Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifede: Siyasî icmal 3 üncü sahifede: Toros dağlarının altuıda yatan kıymetü madenler 6 ncı sahifede: Tahlil ve tenkid Ustaşi reisi Paveliç anlatıyor, Duymadıklarımız, bilmedıklerimiz 9 uncu sahifede: Kış olimpiyadı bitti umhuriyeC Ğ e m Pazartesi P r t e s i 17 Şubat 1936 O n l l l r i n c i Hayot Ansiklopedisi nci cüzü 97 / Suikasd davası Ankara Valisi Ankaradan Eskışehıre i Bugün ve Emniyet Müdürü ok eski ve daima doğru kaıde: Harbi ortadân kaldırmak ıçın kuvvetli olmak lâzımdır. Şundı v bazı milletlere göre bu kaidenin toplu olarak tatbikı milletlerarası bir ıdeal olmuştur: Müşterek emniyet idealı. Ancak müşterek emniyetin dahi kuvvete dayanmak lâzım geldiği bütün açıkhgıle anlaşılmıştır. Umumî Harbin sulhundan sonra sulhu silâhsızhkla temin edilebılecek bir 15 sayarak bir hayli bocalamış olan Ingıltere bile şimdi bu hakıkatin ezici tesiri altında üç beş yıl gıbi kısa bir zaman içinde şımdiye kadar azçok ihmal ettiği silâhlannın ikmalini birinci plâna geçirmiş bulunuyor. Milletler Cemiyeti îngiliz milletinin Cemiyete dayanan idealist ve kuvvetli sulhculuğunda en büyük istinadgâhı bulmuştur. Küçük, orta milletler ve hatta akıllan başlannda büyük milletlerin devamh sulh lehine istifade edecekleri eşsiz fırsat. Bu vaziyette îngiltereyi olanca kuvvetlerile tutmak bu milletlerin baş vazifeleridir. İngiltere, binnisbe zayıf sayılan şimdiki halile Avrupa sulhunun muhafazasma yeter bir kuvvettir. Çünkü İngilterenin şimdiki binnisbe zayıflığı ötekıne berikine cür'et verebilecek bir zayıflık degildir. Bu zahirî zayıflığın arkasmda kuvvetli îngiliz milleti bulunduğunu hiç kimse görmemezlik edemez. Biraz açıkça izah edelim: Şimdiki halde Avrupa sulhunu kim ihlâl edebıhr? Bu suali önümüze alarak Avrupaya göz gezdirdığimizde evvelâ zaten sulhu ihlâl etmiş vaziyette olarak Italyayı görürüz. Bundan dolayı İtalya Milletler Cemiyeti paktım ihlâl eden tl dinlenecek Ankara 16 (Telefonla) Suikasd maznunlarınm muhakemele rine bugün saat 10 da Ağırceza mahkemesinde devam edılecektır. BugunkÜ celsede Dahiliye Müsteşarı Vehbi, Ankara Valisi Nevzad boğan, Emniyet Umum Mudüru Şükrü sahid olarak dinleneceklerdır. •• • • 1 •• 1 Japonya, Sovyetlerle bir misak yapmak istıyor üç Türk kibmetroluk rökor tesis ettıler yeni bir Son fırtmanm resmî bilânçosu Dahiliye Vekâletine gelen haberler zayiatın dehşetinijösteriyor Mançuko hükumetinin gambotlarından Ayni gazete Kuantung ordusunun ve Mançuko hükumetinin bu projeyı henuz tasvib etmediklerini yazıyor. 16 Temp*, Uzakşarkta harb ettigı nufuszayınm ve seylâbın te münhasır bir ademı tecavuz an olmtyacak, diyor zarfında s ı teklif edecektir. Bu müddet Uzakşarktakı 3 üncü Uzakşarktaki Kızılordu kuvvetlen azal Ankara 16 (Telefonla) Turfajre plânörü çekiyordu. . porlara nazaran: uzun mesafe plânör uçuşu rökonı. 1 urlc Trakyada, Edirne vilâyetmde 34 ınUçuş meydanmda Tayyare Cem.yeh ,,......•••••• •• Hava Kurumunun 12 nci yıldonurnune erkanı ve birçok zevat tarafmdan ugur san, biri manda, biri beygir ve 29ÖU 1 g tesadüf eden bugün yapıldı ve Uk ham lanan filo, Ankara üsründe bir rur yap koyun olmak üzere 2982 hay hayvan soguklede 240 kilometro alındı. Hktan sonra garb istikametınde uzaklaş tan donmuş ve ölmüş ve bir ev de hrtıAnkara Eskişehır uçuşunu yapacak Filo, havanın oldukça bulutlu ve sar nadan yıkılmıştır. , . ti Türkkuşu plânörleri muallim Veeıhının smtıh olmasma rağmen plânörcülenmız Kırklarelinde, dördu kadm, 21 1 erkum.Bd.smd. ve bir filo hahnde sabah muvaffakiyetli bir uçuştan sonra saat kek olmak üzere 25 insan ve dordu mansaat 9 45 te Türkkuşu meydanından ha tam 11,45 te Eskişehre varm.ştır Meh da ve öküz, 1240 koyun ve keçi olmak ubiran valandılar. Molorlü tayyarelerden bı med ve Mustafa Eskişehırdc kalmışlar, zere 1244 hayvan soğuktan donmu? ve rinde Vecihi ve makinist Saıb bulunu Sabiha ise öğle yemeğini yed.kten sonra (Arkan 9 uncu »ahifede) e^rel yap.p gemüere «ğmacak yer yor, bu tayyare Sabıhanın idare ettigı s a a t 15 te muallim Vecihının motorlu bir kişilik plânörü çekiyordu. Ikıncı mo tayyaresile Ankaraya dogru hareket etSon fırtına yalnız yy törlü tayyarede mütehass.s B.y«ıom (Arkast 7 nci sahtfede) îstanbulda bir bu haksız bir saldıncı da sayılmıştır, hakkm çuk milyon liralık da zecrî tedbirler tatbik olunmaktadır. ile tercüman İskender vardı ve Mehmed zararı mucib oldu. Ancak İtalya bir taraftan kendisini muaÖlen ve boğulan vahedeler mucibince azçok haklı olduğu bir tandaşları, batan bümüstemleke işine girişmiş göstermekte, diyük küçük deniz vager taraftan Milletler Cemiyetini eskişi sıtalannı da hesaba gibi artık hiçe saymıyarak muslihane bir katacak olursak zayol aramakla beraber eğer pek ilerisine M. Blüme yapılan teca rar ve ziyanın dehgidilirse bu yüzden Avrupa sulhunun boşeti kendini gösterir. vüz protesto edildi zulacağı tehdidlerile kendi vaziyetini koBu vaziyet memrumağa çalışmaktadır. Demek ki sulhun Paris 16 (A, ~" Ş leketimiz için otuz, müfrezesini birçok zayiatla puskurttuler ihlâl amili olarak ilk safta İtalya vardır. f^\ Komünist, kırk senede bir vu Acaba bu yüzden sulh hakikaten dasosyalist ve radıkal, kua gelen ender hâha ziyade bozulabılir mi? Harb yapmağı bütün sol cenah pardiselerden degildir. kimse istemez. Çünkü harb herhalde aztilerini bir araya topHemen her sene li çok ziyan veren ve yalnız ziyan veren bir hyan «Halk Cephe, Muhtelif hava rasad istasyonlarüe takviyesi lâzım manda, karada, defelâkettir. Fakat mecburiyet elverdiği zasi» bugün 14,30 da! gelen Kandilli rasadhanesi nızde bu kabıl feman bir müdafaa harbinin zaruretindeki büyük bir gösteri ya * lâketler olmaktadır. çar olduğumuz zararlann mukabılı, bu Jaketler oım<tR.ıa>"', meşruiyeti inkâra da imkân yoktur. İtalpacaktır. Su halde her sene tekerrur eden bu a İŞe tahsis edilecek olursa kısa bir zamanya yalnızbaşına îngiltereye taarruz eder Panteondan ha fetin önüne geçmek için bazı tedbirler .1 da bu mübrem ihtiyacı temın etmış olu mi? îngilterenin Milletler Cemiyeti pakreket edecek alay, mak mecburiyetindeyiz. Bunların baş.n ruz. tının hükümlerine dayanarak sağa sola t a r i h î Sentantuan Ereğli limanı için yapılan keşfin bir da herşeyden evvel Eregli ve Trabzon sorduğu sualleri ve aldığı cevablan kale mahallesini takib e (Arkası 9 uncu sahtfede) lımanlannın inşası gelır. Bir sene za.tınbile almıyarak yalnız İtalyanın yalnız Hllllllllllll derek Bastille meydanmdan îngiltereye taarruzu mümkün olup olmaBu gösteri, Leon Blüme karşıyapi; dıgmı soruyoruz. İtalyan Habeş anlaşcavüzü protesto için tertıb ed.lmıştır. mazhğının daha ilk günlerinden itibaren Nümayi* sükunetle geçtı Paris 16 ( A . A . ) H a l k cephesi a söyledıklerimizi tekrar ederek söyleriz ki (Arkast 9 uncu sahifede) böyle bir taarruz evvelâ imkânsız, saniyen İtalya için neticesizdir. Böyle büyük Şeref s t a d u d a ^ a ^ T müsabaka çok KENDİ KENDMIZt TENKİD olçülü maceranın ilk günleri İtalyaya bazı oldu ve Be?iktaŞl.Iar 2 • 1 gahb gekhler zahirî muvaffakiyetler kaydedebilir: Asma köprünün yeri Malta, Cebelitank bombardıman edıIebilir. îngiliz harb gemilerine tayyareler ve tahtelbahirlerle hücumlar yapılabılır. Mısıra karşı karadan ve havadan tecavüzlere girişilebilir. Fakat böyle bir maceranın ilk haftalanndan itibaren İtalya gittıkçe sıkı kapanan kahir bir ablukaya tutulur, ve bu macera bu kapanla nihayet bulur. Böyle bir işin, İngilterenin şimdi binnisbe zayıf sayılan kuvvetlerile bile bu sonucda Ve mevzilerinin göranuşa karar kılacağında kimsenin şüphesi yoksının nerncacnsc, ua«««» • , k olduğu en tabiî limanı kazandırıl İtalya Habeş harbi hakkmd tur. îcab ederse harb uzar, fakat netice eç vakte kadar gelen haberlere verdiği İtalyan resmî tebliğinden amaşı mfs olurMevcud duba köprulerm de aksam g gene ve daima bu olur. duvarları şimdi sehrm b , , « tebu Se ce^b cephesinde Şebeh vadism lamamaktadır. . ..^. " Almanyanm yalnız veya İtalya ile bır V u önüne sed çekmışI muharebelerle Ganale Eğer Mareşal Badoglionun teblıgı. a z l küçük likte bir Avrupa harbine girişmesi dahi, Doria^vadisinde Habeşlerin Italyanları sadece bu kadarsa, büyük muharebenın, eğer îngiltere filen muhasama safma ge püskürttüklerini söyledıkleri b.r musade llalyanlann taarruzile değ.l, Habeşlenn çerse, dÖnüp dolaşıp aynen böyle bir ne me olmuştur. Bun. mukab.l, ş.malde taarruzile baslad.ğını kabul etmek dana ticeye vanr. İngiltereyi düşman olarak Makalle cenubunda büyuk b.r muharebe dogru gibi g ö r ü n ü y o r Ç ü k ü E y Dünkü müsabakadan güzel bir enstantane nubun y karşısmda bulacak Almanyanm, muvafda bu ki ühi l n da S'uri, Fuad Eşref, Şeref, Nazım, Sulki mühim olan Tehir edilen lik maçlanndan dün yal15 şubat kendileri taarruz ettıklen zaman fak olabilmek için gidip büyük Bntanya , da ayrıca kaydetmekteyd.ler. Sonra b 1 n,z Şeref stadındakiler oynandı ve b.rm hi, Hayati. adasını işgal edebilmesi lâzımdır. Yoksa t a y a n , cumartesi günü başladığm ze bir Habeş taarruzu ihtımalını kabul İstanbulspor: Osman Samıh, babıh ci kümeden Beşiktaşla îstanbulspor karkaresinde başka kuvvetlerle çar, bildirdiği bu buyuk Orhan, Hasan, Enver Nihad, Ismaıl, ' (Arkast 9 uncu sahtfede) Frans,z edebiyah ve lisanın | y sebebiyet verdiği, Anadolu Ajan (Arkası 6 ncı sahifede) , , . „ : . «»lâKivetı malum §11 Saha mükemmel denecek derecede daki geni, »alâhiyet! rnalum , »•"• "" ' ' dizeldi. Tribünlerde de havanm musaid En son gaye bütün milletlerin Cem.yeen sonunda acze ve felâkete sürüklenır. olan değerli ed.bımız 1ZZE1 felâketin tahakkukuna zaman ve imkân olmasmdan bir hayli kal^balık toplan îngilterenin beraber yüruyecegi şımdıkı MELİH'in, geçenlerde olen t e dahil olmaları ve haklarını orada ınsanbırakmak ıstemiyorlar höın adaletinden istemelendır. Itaiy . Milletler Cemiyeti bloku, ingilterenin Ostad Selim Sırrımn mühim bir mamıştı. * . , PAUL BOURGET Cemiyetin şimdiki hah b.le nekadar Almanya ve saire herkesin ve hepsmın. binnisbe zayıf say.lan şimdiki halile dahi kalesini bugün 5 inci sahıfemızde İzzet Muhittin Apagın idaresınde ooldugunu KÖrmek, ona baglı mılhakkında yazdığı mühim ve okuyunaz C m yetin şimdiki azalan vazife ve mesyuna başlandığı vakit takımlar şu iekngüzel bİr «etüdü» yarın uHyederinin bu kadar büyük oldugunu deydi. Beşıktaş: . neçretmeğe başhyacağız. anhyarak yürürlerse bu net.cenın elde eMehmed Ali Adnan, Faruk Feyzı dılmemesine imkân yoktur. Hava rasad ıstasyonları vücude getirmeliyiz Karadenizde Erei Ma^O^^ cenubunda jbüyük muharebe başladı H a b e l e r , cmiZ^^^^J ((Halk cephesi» dün büyük bir nümayış yaptı BeşiktaşJ^Sporu yendı ^" 1(111I11111HI Z! "" : Sporcu Doktorlar MâSr^Cemiyete mensub milletler bulzımdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog