Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifemizde: Siyasî icmal Lehistan Almanya müzakereleri 6 ncı sahifemizde: Tahlil ve tankid, Spor haberleri. 8 nci sahifemizde: İnkılâb mevzuu etrafındaki konferanslar u m h u r iyet yil Sa]fl \ 4226 Telgrai ve mektub adresl: Cumlıurlyet, tstanbul . Posta kutusu: Istanbul, No 246 Sall 18 ŞUİtöt 1936 Telefon: Başmuharrtr ve evl: 22366 Tahrtr heyeti: 24298. tdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şlrketi 24299 • 24290 Avrupada Viyana valsl! MIMIIIIinHIIMIIIMIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllPllllllinilllllMllllltllllllMIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Dün Dahiliye Müsteşarı U. Emniyet Müdürü ve Ankara Valisi dinlendiler Turîzm için Plânh bir Çalışma lâzımdır en meraklısı bir ziraatçi sıcak maden sularınm kuluçka makinelerıne tatbık olunabıleceğini tesbit etmiş. Kâşif Ulug Sarpaşla konuşan Bursa muhabirimiz bu zatın kuluçka makinesini tabiî sıcak sularla ısıtarak bizzat müspet neticeler alıp almamış olduğunu kaydetmemişse de ıleri sürülen fikir akla yakın bir düşüncedir. Sıcaklık derecesinin devamlı tanzimi şüphesiz bu işi böyle oldurabilir. Sıcak sular memleketimizin birçok yerinde vardır. Bursadakiler ise fazla olarak boldur. Ziraatçi Ulug Sarpaşın keşfi Bursa için orijinal bir iş mevzuudur. Böyle bir teşkilât, Bursanın tabiî güzelliğine yeni ve pek kârlı bir cazibe katabilir. Her mevsimde alabildiğine piliç. Böyle bir teşkilâtın bütiin neticelerile mütemadi faaliyet halinde görülmesi bile Bursaya bir hususiyet ilâve edeceğine şüphe yoktur. Hani Istanbulda bütiin balıklan kucağında toplıyacak bir akvariyum yapılmatını istiyorduk a, bunun yanıbaşında ve tabiî deniz kıyısında başlıca balıklan ihtiva edecek büyük bir havuz vücude getirilse de orada istiyenlerin kolayca avlanmala.n temin olunsa bu d<r htârıblıî* ivin pek güzel kârlı ve faydah bir eğlence vesilesi teşkil ederdi. Aşağıyukarı onun gibi birsey. En iyi av etinin piliç eti olduğunu söyliyen avcı doğru söylemiştir. Bursa kaplıcalarından piliç çıkararak, Istanbulda her çeşid balığı daima elaltında bulundurmak istiyerek bilmeyiz ki hayallere mi dalmış bulunuyoruz? Kolayca vücude gelebilecek bu türlü mümkün işleri birer birer hakikat haline sokmıyacak olduktan sonra hangi salâhiyetle turizmden bahseder dururuz? Türkiyede hırizmi canlandırmak için memleketimizin tabiî güzellıklerine gene onun tabiî imkânlarından istifade ederek yeni cazibe sebebleri eklemek bu işin en basit icablarıdır. Biz sîze daha Keşişin tepesindeki sun'î gölün alabalıklanndan bahis bile etmedik. Belki bilirsiniz, Keşişin yüksekliklerindeki sularda alabalık (Truides) vardır. Bu pullan benekli pek güzel bir tatlısu balığıdır, ki bütün dünyada etinin nefisliğile de meşhurdur. Gönül ister ki Keşiş dağına çıkıldığında her istiyen daima taze, hemen sudan çıkanlacak alabalık bulabilsin. Bu balığı mebzulen tutulacak veçhile orada hususî bir gölde üretmek îmkânı vardır, hem yalnız Keşiş dağındaki cinslerini değil, memleketin her tarafındaki bütün çeşidlerini. Hayal mi? Şimdilik öyle görülse bile fena bir hayal mi? Ya Bursa şehrinin hemen eteklerinde kendi başına üstü camlarla örtülü bir ovacık teşkil edecek olan meyva ve sebze serlerine ne buyurulur? Bunlar Bursa kaplıcalarınm daima artıp taşan 7080 derecelik sıcak sularile ısıtılacaktır. Her mevsimde her çeşid taze meyva ve sebze. Bursaya hakikaten çok büyük bir hususiyet ilâve edecek olan bu serlerin mahsulleri, onlar uğurunda ihtiyar edilmiş olacak masraflan pek fazlasile çıkaracağında kimin şüphesi vardır? Bursada bu serlerden bir tanesinin, bir küçüğünün bütün hattıüstüva iklimi nebatlannı kendi kucağında toplamış olması ida bu sehre elbette ayn bir güzellik ilâve eder. Fakat bu yapılıncıya kadar Bursa şehrini Falih Rıfkmın isabetli arzusuna tevfikan kilometrolarca uzanacak parklar]a süslemek lâzımdır. Iki kişinin zor kucaklıyacağı kocaman kestane ağaclarının muhteşem ormanları yalnız o diyarda yefîşir. HIIIIIIHIIIIIIIIIIHmillHHHIIIIUHUIHIIIIIHNHII Suikasd Maznunları Beraet Ettiler IIMMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIMIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINI Kutlu bir yıldönümü Cemiyet hayatımızda büyük bir inkılâb yapan Türk Medenî Kanununu 10 sene evvel 17 şubatta kabul etmiştik Dün, büyük devrimlerimizden birinin, Türk Medenî Kanununun Millet Meclisince kabulü gününün onuncu yıldönümü ıdı. Cumhurıyetten önceki devirlerde müstebid düşüncelerin hükümran olması yüzünden batıl, gülünc ve uyuşturucu akidelerın vıcdanlarda yaşamasına çahşılıyor ve bütün kanunlar o düşüncelere ve bu akidelere uygun şekıllerde yapılıyordu, Türk milletini, lâyık olduğu yüksek mevkiden uzak tutan amillerin en kuvvetlilerinden biri bu kanunlardı. Bizden evvelki nesillerin bize imrenen ruhlannı acıya acıya selâmlıyarak hatırlamak gerektir ki eski kanunlar Türk yurdunu kuraklaştırmış ve Türk kanını adeta hareketten alıkovmuştu. Onların yıktığı haklar, zıncire vurduğu kuvvetler kadar çoktu ve bu hakların başında da dünyanın herhangi medenî bir Müddeiumumî yeniden bir iddianame okudu, mahkeme 5 buçuk saat süren bir müzakereden sonra maznunların beraet kararını tefhim etti (Arkası S inci sahifede) Ortaavrupada siyasî vaziyet Dün beraetlerine karar verilen suçlular (solda Ali Saib göriilüyor) Umumî Müfettişliğinde haber aldığını, Ankara 17 (Telefonla) Ankara vekâleti nihayete erdiği vakit Ankaraya Ağırceza mahkemesi bugün sabahtan gegelmek üzere Istanbuldan geçerken Yahceyansına kadar çalışarak suikasd suçluya isminde Suriyeden gelen bir şahsın larınm muhakemelerini bitirdi ve karan tefhim etti. pılmadan bildiğimi dosdogru söyliyece tutulduğunu Emniyet Müdürü Salihten Dahiliye müstefarımn izahatı ğime, namusum, vicdanım üzerine yemin öğrendiğini, Ankaraya geldikten sonra Vali Nevzadın o sırada hasta bulunması Celse saat tam onda açıldı. Şahidlerin ederim.» Reis, şahidden intıba ve kanaatlerini hasebile Yahyanın Valinin evine götürüdinlenmesine başlandı. îlk olarak Dahiliye Müsteşarı Vehbi Demirel çağınldı. sordu. Vehbi Demirel Atatürke suikasd lerek bazı beyanatta bulunacağı haber veHüviyeti tahkik edildi. Reis şahidi tahlif yapılacağına dair muhtelif kaynaklardan rildiğinden oraya gittiğini, Emniyet Müederken: «Söylediklerimi benimle birlik istitlâat vuku bulmu? olduğu cihetle te dürü Şükrü, Ankara Emniyet Müdürü i« tekrar.ediniz.» dedi yc su yemini teker yakkuzla takıb cdildiğini ve njhayet dos,t Sadrj ve Emniyet Müdür muavini Behteker söyliyerek şahide aynen tekrarlat bir devletten alınan malumatı ve bu mü çetin de o anda Valinin evinde bulundutı: «Birşey katmaksızın, birşey saklamak nasebetle vilâyetlere şifre ile yapılan ta ğunu söyliyerek Valinin evinde geçen iti(Arkan 7 nci sahifede) sızın, kimseden korkmadan, bir tesire ka mimi o sırada vekili bulunduğu Trakya Mevkuflar dün gece tahliye edildiler M. Valdeneg Italyaya, Kral Boris Belgrada gitti San Remoda mühim müzakereler oluyor, Kral Karol mühim beyanatta bulundu, Rusya iki muahede daha yapıyor Italyanlar, taarruza geçerek 7 günde 25 kilometre ilerlediler Mareşal Badoglio, büyük bir meydan muharebesi kazandığını iddia ediyorsa da hakikatte küçük bir muvaffakiyet kazanmıştır Habeşler, muntazam kıt'alar halinde ve İtalyanların bile takdirini kazanan bir kahramanlıkla harbetmisler ve düşmanın ihatasından kurtulmuşlardır resmî tebliğ: Mareşal Badoglio bildiriyor: Bu ayın 11 inde Makallenin cenubunda başlıyan ve 15 inde çok şiddetli muharebelerle inkişaf eden Enderta meydan muharebesi kazanılmıstır. Birinci ve üçüncü kolordular Ras Mulugeta ordusunun çok çetin mukavemetini kırarak kendilerine gösterilen bütün hedefleri elde etmişlerdir. Düşman müdafaasınm kalesi olan Amba Aradam üzerinde Italyan bayrağı dalgalan maktadır. Bu bayrağı «25» mart» Siyahgömlekli fırkasının îtalyan Prenslerinden Dük dö Pistoianın kumandası altındaki müfrezesi çekmistir. Romanya Krah Karol Bulgar Krah Borıs Viyana 17 (A.A.) Havas ajansı Viyana 1 7 (A.A.) Resmen bildirildiğine göre Dış Bakanı Waldeneg bir muhabiri bildiriyor: haftalık tatil müddetini geçirmek üzere M. Berger Valdeneggin Floransaya (Arkası 7 nci sahifede) Floransaya gitmiştir. Roma 17 (A.A.) 126 numaral Pariste 100,000 kişinin yaptığı büyük nümayiş Parisl7(A. ^ Front Populaire tarafmdan tertib edi len gösteri dün, saat 14,30 da Pantheon meydanında baslamış ve saat 19,30 da Nation meydanında bit miştir. Mlt | IIHMIIHMMIMIIIMHIMMIimiMII 1II1IIIMIIII 1 1IH111H1111111111111111111111H111111111MIH111111111111111 lllll Tezahürat tatsız geçti. Fakat Blum meselesinden sonra ve intihab erifesinde patlak veren bu hâdiseler Saro kabinesinin vaziyetini güçleştirdi Meydan muharebesinin tafsilâtt YUNUS NADI (Arkası 2 nci sahifede) Cerablus Köprüsü Edib İsmail Habibin nef is bir yaTISI bugün, üçüncü sahifemizde Asmara 17 (A.A.) «DNB» Ajansının hususî muhabirinden: Amba Aradam dağı önünde yapılan meydan muharebesinde Italyan ağır topçusu ve hava kuvvetleri mühim bir rol oynamıştır. Bu muharebe günlerce sürmüş ye İtalyanların zarefile neticelenmiştir. Italyan sol cenahı Antoloya kadar ilerilemiş ve bu mevkii işgal etmiştir. Buja vadisinin yolu, artık açılmış bulunmaktadır. Aradam dağının işgali sevkulceyş bakımdan çok mühimdir. Çünkü bundan böyle Askerf muharrlrlmlzln mutalealan Ras Mulugeta ordusu artık Ras Seyyum Evvelki gece sabaha karşı gelen have Kassa ordularile teşriki mesaide bu berlerden Habeşistanda, şimal cephe lunamıyacaktır ve bunun neticesi olarak sinde Mareşal Badoglio tarafından vubelki de Seyyum ve Kassa orduları Tem ku bulduğu bildirilen meydan muharebesinin, Habeş taarruzile değil Italyan bienden çekileceklerdir. taarruzile başladığı anlaşıldı. Habes ordusunun mevcudu seksen bin Bu muharebe hakkındaki mütalealatahmin edilmektedir. Bu orduya kısmen nmızı söylemeden evvel şunu bir daha beyaz zabitler kumanda ediyordu. Ha kaydedelim ki Habeşistandan harbe dabeşlerin topcusu da vardı. Fakat bu top ir gelen haberler, ekseriyetle bunlar ü(Arkan 8 inci tahifede) zerine mütalea yürütmek istiyenleri çi Son muharebede çok işe yaradığı söylenen ttalyan dağ topçuları Büyük Italyan zaferinin hakikî mahiyeti nedir? . ^^Zafer diye göke çıkarılan şey, Habeşistanm »ayısız dağlarından birinin zaptmdan ibarettir leden çıkaracak kadar ipsiz sapsızdır Filvaki, çoğu uydurma olan bu haber • ler, insanı adamakıllı şaşırtmaktadır Dün bu sütunda, Makalle cenubunda • ki meydan muharebesinin bir Habeş ta (Arkası 9 uncu sahifede) Paul Bourget Edib fzzet Melihin güzel bir etütü, bugün beşinci sahifemizde Gösteri tam bir sükunet içinde cereyan etmiş, yalnız, sağ cenah teşekkül lere mensub talebe ile, göstericiler ara sında, şarkılar ve ıslıklarla tezahürat aSosyalist lideri M. Blumun yaralanâıktan sonra leyhinde yapılan bahastanede alınmış bır resrrl zı teşebbüsler yü zünden, Kuartier Lâtinde ufaktefek hâ gruplarda bile kırmızı ve mavibeyazkırmızıbayraklar bulunuyoıdu. Enternasdiseler olmuştur. (Arkası 7 nd sahifede) Komünist, sosyalist, eski muharibler, genclık sendıkalan, Faucons Rougeslar ve radıkallerden mürekkeb alayın geç mediği yollar üzerinde taraftarlardan ve meraklılardan ibaret çok büyük bir kalabalık, bütün kaldınmları doldur mustu. Tezahüratçılar arasındaki komünist Beyaz tas üzerinde Anatol France'ın şaheserlerinden... Yarınki sayımızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog