Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifemizde: Siyasî lcmal. 3 üncü sahifemizde: Hâdiseler karşısında Ahmed Ağaoğlu. 5 inci sahifemizde: Spor bahisleri Selim Sırrı Tarcan. 6 ncı sahifemizde: Spor haberlerL 8 inci sahifemizde: Ellerin esrarı Nüzhet Abbas. Aciz mi, manevra mı? Onbirinci yıl sayı: 4218 İSTANBUL CAĞALOĞLÜ , . 1fl f , . Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, îstanbul . Posta Jratusu: İstanbul, No 246 r3Z3rî6Sİ 1U $UD3Î Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. Idare ve matbaa kısmile Matbaacüık ve Neşriyat Şirketi 24299 • 24290 umhuriyet Londra 9 (A.A.) Muhafazakâr saylav Sir Arnold Wils, Observer gazetesinde yazdığı bir yazıda M. Musolinı ile yakmda yaptığı bir görüşmeyi zikretmektedir. Wils, Duçenin Paris tekliflerini kabule hazırlandığı sırada îngilterenin, Hoan uzaklaştırmak suretile bu işi bozduğunu ifşa etmektedir. M. Muso lini, Wilse şu sözleri söylemiştir: « thtiyatkâr bir kabul formülü hazırlamıştım. Plân, görüşmelere esas teşkil edecekti. Hareketinizin doğrudan doğruya vetdiği netice, beyhude yere Italyan kanı ve birçok Habeş kanı dö külmesidir.» M. Musolini, zecrî tedbircilerin, an laşmazlığın hallinden sonra îtalya pa zarlannı kaybetmiş olacaklarını ileri sürdükten sonra şu sözleri ilâve etmiştir: « Eski ticarî cereyanlan ihya et mek imkânı kalmıyacaktır. Çünkü, biz, yeni cereyanlar vücude getirmek için çok fazla masraflar yaptık. Açmakta bulunduğumuz madenleri, inşasına başladığı mız fabrikalan ve akdettiğimiz uzun vadeli kuntratlan terkedemeyiz.» i Hayat Ansiklopedisi nci cüzü çıktı 97 J Atatürk dün Istanbulu şereflendirdiler Londra ve Paris Konuşmalanndan Sonra Ankara ondradan sonra devlet reisleri ve hükumet adamlan Pariste de tevakkuf ederek bir sürü konuşjnalar yaptılar. Londrada Ingıliz ve Pariste Fransız hükumetlerinin büyük alâka göstermiş olduklan bu konuşmaların îtalyan Habeş anlaşmazhğından azıtan bir lAvrupa kargaşalığmın önüne geçmek maksadmı takıb etmiş olduğu açıktır. İtalya Habeşistanda bir maceraya atılmakla ister istemez Avrupada mevcud kuvvet muvazenesini ihlâl etmiş oldu. Habeşistan İtalyayı ilkönce tasavvur edebildiğinden çok fazla işgal ediyor, ve işin 'daha fena tarafı Habeşistanda ucubucağı gelmez bir harbe tutuşmuş olan Italya gene bu işten dolayı Avrupada Milletler Cemiyetile şiddetli bir ihtilâf halindedir. Bu garib vaziyet îtalyayı ikide bir şöyle bir tezada sürüklüyor: r M. Musolininin ifsaatı «Habeş ve îtalyan kanı Cumhurreisimiz, tstanbul Valisi ve kumandanile beyhude yere dökülüyor» birçok zevat tarafından selâmlandılar İtalya, Pariste hazırlanan sulh tekliflerini kabule hazırlanırken, İngiltere Hoarı iş başmdan ' uzaklaştırmak suretile bu işi bozmuş! L Italyaya, senin Habeşistandaki uğraşman Avrupadaki muvazene kıymetini bo2uyor, artık eskisi gibi Brenner hududlarında büyük kuvvetler bulunduramazsın denildikçe o : Ne münasebet, diyor, Habeşistan benim için oyuncak gibi bir sefer. O ora!da kendi halinde devam ededursun, eğer icab ederse ben herhangi bir Avrupa işi İçin 8 milyon daha asker çıkarabilirim! îyi amma, bu sözün kontrola muhtac olmakla beraber, şu münasebetsiz Habeş seferile sen Milletler Cemiyetine karşı paktı ihlâl etmiş ve paktın müeyyidelerini kendi üzerine davet etmiş bir vaziyette bulunuyomm, denildiği zamansa: Demek bana düşman muamelesi yapıyorsunuz, o halde ben de Berlinle anlaşmağa giderim, Diyor! Dün Istanbulu şereflendiren Cumhurreisî Atatürk Haydarpasa istasyonunda Cumhurreisi Atatürk yanlannda, meb'us AIi Kılıç ve Hasan Cavid ile maiyetleri erkânından mutad zevat olduğu halde dün sabah saat 11,40 ta hususî Bir Ingilız saylaıına şayanı dıkkat trenle Ankaradan şehrimize gehnişlerdir. ifşaatta bulunan M. Musolini Şehrimize şeref vermek suretile tstanbul halkını sevindiren Büyük Onderimiz, Haydarpaşa gannda İstanbul Valisi ve Kumandam ile burada bulunan meb'uslar, Üniversite Rektörü Cemil, Fırka Komutam General Muzaffer, Merkez Komutanı General Fehmi, Emniyet Müdürü Salih Kılıç ve diğer zevat tarafmdan istikbal edilmiştir. Atatürk, kendilerini istikbale gelenlere ayn ayn iltifatlarda bulunduktan sonra yanlarındaki zevatla birlikte bir Akay vapurile doğruca Dolmabahçe sarayına Londra ve Parîs müzakerelerinde bel gitmişlerdir. Atatürk Profesör Nes'et ömere iltifat buyuruyorlar libaşlı hâkim vaziyetin bu karışık ve çapraşık hal karşısında üzerine emniyetle dayanılabilir sağlam teşekküller vücude getirmek olduğunu pek iyi anlıyoruz. Bütün bu konuşmaların en mühim bir noktasmı, Savyetlerin Avrupa muvazenesinde deruhde edeceği vazife teşkil etti. İsteniliyor ki fırsattan istifade ederek muahedeleri kuvvetle bozmağa kalkışma hareketleri vuku bulursa Milletler Cemiyeti bu badireyi de karşılıyabilecek vaziyete evvelden hazırlıklı bulunsun. Paris 9 (A.A.) M. Flandin, dün Bir taraftan da İngiltere her türlü si sabah bakanlar kuruluna verdiği izahat lâhlannı artırmak karannı kat'iyetle ver esnasında, bütün arsıulusal meseleleri, ezmiş olduğu gibi bütün dünyada silâhlan cümle Orta Avrupa ve Ren hududu vaLondra 9 (A.A.) Röyter ajansıma işi büyük bir yarış şeklini almak yo ziyetlerini gözden geçirmiştir. Flandin, nın îskenderiyeden haber aldığına göre, luna dökülmek üzere bulunuyor. arkadaşlarına Londradan avdet eden hüaltı hafta evvel Mısırda çok göze çarpaAlman Hava Nazm General Göringin kümdarlar ve devlet adamlarile yaptığı cak bir surette hâkim bulunan îtalyan isPolonyada bir av partisi yapmağa gitmiş görüşmeler hakkında izahat vermiştir. tilâsı korkusunun verdiği endişe ve sinirBir traktör tarafından çekilen îtalyan harb tayyareleri olduğuna herkes pek haklı olarak kulak lilik bugün hemen tamamile zail olmuşPazartesi günü, Flandinle Hodza araDessie 9 (A.A.) Havas ajansm Cephelerde yalnız tayyare kabartmıştır. Avrupada bir CermenLeh smda başlıyacak olan görüşmeler esnasıntur. Bununla beraber mütemadiyen asker faaliyeti var Macar grupundan bahsolunuyor, ve Al da Avusturyanın istiklâli ve Tuna hav gelmekte. halk ta türlü tefsiratta bulun dan: Yedi tane ttalyan uçağı, bu sabah Dessie şehrini şiddetle bombardıman et Londra 9 (A.A.) Habeşistanda, manya ile Japonya arasmda elaltından zasının tanzimi meseleleri tekrar tetkik emaktadır. îskenderiye çevresindeki bü (Arkan 10 uncu sahffede) tün boş mevkiler, bütün sevkulceyş nok mişlerdir. bir anlaşmaya ihtimal veriliyor. Zekânın dilecektir. IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllllllllllllllllllllMinillinMlllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllMIMIIIIIIIIIIII» taları asker tarafından işgal edilmiş ve en büyük hassası şüpheymiş. Herkes şüpParis 9 (A.A.) Dünkü Bakanlar etraflan dikenli tellerle kuşatılmıştır. En hede ve her taraf tetik üstünde. kurulu toplantısı hakkında Petit Parisien büyük gemilerin serbestçe sokulabilmeleBununla beraber bütün bu endişeli diyor ki: ri için İskenderiye limanı taranmaktagörüşlerin mübalâğah ihtimallerine birçok «Flandin dış siyasa hakkında sarih dır. vesvese payı ayırmak lâzım geldiğini ka malumat vermiş ve günün meselesi olan îki ay evvel, ufukta kara harb bulutbul etmelidir. Alman devlet bankası u isleri, ezcümle Avusturyanın istiklâli, Fransız Harıciye Naztrı M. Flanden ları varken, Mısırhlar, kendi ülkelerinde mumî müdürü doktor Şahtın bu yakm Tuna andlasması ve gayriaskerî mmtaka laşmasının şümulünü de tasrih ve izah et tngiliz askerlerinin artmasını memnunilarda Bötende irad eylediği bir nutuk Po meselelerini gözden geçirmiştir. Sovyet mistir.» yetle görüyorlar, fakat şimdi politikacı lonyahlann neşesini kaçırmıştı. Şarkî Si andlasmasına gelince, bu anlaşmada, dipMatin gazetesi, Çekoslovak Başbaka lar tngiliz işgalini tenkide meyil gösterilezyanm bu havalisinde hudud hakikaten lomatik müzakere sahası içinde bittabi nınm bu sabah Parise muvasalatından yorlar. bir Alman şehri olan Böteni ikiye böle yer bulmuş, fakat bakanlar bu meseleyi bahsederek, Küçük Antantın yakın bir aAncak harb tehlikesi şayet yeniden cek bir mantıksızlıkla çizilmişti. Polonya hususî bir ehemmiyetle tetkik etmemiş tide Tuna havzasında esaslı bir amil olalılar Almanları iktısadî ve malî bazı me lerdir.» belirecek olursa, Vefdcilerin bile tngiliz cağını söylemektedir. Umumî bir andlaşselelerde tazyik ettiler. Bu tesirler altmda (Arkan 3 üncü sahifede) Matin gazetesi diyor ki: maya doğru gidiliyor gibidir. İngilterenin Silezya havalisine giden doktor Şaht «Bakanlar kurulunda, Tuna paktı iştiraki, bu anlaşmaya, Tuna andlasması hududun mantıksızlığına karşı isyan edehakkındaki görüşmelere devam zarureti için evvelce düşünülen mahiyeti geniş surek: kendini göstermiştir. Italya hakkında tat rette artıran bir vasıf vermektedir. Bi Böyle hudud mu olur, bunlar elbet bik edilen ekonomik zecrî tedbirlerin ne naenaleyh, Lokamo çerçevesini aşan bir ıslah edilmelidir. ticesi ve îtalyan Habeş anlaşmazhğı emniyet formülü bulmak, ayni zamanda Üstad Ahmed Ağaoğlunun öz/ü Diye bağırdı. Bu feryad Polonyada meseleleri tetkik edilmiştir. Flandin, gay kollektif emniyet prensipini gözönünde derin akisler yarattı. Bizim zannımıza riaskerileştirilen Ren mıntakası Alman bulundurarak, tertib edilen kombinezona bir makalesi üçüncü sahifemizde göre General Göring bu hâdisenin fena ya tarafından tekrar işgal edildigi tak îtalyanm da i|tirakini temin etmek lâzımintıbalannı silmek içindir ki Lehistanda dirde, Fransanın, tngiltere ile mutabık dır. Macaristanm bu işlerdeki salâhiyeti bir av seyahatine çıkmış bulunuyor. olarak alacağı ihtiyat tedbirleri anlatmış nazan itibara alnmalıdır. Güzide edib İsmail Habibin gü(Arkan 10 uncu sahifede) Avrupada yeni bir harb, her millet için ve ayni zamanda Fransız Sovyet an zel bir yazıst yarınki sayımızda çok ağır mes'uüyetli pek zor birşeydir. Ve lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllıııılllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllll IIIIIIIIIIIIIII1IIIII1KIIMIIII bunun önüne geçmenin en müessir çaresi kesin tedbir olduğuna ve olacağına şüphe dikleri harb umacısile en büyük felâkete Milletler Cemiyeti paktına daha büyük yoktur. kendilerinin uğnyacakları muhakkaktır. Dün mündericatımızın çoklu Ankara Dıl, Tarıh ve Coğrafya Fakul telerınm bulunduğu Evkaf apartımam bir kuvvetle sarılmaktan ibarettir. îngilEğer Londra ve Paris müzakereleri Harb yalnız felâket doğurur. Milletler ğundan dolayı koyamadtğımız Maarif Vekâleti önümüzdeki ders se başında açılan Tarih ve Coğrafya şu tereyi her ne pahasına olursa olsun Ce büyük hatlannda bu esası açık olarak tes Cemiyetinin masası haklan yerine geÇocuk sahifemiz bugün 7 inci nesi başından itibaren, Ankarada Içti beleri de, yeni fakülteye bağlanacaktır. miyeti tutmak kararında kayıdsız ve şart bit ve takrir etmişse varmak istediği gaye tirmek için bütün milletlere açıktır. Ansahifemizdedir. maiyat Fakültesi açmak için bir pro îleride bir de Edebiyat şubesi açılarak" sız olarak takviye etmek, Avrupada yeni yi elde etmiş sayılmalıdır. Sulh için teh cak hak başka, ihtıras başkadır. (Arkan 2 nci aahifede) je hazırlamaktadır. Geçen ders senesi bir harb felâketi çıkmasını menedecek en like teşkil eden milletlerin yaratmak isteYUNUS NADI îtalyan uçakları gene Dessiyeyi bombaladılar Faaliyetleri Habeşleri endişeye düşüren îtalyan tayyareleri, en küçük kasabalar üzerinde bile keşif uçuşları yapıyorlar Fransız kabinesi Avrupa işlerini gözden geçirdi Hariciye Nazırı Flanden Orta Avrupa ve Ren hududu vaziyetleri hakkında kabineye izahat verdi Ingilizler Mısırla müzakereye başlamak istiyorlar Ingilizler Mısıra boyuna asker gönderiyorlar Hükumet merkezinde açılacak üniversite İstanbul Üniversitesi profesörlerinden bir kısmı Ankara Üniversitesine nakledilecek, yerlerine de Avrupada tahsil gören gencler tayin olunacak '""1 Entelektüellerin borcları Fıratın hatıraları Çocuk sahifemiz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog