Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

F Bugün: 2 nci sahifede: Siyasî icmal 3 üncü sahifede: Yurddan yazılar 5 inci sahifemizde: Doktorlarımız ne diyor? Tiyatro 6 nci sahifemizde: Spor pedagojisi Selim Sırrı Tarcan 7 nci sahifemizde: Dünya hâdiselerine dair resimler nnhirinoi vıl eaın« 4 9 ı n İSTANBUL • CAĞALOGLU UHÜIIinU Jll Sdjl, HÜ9 Telgraf ve mektuB adresl: Cumhuriyet, tstanbul . Posta kutusu: Istanbul, No 246 S3İI 11 ŞUD8T 1 9 3 6 Telefon: BaşmuharrJr ve evl: 22366 Tanrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Negriyat Şlrketl 24299 24290 umhuriyet M. de Valera söylüyor Hayat / Ansiklopedisi \ nci cüzü çıktı 97 Üçüncü Umumî Müfettişlik Sahasında Görülecek işler Ankara: 9 şubat u memleket idaresinde ideal fikir olan ekonomik kalkmma ile medenî seviyenin yükseltilmesi Üçüncü Müfettişliğin de yakından ve sıkı takib olunacak baş programı olacaktır. Üçüncü Umumî Müfettiş Tahsin Uzerin bu nama gerçekleştirmeğe çahşacağı pek çok iş vardır, ki hepsini birer birer saymağa kalkışmak fazladır. Bizim anlayışımıza göre Üçüncü Müfettiş zaten pek iyi bildıği şark sahasma yol gösterici, terbiye edici, elbirlığile ileri götürücü ağabey mahiyetli bir âmir olarak gidiyor. O küçük büyük demiyerek lüzumlu gördüğü her işte herkese doğru yolu gösterecek, bunların elbirliğile görülebilecek olanlannı mahallerinde tahakkuk ettirecek, ancak merkezin yardımile yapılabilecekler içinse bu yardımı temin edecektir. Üçüncü Müfettiş büyük işlerden bazıları için şimdiden merkezin yardım muvafakatini alarak vazifesi başma gitmekte bulunuyor. Bunlarin birincisi Sıvas Erzurum demiryolu inşaatına şimdi Sıvastan ileriye doğru olduğu gibi Erzurumdan Sıvasa doğru da karşılıklı ameliyatla öbür cepheden de başlanmasıdır. Böylelikle mühim bir hattımızın yapılması çabuklaştınlmış olacağı gibi inşaata Erzurum tarafmdan da başlanması hasebile oralarda ekonomik bir hayat ve faaliyet meydan alacaktır. Bu işin böyle yapılmasına önayak olan Uçüncü Umumî Müfettişin maksadı da budur. Şimendifer yapılıp bittikten sonra onun işlemesi şark vilâyetlerimizde yeni bir hayat yaratmağa başlıyacağını biliyoruz. Fakat böyle uzun harblerin sarsuıtılan içinde birkaç kere haşir ve neşir olmuş yerlerde şimendifer inşası gibi bir faaliyetin l ^ Cenevrede bir şayia Hitler ve Musolini gizlice görüşmüşler! Ingilterede kalan limanVenedik civarında yapılan bu mülâkat iki saat sürmüş. Italyan gazeteleri mandalar meselesini ileri sürüyorlar larımızın da verilmesini taleb ediyomz İrlânda Cumhuriyet olmak istiyor Irlanda meselesi, asırlardanberi, Bri tanya împarator Iuğunun dahilî siyasetinde pek büyük bir rol oynamakta dır. Sekizinci Ed Reisicumhur Ataturk dün akşam doğru Dolmabahçe sarayından çıkarak Avard, tahta çıkışının sarıatika Müzelerine gelmiş ve tetkiklerde bulunmuştur. Ulu Önder Müzeler şu ilk günlerinde, Umum Müdürü ve Müzeler erkânı tarafmdan karşılanmış ve kendilerine izahat gene bu gaileli işle verilmiştir. Resmimiz Atatürkü Müzeden çıkarken göstermektedir. uğraşmak mecburi yetile karşılaşmak M. de VaL tadır. Irlanda 1920 senesinde ikiye aynl mış, her ikisi de yerli iki hükumetin idaresi altma girmişti. 1921 de, şimalî Ir landa, Avam kamarasmda 13 aza ile temsil edildiği halde, muhtar Irlanda (Arkan 8 inci sahifede) Yunanistanda partiler hâlâ çekişiyorlar Buhran halledilmezse Kral liderleri toplayıp vatanî hislerine müracaat edecek ^ ^ ^ Duçe ile Fuhrerın geçen seneki Venedik mulâkatında ahnmış bir redum.cn gazetelerinin mandalar meselesini mevzuu bahsetmeleri ve ayni şekilde mütalealarda bulunmalan Hitler Musolini mülâkatının tabiî neticesi addedilmektedir. Italyan gazeteleri mandalar meselesi yeniden tetkik edilmedıği takdirde îtalyanm bundan sonra harb borclarma mahsuben bir santim bile ödemiyeceğini yazmaktadırlar. Alman gazeteleri de mandalar meselesinin yeniden tetkikini istiyerek îtalyanın Adisababa 10 (A.A.) Dün bütün noktai nazanna iştirak etmektedirler. gün ve gece Habeşistan yaylasınm her tarafına dolu ile kanşık müthiş yağmurlar yağmıştır. Yalnız sivil halk arasında zayiata sebebiyet veren dünkü bombardımanlar bıırâdâ Büyuk bıf nerretle Tcarşılammşnr. olacağı da bilinmesi zor bir sır değildir. Bilhassa içinde bir asker bulunmıyan ve Şimendifer inşaatı faaliyetleri arasmda haftalardanberi yalnız yabancı seyyar Üçüncü Umumî Müfettişin kendi idaresi hastanelere bir tecemmü merkezi vazifemuhitindeki şehir ve kasabalarda bayınsini gören Dessienin bambardıman edil dırlık işlerine fazla önem vereceğini memmesi pek ziyade fena telâkkiye uğramışnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Meselâ tır. ilk işlerden biri olarak Erzurumun, KarAfrikaya giden ttalyan zabitleri sm ve Erzincanın hartalan ve imar plânNapoli 10 (A.A.) «Conte Roslan yaptınlacağı gibi Erzurumda blr so» vapuru. 190 zabit, 62 zabit vekili, Umumî Müfettişlik dairesi ve bir kolor170 nefer ve malzeme alarak doğu Afdu dairesile zabitlerin ve memurlarm ailerikaya hareket etmiştir. lerile oturmalarına mahsus otuz kadar Italyada ' müstemleke işlerinde M. (Arkası 9 uncu tahifede) ev de inşa ettirilecektir. Ayrıca Umumî Musoliniden sonra en ziyade söz sahibi Müfettişin, Kolordu Kumandanının, Müs M. Lessonadır. M. Musolini birçok netahkem Mevki Kumandanının otur zaretlerle birlikte Müstemlekât Nezaretimalan için birer ev yapılacak ve bu şe nin de şefidir. Fakat hakikatte müstemlehirlerin yerlerinde temin olunacak ener ke işlerini ve müstemleke siyasetini idajiler sayesinde elektrikle tenvirleri de te re eden M. Lessonadır. Umumî Harbmin edilecektir. Bütün bu yeni inşaat ve de süvari zabitliği yapan bu zata daha îcraatın eski Erzurumda bir modern me şimdiden Afrikanın şampiyonu denilmekdeniyet nümunesi teşkil edecek veçhile tedir. vücude getirilmesine bilhassa itina edileM. Lessona kendisile mülâkat eden ceğini şüphesiz saymaklığımızda hata Angriff Alman gazetesinin muhabirine yoktur elbet. gayet mühim beyanatta bulunmuştur. Bu Londra 10 (A.A.) Morning Post iki taraflı şimendifer inşaatından bah beyanattan Italyanın bütün Habeşistanı gazetesinin bildirdiğine göre, yakmda lnsolunurken Dördüncü Müfettişlik dairesi almak davasından vazgeçtiği ve cenubî giliz kabinesinde ikinci defa olarak bazı olan Tunceline dokunacak bir noktayj Habeşistanı teşkil eden ve asıl Habeşlideğişiklikler yapılacaktır. Son seçim burada zikretmeklığimiz yersiz olmaz. lerle meskun bulunmıyan memleketlerle lerden evvel bildirilen bu değişikliklerin Halkının cümlesi Türk olan eski Dersim iktifa edeceği anlaşılıyor. mart bidayetinde yapılması pek muhtevilâyetinin dillere destan asayişsizliğine M. Lessona demiştir ki: meldir. Bu değişikliklerin en büyük sebenihayet vermek istiyoruz. Dersim dağları« Müstakbel şarkî Afrika Italyan bi, deniz konferansından sonra siyasî hanın meşe ormanlan inşa edilmekte olan müstemlekesi yalnız Italyan sanayii için yattan çekileceğini birçok defalar söyleM. Lessonanın deıe uzennde alınmış şimendiferlerın traverslerini temin edecek ham maddeler yetiştirecek araziden ibamış olan Bahriye Bakanı Lord Monsellin bir resmı olduğu takdirde o halkm bu işle işgali bi ret olacaktır. Bu arazinin çoğu cenubî halefini tayin eyliyecektir. Deniz konfeJe Dersim derdini en iyi bir surette kö Habeşistandadır. Bu yerlerin sekenesi za laşılacaktır. ransı şubat nihayetinde sona ereceğinden Zecrî tedbirlerin tatbiki Italyanın donanma bütçesi hakkmdaki yeni projelekünden kopanp atacağı hatıra geliyor. ten Habeşli değildir. Habeşistan bu yer.Cumhuriyet hükumetinin tuttuğu sisteme leri, daha yakm zamanlarda zaptetmiş ham madde işinde ileride müstakil hare rı, mart bidayetinde, Avam Kamarasına ket etmesi zaruretini teyid etmiş oldu. galib bir ihtimalle yeni Bahriye Bakanı göre doğru yolu kabul etmiyenlere karşı tir. otorite kuvvet ve satvetinin gösterilmesi Italyanın emeli fazla nüfusunu iskân Ham madde yetiştiren, müstemlekesi çok tevdi eyliyecektir. daima £İde bir olmakla beraber halkm edecek ve fabrikalannın muhtaç olduğu olan ve gündengüne yeni yeni memleket Gazetenin bu havadisleri verdikten sonkendilerine ve umuma faydalı işlerle işgali ham maddeleri yetiştirecek yerleri temin ler yutan; halinden memnun ve muhafa ra dediğine göre lngiliz silâhlanma prosayesinde terfihlerinin en tesirli teskin ve etmektir. Habeşistanın cenubu ise Ital zakâr memleketler İtalyayı böyle bir (Arkaaı 9 uncu aahifede) temdin silâhı teşkil edeceğine de şüphe yan çiftçilerinin iskânı için gayet müsaid mesele karşısmda bulundurmaktadır. Londra 10 (Hususî) Bugün Cenevrede deveran eden bir şayiaya göre, geçen hafta Musolini ile Hitler Şimalî Italyada gizlice buluşarak görüşmüşlerdir. Bu rivayete bakılırsa Musolini Romadan tayyare ile Venediğe, oradan da otomobilile daha evvel Hitlerin gelip beklediği bir şatoya gitmiş ve iki devlet adamı arasmda uzun bir mülâkat geçmiştir. Bu haber Romada tekzib edilmektedir. Maamafih bugünkü ttalyan ve Alman Habeşistanda gene şiddetli yağmurlar başladı Cephelerde muvakkat bir sükunet var Bu ne kanaatkârhk! Iîalya yatnız cenubî Habeşistana razı imiş! Italya müstemlekât siyasetini idare eden Lessona, bütün Habeşistanın işgali davasından vaz geçildiğini söylüyor! lngiliz kabinesinde değişiklik Bazı nazırların çekileceği söyleniyor Atina 10 (Hususî) Yarma kadar kabine buhranı halledilemediği takdirde Kralın çarşamba günü kraliyet meclisini tophyarak Yunanistanın iç ve dış siya setlerinin istilzam ettiği kuvvetli ve uzunca yaşıyabilecek bir kabine kurulmasına imkân vermeleri için siyasî liderlerin vatanperverlik hislerine müracaat edeceği söylenmektedir. Şayed bazı liderlerin anlaşmamakta ısrarlan devam ederse Kral önümüzdeki pazartesi günü parlamentoyu toplıyacaktır. Parlamentonun reis seçiminde partile rin tebellür edecek reyleri eğer ekseriyet £ar^i4.tarafından y»ni kabinenm masına Tâh ğermeme kabinesi kurulmasına çalısılacak, bu da mümkün olmadığı halde parlamento haricinden hükumet teşkkül edecektir. Demircisin askerî meseleyi halletmek salâhiyetiIe böyle bir kabine kurmağa memur edi leceği muhakkak görülmektedir. Çaldarisin yeni beyanatı Atina 10 (Hususî) Ahali partisi lideri Çaldaris gazetecilere şimdiki Demircis kabinesinin askerî meseleyi halle salâhiyetli bulunmadığını tekrar söyle miştir. Metaksasın tavsiyen S. f Dün Kral tarafmdan kabul edilen M. Metaksas diğine göre, M. Metaksas, Krala, iki büyük siyasî partinin iştirakini tavsiye etmiştir. Kondilit için ayin Atina 10 (Hususî) Hükumetin aldığı şiddetli tedbirler sayesinde Kondilis için dün kiliselerde yapılan ayinde her hangi bir hâdise zuhur etmemiştir. Ayinde Atina 10 (A.A.) Kral, M. Me bulunanlar büyük bir sükunet içinde getaksası kabul etmiştir. Matbuatın bildir lip gitmişlerdir. ııııiMiııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiMiıiMiıııtıınıııınınııııııiMiıııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıııılıni Pariste siyasî faaliyet Çek Başvekili ve Rus Mareşalı Tokacevski temaslara devam ediyorlar. Bir hava paktı da mevzuubahs... Bugün Mecliste Rus Fransız andlasması görüşülecek Paris 10 ( A . A.) Medis, ya yoktur. Bu mühim işin bu yollarla halledildiğini gördüğümüz zaman cumhuriyet rejiminin mucizeye benziyen en büyük muvaffakiyetlerinden biri karşısmda buIunacağımızı şimdiden kaydetmiş bulunalım. y Üçüncü Umumî Müfettişin Deraberin ONUN yükselişi Şans eseri değil, Dehasınm eseridir Şebln Karahisar saylavı Vasfi Raşidin mühim bir yazısı üçüncü sahifemizde nn öğleden sonra, Fransız S o v y e t andlaşmasınra mü zakeresine başlıya caktır. Birçok mebuslar söz alacak, ezcümle M. Herriot ve M. Leon Blum, andlaşmaya aleyh bir yerdir. Şimdiden birçok Italyan köytar olan sağ cenah Italyanın fazla nüfusunu besliyecek lüsü buraya gitmek için Nezarete mü ve fabrikalannın ham maddelerini yetişmeb'uslarına karşı racaat etti. Bu yerlere yüz binlerce mi, tirecek cenubî Habeşistan Italyan seyonu müdafaa ede milyonlarca mi roühacir gönderileceği yahlan tarafmdan keşfedilmiştir ve Italceklerdir. hakkmda şimdilik birşey söyliyemem. yan teknisyenleri elile de inkişaf ettirilRus Mareşalı Bu iş askerî harekât bittikten sonra an miş olacaktır.» nın temasları »"»»""" llllllllllllllllllllllllllllmilHIIIIUIIIınillllllll III »imilllll I llll lllllllımHlımilllllllllllllllllllimill Paris 10 ( A . A.) Mareşal Todeki sıhhiye teşkilâtına dayanarak bütün günde vücude getirilmesine maddeten kaçeviski bugün Geo havalinin sağlık işlerine sağlam bir isti imkân olmıyan bu işlerin program altında kamet vermeğe çalışacağını büyük umud başanlmalanna başlanmasının bile o vı Ankara 10 (Telefonla) Kaçak neral Moris M. Pilarla bekliyoruz. Müfettişliğin ziraat teş lâyetlerimiz için başlıbaşına bir tarih sa çılığa karşı alınan tedbirlerin çok iyi ne etri ve M. Deat ile Oğle kilâtı boş oturmağa bırakılacak değildir. yılacak büyük ehemmiyetini hiç şüphesiz ticeler verdıği malumdur. Hükumet ka görüşmüştür. Son Parıs muzakerelerınden bir intıba: Fransız yemeğini büyük erYemişli ve yemişsiz ağaclann bir plân hepimiz takdir ederiz. çakçılığı kökünden kazımak için iktısadî Reisicumhv.ru ve Romanya Kralı bir arada kânıharbiye r e i s i üzerinde üretilip girmesi Müfettişliğin Kaldı ki bundan sonraki yazılanmızda sahada buna meydan vermiyecek tedbirGeneral Gamalinle birlikte yemiştîr. Çek Başvekili bilhassa bazı yaylalar havalisinde en anlatacağımız veçhile Üçüncü Umumî ler almayı da düşünmektedir. Bu tedbirParis 10 (A.A.) Sovyet elçiliği Paris 10 ( A . A . ) ' Çekoslovakya ziyade önem vereceği işlerdendir. Ocak Müfettişliğin iki Belçika kadar geniş mu ler hakkmda tetkikatta bulunmak üzere Sovyet cumhuriyetleri birliğinin, Fran Başbakanı M. Hodza, bu sabah Dış Işlarında tezek yakan Erzurum taraflannı hitinde esasen mamur veya çabuk mamur teşkil edılen komisyon ilk içtimaını bugün bu fena âdetten kurtaracak tedbirleri bul olacak yerler de çoktur. öğleden sonra Türkofiste yaptı. Komıs sadan istikrazda bulunacağı şaylasuu ya leri Bakanlığına biderek M. Leser ile (Arkan 9 uncu Mahifede) lanlamıştır. ve yürütmek gerektir. Hepsinin bir J (Arkan 9 tmctt aahifede) YUNUS NADt Kaçakçılığı ortadan kaldırmak için Üzerinde kaçakçılık yapılan eşya ucuzlatılacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog