Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Oksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs Siz de onun gibi yapınzı! SIHHATINIZI KORUMAKİSTERS£NİZ PREZERVATİFLERİ KULLANINIZ öksürük pastilleri hastalıklarîle sesi kısılanlara şifaî tesirleri çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu CUMHURİYET 19 Şuftat 1936 FENNiN SON KEŞFİYATI MEYVATUZU .KANZUK. GftiPiN Niçin daima tercih ediliyor? Çünkü Evvelki gün soğuk almıştı, dün yatıyordu, bu sabah dipdiri ayağa kalkü Bütün ağn, sızı ve sancılan dindirir. GRİPİN Başka kadınların beyaz ve parlak dişlerini kendi lekeli, cürük dişlerile mukayese edip ve'se kapılmaktansa «cullanmayı tercih etti ve kısa bir zaman içinde onlardan çok dahai beyaz, çok daha parlak dişlere sahib oldu ; RÂDVÖLİN RADYOLiN,, kir tabakasından daha sert, fakat mine tabakasından daha;. yumuşak olduğu için dişleri çizmeden temizliyen ve parlatan yegâne diş macunudur. i Tabiî meyva usarelerile hazır lanmış yegâne meyva tuzudur. Mide, barsak, kara ciğer, böbrek hastalıklarında fevkalâde faydalı dır. Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izale eder. ÎNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu İstanbul Istanbul Universitesi Arttırma, Eksiltme x ye Pazarlık Komisyonundan: 1 Bedeli keşfiİ8525 lira olan Universite Merkez binasile müştemilâtında yapılacak kurşun izabesi ve ferçi 20/2/936 perşembe günü saat 15 te ^universite Rektörlük binasında toplanan Komis yonda pazariıkla ibale edilecektir. 2 Bu işe\dair şartname üniversite Rektörlüğünde görülebilir. Talibler bir kafcmde 5,000 liralık kurşun işi yaptığına dair İstanbul Bayındırlık Direfetörlüğünden vesika ile 2490 sayılı ihalât kanununda yazılı vesika ibraz etmeleri ve ihaleyi müteakib kat'î teminat vermeleri lâzımdır. (904) Güzelliğin bütiin sırrını terkibinde saklıyan ve genc hayvan • lardan istihsal edilen bir mad • dei hayatiyeyi ihtiva etmesinden cildinize taze bir hayat veren VENÜS KREMİ, mesamatı kapamaz, derilerin teneffüz ve ifra zatını teshil eder. Fennin en son bir harikasıdır. En değerli Türk, Alman, Fransız cildiye müte • hassısları ve parfümöri fabrika ları Venüs f ormülünü ve kremini tebrik ve takdir etmişlerdir. Avrupa sergilerinde daima birinciliği kazanmış en büyük mükâ fat ve altın madalyalar almış tır. Şimdi biitün Türk Bayanlan Venüs kremi kullanıyorlar. Evliyazade Nureddin Eren Eczayı kimyeviye alât ve ıtrıyat deposu, İstanbul. GRİPİN Soğuk alğınlığına, nezleye, gripe, diş, bel, sinir, adele agrılarile romatizmaya karşı bUhassa müessirdir. GRİPİN tecrübe ediniz. Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri tarafından yapılmaktadır. i Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Iskân Umum Müdürlüğünden: 1 Iskân Umum Müdürlüğünde cins ve miktarı ve fennî şeraiti ayrı ayrı tesbit edilen tiplerde Trakyadaki göçmenler için on bin pulluk pazariıkla imal ettirilecektir. 2 Pazarlık bu şubatın 28 inci cuma günü saat on beşte Sıhhat Vekâletinde Müsteşarlık dairesinde toplanacak Komisyonda yapı lacaktır. 3 tstekliler buna aid şartnameleri Ankarada tskân Umum Müdürlüğünden ve İstanbul, Izmir, Çanakkale Iskân Müdürlüklerile Kocaeli Valiliğinden alabilirler. 4 tstekliler şartnamedeki şerait dairesinde ve muayyen gün ve saatte Komisyona müracaat etmelidirler. «349» (857) Denizyolları Işletme İdaresi Muhtelit Komisyonundan: 1 Almanyaya tahsile gönderilecek talebe ve stajiyerlerin mü racaat istidaları şubat 20 nci perşembe günü akşamına kadar > kabul olunacak ve bu tarihten sonra yapılacak müracaatler nazarı dikkate ahnmıyacaktır. 2 Şimdiye kadar müracaat etmiş ve edecek olan talibler iki kıt'a fotoğraf, nüfus hüviyet cüzdanı, mekteb ve tahsillerine aid vesikaları beraberlerinde oldukları halde şubatın 21 ve 22 nci günleri Tophanede Denizyolları idaresindeki Komis yonumuza bizzat müracaat edeceklerdir. \ 3 Bunlardan, aranılan evsafı haiz olanlar mezkur günlerde seçilecek ve imtihana sevkolunacaklardır. i 4 Imtihan, şubatın 23 ve 24 üncü günlerinde saat 9 da Ortaköyde Yüksek Deniz Ticaret mektebinde icra olunacaktır. (868) ÜSKÜDAR ve KADIKÖY SU ŞİRKETİ Kış müddetinin devamınca su saatlerinin bozulmasına meydan vermemek iizere lâzım olan tedabirin alınması ve bunların ince talaş veya samanla örtülmesi'için Kadıköy ve Usküdar Su Şirketi abonelerinin nazarı dikkatini'celbeder. Bu münasebetle donup, bozulan saatlerin tamir masraflarının kendilerine aid olduğumı da obanelerine hatırlatır. / DİREKTÖRLÜK Ademi iktidar Bel gevşekliği DERMANSIZLIK PASTİL ANTİSEPTİK K KASAOA SAKLADIĞINIZ YORGUN Vücut ve dimağın PAI^A KU Pek mUessir ve emin BİR İ L A Ç T I R Kutusu 200 Kuruş BEŞİR KEMALMAHMUT CEVAT EczanesiSirkeci Teneffus yollarile geçen hastahklara karşı koruyucu, tesiri kat'î pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz rahatsızlıklannda, ses kısıkhğında pek faydahdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESi Beyoğlu istanbul VAZİyETİNDCDİB ONU TAIZLEV PANkAYAVEPİNIZ UIÜSUSÎ ^ SORUNUZ CEŞ.ME Tarsus Şarbayhğından: «500» lira keşif bedelli, üç muhtelif mevkide yapılacak elektrik santralile şehir şebekesi plân ve projeleri 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun hükümleri dairesinde 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 936 senesi martının ikinci pazartesi günü saat on beşte Encümen önünde yapılacaktır. Şartname örneklerinin parasız olarak Belediyemizden aranılması ilân olunur. (930) Salihli hukuk hâkimliğinden: Salihli İnhisarlar İdaresi takib me .A murlarından Mehmed Çetinin İstanbul edinci icra memurluğunun 934/2940 • LİNİA ,. Ktr^.rl lıllrahati Umln, yağl>"Ti«yı m«" •<<•' umaralı dosyasile takibde bulunan Fit«a hırtkatınız» Jtnçlık vaHr^ ııat aleyhine açtığı nafakanm ref veya Yalınız ı tenzili davasının icra kılınmakta olan J. ROUSSELda satılır. açık muhakemesinde mezburenin ika İSTİNBUI. Tunel M»»dtnı No 12. 3 Numerolu kjlalogumunı metgâhı bulunamadığından ilânen tebl ı , bed»»» gondgrHlr. ligat yapılmış ve gene muayyen gün de gelmediğinden dolayı muhakemesi Sahib ve Başmuharrın Yvmtu Nadi nin gıyabında devamına karar verileıek 27/2/936 tarihli perşembe günü saat ümuml neşrtyatı idare eden Yazı Iglert 14 e bırakılmış olduğundan muayyen Müdürü: Hikmet Miinif günde mahkemede hazır bulunması veMafbaacılık ve Neşrıyat Türk Anonim va kendisini bir vekil ile temsil ettirmelüzumu ilân olunur. Şırketi • Istanbui HOLANTS PALAS ALALEMCİ HAN ODELLA Orijinal Viyana modelleri Bayanların yegâne liiks çamaşır Salon ve atölyesinin Viyana yenilikleri teşhir edilmektedir. LEZZETLi OLUR ÇOK M O D EL L A Beyoğlu, Istiklâl caddesi 318 ( Yerli Mallar Pazarı yanında )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog