Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTJRtYET 19 SuSat 1936 Seylâb mmtakasında bir tetkik Moğol toprağında Birçok Japon askerî eşyası bulundu Moskova 18 (A.A.) Ulanbaturdan Tas ajansına bildiriliyor: Moğol makamatı 12 şubatta Mançu ri Moğol kıtaatının çarpıştığı yerde, yeni hududdan 8 kilometro içeride bulu nan Moğol topraklarında, Japonlara aid birçok süel eşya bulmuştur. Bu arada ezcümle 75 milimetrelik bir Japon topuna aid mermi kovanları, kurşun kasalan mitralyöz şeridleri, Japon bombalan, gaz maskeleri, kürklü bir Japon zabiti man tosu ve diğer eşya vardır. Bu eşyanm bulunduğu yer, musade menin guya Moğol kıtaatının Mançukuo topraklarına tecavüzü üzerine vuku bulduğu hakkındaki Japon iddiasmı kat' surette yalanlamıya kâfidir. Tokyo 18 (A.A.) Dış Bakan» Harbin başkonsolosluğunun, Mançu hükumetine yaptığı tebliğde, Sovyetlerin Mançukuodaki beş konsolosluklardan dördünü kapıyacaklannı bildirdiğini te yid etmiştir. Yalnız Harbin konsolosluğu kapanmıyacaktır. Sovyet hükumeti, ayni zamanda, Sovyet Rusyadaki Man çuri konsolosluklarından yarısının ka panmasını istemektedir. *** Büyük bir tehlike atlatıldı, eğer yağmur bir iki gün daha devam etseydi, Menemen bile korkunc bir felâkete sahne olacaktı Gediz taştı, Menemen Kış Olimpiyadı parmağı ovasını su altında bıraktı Amerikalıların kaldı ağızlarmda Nevyork 18 (A.A.) Amerikanın olimpiyad komitesi muhasebecisi Güstav Kirbi Avrupa vapurile buraya dönmü ve gazetecilerin suallerine büyük bir hayranlık hissile cevab vermiştir. Olimpiyad oyunlanndan sonra Ame rikaya dönen ilk müşahid olan Kirbi gördüklerinin tavsifi imkânsız olduğu nu, alınan tertıbatın mislini hiç görmemi bulunduğunu, hele Berlindeki stadyoma girip koşmaktan kendini alamadığını söy lemiş, Garmiş Partenkirhende herşeyd< olimpiyad fikrinin hâkim olduğunu ilâve ederek: «Gördüklerini anlatmağı diğer arkadaşlara bırakıyorum. Herhalde hiç kimse Garmiş Partenkirhenden gayri müsaid bir intıba nakletmiyecektir.» demiş'ir. Ispanya Komünist ve Sosyalistlerin elinde! Umumî intihabı kahir bir ekseriyetle sol partiler kazandı. Radikal şefler kaçtılar. Netice • Berlinde endişe ile karşılandı (Baştarafı 1 incî sahifede) nin açılmasını rica ettim, kabul etti. Madrid halk evi derhal açıldı. Bütün siyasî mevkufların tahliyesini istedim, hüku met bunları tahliyeye karar verdi ve si yasî muhacirlerin avdetine müsaade etti.» Paris 18 (A.A.) îspanya sosya list lideri Largo Caballero Excelsior gazetesinin hususî muhabirine verdiği be yanatta: « Hükumet M. Azanaın sol cenah cumhuriyetçi azası tarafından teşkil edilecek ve sosyalistler buna iştirak etmiyeceklerdir. Hükumet, umumî af ilân edecektir.» demiştır. Dış işleri Bakanlığına namzed M. Delvayo, ayni gazeteye şu beyanatta bulunmuştur: « M. Robles ve dostları, Cenevrede, Hitler Musolini dostu bir siyaset takib etmekte idiler. Biz Fransanın «müşterek emniyet içinde münferid sulh» formülünde hulâsa edilen sulh siyasetini güdeceğiz.» M. Azana da şu sözleri söylemiştir: «Kabinemiz münhasıran cumhuriyetçi olacak, sosyalistler, sadece onu himaye edeceklerdir.» Gil Roblesin siyasî sekreteri M. Ha varri demiştir ki: « Sol cenahlar ekseriyete sahib değildir. Biz bir koalisyon kabinesi teşkil edeceğiz. Vaziyet çok vahimdir. Fakat biz cereyanı yeneceğiz ve üç dört ay içinde sol cenahların muvaffakiyeti yaşıya caktır.» birile tavsif etmektedir. Nazi partisinin resmî organi Volkişer Beobahter gazetesi, Ispanyamn yeni bir ihtilâl arifesinde bulunması ihtimalini endişe ile düşünmekte ve burjuvazi parti ^ lerini sol cenah mensublannın muvaffa « kiyetinden mes'ul olmakla itham etmek \ tedir. Paris gazeteleri ne diyorlar? Bursada yapılacak lik maçları Bursa (Hususî) Lik maçlarına bu hafta daha hararetli bir şekilde devam edilmiştir. Bu hafta dört maç yapılmış bunlardan bilhassa ikisi alâka uyandırmıştır. Maçlardan biri Bursanın en kuvvetl takımı olan Acaridmanla Demirtaş arasında yapılmıştır. Bu maçın birinci devresinde Acaridmanlılar Demirtaşa ik gol atmışlardır. İkinci devre Acarlıların hakimiyeti ele almalan dolayısile asabî bir hava içinde cereyan etmiş, her iki taraf ta favullü oynamışhr. Neticede A carlılar sıfıra karşı iki sayı ile maçı ka zanmışlardır. Diğer maç Durasporla Akınspor bi rinci takımları arasında yapılmıştır. Duralılar Akınspora nisbetle daha derlitoplu ve ahenkli bir oyunla bire karşı dört sayı ile galib gelmişlerdir. İkinci ta kımlar arasında yapılan Acaridmanla Demirtaş ikincileri arasındaki maçı A • caridmanlılar sıfıra karşı 9 sayı ile ka zanmışlardır. Duraspor ile Akınspor i kincileri maçını da Duralılar sıfıra karşı iki ile kazanmışlardır. Bu hafta yapılması kararlaşmış olan sokak kosusu tehir edilmiştir. Felâketzedeler Hilâliahmer tarafından dağıtılan çadtrlarda oturuyorlar İzmir (Hususî muhabirimizden) buradan temin ediliyor. Bu sebeble ViSert, kapalı bir hava. Lodos esiyor ve lâyet, köprüde derhal bir tetkik yapılJaponya ordusunu hazır yağmurun gene başlamasından korku masını alâkadarlara bildirmiş. Görü tutuyormuş luyor. Otomobilimiz, Karşıyakadan Me nüşe göre arıza ehemmiyetsiz. Fakat ne Nöye Fraye Prese gazetesinin ver nemen yoluna girdi ve süratle ilerliyor. olur, ne olmaz?.. diği malumata nazaran Mançuri ile SovCivar dağlarm tepeleri karlarla örtülü.. Buradan, nehrin aktığı istikamete yet Rusya ve dış Moğolistan hududlan Geçirdiğimiz hatırı sayılır felâketlerin doğru ilerliyoruz. Fakat çok ileri gitmek üzerindeki hâdiselerden dolayı Japonya bir safhası da Gediz nehrinin geçtıği imkâru yok.. Bu suların çekilmesi, altta kabinesi Mançurideki Japon ordusunun mmtakada açıldı. kalan arazinin kurtarılması ve yeniden Bu gayritabiilik esasen bekleniyordu. işlenmesi, ekilmesi, zor, hatta imkân harbe hazır bulunması için ihtiyat san Çobanlar, koyunlarm çiftleşmesinden, sız gibi bir şey.. Hele yağmur tekrarlardığından dört milyon yen tahsis etmiştir. evvelâ bir bahar mevsimi geçireceğimi sa, bundan sarfı nazar, felâketler ar zi anlamışlardı. Fakat tecrübe görmüş tacak.. ihtiyarlar da; Uzaktan uzağa, nehir ortasında bir Bu baharm ardından öyle bir kış sürü adacık teşekkül ettiği görülüyor. gelecek ki, dizgini kopuk, başıboş ola Bu arada. diplerine kadar sular dayanltpanyadan kaçanlar (Başmakaleden devam) cak ve kim bilir ne marifetler göstere mış köyler farkediliyor. Felâkette bil bunlann binalarmdan başlamak lâzım ge Madrid 18 (A.A.) Sol cenah hassa bahsedilen Kumtepe köyüdür. cek? leceğini ehemmiyetle hatırlatmak isteriz. matbuatı, son iki sene zarfında mühim Burası, nehrin mansıbına yakındır. SuDemişlerdi. Hakikaten öyle: Bir umumî kütübhanede kitablann top bir rol oynıyan birçok siyasî şahsiyet İşte yağmurlar, işte seylâb, işte ka lar arkadan vurmuş ve köy, korkunç bir tehlike ile başbaşa kalarak derhal is lanması ve iyi bir tasnif altında dolabla lerin hududu geçtikleri haber verilmektesırga, tipiler, fırtınalar ve her şey! Bu mütelevvin ve mütebeddil hava. timdad etmiştir. Bunun üzerine İzmir ra yerleştirilmesi kadar bunlardan istifade dir. 1934 iptidasında ise bakan bulunan İzmirde kış mevsiminin bellibaşlı şikâetmek istiyeceklerin okuyacaklan ve ça radikal Vakaronun Cebelitarıka geldiği yet mevzularındandır. Kararsız bir lışacaklan salona ve odalara ihtiyac var bildirilmektedir. gök! Meselâ sabahleyin lodos başlar, dır. Hulâsa umumî kütübhane ittihaz oM. Salazar Alonzo ise Verladenin ansızın povraza çevirir. Sonra yıldız Bu meyanda, Menemen ovası da bü lunacak bina, esasen umumî kütübhane Portekize vardıklan söyleniyor. rüzgân eser. Ha yağmur, derken dağM. Verlade, ihtilâl hareketinin aka yük bir tehlike atlatmıştır. Bir salâhi olarak yapılmış olmalıdır. larm tepesine koyu bir kar havasının yettar diyor ki: Umumî kütübhaneler bilhassa gencli binde Avusturya umumî valiliğine tayin çöktüğü görülür. Hararet zaid, on beş « Eğer yağmur iki gün deha devam ğin severek koşacaklan ve dolduracaklan edilmişti. Sol cenah, kendisini tenkil esten sıfıra kadar düşer.. Bu sıfır, tzmir etmiş olsaydı. yalnız ovalar ve köyler irfan ocaklandır. Mektebler gencliği klâ nasında ifratlı hareket etmiş olmakla için en şiddetli soğuk sayıhr. Çünkü değil, bizzat Menemen bile korkunç bir sik bir okutma ile okumaya hazırhyan mes'ul tutmaktadır. İzmir, zaid 5 6 dan aşağı hararq(te veya felâkete sahne olacaktı. Çok şükür ki müesseselerdir. Orada okumanın anahsoğuğa mütehammil ve alışkın değildir Cebelitarık 18 (A.A.) 100 kadar yağmurlar kesildi ve felâketi atlattık. Biz bol bir rutubetin ıslaklığına daha tarlarını elde etmiş olacak gencler eğer Ispanyol ileri geleni ve bu arada Löru Maamafih Menemen mmtakasında sualısmışızdır; tabiat bunu icab ettiriyor. ların çekilmiş olmasına rağmen zarar önlerinde külfetsizce giderek her kitabı kabinesinde Iç Bakanı olan M. Vauera, Menemen yoluna girerken lodos esen lar çok büyüktür. Mevcud şartlar altın bulabilecekleri bir umumî kütübhaneye sol cenah partilerinin seçimde muvaffak rüzgâr, birdenbire istikametini değiş da bu zarar ve ziyanın miktarı henüz malik olurlarsa hiç şüphe yok belki mek olmamaları üzerine buraya gelmiştir. tirdi. Poyraz, diye mırıldandık. Fakat tesbit edilememiştir. Mevcud işler biti teblerinden fazla bilgiyi buralarda elde Başka gelecekler de vardır. Oteller dolo da çok devam etmedi. Denize, sanki rilince. tesbite başlanacaktır.> etmeğe imkân bulurlar. muştur. sularda oynaşan küçük küçük, gümüş Salâhiyettarların böyle söylemesine yıldızlar düştü.. Hepsi de oldukları yerHer kitabı herkesin elde etmesi maddeAlman matbuatımn telâşt rağmen, görünen köy, kılavuz istemi ten mümkün değildir. îleri garb memlede oynaşıyorlar ve dalga namına bir şey Berlin 18 (A.A.) Alman matbuyor: yok.. ketlerinde bu imkânsızlığı giderebilecek atı Ispanyol seçimlerine geniş sütunlar Zarar büyüktür. Rüzgâr da yumuşadı. Fakat rutubet bir tek kesin çare bulunabilmiştir: Umu tahsis etmekte ve bu seçimleri sürpriz taValimiz Fazlı Güleç te bizzat gelmiş, her tarafımızı sarıyor. Bir müddet u felâket mıntakasmdaki tedbirleri, köy mî kütübhaneler. Hilâliahmer felâketzedelere zaktan denizi seyrettik. Sonra o da kayKültür Bakanından istediğimiz ve islülerin vaziyetini tetkik etmiştir. Hilâliboldu ve Menemen ovasına düştük. Yaz yiyecek dağıtıyor ahmer de yardımlarına başlamıştır. Es tiyeceğimiz şeyler çok. Hepsini yazsak günlerinde Tanrının düz satıhlı bir ce den İsmet römorkörile birçok sandal hennemini andıran ve toz kasırgalarile lar hareket etmiş ve bunlar. gerek Kum kişehir merkezinden bu mıntaka için pek haklı olarak hangi birine yetişeyim (Baştarafı 1 inci tahtfede) allak bullak olan bu ova, şimdi yam tepedeki, gerekse ovada adacıkların te ayrılan yüz çadırdan 20 30 u Mene demesi ihtimali vardır. Onun için bugün ğı ümidini izhar etmişlerdir. Buna mukayaş, bataklık ve cıvık.. Köyler yeni u pelerine iltica etmiş halkı kurtarmış mende bırakılacaktır. başka ihtiyaclardafn bahsetmiyerek bu bil Lord Sesil, petrol ambargosunu koy*** yanmış, şurada burada koyunlarını ot lardır. yıl için mutad isler haricinde umumî kü mak için Amerikanın keyfinin gelmesi Gediz mıntakasından dönüşte Küçük tübhane esasının hallini rica ile iktifa edelatan çobanlar gözüküyor.. Diğer bazı köylerde keza, kısmen su beklenemiyeceğini söylemiştir. Dış Ba Menderes mıntakasından da şu haber Menemene vardık. Vakit geçirmeden. altında kalmışlar ve tehlikeye düşen evkanlık müsteşarı Stanhope, istizahlara cegız. sevlâb mıntakasma gitmek istiyoruz. lerin halkı kâmilen çıkarılmış, kurtarıl leri alıyorum: YUNUS NADt cevab vererek demiştir ki: Dağlara yağan kar, yeni yeni dere Fakat muhtelif sebebler karşımıza diki mıslardır. « Bugün için İtalyanlar veya Hacikler doğurmuştur. Bunlar, ovaya doğliyor. Anlıyoruz ki, tam bir etüd yap Biz bu mıntakada iken sandallar hâlâ Ereğli şirketile müzakere beşler tarafından yapılmış bir taleb yokmak imkânsızdır. çalışıyordu. Polisler, jandarmalar, alâ ru akmaktadırlar. Fakat nehrin yeniden tur. Hepimiz bu harbin biran evvel bitbaşladı Şehirden çıkıyoruz. Geçen yıl küşad kadar daire memurları nehirde durma kabardığı hakkında malumat yoktur. Soğuk, şiddetle hüküm sürmektedir. mesini arzu ediyoruz. Fakat İtalyayı harresmini yaptığımız ve memleke+in en dan faaliyet gösteriyorlardı. Ankara 18 (Telefonla) Ereğli şir büyük eserleri arasma karışan büyük Gedizin ne suretle taştığı hakkında Dağlarda aç kalan kurdlar, çakallar bu etinin Eti Bank hesabma satın alınma be devam hususunda teşvik edecek olan mıntakada bazı köylere yaklaşmışlar sı müzakerelerine bu ayın sonuna doğru her hangi bir teklifte bulunmak sulhun Gediz köprüsüne doğru gidiyoruz. şu malumatı aldım: Artık Gediz nehrini görüyoruz. Yaz Pekendi namile maruf bir sed var dır. Geceleri, acı acı bağırıştıkları du başlanacağı anlaşılıyor. Evvelce bura nef'ine olamaz. îtalya, dört muahedeyi aylarında buradan gecmiştim. Gediz, dır. Bu sed iki sene evvel yapılmıştır ve yulmaktadır. Hatta aç kalan sansarlar a gelmiş olan şirket murahhaslarile bu parçalamak suretile öyle bir vaziyet alküçük, cılız bir çayı andırıyordu. Kar geçen sene, her ihtimale karşı esaslı bir ortaya çıkmış ve su basan evlerde ken husustaki mektublar teati edilmişti. Şir mıştır ki, Milletler Cemiyeti ya zecrî tedşıdan görünmüyordu bile.. Hatta bir surette tamir edilmiştir. Sed. Musabeyli, dilerine gıda aramağa başlamışlardır. ket murahhaslarının bu münasebetle birleri tatbik edecek ve yahut ta aczini iHilâliahmer, soğuktan, rutubetten ve kendi hükumetlerile temas ettikleri ve arkadaşım, Kesikköy ve Seyrek köyü ovalarını hitiraf etmiş olacaktır. Zecrî tedbirlerin Canım, demişti, bu küçücük, âciz maye etmektedir ve Panaz dağına biti diğer sebeblerden, felâketzedelerin has av sonuna doğru gelecekleri haber ve mütemadiyen artan tazyikı îtalya üze talanabileceklerini düşünerek Subaşı rilmektedir. su, yapsa yapsa ne yapabilir?. Eti ne. şiktir. köyünde, bugün bir revir açmıştır. Dokinde tesirini göstermektedir. Milletler budu ne? Ne diye 150 200 bin lira sarGediz, bütün şiddetile gelince seddi tor ve mualece göndermiştir. Bu hareket Bütün Yunanistan otomobilci Cemiyetinin ne derece muvaffak olacağıfederek bu muazzam köprü yapılmış? tazyik etmiş ve sed dayanamıyarak yıçok yerinde olmuştur. Çünkü beş, on leri grev yapıyorlar nı veya ne derece çabuk harbe nihayet O arkadaşın bugün benimle beraber kılmıştır. vatandaşın, geçirilen felâket neticesin Atina 18 (Hususî) Otomobilciler erebileceğini söylemek zamanı değildir. bulunmasmı isterdim: Nehir, Maltepe denilen mevkiden bu Gediz, şimdi, geniş Menemen ovasınm üç köyün ovasına saldırmıştır. Maltepe de ağırca hastalandıklan anlaşılmıştır. :emiyetinin hükumetten istedikleri bazı Keza, tecavüzün hiçbir menfaat temin şeylerin reddedilmesi üzerine bugün tmiyeceğıni dünyaya ispat edeceğimizi gövdesinde gümüş renkli, alabildiğine mevkiinde. çiftçi evleri çoktur. Çoban Ayrıca. para da gönderilmiştir. İzmirde Karşıyakanın Bostanlı mev bütün Yunanistandaki otomobillerin yayılmış korkunç bir yılan gibi kıv lar da vardır. Bunlar derhal arazinin de daha söyliyemeyiz. Hâdiseleri beklerıla kıvrıla gidivor. Kuyruğunu kayna yüksek kısmına iltica etmişlerdir. Fe kiinde kurtarılan vatandaşlardan bir [rev yapması takarrür etmiştir. mek mecburiyetindeyiz. Fakat istikbal ğma dayamış, ağzını da Foça sahillerin lâket. haber alınınca derhal kayıklarla ikisi de hastalanmış, hastaneye kaldırıl îstanbul Telefon Başmüdürü hakkında nikbinim. Öyle zannediyorum mıştır. de mansabma uzanmış ve işte oradan, yetişilmiş ve buradaki halk kurtarıl ki, Milletler Cemiyeti, mesaisinin mu Ankarada Mektubumu yetiştirirken hava biraz yeyip içtiğini, midesine indirdiği her mıştır. Köylüler ve çobanlar evvelâ çıkAnkara 18 (Telefonla) İstanbul vaffakiyetle tetevvüc ettiğini göstere ısınmıştır. Silik bir akşam güneşi, Ye şeyi Akdenize boşaltıyor.. mak istememişlerdir. Çünkü burada ' Yammızda bulunanlarm bize verdik hayvanları vardır ve kısmen, bütün gü nikaleden seylâb mıntakasma donuk ı 'elefon Başmüdürü Niyazi. Ankara te cektir. leri malumata göre, Gediz hiçbir zaman vendikleri bu hayvanlardır. Maamafih. şıklarını serpmektedir. Adeta bir hasta, lefon merkezine konmus olan kuran Zecrî tedbirler hususunda şunu kay bu kadar coşmamış, bu kadar taşma hayvanlara nezaret için insanlar ve bu nekahet devresine girmiş gibidir. Yağ portörlerin tesellümü için buraya gel detmek isterim ki, bu tedbirler, ancak mü di. Telefon Başmüdürünün beraberin mış.. En ihtiyarlar bile, Gedizin böyle insanların da icabında, istifade edecek mur, tekrarlamasa bari!.. ieki mühendisler. yerlerine konmuş o ssir olabilecekleri takdirde tatbik edil ORHAN RAHMİ GÖKÇE bir gazabını hatırlamıyorlar. Şimdi bü leri kayıklar bırakılmış. geriye kalan lan tesisatı muayene ve tetkik edecek melidir. Petrol ambargosunun müessir otün ovalar bu azgın nehrin hükmü al halk, taşınmıştır.. Bu kayıklar, İzmir Vi Fırtınanın Trakyada yaptıkları lup olmıyacağını ve hatta Amerikanın lerdir. tmda, mahsullerile, zahire, hububat, a lâyetinin yetiştirdiği kayıklardır. Edirne 18 (A.A.) Birkaç gün Milletler Cemiyetile teşriki mesai etmi ğaclık ve sairelerile iğilmiş vaziyet Nehir buradan Kumtepe köyüne doğ evvelki fırtına ve soğuktan ölen insan ve Bir tavzih eceği farzedilse bile bu ambargonun tedir. ru akmış ve 40 hanelik Kumtepe köyü havvan zayiatının tesbitine devam edil Pazar günkü sayımızda dost Yugos müessir olacağı hususunda bir karar ver Zarar ne kadar, diye soruyorum. nü basmıştır. Burada, halk, büyük bir lavya hakkındaki yazının Hırvat mese mek Milletler Cemiyetine aiddir. işte ye Bilmiyoruz ki, diyorlar, nehrin doğ korku geçirmiştir. Kayıklarla oraya da mektedir: Şımdıye kadar bildirilenlerden başka, lesine aid kısmında, bir Hırvat liderinin gâne mesele budur. duğu yerden aktığı yere kadar çok uzun yetişilmis ve köylüler, kafile kafile ta bir mesafe var. Kim bilir, kaç on bin şınarak Kızılca denilen mevkie yerleş Meriç ilçesinde 10 insan, 2071 hayvan, Sırbistanda yapılan bir mitingde Sırblara Ingiliz filosunu Italyaya karşı kullanIpsalada 2 insan 3799 koyun ve keçi, hitaben «Harb zamanında bir milyon dığımız iddiası yalandır. Italyaya karşı lerce dönüm zeriyat su altında.. tirilmiştir. Bu kurtarılma ve taşınma a• Ve ilâve ediyorlar: meliyesine, kayıklardan başka bir sürü 287 sığır, 42 manda, Uzunköprüde 2 Hırvat süngüsü aleyhinize çevrilecektir» hiçbir veçhıle münferid harekette bulun Muazzam köprude bil^e zivan var. kamyonet te iştirak ediyordu. Kayma insan, 2552 koyun, 6 sığır, Lalapaşada dediği yazılmıştı. Herhangi bir mitingde mayı akhmızdan bile geçirmiyoruz. TehEhemmiyetsiz amma, ne de olsa, bu kam, kaza jandarma kumandanı. zira 675 koyun, 2 sığır, Sırpsındığı kamo Hırvat liderleri tarafından böyle birsey didler dolayısile Ingiliz filosunun ha köprü, ovamizin yegâne geçididir. Ber at memuru ve M 1 İ C , ^ ggün sadece bu nunda l insan, 371 hayvan ve Havsada söylenmediği bize bildirildiği için tavziha rekete getirilmesi muvafık görülmüştür ve . v c saire, üç u J gam«, Dikffi ve raire ü »SVSSS!S«KSI kurtsnna iîs uğraşmışlardıı 4 insanla 673 hayvan donarak ölmüştür. lüzum gördük. filo ancak muvazene tesis edilecek niı Kütübhanelerimizi ne vakit kuracağız? Paris 18 (A.A.) Ispanyol inti habatında halk cephesinin beklenmiyen muvaffakiyeti ve bunu takib eden teza hürat, bu sabahki Paris matbuatını meşgul etmektedir. Gazeteler, kargaşalığm devam etmiyeceği ve îspanyol Cumhu » riyetinin, pazar seçiminden sonra tekrar sükunete kavuşacağını ummaktadır. Petit Parisien gazetesinin hususî mu « habiri bildiriyor : «Halk cephesi, saylav meclisinde ek seriyeti muhafaza edecektir. Bu hafta bir Azana kabinesinin kurulacağı ve Iç Bakanlığına M. Martinez Barrionun geti rileceği tahmin olunmaktadır. Çok zayıf, çok çabuk yıkılmağa müstaid, çok kanşık olan sol taraf ekseriyetinin, son derece güç ve tehlikeli bir siyasî hayat süreceğini tahmin etmek için kehanete ihtiyac yoktur. Acaba, bu ekseriyet, daha devamlı bir mevcudiyet idamesini temin etmek maksadile kuvvet istimaline teşebbüs etmıyecek midir?» Le Journal diyor ki: «Bu iste muzaffer çıkan, «Ispanyol Lenini» Largo Cabaleradır. Kapılanmızda bir kargaşahk membaı görmek gibi korkunc bir manzara karşısındayız.» Populaire ve Humanite gazeteleri, Halk cephesinin kazandığı muvaffakiyetten dolayı memnuniyet göstermektedir ler. Populaire diyor ki: «Sosyalist ve cumhuriyetçi Ispanya, harbe karşı bir mania dikmek istiyen memleketler safına girecektir.» Diğer taraftan, gazeetler, M. Flan • dinin yarın kabul edeceği muhtelif ziyaretlerde hangi mevzular etrafında konuşulacağını tahmine çalışmaktadırlar. Son dakika Kanlı nümayişler oldu Londra 18 (Hususî) Madridde ve Ispanyanın birçok şehirlerinde bugün akşama kadar kanlı nümayişler olmuş tur. Sosyalistlerle sol cenah fırkalarına mensub nümayışçiler bütün siyasî müc • rımlerın serbest bırakılmasını istemişler • • dir. Bu münasebetle birçok şehırlerde hapisanelere hücum edilmiş ve siyasî mahkumlar kurtarılmıstır. Bu nümayişler esnasında 3 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıstır. Habeş İtalyan harbi ve İngiltere bette takviye edilmiştir.» Stanhope, beyanatına şu sözlerle nihayet vermiştir: « Milletler Cemiyetinin bugün harbi durdurmıya kadir olduğunu kimse iddıa edemez. Fakat bizim nihayetünniha ye ispat etmek ümidinde olduğumuz şey, Milletler Cemiyetinin bütün milletere tecavüzün hiçbir menfaat temin etmediği ni göstermeğe muktedir olduğudur. İşte o zaman artık harb olmıyacaktır.» Londrada çıkarılan Beyaz kitab Petrol ambargosuna dair temaslar Londra 18 (A.A.) Cenevre petrol ambargosu eksperler komitesinin ra poru bugün Londrada bir Beyaz kitab halinde neşrolunmustur. Kitabda yeni hiç bir noktai nazar yoktur. Eksperler Arnavudluğun petrol istihsalâtının vaziyet üzerinde müessir olacak derecede mühim olmadığı mütaleasın dadırlar. Paris 18 (A.A.) Flanden ve Vas Konsellas dün petrol ambargosunun teknik şartlarını ve 18 ler komitesinin bu iş için ne zaman toplabileceğini tet kik etmişlerdir. Komitenin 9 martta toplanması muvafık olacağı zannedilmekte ise de Vas Konsellas alâkadar hüku metlerle istişare etmeden bu hususta bir karar vermiyecektir. Muğlada Belediye faaliyeti Muğla 18 (A.A.) Uray kurulu dün şubat toplantısını yapmıştır. Kurul beş yıllık baymdırlık projesinin esaslarını tesbit etmiş ve bu işle uğraşmak üzere beş kişilik bir komisyon ayrılmıştır. Ingiliz Kralı birçok zevata nişan verdi Londra 18 (Hususî) Kral Sekizinci Edvard ilk defa olarak bugün büyük amiral üniformasını giyerek Bu ckingham sarayının taht salonuna inmiş ve yılbaşında Kral Corc tarafından taltif edilen birçok zevata nişanlar dağst ınıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog