Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 n d sahifede: Siyasî lcmal 3 üncü sahifede: Eski andaçlardan Halid Ziya Uşaklığil. 5 inci sahifede: Yeni anlaşılan haki katler. 6 ncı sahifede: Dost yurdlarda günün hâdiseleri Spor haberlerL 7 nci sahifede: Sinema. AOOA tSTANBUL CAĞALOĞLÜ i C 0 k • 100C • 4ZZ4 ' Telgrai ve mektub adred: Cumhuriyet, İstanbul . Posta kntusu: tstanbul, No 248 r3Z3f 10 $UD3Î louD Telefos; Ba$muharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298. Idare Te matba» kı.sm1te Matbaacüıi ve Neşriyat Şlrketl 24299 24290 umhuri Muhakemenin karart l MUletler Cemiyetinin Devekuşu siyaseti (Italyan karikatürfl) J Suikasd muhakemesi dün bitmedi 935 yılı Hava Kurumu ve celse Pazartesiye talik edildi için en hareketli yıl oldu Türk Hava Kurumu 12 yaşında Dahiliye Müsteşarı, Emniyeti Umumiye Müdürü ve Ankara valisi şahidolarak dinlenecekler 35,327 kişi hava tehlikesini bilen üye, 181,731 kişide yardımcı üye yazıldı, taahhüdlerden 1,918,934 lira toplandı Reis Osman Talât Gültekin hâkimler heyetinin sözbirliğile verdikleri bir kararı bizzat okudu. arsilya faciasmm Fransada yaKararda suçlulardan Yahyanın muhkalanan üç hayduduna aid mutelif tarihlerde muhtelif şekillerde ifadehakeme, bir yıldan artık koca leri bulunduğu, Üzeyrin ilk tahkikattaki bir teahhurla ancak son günlerde intac ifadesinde polisteki ifadesinden rücu etolunabildi. Çetenin bu üç şakisine Fransız tiği ve sonra Üzeyirle Arifin muvacaheadaleti ancak müebbed kürek cezasın leri yapıldığı zikredilmekteydi. Ağırceza ıeva görebilmiştir. Yugoslavyada mateml hâkimleri davayı bir karara bağlamadan bir sükutla karşılanan bu neticenin orada evvel bu maznunlann tahkikatile kendiSağda Ankara Valisi Nevzad, solda yüreklere bir daha ve pek büyük acılarla lerinden evvel meşgul olmuş olan iki hâDahiliye Müsteşarı Vehbi kan ağlatmış olduğunu bizim dost kalbAnkara 15 (Telefonla) Ankara kimin müşahede ve intıbalannı öğrenmeği Atatark Türkkusu öğrltmenlerînden Anohin ve Romanofla beraber lerimiz pek iyi duymuştur. Cumhur Baş Ağırceza mahkemesi bugün de suikasd lüzumlu bulmuşlardı. yılını Türk Hava Kurumunun en harekanımız Atatürkün şahsî dostu olan ve suçlulannın muhakemesine devam etti. Sorgu hâkiminin ifaderi ketli yılı yapmıştır. Bütün Türkiyeyi bütün Türkiyede takdirlerle sevilen kah Kapılan on ikide açılan salon bir hamlekaplıyan enerji havasmı göğsümüz ka Bu sebeble reis Osman Tâlat Gülteraman Kralın bu suretle Yugoslav kalb de doldu. Ekseriyeti kadınlar teşkil eden bararak görmekteyiz. Çalışma, hız al kin ikinci sorgu hâkimi Hikmetle sulh ceIerinde tazelenen matemine bütün sami ve hemen hepsi iki üç saat evvel Adliye Bugün Türk Hava Kurumu 12 yaşma ma ve başarma kaynağımız olan Ata • za hâkimi Fethinin hemen celb ve isti miyetimizle iştirak ermekte olduğumuzu koridorlanna gelmiş olan dinleyiciler bir giriyor. Her yeni hamlede bir meş'ale türkün Kamutay kürsüsünden söyle • malanna sözbirliğile karar verildiğini tafgibi Türk milletinin en ön safında yer dikleri gibi: «Büyük milletimizin yüce söylemeğe hacet bile yoktur. Hemen iti saati de bu salonda geçirdiler. him etti. Ve bir dakika sonra ikinci soralan hükumet şefimizin son Hava Ku ilgisini heyecanla anmak borcumuzdur.> raf edelim ki Marsilyada canına kıyılan Hâkimler heyeti tam on üçte yerlerine gu hâkimi Hikmet çahid olarak salona arumu Kurultayındaki işaretleri üzeri 935 mayısında başlıyan gayretin bu büyük Kralm davası medenî olmak iddia geldi. Müddeiumumî Baha Arıkan da lındı. Hüviyeti tahkik edildi: Adının ne yurdun her tarafında hava tehlikesi güne kadar verim bilânçosıı şudur: sında bulunan bütün memleketlerce ma yerine geçti. Maznunlar çağınldılar. (Arkam 2 nci aahifede) Hikmet, babasınm ismi Ziya, 314 te ne karşı başlıyan köklü kalkınma 935 atteessüf lâyık olduğu büyük ehemmiyetle Müdafaa sandalyesinde bir değişiklik vellüdlü, îstanbullu olduğunu ve An Mahkeme Reisi Osman Talât aülteMn felâkki ve takib edilememiştir. Yugoslav görülüyordu. Karann tefhimi beklenen karada ikinci sorgu hâkimi bulunduğunu, bir tesire kapılmadan doğru söyliyeceğine Sostlanmızın bundan dolayı hissetmekte bu celsede avukat Hâmid Şevketin ye suçlulan haklarında tahkikat yaparken namusu ve vicdanı üzerine yemin etti. olacaklan çok derin ıstırabı pek iyi anlar rinde birlikte çahştıklan avukat Zühtü tanıdığmı söyledi. Kimseden çekinmeden, Reis Osman Tlât Gültekin « H&ve onun reşeffi çarcsinln ise döşmantarca buluııuyordtı.' *~~~~ ~ '.....! K ? r k m a d a n b n d ' İ " » saklamadan , hiç ve j (Arkast 10 ancu aahifede) '" •••••. „ dağıtılmak istenilen Yugoslav birliğini ^^ ,,,,, „,,,,,, ,„„„ hergün daha büyük bir azimle pekleştirmekte olacağını bir daha hatırlatmakla iktifa ederiz. Fransada Aix en Provence'ta cereyan eden muhakeme büyük Yugoslav Kralının katli için uzunuzadıya yapılan hazırlıklan bütün an'anesile meydana çıkarmıştır. Fransız mahkemesinin tabiî Brüksel 15 (Hususî) Fransız dev nm vaziyetini ihlâl ettiği takdirde în yicdanî kanaatlere dayanan karannı mevlet adamlarile görüşmek üzere Parise gilterenin ne gibi yol tutacağma dah* zuu bahsetmek hatınmızdan dahi geçgitmiş olan Başvekil Von Zeeland bu sorulan bir suale cevaben, Hariciye Namez. Ancak katli bizzat ika ederek hâzın Eden aynen şunu söylemiştir: gün öğleyin Brüksele dönmüştür. Ingiliz Kralı Sedise yerinde tepelenen Kerine ile diğer Salâhiyettar mehafilden alınan ma « Şayet Almanya böyle bir şey ya kizinci Edvardtn înarkadaşlan arasında hiçbir fark bulunlumata göre, Belçika Başvekili ile Fran pacak olursa, İngiltere otomatik bir şegiltere tahtna cü madığı bütün açıkhğile meydana çıkmış Vaşİngton 15 (A.A.) Radyo ile sa Hariciye Nazın arasında cereyan e kilde Belçikaya iltihak edecektir.> ltalyanın petrol stoka lüsu hususî lıevet'er olduğunu kaydetmekten dahi kendimizi yayılan nutkunda Senatör Pope ezcümFrantız gazetelerinin neşriyatt den konuşmalar bilhassa Ren meselesibü tü n Roma 15 (A.A.) Yan resmî me vasıtasile alamayız. Marsilyada inzıbatm kifayetsiz le demiştir ki: Paris 15 (A A.) Gazeteler, Van ne aid olmuştur. memleketlere b l ! i bir tarzda tutulmuş olduğu hakikatinin Londradan bildirildiğine göre, Al Zeeland ile Flandinin görüşmelerini * Italyan harb makinesinin, ancak hafil, hiçbir rakam vermemekle beraber rilecektir. {Arkast 9 ancu sahifede) manya, Rendeki gayriaskerî mmtaka her safhada tebarüz ve teeyyüdü ise bu Amerika ihracatcılannm M. Musolini ltalyanın petrol stokunun Cenevredeki Oğrendiğimize pöllliniHIIMIfilllllliltillllllllllllllllltlllllllllliniilltlllllllllllllllMIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIItlllllllllltlllMIIIIIIIIMIIUUIIIIIIIinilMIIIIIHİIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIII facia her defa anıldıkça Fransız polisi için ye lâzım olan petrolü vermekte serbest komitenin tahminlerinin çok fevkinde olre, Ankaraya gele büyük bir noksan gibi görünmekten geri bulunmalan yüzünden işlediği bütün A duğunu söylemektedirler. cek olan heyste e^ tlurmıyacaktır. Bu nokta geçildikten son merikalı yurddaşlarca malumdur.» (Arkası 9 ancu sahifede) ki îngiliz Bahriye ra Fransız zabıtası bu facianın doğrudan """" " ' """""""""""»»""•"'i"i»H»MiıııımıınııııııiHim, , ,, ,„,„ , „„„,„„,„„„ Nazın M. ttYh. 3oğruya alâkadarlarmdan olarak ancak ton Churchill) VmsM. Vinston Çürçil Cç şeriri yakalıyabildi: Poşpişil, Kralj ton Çürçil riyaset edecektir. Ve Bojie. Bu arada Moskovaya gideceke olan Bu üç şeririn her üçü de tıpkı katil heyete eski Başvekil Loid Corç, Va Kerine gibi silâhlandınlmışlardı, ve katil (Arkast 3 üncü aahifede) Jşini, eğer Marsilyada yapılamazsa, Patis« kadar takib ile behemehal kuvveden KENDt KENDİMİZİ TENKtD file çıkarmak üzere çalışacaklardı. Orada olmazsa ötede, ötede yapılamazsa daha ileride. Ayni cinayetin bu elele vermiş cani unsurlan arasında ta Macaristandaki meş'um çiftlikten son cinayet gününe kadar hiçbir fark bulmağa imkân îlk defa olarak Olimpiyadlarm kış müsabakalarına da 12 kişi ile iştirak etmiş yoktur. Maatteessüf türlü vaziyetler bu bulunuyoruz. Kış sporlarına memle alanda bazan bir kısım canileri kurtarmakette başlanalı henüz bir iki yıl gibi ğa ve adeta himaye etmeğe kadar ileri kısa bir müddet geçmiş olduğu için bu götürülen farklara meydan vermiştir. sayıyı bile az görmemek lâzımdır. Hatta Milletler Cemiyetinin sulh ve sükun endikış sporlannda çok ileri milletlerin boy şesi ilk hamlede Yugoslav milletini bağolçüşecekleri bir işe, bizim ne diye nna taş basmağa sevketmişti. Fakat şimdi enikonu iştirak ettiğimize akıl erdire Aix en Provence'ta muhakeme bittikmiyenleri haksız bulmak kolay olmasa gerektir. Kış Olimpiyadlarmın her çeten sonra kahraman Kralı öldürmek için şid müsabakalarına iştirak edemiyecesahte pasaportlarla Fransaya koşan bir ğimize şüphe yoktur. Galiba kayak müsürü hayduddan karşımızda yalnız üç kisabakalarına iştirak ettik ve sonuncu şiyi görünce diğer eşkiyanın nerelerde bugeleceğimizi evvelden bilerek. lunduklannı düşünmekten kendimizi alaDoğrusu Almanlar çok nazik insan mıyoruz. lar: Kış sporlarile iştigalimizin çok kıHani bütün canilerin elebaşıları olduksa olduğuna bakarak bizim sporcuları lan anlaşılan Ante Paveliç ile Evgen gene takdire lâyık buluyorlarmış. Her Kvaternik? Bu iki caninin yakayı İtalyahalde Kış Olimpiyadlarma iştırakteki cesaretimizin takdire lâyık olduğuna üa ve Torinoda ele vermiş olduklannı tstanbulda fırtına tahribatından: Heybelide uçan bir dam diyecek söz bulunmaz, sanırız. Vaktile öğrenmiştik. Bu elebaşılar niçin Adana 15 (A.A.) «Fırtına yü uyuyamamıştır. Sokaklar kırılan ağac Olsa olsa, bu cesaretı şöyle tevil et Bir kamyonun derelerden geçirilisini gö steren bir resim. Habeşistanda İtalyan Mç olmazsa Fransaya teslim olunarak di zünden gecikmiştir» Birkaç gündenberi dallarile dolmuştu. Geceden taşmağa mek kabildır: Denize gırmeden yüzmek gerlerile beraber muhakeme edilmelerine şehrimizde çok şiddetli yağmurlar yağordusunun nasil ilerilediğini nekadar guzel izah ediyor! başlıyan Seyhan öğleye kadar azamî öğrenilemediği gibi, istenilen sporların hnkân verilmedi? Yugoslav Kralınm ka maktadır. Son günlerde yağan yağmur Yağmur mevsiminin arifesinde her iki Adisababa 15 (A.A.) Havas muhaddini bulmuş ve şehri su basmıştır. Ne içine dalınmadan onlarda marifet sahifflleri hakikaten istisnaî muamelelere lâ miktan 86 milimetreyi bulmuştur. Dün hir kenannda bulunan cadde ve sokaktaraf, elde ettikleri mevzileri tahkime ve bi olmak kolay olamaz. Diyeceğiz ki habirinden: jgksfyas caniler miydi? gece çok şiddetli bir fırtına oldu. Bir lar su altında bulunmaktadır. Nehir taş bile bile gittık, öğrenmek için. Bütün cephelerde yeniden faaliyete gi yahud ki tefevvuklannı artırmağa çalış YUNUS NADt çok evlerin camları kırıldı. Damlan uç makta devam ediyor. Ovadan ve köylerrişilmiş olduğu hakkmda inanılmaz şa maktadırlar. Bari bunda samimî olabilsek. lArkan 3 üncü aahifede) u. Şehir halkı sabaha kadar gürültüden yialar dolaşryor. (Arkası 9 uncu aahifede) (Arkan 9 tmeu sahifede) Yugoslavyanın Matemini Tazeleyen Muhakeme Dün, ilk tahkikatı yapan Sorgu ve Sulh Ceza Hâkimleri müsahedelerini anlattılar Türkkuşunun bir senede yaptığı işler Ren istihkâmları kâbusu Parîste yeni anlaşmalar yapıldı M i ı t • •••«ItlllillttlllllllllllHllllllııtlllıııiMllllltllllllll Bir senatör bağırıyor! Zecrî tedbirler de konsa Amerika petrol satısına devam edecekmiş Musolini Amerikahların verdiğî petrol sayesinde harb ediyor Almanya gayriaskerî mmtakayı silâhlandırırsa İngiltere de Fransa ve Belçika ile birlik hareket edeceğini bildirdi 8 inci Edwardın cülusünü bildirecek heyete o riyaset edecek M. Vinston Çürçil Ankaraya geliyor l mı lllllllIllll1l I |11|111| l ( | l m Menderes ve Gedizin feyezanı hâlâ bitmedi Menemen ovası harab olmuş vaziyettedir, halka yardım devam ediyor Her iki cephede de kanlı muharebeler oluyor Italyan tayyareleri Dessie mmtakasmı daimî bir bomba yağmuru altında tutuyorlar. Habeş çeteleri de Italyanlara çok zayiat verdirmektedir Seyhan taştı, Adanayı sular bastı Kış Olimpiyadlarında Türkler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog