Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

19 Şfltfat 193i CÜMHUBIYET SON MAB E RLER TELEFON TELCRAF vcTELSîZLE uriyeden gelen haberler, bu memleketin de kanştığını gösterBu kırk yıllık andacların kutusunu ka ikimiz de buna o kadar alışmış olduk ki, mektedir. Suriye de, Türkiye pamak üzere iken o tarihin son demleri sonra Güzinin matemi beni Büyükadaya den aynlmağa ve müstakil olmağa can ne karışan gene dostlanmdan birinde te atınca, gene bu buluşmalar devam etti; atan memleketlerden biriydi. Suriyeliler, vakkuf etmek isterim: Bu dost Reşid Saf ve o bana merbutiyetinin büyük bir bürBüyük Harbin sonunda, gerçi Türkiyefet idi ki Idareye girer girmez Terceme hanını tatil günlerinin gecesini bile feda den ayrıldılar amma müstakil olamadılar. Londra, 18 (Hususî) Paraguay kaleminin en müfid, en faal bir unsuru etmek suretile vermiş oldu. Manda denilen harbsonu uydurması idada çıkan isyan üzerine, Cumhurreisi dokolduğu gibi bana da o zamanımın melul Bu buluşmaların cazibesi neydi? Tah re, yakalarına yapıştı. Türk idaresinin mi, tor Alaya bir zırhlıya iltica ederek hükusafhalarında en ziyade merbut görünen Kral Karol ve M. Titülesko Paris 18 (A.A.) Flandin dün met merkezinden uzaklaşmıştır. Son ha bir hemdem oldu. Bir hemdem ki beni lil edilince vâsıl olunan netice şudur: A Fransız mandasının mı daha iyi olduğunu ramızda mevcud olan görüş ve duyuş far sormak ta, tayin etmek te bize düşmez. dönüyorlar berlere göre Cumhurreisi istifa etmiştir. Sovyet Rusya elçisi M. Potemkin ve I daima şaşırtırdı. Bunun sebeblerini icmal kı... Fikirlerimizde, hislerimizde hiçbir Fakat, Suriyenin, Fransız mandasmdan Nis 18 (A.A.) Romanya Kralı Isyan hareketini Bolivya ile yapılan son ve teksif etmelidir ki hadden aşırı bir getalya elçisi Cerruti ile görüşmüştür. zaman uyuşamıyan bir taaruz vardı. hiç te memnun olmadığını son ayaklan Karol, 48 saat burada kaldıktan sonra, muharebede büyük bir rol aynıyan Mira nişlik vermiş olmıyayım. Rumen • Sovyet anlaşmcuı Bende hepüz imha edilememiş bir müba malar ve kanlı kanşıklıklar göstermektebu sabah Bükreşe hareket etmiştir. ay Franko idare etmektedir. Petit Parisien diyor ki: Beni en ziyade şaşırtan onun galiba hase illeti, onda başkalarının düşünebile dir. Halebden gelen gazeteler, bu şehirParis 18 (A.A.) M. Titülesko lsyan nasıl çıktı? M. Flandinin M. Potemkinle, Fran lk Idareye girdiğinde ancak on sekiz ceklerine, duyabileceklerine karşı zapto de askerî idare tesis edildiğini yazıy,orlar. dün Bükreşe hareket etmiştir. BuenosAyres 18 (A. A.) As 8Îz Sovyet andlaşmasının tasdikı hak lunamıyan bir isyanla tariz ihtiyacı biri Demek ki manda, tekrar silâha davran M. Hodzanın Belgrad teyahati somptiondan bildirildiğine göre devlet yaşında kavi olmaktan ziyade mariz ve kında görüşeceği söylenebilir. Fakat, aynahif görünen bir çocuktu hiç durmadan, birile çarpışan öyle iki kuvvetti ki ara mıştır. Demek ki Suriye halkmm sesini, Belgrad 18 (A.A.) Çekoslovak kuvvetleri ihtilâlci kuvvetlere teslim ol fli zamanda, askerlikten tecrid edilen mızda geçen saatler her iki tarafm da icab ederse, top ve tüfek sesleri boğacakmuşlardır. Devlet başkanı Ayala bir top dinlenmeden işleyip dönen bir çark olmaRhin mıntakası meselesi üzerinde konu Dış Bakanı M. Hodza 21 şubatta Belaman bılmiyen bir inadıle eğlenceden ziHr. Büyük Harbde, Suriyede de birçok çekere iltica etmiştir. Dış Bakanı Riara sıydı. Sabahleyin onu mutlaka nakıs bir grada sjelecek ve iki gün kalacakhr. jacakları da tahmin edilebilir. Bu meseyade cenge benzerdi; fakat bu cenk iki ihanetlere uğramış olmamıza rağmen, atevkif edilmiş ve harbiye mektebinde ne uykudan sonra zorla yatağmdan kaldırM. Waldenegg ttalyada lenin M. Flandinin Lelıistan elçisile yapmış olacaklardı; Idareye yorgun, soluk mızi de oyalar, ikimızde de sanki bir spor sırlarca beraber yaşadığımız bu halkm isFloransa 18 (A.A.) M. Berger zaret altına alınmıştır. bğı mülâkatta da mevzuu bahsolduğu bir benizle, fakat herkesten evvel gelmiş dan sonra baska yorgunluklan, üzüntüle tiklâl arzusunu tabiî ve haklı görürüz, Waldenegg, dün akşam buraya gelmiş,BuenosAyres 18 (A. A.) Para«öylenmektedir.» bulunur, ve derhal kalemine sarılırdı. ri uyusturup silen bir ilâc olurdu. Bu çar mes'ud olmasını isteriz. Fakat, Suriyenin tir. guay Cumhur Başkanı Ayala Assomp Nazırlar Cenevreye gidiyorlar Hemen hergün îdareye verdiği iş mahsu pışmalarda arada mevcud yaş ve mevki makus talihine bakınız ki sevdasına kapıionu terketmiştir. Dış Bakanı ihtilâlcileRumen Rug ticaret ü beş mütercimın ancak yetiştırebilecek farklan cidalin buharından çıkan buğu lıp ta bizden ayrıldığı sevgiliye kavuşa Petit Journal, Flandin Vasconcellas in elinde esirdir. Ihtilâlciler şimdi vazi muahedeti imzalandı erı ışın yekununa müsavi olurdu. arla örtülmüs olurdu. O artık evimin bir mamıştır. fnülâkatınm Cenevrede yakında yapılaBükreş 18 (A.A.) Dün Ticaret yete tamamen hâkim bulunmaktadırlar. Öyle günler olurdu ki yarışa doyamıyan misafiriydi, burada maiyetimde çalışan fcak toplantılara müteallik olduğunu söySuriye halkı, başta istiklâl olmak üzeBakanı Antinesco ile Sovyet elçisi M. Assomptionla bütün muhaberat bir kaç bir hızla kaleme gelen kâğıdlarm hepsini bir kalemin memuru değildi, yaşına beş ledikten sonra diyor ki: Ostrovski, Sovyet Rusya ve Romanya aat tamamen kesilmişti. Fakat bu sabah yıl ilâve edilir, benden beş yıl kaldırılırsa re, Fransız mandasından şunlan istiyor: inhısar altına alırdı. «Bu görüşmeden sonra, M. Flandinin, arasında bir ticaret ve tediye anlaşması eller yeniden açılmıştır. Göz boyama kabilinden değil, hakikî akran olurduk, ve bu zam ve tarh ameliBu, nihayet faal bir memurun yapabifanumî toplantı tarihi hakkında M. E imza etmişlerdir. Miralay Smith tarafından idare edilen bir meşrutiyet idaresi tesis edilmesi, vesini tabiatile yapmış ve neticede de denle konuşması kararlaşhrılmıştır. TesBükreş 18 (A.A.) Dün Roman »fkerî isyana üç alay iltihak etmiştir. Ih leceği birşeydi, belki bunda şaşılacak bü barışmıs olurduk. Onun bana merbutiyeti Vergi sisteminin değiştirilmesi, bit edilecek tarihin dokuz marttan evvel ya ile Sovyetler Birliği arasında imza e tilâlciler general Estigarribia kumanda yük bir nokta da yoktu, eğer bu durma hakıkaten bir muhabbet miydi, yoksa saHükumet makinesindeki anarşinin kalolacağı zannediliyor. Şayed M. Eden, dilmiş olan tecim protokolu, bu iki dev dasındaki hükumet kıt'alariyle çarpışmış dan dinlenen çarkın işlerken yontup et dece bir itiyad mıydı, bunu ben tayin e dırılması, bu münasebetle Cenevreye gidecek o let arasında harbdenberi imzalanan ilk lardır. Bütün gün Assomption sokakların rafa serptiği talas bundan ibaret olsay demem, zannederim ki o da o zaman taıktidar mevkiinde bulunanlann ve melursa, M. Flandin de ayni seyahati ya belgedir. Anlaşma, en ziyade müsaadeye da da çarpışmalar olmuşsa da hükumet dı. Onun daima ceblerinde, koltuğunun yin edemezdi. Bunu sarahaten tayin ede murların kendilerini kanunun ve umumî pacaktır.» mazhar ulus prensipine dayanmaktadır. merkezi şimdi sükunete kavuşmuş bulun altında birkaç kitab, mecmua, gazete var cek olan zamandı. ahlâkın fevkinde addetmelerinin önüne Escelsior, M. Chlapowskinin ziyareti Bundan sonraki anlaşmalar da bu pren maktadır. Miralay Smith ihtilâl hareke dı; ve bunlar hiç yaşile mütenasib şeyler geçilmesi, olmazdı. Roman, hele şiir okuduğuna temünasebetile şöyle yazmaktadır: sipe dayanacaktır. Meşrutiyetin ilânına takaddüm eden tinin lideri olan miralay Frankonun e Iktısadî vaziyeti ıslah edecek tedbirler sadüf etmedim; okuduklan tarihe, siya Bu anlaşmıya göre, Sovyet tediyatı, mirlerini beklemektedir. bir tarihte bir gün o bana geldi, ve dedi ahnması, «M. Flandinin, M. Hodza görüşme siyata, felsefeye, intikadata, içtimaiyata îerinin ferdasında Varşova ile Prag a ley olarak Romanya Millî Bankasma Sanayi, ticaret ve ziraatin içinde çırpınArjantin hükumeti, Parama nehrinde aid mühim eserlerdi. Kaç kere böyle oku ki: Pek yorgun bir haldeyim, biraz dinlenmek, belki de kendimi tedavi ettir dığı buhrana çare bulunması, Tasındaki münasebetlerin düzelmesi yo yapılacak ve bu para Sovyetler Birliği ki topçekerlerine hududa kadar giderek makta olduğu, yahud, okuduktan sonra lunda bir temenni izhar etmesi ihtimali u nin Romanyadan yapacağı mubayaalar her ihtimale karşı hazır bulunmalarını bana iare ettiği kitabların her sahjfesin mek ihtiyacındayım. Bana müsaade etmeHükumetin elini kolunu bağlıyan ve da kullanılacaktır. nizi ve Idareden mezuniyet almanızı ri memleketin ihtiyacına uygun tedbirler alzak değildir.» emretmiştif. de, sahifelerin her fıkrasında remil erba•fn.ımntııimtllllllPHI lhtilâle eski muharibler sebeb olmuş bının garib işaretlerine benziyen çizgiler, ca ederim. İki ay kadar Fransaya bir se masma mâni olan şimdiki idare sisteminin değiştirilmesi, ur. Büvük Şako muharebe<<inden sonra çeşid çeşid harfler görürdüm. Bir yandan yahat yapmak istiyorum. erhis edilen 40 bin kadar asker hükume okurken bir yandan elinde kurşunkalemıle Bu müracaat o kadar yerinde idi ki Suriye aleyhinde ve Fransa lehindeki ti devirerek yerine bir askerî idare tesis her zıhnıne çarpan satırın yanına o sıra hemen muvafakat ettim ve oda seyahatine gümrük siyasetinden vazgeçilmesi, Varidat bütçesinin en mühim hanesi etmek istemişlerdir. da dikkatini celbetmiş fikre bir çivi çak çıktı. Bize dinlenmiş, bütün yorgunluk Hükumet tamamen gafil avlanmıştır. mış olurdu. Ve böyle kaleme deste deste larını tazmin eden bir kuv\'et ve sıhhat olan gümrük resminden memlekete aid Hükumet merkezindeki çarpışmalar sa terceme yetiştirirken imtihana hazırlanan sermayesi toplamış olarak avdet edeceği hissenin muntazaman verilmesi, Bazı imtiyazlı şirketlerin, memlekete bahın yedisinde başlamış ve ihtilâlciler bir darülfünun müdavımi gayretıle önün ne intizar ederken onun mezuniyeti hitaderhal bütün sevkulceyş noktalarına hâ deki kitabın üzerinde idrakini müthiş bir mında her zamandan daha ziyade çök muzır olan mukavelelerinin yeniden tan kim olmuslardır. Biraz sonra tayyare kı ameliyeye soka soka geçirılmiş saatler müş, gözlerinde fer, veçhinde renk kal zim edilmesi, Ankara 18 (Telefonla) Deniz taatı da ihtilâle iştirak etmiştir. Hükumete den sonra onun gözlerini bulanmış, benzi mamış olarak döndüğüne şahid olunca Maarif işlerinin ihtiyaca uygun bir Nevyork 18 (A.A.) Meclisin kaTicaret Müdürlüğünün umum müdürlük adık olarak yalnız polis kuvvetleri kal daha kireçlenmiş, esasen bir sinir yumağı hayret etmek Iâzım gelirdi. Bu sebeble şekilde ıslah olunması, fcul ettiği bitaraflık projesi, halihazırdaki Memleketin ahlâk ve irfan sahasında halinde gergin duran bütün varlığını baş hayrete vakit kalmadı, o sıhhat sermayebitaraflık kanununun, muharib devletle olacağı «Cumhuriyet» te yazılmıştı. Buna mıştır. tanbaşa ihtizazlara boğulmuş bulurdum, sile değil 56 yüz sahifelik büyük kıt'a içinde yüzdüğü anarşiden kurtarılması ve re gönderilecek olan harb malzemesine dair hazırlanan kanun lâyihası Başvekâve kendi kendime: «Yazık, derdim; bu da koskoca bir kitabla avdet etti: Effort ahlâkın korunması, ambargo vaz'ına dair olan ahkâmını 1 / lete geldi. Lâyiha ile îstanbul Deniz Tiaret Müdürlüğünün şimdiki kadrosu da Halkm sıhhatini koruyacak esaslı ted| kadar israf edilen, hususile topluca sarfe Ottoman. Bunu o zamanm lisanile «Ceh5/937 tarihine kadar temdid, muharib genişletilmektedir. Halen mevcud mü birler ahnması, di Osmanî» diye terceme etmeli. devletlere ikrazatta bulunmağı yasak, Paris 18 (A.A.) SovyetFransız dilemiyerek dağıtılan işleklikten, korkadürlük umum müdürlüğe, muavinlik te rım ki, büyük bir verim çıkmasın, ve böyUmumî mahiyetteki inhisarlann ilgaj kredileri tahdid ve normal devredeki Bunu ne zaman yazmıştı? Kendi imzaumum müdür muavinlığıne, şimdi şeflık paktının tasdikı müzakelerine bugün de lelikle bu zengin faaliyet kabiliyeti, en sodilmesi, miktarlara tenzil etmektedir. Bu proje, sile kitabın hemen dörtte birine müsavi vam olunmuştur. Ilâ... î l â . . . nunda sıhhat sermayelerini bezlede ede, uzunlukta yazılmış bir mukaddeme ile yabancı memleketlerin Amerika kıt'ası rle idare edilen iki şube de müdürlüğe Vallat (sağ).Heraud (merkez), ve kalbedilmektedir. Umum müdürlüğe iflâsa mahkum olmasın..» Bunu, sabrede başka bir nam altında neşrolunan bu koIstenilen şeylere bakmca, Suriyede' na vaki olacak taarruzlarına hedef teş saylav Taittinger ile Henriot paktm aleybağlı 79 limandaki teşkilâtın aleddevam miyerek, kaç kere kendisine de, türlü ifa ca kitabı ne vakit hazırladı? Ve Pariste Fransız mandasının Suriyelilere hayn d kil eden Lâtin Amerika memleketlerine hinde bulunmuşlar ve paktın Fransanın murakabesi için iki müfettişlik ihdas edilde ihtiyatlarile, söyledim. O, kendisine bunun basılıp bitmesine nezaret için uğ kunur hiç birsey yapmadığı kendiliğinden] tatbik edilmiyecektir. Almanyayı çember içine almak istediğine mektedir. Deniz vasıtalannın deniz üze emin olanların başkaları tarafından söy rasmak uğrunda nekadar yoruldu? Asıl anlaşılıyor. O kadar ki dogru sözlü bir' dair Almanyada mevcud kanaati teyid rinde kontrollan gibi mühim bir işe de lenen şeyleri istihfaf edişlerine benzer bir hayret olunacak buydu. Fransız gazetesi, ilk defa olarak Suriye kadroda yer verilmiş ve altı kontrol za edecek mahiyette olduğunu söylemişler gülüşle geçiştirirdi. ile Lübnanın, yani müslümanlarla kato dir. Bu durmadan dönen, dinlenmeden itliği ihdas edilmiştir. Fen heyetinin lıklerin birleştiklerini ve manda idaresinî Paris 18 ( A . A.) Parlâmento Onun okuduklarına konan bu işaret çevrilen, dönüp çevrildikçe kendi kendi protesto için elele verdiklerini teessür ve miktarile aldıklan maaşlar da yükseltilCumhuriyetçiler birliği bugün kabul et lerden maksadını da sorup anladım, ve sini kemirip aşındıran çarkın ateşi neremiştir. İktısad Vekâleti az maaşlı olan teessüflerle yazıyor. tiği bir karar suretinde, hükumet Fransız verilen izahatla gördüm ki onun kendi den geliyordu? Bu gayet sarihti. Sarih diğer memurlarla mülhakattaki liman Eski vatandaslanmızın bu hallerine | alacaklılarının talebleri hususunda bir su kendisine icad ettiği iş okumaktan ve oku ve elbette memduh bir ateş, fakat bu ateş reis ve memurlannı birer derece yükselbakıyorum da «bunun için mi bizden ayj erek biraz daha müsterih çalışabilmele reti tesviye elde etmek üzere Sovyetlerle nan şeyleri baştanbaşa türlü işaretlerle memduh ve müfid olabilmek için bir iti nldılardı?» diye düşünmekten ke«dimî| rini temin için tedbirler almıştır. Bu hü müzakereye girişmeğe ve Sovyet Rusya donanmaktan ibaret kalmıyor. Ne bir eğ dal, verimi nisbetinde sarfını temin edeBera 18 (A.A.) Resmen bildiri kümlere göre Ticaret Umum Müdürlü lehinde her türlü ikraz ve kredi muame lenceye, ne bir seyrana gitmiyen bu gene cek bir mikyas dairesinde olmalıydı; bu alamıyorum. liyor: ğünde asgarî maaş 16 liradan başlıya lesini bu müzakerelerin neticesine talik her akşam evinde, uyku nimetinden mah nu kendisine söylemeğe teşebbüs ettikçe, Federal konsey, federal müddeiumumi caktır. İktısad Vekâleti yannın denizci etmiye davet olunmaktadır. rum kalarak, bu işaretlerin delâletile o onun cevab vermiyerek, yalnız: «Aklı ersinin raporu ve adliye ve polis dairelerinin erini yetiştirecek olan Yüksek Deniz Tikuduklarının hulâsasını yapıyor, bunlan miyor!..» demek istiyen mutad gülüşile kâr ve hayırhah olmak... talebi üzerine, bundan böyle İsviçrede caret mektebinin kadrosunu da mümasil hususî defterlere yazıyordu. Onu, bir ve alava bozarak geçiştirişleri olurdu. Bunda tevakkuf etmiyerek hemen il herhangi nam altında olursa olsun, nas yüksek mektebler derecesine çıkarmış sile ile, evinde ziyarete getmistim; bütün Bittabi ısrar edemez, fakat kendi ken dost sıfatile ne yapmak Iâzım geleceğinîi yonal sosyalist partisinin herhangi bir tır. Aynca mektebin programlannda da Roma 18 (A. A . ) Dış Bakanlık duvarlan kitablarla dolu yazı odasını ba dime: «Ne yazık! derdim, işte bir değirteşkilâtma müsaade etmemeğe karar ver esaslı ıslahat tedbirleri alınmaktadır. Ye Müsteşan Suvich, bugün Alman büyük na gösterdi, ve bu odanın bir höceresini men çarkı ki muttasıl dönüyor, ve mutta düşündük, ve birkaç dakika içinde he men karar verdik. miştir. ni teşkilât Deniz Ticaret Umum Müdür elcisini kabul etmiştir. Alman elçisi bir dolduran bu defterlerden birini çekerek sıl etrafını çeviren kovalar fıtratî çayının O îdareden istifa etmiyecekti, ta kî Bern 18 (A.A.) Federal meclisi, lüğünü kuvvetli bir murakabe mekaniz müddet kalmak üzere Berline hareket et bana anlattı. mebzul sularile dola dola yükseliyor, famuvaffakiyet elle tutulabilecek bir şekil bugünkü celsesinde, Alman zabıtası ve ması haline getirecektir. Hopadan Pan miştir. Işi bundan ibaret te kalmadı: Bir yan kat bu kovalar da delikdeşik... Asıl de alsm. Sabahlan gelip kalemde huzur defAlman resmî makamatile şüpheli temas yasa kadar olan deniz sahillerimizde büRoma 18 (A. A.) Mussolini bu dan Mercure de France mecmuasının ğirmeni harekete getirecek, asıl buğdayı terini imza edecek, sonra çıkıp Hariciyelarda bulunan Yant isminde bir talebeyi tün nakliyatın her türlü seyrüsefer kabili gün Ingiliz elçisiyle uzun bir mülâkatta Türk edebıyatı muhabiri olarak oraya öğüten kuvveti götürecek oluğa gidinciye ye devam edecek. Isviçre hududlan haricine çıkarmağa ka yetini haiz emin vasıtalarla millî ve bey bulunmuştur. makaleler yetiştirirken bir yandan da Le kadar şanl şanl akıp heba oluyor..» Bunu ben pek kolaylıkla ve İdare için nelmilel mevzuata uygun olarak yapıl rar vermiştir. Roma 18 (A. A . ) Dış Bakanhk vant Herald sahibi Micci ile münasebete Bir gün onun elinde bir kitab gördüm bir zarar terettübüne imkân bırakmıyarak Fransanın hudud harici edeceği ması temin edilecek, liman işleri intizam Müsteşan Suvich, Avusturya Dış Baka girerek ona «Vicdan araştırmaları» başlı ve alıp baktım. O zamanm gencliğine yapabilirdim, o da îdareden alınacak altına alınacak, deniz ticaret ve nakliyatı nı ile görüşmek üzere yann sabah FloranAlman gazetecisi ğı altında fıkralar yazıyordu; ve böyle hâkim olan amillerden biri her zaman parayı fazlasile ödedikten başka Haricidevlet elile teknik bir muayene ve kon saya gidecek ve akşamleyin dönecektir. içinde sönmiyen bir ateşin günden güne için böyle değil midir? Ancak o vakit o yeye de hatta herkesten evvel gitmiş buParis 18 (A.A.) Matin gazete trola tâbi tutularak emniyet altına alın Salâhiyettar mahafilde beyan olundu daha kızgın alevlerile durup dinlenmek amile bir ad uydurulmuştu: arrivisme sinin yazdığına göre yakında Parise gelunacaktı. O halde?.. O halde bu karar mış olacaktır. ğuna göre, Avusturya Dış Bakanı Lon bilmez, döne döne yorgun ve bitkin çark, denmişti hayatta mutlaka muvaffak ollen, Alman nasyonal sosyalist partisi hemen tatbik mevkiine kondu. Onun Hadra ve Pariste yaptığı konuşmalardan hafta sonlarında, tatil günlerinin öğleden mak, mutlaka vüsulü istenen noktaya erişmatbuat sevrisi aytan Richradsın Fran îzmirde yeniden yağmur riciyeye intisabını teshil edecek olanlar sonra Italya ile de temasa gelmek istemiş sonra saatlerinde, elinde bir yığm, fran mek azmiydi. sada ikameti şayanı arzu görülmemiş ve vardı. Öyle ki, galiba bir yıl içinde, Bükbaşladı tir. Romaya gelmiyeceği ve Mussolini ile sızcadan türkçeye çevrilmiş yapraklarla, kendisinden memleketi terkelmesi isten Bu kitabın ismi Arriviste idi ve bermu reş sefareti kâtibliğile Istanbuldan ay îzmir 18 (Hususî) Bu gece gene görüsmiyecezi bilhassa kavdedilmektedir. bana gelirdi. O eğlenceye, seyrana iltifat mişn'r. Yalnız Alman büyük elçisinin bir tad bütün sahifelerin kenarlan o garib rıldı; ve oradan, bir kısa müddet son tavassutu üzerine, kendisine on beş gün şiddetli yağmurlar başladı. Felâket mın Saylav Türkânın Kandırada etmediği gibi ben de o yıllarda eğlence işaretlerle doluydu. Ben kitabı mütecessis ra, Madride geçti. 31 mart hyam onu takasına da yağarsa, yann fena haber mühlet verilmiştir. ve seyrana küskündüm. Güzel fransızca gözlerle süzerken onda, birdenbire bana Madridde buldu. verdiği konferans ler beklenebilir. Tedbirler alınmıştır îzmit 18 (Hususî) Kadın saylavla sının derecesine çıkarmak azmile türkçe eski tabirlerden birini kullanayım izharı Polonyadaki Nazi teşkilâtı * * * Bugünkü su baskınında bir felâketzede rımızdan Türkân şehrimize gelmiş, îs de de mümareseye girişmeğe azmetmişti mafizzamir etmek, yüreğini döküvermek Reşid Saffete bu uzun makaleyi da kalkıyor sularda boğuldu. Kemer istasyonuna tiklâl ve înkılâb mevzuu üzerinde konVarşova 18 (A.A.) Lehistan res yakm şimendifer hattına muvazi dağda ferans vermek üzere Vali, Parti baska ve bunun için de adi bir iştigal vesilesini ihtiyacı hâsıl oldu. Bana nekadar çalış tahsis etmekte iki maksad var: Birincisi istihkar ederek Hyppolite Taineden Note tığını, nekadar uğraştığını, ve nekadar genclikte muvaffakiyeti temin çden faamî makamatı Yukan Silezyadaki «Al 200 metroluk bir heyelân olmuştur. nile birlikte Kandıraya gitmiştir. Türman nasyonal sosyalist hareketi» isiml kân, Kandırada yeni yapılan Halkev sur Paris: Vie et opinions de Graindorge yorgunluklara göğüs gerdiğini söyledik liyete bir enmuzec göstermek. İkincisi şu salonunda konferans vermiştir. Kon eserini seçmişti. Böylelikle bu pek ten sonra bütün bu cehidleri bir usul dai hatıralann sona yaklaşan tarihinden songizli Alman teşekkülünün lâğvına teşebParis 18 (Hususî) Paris Borsasının feransta bütün Kandıralılar hazır bu ince ve pek güzel eseri baştanbaşa türk resinde yapmak, ve hayatta muvaffak ol ra da bu dostun hayatımda mühim bir yer büs etmişlerdir. 32 Alman tevkif edilmiş bugünkü kapanış fiatları şunlardır: lunmuş ve kadm saylavımız şiddetle al çeye çevirdi. Bilmem ki onun müsvedde mak, ve vâsıl olunacak mertebeye çıkmak isgal etmiş olduğunu düşünerek onun ilk tir. Lehli sosyalist Robodni, Hitler pro Londra 74.72, Nevyork 14, 99 1/4, Ber kıslanmıştır. için didindiğini söyledi. Bu, öyle halis, gencliğine aid evsafını tesbit etmek. Bu lerini saklamış mıdır?... pagandasının, Lehistan Alman azlıklan lin 609.25, Brüksel 255 1/2, Madrid 207,2 O Beşiktaşta Akaretlerde, ben Nişan öyle samimî bir söyleyiş oldu ki dethal o vazife bittikten sonra artık onu, bu tarihi Paris Hukuk Fakültesi tatil muhitlerinde 1937 senesinde Yukan Si Amsterdam 1028.25, Roma 120,60, Liz taşında otururduk, arada mesafe pek kı nun tesiri altında kaldım. Dedim ki: Ço müteakıb başlıyan istikbalinin tersim edeParis 18 (A.A.) Kültür Bakanı Iezyada bir reyiâm yapılacağı rivayetleri bon 67.92, Cenevre 494,87 1/2, bakır 40 Hukuk Fakültesinde derslerin tatil edil sa idi; onun için bu haftalık buluşmalar cuğum, ben hayatta muvaffakiyeti temin ceği yol üzerinde bırakıyorum. idolaştırdığım ve bunun aslı olmadığını 40 1/2, kalay 208 2/6, altın 141,02, gü HALİD ZİYA VSAKLIGİL pek kolaylıkla yıllarca devam etti; ve her edecek yalnız bir usul biliyorum: Hayırmüs 19 15/16. mesine karar vermiştir. löylemiştir. Paris görüşmeleri P a r l â m e n t o FransîzRus paktını yarm müzakere edecek Paraguayda büyük bir ihtilâl çıktı Dönen çark Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil j 1 [HEM N ALIN A M1HINA Bunun içinmi? Mart iptidalarında siyasî faaliyet gene Cenevreye intikal ediyor. Flânden Edenle konuşacak Cumhurreisi kaçtı, asiler hükumeti ele geçirdiler Amerikanm bitaraflığı Deniz ticaret kadrosu genişletildi Ticaret mektebi programları da ıslah edildi Kanun müddeti bir sene daha uzatıldı Sovyet Fransız paktının müzakeresi Nazi aleyhtarlığı İsviçrede teşkilât memnu, Paristen bir Alman gazetecisi çıkarılıyor Romada siyasî görüşmeler PARİS BORSASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog