Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 n d sahifemizde: Siyasî icmaL 3 üncü sahifemizde: Eski andaçlardanHalid Ziya. C ncı sahifemizde: Spor. 7 nci sahifemizde: Kadın ve mtf£fej*fırtmanm tahribatma aid resimler. 8 inci sahifemizde: Tarihten yaprak lar M. Turhan Tan. u m h u riyet jfll S3]fl^ 4221 TelgrafvemektubadreBİ:Cumhurlyet,lstanbul.Postakutu5u:tstanbul, No 246 PBrŞGfHDG 1 3 ŞUuflt 1 9 3 6 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tabrlr heyeü: 24298. îdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirbetl 24299 24290 Hayat Ansiklope ncı cuzu fcıktı 97 J Solda İstanbulun fırtınadan sonraki halini tanzir eden bir tablo, ortada Ayasofyanın külâhları uçmuş iki minaresi, sağda şehre yukarıdan bir bakış (Unkapam köprüsünün darmadağımk vaziyeti görünüyor) Fırtına Istanbul için tam bir afet oldu Türk ressamlığı Dost Rusyada Takdirler kazandı Ankara: 12 şubat emleketten memlekete yalnız spor münasebetleri değil, ayn zamanda ve belki daha ziyadı kültür tanışmaları da kurmak lâzım. Kiil tür yolunda her milletin bir yürüyüş tarzı olmakla beraber medeniyet anlamınm bütün insanlık toplantısında nihayet bü yük bir kütle teşkil ettiğine şüphe yoktur. Kültür tekâmülünde ferd ferdden müteessir olduğu gibi medeniyet terakki ve tekâmülünde milletlerin yekdiğerleri üzeTİndeki tesirleri de inkâr olunamaz. Bu itibarla Türk ressamlannın tablolanndan toplanan bir serginin bu son aylarda komşu ve dost Rusyaya götürülmüş ve orad herkes» fuJsterilmiş olmasında çok biiyük bir ıs vdraır. lnmaria Karşuıyacagımız bir hâdisedir ki T L A. ressamlannın eserleri komşu ve dost memlekette takdirlerle karşılanmıştır. Biz bu takdırleri teşvik mahiyetinde bile telâkk :tsek hâdisenin kültür yolundaki ehemmıyeti gene pek büyüktür. Türk ressamlarınm eserleri gerek Moskova, gerek Kiyefte pek çok ziyaretçi toplamış ve her ıki şehırde Turk tablolan büyük sevgi ve hayranlıkla seyredilmiştir. Bu münasebetle dost memleket matbuatında yazılan yazıları buyük memnuniyetlerle okuduk, ve komşularımız gıbi kültürün güzel san'atlar manzumesındeki her şeklıne büyük kıymetler veren kimseler tarafından ıleri sürülen şehadetlerde bizim de bu sahada pek iyi yolda bulunduğumuzun en garezsiz temınatını görmüş olduk. Türk resim sergisini komşu ve dost memlekete götürmüş olan san'atkârlanmızın Savyetler Rusyasında güzel san'atlara nekadar ehemmiyet verıldığinin bir çok delilini görmekten pek ziyade müstefid olmuş olduklarında şüphemiz yoktur. Biz Rusyaya gıtmeden önce Rus resim san'atınm bırçok güzel nümuneleri Türkiyeye getirilmiş ve burada teşhir olunmuştu. Bizim mukabelemizle bu yoldaki kültür münasebetleri karşılıklı olarak kurnlmuş bulunuyor. Bu münasebetlerin yalnız resim sahasında değıl, güzel san'atlann dığer şubelerinde dahi tevali etmesi ve böylece ıki memleket dostluğunun manevî sahada da bir nevi elbirliğile daha samimî kılınması elbette pek ziyade temenni olunacak bir keyfiyettir. Ümid ederiz ki pek isabetli teşebbüslerle başlamış olan bu karşılıklı kültür münasebetlerinin bundan sonra daha ziyade sıklaşhnlarak ileri götürülmesine her iki tarafça da ehemmiyet verilecektir. Şurasını itiraf etmekten çekinmeyiz ki güzel san'atlann Avrupai şeklinde tesis ve tekâmülü Türkiyede cumhuriyet inkılâbile adeta yeniden yapılmakta olan işler mahiyetile ilk adımlarını atmaktadır. Pürüzsüz bir ulusal dil yaratmak ve bunu yapmak işi burada ortaya atılalı henüz üç dört yıl olmuştur. Edebiyatta yeniliğin ise yalnız mana kalıbları olan kelimelerden ibaret olmadığını biliyoruz. Pürüzsüz Türk dilinin teşekkül ve tekemmülü bütün cihan edebiyatımn, bütün insanlıktaki en ileri ve en derin duygu ve düşüncelerin bu dilde yazılmasına bağlı bir iştir. Bu büyük işe el atmış bulunuyoruz. Tercümenin bir dil için telif kadar ve hatta sırasma ve eserine göre ondan daha mühim olduğunu hiç düsündünüz mü? Bir Atina gazetesinin ifşaatı Venizelos isyanına Pek çok bina yıkıldı, yüz yirmi Italya yardım etmiş! kadar mavna ve motör battı, Elefteros Antropos gazetesi geçen marttaki isyanın Italyan parasile yapıldıgım iddia ediyor Unkapam köprüsü parçalandı Fakat hamdolsun nüfus kaybımız yok Fırtına şehirde hayatı altüst etti Hararet sıfırdan aşağı altı dereceBazı gemi ve motörlerin ne olduğu bilinmiyor Atinada çıkan Elefteros Antropos gazetesi, geçen sene, 1 mart 1935 te Yunanistanda ve Ciridde pallak üeren Venizelos isyanı hahkmda mühim ifşaatta bulunmakladır. Cazetenin müteveffa Ceneral Kondilisin basttrdığı bu isijana dair neşrettiği vesikalar, ihiilâl harekeiinin «bir ecnebi ievlei» tarafından nakdi ııardım gördüğünü ispat elmekledir. Yunan gazetesi, bu ecnebi dev ve General Plâstras, tayyare satın almak için Brendizide yüzlerce, binlerce lireti nereden buldu? isyanın para membaı bir ' sır olarak kalmışür. Az bir zaman evveline gelinciye karfar, isyan tertibi için sarfedilen parayı Venizelosla kansmm ve Atinalı birkaç milyoner Venizelosçunun verdiği Bir Yunan gazete zannedilivordu. Bu zannın sinin Italyanlardan yanlış oK ^u bugün anlaşılpara aldığım yazdt. ğt General Plâstras maktadır. 1 mart isyanının masrafı, Yunanistanletin ismini açıktan açıÇa ıjazmamakta ise de, Italyauı kasdettiğini anlalmak da nifak çıkarmakta ve Venizelosu mevtadtr. Elefteros Antroposun ifşaatım kie getirmekte menfaat bulan bir ecnebi" devlet tarafından ödenmistir. Zira Venikısmen ahuoruz: «İhtilâlcilerin emrine, plânlarını ta zelosun haricî siyaset telâkkileri, o devhakkük ettirmeleri için, muazzam meb letin menfaatlerine uygun bulunuyordu. Balkan Andlaşması, daha isyanın başlâğlar verilmişti. Bunlar, bu milyonların membaını daima gizlediler. İsyan hazır langıcında Yunanistanm dostlannı bir alamak maksadile, Yunanistarın şimalin raya topladı. Bunlar, Yunanistandaki yede, aylarca dolaşan propagandacılar ni vaziyeti ve Bulgaristanı karıştıran şüpheli hareketleri tetkik ettiler. Jnmden tahsisat ahyorlardı? Bulgaristandakı bu hareketler, «garîb Selânikte «Cumhuriyet muhafızları» adı verilen teşkilât nasıl vücude getirildi? bir tesadüf» eseri olarak, Girid civanndaSatın alınan vicdanlar hangi para ile ki liman'ara gelen bir «ecnebi devlete» bağlandı? Asiler, bu kadar serbest hare aid harb gemılerinın hareketlerile takviye kete nasıl muvaffak oldular? Asilerin ed'liyordu. Yunanistanm Balkanlı mütdelegeleri olan Tumbas. Evitratiyos ve tefıkleri, P^lk'nla^a ve AkoVnizin do(Arkast 4 üncü diğerleri Avrupayı nasıl dolaşabildıler Marsilya suikasdi ^ * B Fırtınamn müthis eserlerinden: Bu sene Istanbula hiç gelmiyecek gibi görünuen kış, evvelki gece, İstanbulun pek az gördüğü bir şiddetle baskm verdi. Eskilerin inandığı gıbi İstanbulun asıl kışının güdük şubatta olduğu bir kere daha anlaşıldı. Fakat bu; İstanbula ve bütün memlekete pek pahalıya mal olmuştur. Zarar ve ziyan pek çok büyüktür ve şimdilik miktannı tahmin etmek imkânsızdır. Evvelki geceyarısma doğru başhyan fırtına ve kar tipisi limanda ve Boğazda 120 kadar sandal ve mavna batırmış, vapurları birbirine bindirmiş, denizde ve karada münakalâtı durdurmuş, birçok minare külâhını yıkmış, bina, dam, ağac yıkmıs ve dün saat on beşten itibaren biraz ıafiflemistir. Unkapam köprüsünden kopan bir parça Yemiş sahillerinde Muhakeme bitti, Ustaşilerden üçü müebbed küreğe mahkum oldu Paris 12 (A A ) Ustaşiler muhakemesinin dün öğleden sonraki celsesinde, Müddeiumumî M. Rol iddianamesini okumağa devam ederek, Pospişil, Krojl ve Raiç hakkmda ölüm cezası istemiş tir. Müddeiumumî, maznunların suikasdi tasammüm etmiş olduklarım söyle leri, şiddetlendirici sebebler olarak gös] termiştir. Aix En Provence 12 (A.A.) Us \ taşilerin muhakemesıne bugün saat \ 9,25 te devam edılmıştır. Kararın akşam üstü verileceği şüp helidir. Baro reisi öğleden evvelki cel »l senin devamı müddetince müdafaada halinde ve yıldız karayelden başlamış ve rüzgârın şiddeti kısa bir zamanda saniyede 30 metroyu geçmiştir. Fırtına 8 bu çuga doğru başlamış, asıl şiddetini saat on birden sonra eöstermiştir. Umumi hayatta intizamsızlık Fırtınamn başlamasile beraber şehirde umumî hayat derhal intizamını kaybet miş ve işledikleri müteaddid cinayet (Arkan 10 uncu aahifede) mııııııılıınııiNiNiiııııııiMilNiiııtiMuiııinıiHiiMuMNiıııııiHiıuıiHiiMiMiııııııııııiNiıiHMiiMi ı ıı 1 1 ıı 1 ıı 1 1 ıı 1 1 1 ıı ııu l m 1 1 1 11 umımiMiM miştir. Bu esnada Şirketi Hayriyenin Üsküdardan kalkmış olan 23,10 postası Köpriiye gelememis ve gücbelâ Beşiklaş iskelesini tutmuştur. Bu denizdeki münakalenin sonu olmuştur. Gene bu sıralarda Karaköy köprüsü çatırdamağa ve üzerinden geçen tramvaylar sallanmağa Evvelki gece başhyan büyük fırtınada başlamıştır. Ankara ile İstanbul arasındaki telefon ve Saat 23,30 da limanin her tarafından telgraf telleri de kopmuş ve Ankaradaki Boranın başlangıcı imdad düdükleri işitiliyor, liman riyase arkadaşimız açağıdaki havadisi telsizle Bu müthis fırtına evvelki gece bir bora (Arkast 9 uncu sahifede) vermiştir. Ankara 12 Dün geceki müthis fır Fırtmanın bütün memlekette yaptığı tahribat Ankarada telefon ve telgraf telîeri koptu, Trakyada 6 kişi öldü Istanbul sokaklarında Ilkbaharın kapısında baskın veren kış! Fırtınadan sonra şehrin harab manzarası... (Arkan 10 uncu sahifede) Cephelerde sükun devam ediyor Italyan tayyareleri Ingiliz Kızılhaç hastanesinin yanına bomba attılar Askerf muHarririmizln mOtaleaları Habeşıstandan dün de mühim bir haber gelmedi. Mareşal Badoglio, cephe Tipi, fırtına içinde yolculuk, düşenler ve seyircileri! lerde kayde değer hiçbir hareket olmaOn, on beş sene Avrupada yaşamış nl rafçı arkadaşımızla bir iş için Yakacıga dığını bildiriyor. Bu suretle cephelerde manın verdiği (züppeliği) hâlâ üzenm gitmek üzere sabah on birde Köprünün mühim bir hareket vuku bulmadığı ve (Arkaaı 9 uncu aahifede) den atamamışım!.. Bir gün evvel fotoğ10 uncu aahifede) (Arkan 2 nci aahifede) > YUNUS NAÜt Dükkân kepenkleri kopmuş, ağaclar dearilmis sokakların tipi esnasında korkunc manzaralarından
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog