Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 3 üncti sahifemizde: Hâdiseler karşısında Ahmed Ağaoğlu 5 inci sahifemizde: Terbiye bahısle Selim Sırrı ri 6 nci sahifemizde: Kış olimpiyadın ^ncVsahifemizde Tarih araştırma Ahmed Refık l a n umhuriyel Onbirinci jfil sayı: 4222 Teleîon: Başmuuarrfc ve Hayat Ansiklopedisi nci cüzü çıktı 97 İSTANBUL CA6ALOCLD ^ ^ Çm tf ŞUÖat 1936 Rendeki çıban başı Petrol ambargosu Gecikeceğe Benziyor | illetler Cemiyetinde Onsekizler komitesinin ayırdığı mütehassıslar heyeti petrol üzerine ambargo konulmasmm muhtelıf şekılleri üzerindeki tetkiklerini bitirmiştir. Evvelce o kadar ehemmiyet vermez görünürken Milletler Cemiyetince bu mesele üzerinde sıkı çahşmalara girişilmesi İtalyada fazla asabiyet uyandırdı, ve son günlerde daha ziyade: Petrol üzerine ambargo demek abIuka demek, o da harb demektir! Sözlerinin daha kuvvet ve şiddetle tekrar edıldıği görüldü. Cenevrede mütehassısların yaptıklan tetkiklerin sonuclan öğrenildıkten sonra îtalyadaki bu telâşlann sebebi daha iyi anlaşıldı. Filhakıka bu tetkikler sonunda İtalyada: 1: Yalnız altı aya kâfi petrol stoku bulunduğu, 2 : Sun'î petrol istihsali yolu ile bu yoldaki ihtiyacların hiçbir z.aman tamamen karşılanamıyacağı, 3 : Yalnız Milletler Cemiyetine aza memleketlerin petrol nakil vasıtalarınm îtalya hesabına kullanılmamalan temin olunmakla İtalyanın kâfi petrol getirebilmekten mahrum kalacağı, Bütün kat'iyetile meydana çıkmıştır. Arada Şimalî Amerika Birleşik Cumhuriyetleri devletinin petrol ambargosuna iştirak edip etmemesi meselesine de ikide birde temas olunmaktan geri kalınmıyorsa da mütehassıslar heyetinin vardığı neticelere göre Şımalî Amerika hesaba katılmamak suretile de ambargonun İtalya aleyhinde müessir bir silâh olacağı şüphesiz surette anlaşılmış bulunuvor. Bununla beraber ayni zamanda Milletler Cemiyetinin bu müessir silâhı hemen tatbika geçmek istemediği de anlaşılmaktadır. Mütehassısların raporlan Cemiyette aza devletlere teblığ olunarak bunlardan her biri bu mesele üzerindeki mütalealarını beyana davet edilecektir. Dikkate lâyık bir noktadır ki Milletler Cemiyeti kendi azalannın bu mesele üzerinde gönderecekleri mütalealan herhangi bir zaman kaydıle baglamamaktadır. Herkes tetkiklerini enikonu yapacak ve f cevabını ne vakit isterse o zaman gönde İ ^ recektir. Bu harekette Cemiyetin petrola I * | | ambargo koymakta acele etmek istemedi1 1 ^ ğinin delılini görüyoruz. Niçin? Galiba şunun için olacak: Petrol am bargosunun hakikaten harbi durduracak ı Almanya tahkim ede(rekolursa üç hükumet S T ^ k a b î T tedbir alacak Almanyanm Rusya Fransa paktmı orotesto etmesi de muhtemew Paris 13 (Hususî) Franaz Sov yet pakü tasdik edildiği takdırde | Almanyanm Rendeki gayriaskerı mın takayı tahkim edeceğine dau: çıkan hab e r S üzerine, Hariciye Nazın Flanden sunları söylemiştir a.>•••••! • " at gy kerf mucibince bilâkaydü şart bir hale getirilmiştir. Şayet Almanya Versay muahedesinin Ren hakkındakı maddelerini de ihlâle kalkışacak Lokarno misakını imza eden devletlerle (Arkan 4 uncu sahifede) ' ^ A Limanlar^^ çok gemi ve vapur battı Fırtınanm Ustaşilerin şefi ve ikî arkadaşı Petrol ambargosu ıçm eksperlerraporu hazır 1 1I.1^. # Trenler hala teahhurla^şİİyorT Belediye müteveffa Unkapanı köprüsünü 50 bin lıraya tamir ettirmek kararında! karara iştirak etmeae ambargonun olacağı kanaati var 18 ler martta toplanıyor Londra 13 (Hu ^ susî) Petrol am. bargosu işini tetkik eden mütehassıslar komitesi raporunu. bitirmiştir. Rapor, Amerika da dahıl olmak üzere bütürç devletlere bildirile cektir. Raporun metni| henüz neşredilme • , , / „ ? miş olmakla beraber S n kadr müessir olduğu anlaş.lmıştır. İşte bunun için. Bu silâhm zecrî tedbir olarak tatbikı İtalyayı cidden bugünden yanna çok müşkül bir vaziyete ve bınaenaleyh ^ ^ çok kara ve derin bir meyusiyete sokabilecektir. Böyle bir vaziyet içinde italyanın I cektir. hJoyle bir vaziyet ıçınue ııaijraıım htanbulun karlar alttnda bir manzaran fırtma ve b a ş h y a n ^ t a m a m i l e g e ç t i , soğuk de e t m e k l e beraber dün sabahtan ıtı j ^ g ü n e ş h e r t a r a f ı parlatı p g ü n e ş h e . . n don uı . a k ş a m l jçin g e c e b a ş h y a meyusane bir hareketle sağa sola saldır | ^ ^ ye d ü n öğleden sonra masının dünya vaziyetinde yeni kargaşahklara sebeb olacağına hükmedilmiş olaafet bu şekilde kısa bir müdcak. Hakikaten dünya vaziyeti yenı ' geçiştirilmiş olmakla bera galarla bütün bütün ateşe girebilmeL . , tesirleri dadmda bulunuyor. Milletler Cemiyeti b e r anlaşılı kendisi tarafmdan tatbik edılmiş bir ted n ı n ve vilâyetlerden birle böyle yeni kargaşalıklara meydan y ^ hasar derecesi vermektense vaziyetin daha ziyade ay | ^ e " edilenden kat kat fazla ol dınlanmasını zamana terketmeği tercih etgöstermiştir. Daha da malumat tiği anlaşılıyor. alınamıyan yerler vardır. İtalya meyusane bir hareketle harb deniz ticaret filc sahasını tevsi etse ne olur? Bu türlü bir nal olduğu anla hareketin İtalyayı Habeş seferindeki çık şılmaktadır. Hususî şahıslara ve devlete mazdan kurtarabileceğine akıl ermez. (Arkan 7 nci sahifede) Şu kadar var ki harbin genişlemiş olması dünya için elbet hayırlı bir iş olmaz. Bunun neticesinde İtalyanın daha ziyade mutazamr çıkacak olması bir telâfi veya teşeffi çaresi değildir. Hakimane hareket odur ki felâket dairesinin genişlemesine 1 1 meydan verilmemiş olsun. İşte Milletler Cemiyetinin petrol ambargosu işinde tuttuSu volun sebebi ve saikı budur. Nihayet d u Edirnede 32 insanla binlerce hayvan öldü ioför sehadet ediyorlar naklara göre raporAixenProvence 13 (A.A.) Agır da ezcümle şunlar « z a mahkemesi, Ustaşi ad.ndaki gızlı denilmektedır: Hırvat teşkilâtının şefi olup, halen T o \Diğer milletler (Arkan 9 uncu sahifede) \ iştirak etmezse •' «Petrol nakliyatı üzerine ambargo nun mU vaffakiyet le tatbik. için Mıl ° Ts^dlZ,lrTrafl^ i^ haber ala, kay birinci olacak • hakkmda teminat verdıgı ttalyan elçisi M. Grandi a m h a r g o kontrol tedbirleri almalan lazımdır. bger celc birl Bu sene havacılığa [İzmir mıntakasında çok köyler yıkıldı, feyezan devam ediyor Edirne 13 (Hususî) Salı gunü başlayıp çarşamba sabahma kadar ri mucib olmuştur. Polis ve jandar dd Habeşler Ogadende KuratiyUldık^diyorlar tebliğine ^eTbu^adTlÛngü süngüye bir rebede İtalyanlar 188 maktul '" ; bu haberi tekzıb mOtaleaları ^o^ ^LL ^ g m c a " (Arkan 9 uncu sahifede) Pariste bir tecavüz sokakta dövdüler ı YUNUS NADl ! (Arkası 3 üncu sahifede) BEYAZ TAŞ ÜSTÜNDE Anaîole France'ın şaheserlerinden Yakmda tefrikaya başlıyoruz CERABLUS KÖPRÜSÜ Edib Ismail Habibin güzel bir yazısı yarınki sayımızda Ankarada fırtınanmyaptıktart: Divam Muhasebatın çatısı bu hale gelmiştir Gene birbirini red ve cerheden ık. haber karşısındayız. Italyan resm. tebhgı .simaldeki tayyare faaliyetı hancınde her i iki cephede birşey olmadıgım soyl»r. • Habeş tebligi ise cenubda Oga Paris 13 (A. «süngü süngüye bir muharebeder, A.) içinde sos yalist partisi Hderi' Habeşlerin Kuratiyi aldıklannı bıldm M. Leon Blum buyor. lunan bir otomobıl Roma bu haberi kat'iyetle tekzib ediSaint Germain buîyor. îtalyan askerleri Kuraleye kat ıyyen varında, Sü Bakanbsmamışlardır, diyor. Kuratı üe ayak lığı binası lıizasına Kuralenin ayni yer oldugunu kaydettıkgeldiği sırada, ora ten sonra ilâve edelim kı Habeşlenn ele dan geçmekte olan «eçirdiklerini iddia ettikleri bu mevk gençlerden mürek Sassabanehin 80 kilometro cenubu şar keb bir grup tara kisinde ve Cerbugubının 115 k.lometro şimali garbisindedir. Italyanların Uga fından, bilinmiye*. M. Leon Blum bir sebebden ötürü sanlmıştır. (Arkan 9 uncu sahifede) Kralcılar liki dağıtılıyor gerı aldıklannı soyledıkleri, İ nlann «e asla ayak tosmadManm iddm ettikleri Kuratınin mevkım gösterir harta (Arkan 9 uncu sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog