetleri Ras Mulu geta ordusunun kısmı küllisi değildir; fakat Habeşlerin iddia ettiği gibi piş tarları da değildir. Bu kuvvetlerin, ön • cülerin arkasında mevzi almış olan setir kıt'alan olduğunu kabul etmek yanlış olmaz. Şu halde Mulugeta ordusunun kısmı küllisini baskma uğramaktan muhafazava memur bulunan bu setir kıt'alan şiddetli muharebelerden sonra, fark îtalyan kolordulan karşısında Amba Aradam dağını muhafaza edemiyerek gerive, kısmı küllileri üzerine çekilmişlerdir ve işte îtalyanlar da Ras Mulu geta ordusile çarpışmamak için, çekilen setir kuvvetlerini takib etmemişlerdir. Şimdi vaziyeti hulâsa edelim: 1 Italyanlar, şimal cephesinde, ikî kolordu ile taarruz etmişler ve 7 gün mücadeleden sonra, 25 kilometro ileri' liyerek Antaloya kadar gelmişlerdir. 2 Îtalyanlann geri attıklan Habeş kuvvetleri, Amba Aradam dağmda mevzi almış olan setir kuvvetleridir. 3 Bu setir kuvvetleri, faik düşman kuvvetleri karşısmda kahramanca har> bederek geri çekilmişlerse de mensub) olduklan Ras Mulugeta ordusu mağlub olmamıştır. Binaenaleyh Italyanlar, şimal cephesinde büyük zafer değil, sadece mevzii bir muvaffakiyet kazanmışlardır. Bu muvaffakiyet harbin neticesi üzerinde hiçbir tesir husule getirecek mahiyette değildir. *** Başvekâlet, ekseriyet lideri Sofilise verilecek Imparatorluğu mu ihya edecekler (Baştarafı 1 inci sahifede) mediğini ve saylav Berg ileRacovskinin ise filhakika Arşidüke arzı tazimat için geldiklerini ve fakat çoktanberi Macaristana dönmüş olduklannı söylemekte dir. Kabataşta toprak kaydi ve bir ev çöktü Gece yarısından sonra gelen tıaberler Viyanada bir toplantı Viyana 18 (A.A.) Kralcılar li deri Von Viesner, dün akşam, kralcılann yaptığı bir toplantıda, Paristeki ikameti ve Arşidük Otto ile icra ettiği görüşmeler hakkında ızahat verdiği sırada: «Vatanî cephe ile kralcılar arasında tahakkuk etmiş olan anlaşma, kralcılann, tesekküllerinin dahilinde ve haricinde maksadlannı serbestçe takib etmelerine, artık müsaiddir.» demistir. Von Viesner Paris görüşmelerinde, Habsburgların tahta tekrar çıkmalannın Avusturyaya aid dahilî bir iş olduğu tezini müdafaa eden Prens Strahemberge teşekkür etmiştir. Von Viesner, kralcılığın derhal iadesinin karşılaşacağı güçlükler hakkında ümide kapılmamakta, fakat Prens Ottonun, Parıs görüşmeleri esnasmda tecrü beli bir diplomat gibi hareket edeceğine emin bulunduğunu söylemiştir. Von Viesner: «Otto, ilk çağırılışında Avusturyaya avdete hazır olmakla be raber, arsıulusal durumun güçlüklerinden dolayı sabırsızhğını yenmekte ve vazi fesini emeline tercih etmektedir.» demiş tir. Vaziyetleri tehlikeli görülerek boşaltılan evler (Baftaraft 1 inci aahifede) hrsa vaziyet kolaylıkla anlaşılır.» ev çömüş ve önünde bulunan evin de bir kısmım harab etmiştir. Bu çöküntü üzerine Beyoğlu kaymakamlığı fen heyeti hâdise mahallinde tetkikat yapmış, çöken evin yanında bulunan diğer evlerin temellerinin de çürük olduğunu tesbit ederek bu evleri tahliye ettirmiştir. Evlerden çıkarılanlar civardaki evlere taksim edil miş ve îzzetpaşa sokağı polis kordonu altına ahnarak muhtemel herhangi bir kazanm önüne geçilmiştir. Çöken evin enkazını kaldınp o civarda kayan topraklann vaziyetini düzelt meği üstüne alan mimar, muharririmize çöküntünün sebebini şöyle anlatmıştır: « Bu evin olduğu yerden topraklar kaymıştır. Bunda son yağan karların da tesiri vardır. Evin eskiliği de buna kahBüyük bir felâketten kurtulan mahallç halkı da muharririmize hâdiseyi şöyle anlatmışlardır: « Saat dört raddelerinde idi. Birdenbire bir patırtı duyduk. Ayağımızdakî terliklerle sokağa fırladık. Komşumuz muallim Vahabın evinin yıkıldığını gö rünce dehşet içinde kaldık. Evin altında kimsenin kalmadığını görünce heyecanımız yatıştı. Tam evlerimize girmek üzere iken memurlar geldiler ve evlerimizin de tehlikeye maruz olduğunu söyliyerek kapılarımızı mühürlediler. İşte gördüğünüz gıbı ancak üstümüze birer palto alarak komşu evlere dağıldık.» Mühürlenen evler eğer lüzum görii* lürse yıktırılacaktır. Şimdilik içine kimsenin girmesine müsaade edilmemektedir. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog