Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifede: Siyasî icmaL 3 üncü sahifede: Yurddan yazılar İsmail Habib. 6 ncı sahifede: Spor bahisleri Se lim Sırrı. 7 nci sahifede: Çocuk sahifesi. 8 inci sahifede: Bir Fransız gazetecisinin Habeşistan notları, Anket. jfll umhuri S3yi * 4209 Telgrafvemelrtubadresi:Cumh!iriyet, Istanbul . Posta kutusu: fstanbul, No 249 CUIÎ13Iİ6Sİ 1 Telefon: Başmuharrlı ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmıle Matbaacılık ve Neşriyat Şlrfeetl 24299 • 24290 Hayot Ansiklop 1936 V. > ncı cüzU çıjktı Lâf kıtlığında Asmalar Budayayım! arayburnu ile Üsküdar yakası arasına çekilecek asma köprü den bahsetmek istiyoruz. Böyle birşeyi bugünlerde ne İstanbul şehri, ne hiikumet hiç düşünmemiş, maruf ta birile hatırından bile geçirmemiş olduğu halde onun guya en acele bir ihtiyac halinde derpiş olunuyormuş gibi bütün gazetelerimizde günlerce yazılıp çizilen bir mesele haline konulmuş olmasına nekadar şaşılsa yeri değil midir? Meğer meselenin hakikati şundan ibaretmiş: Nuri Mühür daroğlu adındaki meşhur şimendifer in §aat müteahhidi kendisine bir iş daha yaratmış olmak için aklınca buraya bir köprü kurulmasını muvafık bulmuş, tetkikler yaptırtmrç ve hatta işle olabilir birşey diye bir Amerikan köprü inşaat evini alâkalandırmış. Bu Amerikan evi kendisine verilmiş olacak malzemeye göre bu i şin hesablarını ve kabataslak plânlannı yapmış. Bunlara göre Avrupa ile Asyayı biribirine bağhyacak olan bu asma köprünün 14,5 milyon dolara çıkacağı anlaşılmış. Eğer dışandan gelecek malzeme endüstrinin teşviki kanunundan istifade ederse fiat 11 milyon dolara kadar iner miş. İşte velvele ile ortaya atılan işin aslı bu. Böyle büyük bir iş için belki çok para değil. Fakat bu köprü şimdiki halde başka türlü hakkından gelinemiyen hangi acil ihtiyac için olacak? îşte yalnız orası belli değil. Bazı müteahhidlerimiz büyük işler düşünmekte ve onların başarılmasını göze almakta Cumhuriyet hükumetimizin ya ratıcı ve yapıcı kudret ve kabiliyetile ya nşa çıkmış görünüyorlar. Ancak herifin dediği gibi anladık yeldeğirmeni amma suyu nereden geliyor? Eğer müteahhid Nuri Mühürdaroğlu havaya asacağı bu köprünün yapılışı karşılığı olacak paraya da gene havadan bir tedarik kaynağı bulmuş olsaydı bizi ciddlyetle tetkike değer bir mesele önünde bulundurmuş o lurdu. f Şimdiki halde daha ziyade süse ben ziyen bir iş olajak çoktan kurulmuş olan Londra Kahire ekspresinin nadir iki üç yolcusu Haydarpaşa ile İstanbul arasın daki denizi Akay vapurlarile aşıp gitmekten pek fazla şikâyetçi görünmüyorlar. Bu ne rahatsızhk, içinde bulunduğumuz vagonu hiç terketmek tedirgjnliğine ugramadan yolumuza niçin devam edip gide miyoruz diye söylenen seyyahlan ne gördük, ne işittik. Böyle birşey nadir seyyahm akhndan geçse bile adamcağız kendi yalnızlığına bakarak elbet: JaponMançu askerleri Almanya Avusturya Habsburglar Sovyet toprağında Avrupada günün meselesi oldu! Sovyet hudud muhafızlarile bir çarRomanyanın, Rusya müzaheretile Avusturyanın müdafaasına yardım edeceği söyleniyor. Hariciye Vekili miz de Pariste temaslarda bulunacak Paris 31 (A.A.) Kral Corcun cenaze merasiminde bulunmak üzere Lon draya gitmiş bulunan ve avdette Fransa zimamdarlarile temasta bulunmak üzere Parise uğnyacak yüksek şahsiyetlerin yapacakları bu teması mevzuubahseden Petit Parisien gazetesi, dıyor ki: Birçok meseleler ve bilhassa Alman yanın yeni baştan silâhlanması ve Avusturyanın daimî surette maruz bulunduğu tehdid meselesi son aylarda münhasıran İtalyan Habeş ihtilâfile meşgul olmuş olan Avrupa kabinelerini yeniden şiddetle işgal etmeğe başlamıştır. Prens Star hembergin de bugünlerde Parise gelmesine intizar edilmektedir. Prensin Paristeki ikametini kendisinin Belçikada eski İmparatoriçe Zita ile yapacağı görüşmenin takib etmesi muhte meldir. İmparatoriçe dün Cannesde bu lunmaktaydı. Bu hal, Prens Starhembergin diğer meseleler arasmda Fransız zimamdarlarile Habsburglar meselesini de görüşmek arzusunda bulunduğunu farzettirmeğe müsaiddir. Bulgar Kralı Boris de önümüzdeki hafta içinde Fransanın misafiri olacak tır. Pariste mühim konuşmalar Uzakşarkta harb tehlikesi pışma oldu. Sovyetler protesto ettiler Moskova 31 (A.A.) Tas Ajansından: Khabarosktan bildirildiğine göre, bir ovyet karakolu, Sovyet arazisinin 3 kiometro dahilinde Grodekovo mmta îasmda sivil giyinmiş 4 Japon Man çu askeri bulmuştur. Bunlar, tevkif e Kral Karol Pariste dilmek istenildiği zaman ateş etmişlerParis 3 (A.A.) Romanya Kralı dir. Bundan sonra 30 kadar Japon Karol Londradan buraya gelmiştir. Ken Mançu askeri ortaya çıkmış ve bunlar disine Titüleski refakat ediyordu. da keza ateş açmıştır. Türkiye Dış İşleri Bakanı doktor Tev~ fik Rüştü Arasm da Ankaraya dönme den evvel Pariste bir müddet kalması da ihtimal dahilindedir. Rumen Kralı Fransız Cumhur Reisinin misafiri Paris 31 (A.A.) Romanya Kralı Karol ile Titülesko, yarın Lebrunün mi safiri olacaklardır. Romanya Kralı, Flandinle görüşecektir. Sovyet hudud muhafızlan, bunlan lududun ötesine püskürtmeğe muvaf :ak olmuşlardır. Dış îşleri komiser muavini, Mosko ^adaki Japon büyük elçisi nezdinde jrotestoda bulunmuştur. tngiliz gazeteleri, Avusturyada Krallığın avdetine ihtimal vermiyorlar Şimalî Çinde vazife alan Japon Generali Hsinking 31 (A.A.) Japon Gene ali Doiharanın Hopei ve Chaharın siRusyanm Uzakşark ordulart Başkumatu dant Mareşal Blüher Prens Otto Romanya Kralı Karolla Titüleskonun ziyaretinden bahseden Matin gazetesi diyor ki: Resmî mahiyette olmıyacak olan Fransız Rumen görüşmelerinin mevzuunu finansal meselelerle beynelmilel siyasanın teşkil edeceği tahmin olunabilir. Londra 31 (A.A.) Prens Star hembergin Stenokezzeelde Arşidük Otto ile görüşmesinin çok muhtemel olduğu miitaleasında bulunan Deyli Telgraf gazetesinin diplomasi muhabiri diyor ki: Bu görüşmenin Avusturyada hükütn darhğın yeniden tesisine aid hazırhklar yapmağa matuf olacağmı söylemek hak (Arkası 9 ancu sahifede) Cenub cephesinde yeni bir muharebe bekleniyor Ogadende Cicigadaki Habeş kuvvetleri İtalyan mevzilerine doğru ilerliyor (Arkan 6 net sahifede) Ingiltere Mısır uzlaşma Petrol ambargosu müzakereleri başhygr İtalyan gazeteleri Nahas Paşanın riyasetinde muhtelit bir Mısır heyeti ayrıldı. İngilizler Damenhurde konsoloshane bayrağının yırtılmasını protesto ettiler Kahire 31 (A.A.) Reuter ajan tehdid ediyorlar sından: Yeni kabinein teşekkülü sayesinde gerginlik daha azdır. İngiltere ile Mısır arasındaki müzake relerin 15 şubatta başlıyacağı tahmin e dilmektediı. Ali Mahir Paşa, Kral Fuada göndermiş olduğu bir arizada ilk vazifesinin millî temayülleri tatmin etmek için millî bir Bu kadar büyük bir külfeti bir ben liği muhafaza etmek olduğunu beyan etiçin mi istemiş olacağım? Fazla şey! mektedir. Yeni intihabat Diyecek ve susacaktır. Kahire 31 (A.A.) Başbakan Ali Milletlerarası münakalesinde böyle bir köprünün hakikaten yeri olmak için Lon Mahir Paşa, gazetelere beyanatta bu dra Kahire ekspresinin kâfi gelmediği lunarak, intihabatın 2 şubatta yapılacaişte görülüp duruyor. Bunun için galiba ğını söylemiştir. Türkiyeden sonra İran Efganistan veya Mısır delegasyonuna Nahas Bülücistan içinden geçerek kurulacak Paşa riyaset edecek Londra Bombay, hatta Londra KalKahire 31 (A.A.) Bir Mısır înMısır delegasyonu reisliğine getınlen küta ekspresinin yolculardan taşarak iş giliz muahedenamesi akdi için müza Vefdilerin reisi Nahas Paşa liyeceği uzak günleri beklemek lâzımdır. kerelerde bulunacak olan heyet, başta re açıkça söylenmelidir. Mısır hâkim ve Pek zarurî ise şimdilik bu işi bir feribot is olarak Nahas Paşa bulunmak üzere müstakil bir devlettir ve Milletler Cemitertibatı pekâlâ görebilir. Vefd fırkası azasından beş kişi ile millî yeti paktının birinci maddesindeki bütün Sarayburnu ile karşı yakayı biribirine cephenin diğer partilerinin reislerini yani şartları haizdir. Mısır, İtalya ile olan mübağhyacak böyle bir köprünün en ziyade bir meşrutî liberal Şaabî ile bir müstakil nasebatına rağmen Milletler Cemiyeti İstanbul için faydalı dolacağını en doğru İttihadiyi ve bir de Vefd partisinden ay nin tevcih ettiği zecrî tedbirleri tatbika olarak bu işle vaktile Nafıa Müsteşar rılmıs gruptan bir zatı ihtiva edecektir. karar vermiştir ve bu suretle beynelmilel lığı zamanında bizzat ta meşgul olmuş oGenc Mısırlıların Cemiyeti sulh ve tesanüd davasında hüsnüniyetini lan mühendis Muhtar söyledi. O zaman Akvam muhtırası ispat eylemiştir. Buna rağmen Cenevre İstanbulun denizle parçalanmış hali böyle Cenevre 31 (A.A.) Kahiredeki müzakerelerine iştirak imkânı Mısıra ve bir köprü ile birleştirilmiş olacağmdan ge Genc Mısırlılar cemiyeti, Milletler Ce rilmemistir. Halbuki bu meselede Mısı rek Rumeli semtinde, gerek Anadolu ya miyeti sekreterliğine bir muhtıra gönder nn menfaatleri mevzuubahistir. Keza Mıkasmda olalım her iki tarafta da ayağı mislerdir. sır diğer devletlerin kollektif emniyet samız hep karada olacak. H a deyince köphasında istifade ettiği hususattan da mahBu muhtırada deniliyor ki: rüyü geçip bu tarafa ve o tarafa gidebi «Mısınn Milletler Cemiyetine girme rum kahyor ve zecrî tedbirlere iştirakinin leceğiz. Yürümeği çok seven ve şimdi E sine simdiye kadar İngiltere mâni olmuş de verdiği yegâne netice İtalya ile olan renköyünde oturan eski dostumuz böyle tur. Çünkü Mısır, Sudan üzerindeki hak ekonomik ve manevî münasebatının bo bir köprü ile kendi hesabma aradaki de larından vazgeçmek istemiyor. Dünya İn zulması oluyor.» niz fasılasını da yürüyerek geçmeği dü gilterenin böylece Milletler Cemiyetini İngilizler Mısırı protesto ettiler şünüyor galiba! suiistimal etmesine müsaade edemez. E Kahire 31 (A.A.) İngiltere hü Şimdiki halinde filhakika böyle bir ğer Mısır dahilî siyaset ve kültür bakı kumeti. nümayişciler tarafından Damen(Arkast 6 ncı sahifede) fcöprii Istanbulu imar edecek bir eser di mından Habeşistandan daha aşağı ise bu IMIIIIHIIIIIMIIIIIIIIIIinilllllllllMlllllllllllllllllllllltlllllMllllllltlllllllltlllllllllllllMII IIIIIIIIMI1IIIIIHII1IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII11IIIIIIIII1IMIIIIIIIIIIIHI ye düşünülebilir. İstanbulu duba köprülerin demir duvanndan kurtararak en ta köprünün kıymeti büyük olur amma bu Demiş! Otomobillerile gelerek köprü bü limanına kavuşturacak olan bir asma bakımdan da gene yalnız onunla iş bit den karşı yakaya geçsinler diyeceğimiz köprüyü biz vaktile Halic için ileri sür mez. Sonra evine misafir çağıran Nas seyyahlara verecek çorbamız bulunma müştük te pek aşikâr olan menfaatlerine reddin Hocaya benzeriz. Nasreddin Ho masından korkulur. İstanbula gelen ec rağmen kimseye söz dinletememiştik. Üs ca buyurun bizim evde çorba içelim diye nebiler bu şehirde tifo varmış diye su içküdar köprüsü ötekine nisbetle fazla bir yolda rasladığı dört beş dostunu ısrarla mekten çekiniyorlar. Şehrin alnından bir lükstür. Ona gelinciye kadar İstanbulun evine görürerek bir iki saat beklettikten kere meselâ şu kara damgayı kaldırsak!... Imar namma yapılacak çok, amma pek sonra elinde kocaman bir boş kâse ile Hulâsa ne tarafından bakıhrsa bakıl çok işleri vardır, ve henüz bunlann bir yanlanna gelmiş ve onlara: sm bu asma köprü hikâyesi şimdiki halde tekine dahi el sürülmemiştir ve el sürül Affedersiniz, eğer evde yağ olay lâf kıtlığında asmalar budayayım kabi memektedir. dı, pirinc olaydı ben size işte bu kâse ile linden bir malihulyadır. [Turistik noktai nazanndan böyle bir çorba verecektim. Bende kabahat yok. YUNUS NADt İtalya, menfi bir harekette bulunmakla kalmıyacakmış Roma 31 (A.A.) İtalyan efkârı u mumiyesi zecrî tedbirlerin şiddetlen dirileceğine her an biraz daha kani ol maktadır. Petrol ambargosuna artık mu hakkak nazarile bakılıyor. Giornale (Arkan 6 ncı sahifede) Alman Japon tedafüî ittifakı imzalandı mı? Bir Fransız gazetecisi, dört ikincikânunda imzalandı, diyor Cenub cephesindeki vaziyeti ve mesajelerl gosterir harita: İtalyanlar, sol cenahtt Dolodan 400 kilometro mesafede kâin Birbissa Tuto dağtnda değil 350 küometrc mesafede bulunan Vadaradadırlar. Sağ cenahta Cicigadan Sassabaneh istikametinde Vehib Paşamn bir taarruzundan bahsedilmektedir Dün de, geç vakte kadar İtalyan Ha1 Şimalde, İtalyanlar işgal ettik Paris 31 (A.A.) Madam T a beş harbinden mühim bir haber gelme leri araziyi tahkhn ve tevsi ile meşgul bouis, OeuvTe gazetesinde şöyle diyor: miştir. İtalyan resmî harb tebliğlerine gö dürler. Halbuki, son muharebede, îtal(Arkası 9 ancu sahifede) 4 ikincikânun 1936 tarihinde Japon r e ııiHiıııııııııınıııııiHiııııııııııııııııııınıımııııiıııııınııııınınııııııııııııııınıınııımnııımııııııııııııınıııııııııııın ııııııımiHiııııııınıııııııımnıt Dış İşleri Bakanile Alman büyük elçisinin «tedafüî ittifak unsurlarmı ihtiva e den» bir dostluk muahedenamesi imza etmis olduklannı söyliyebilecek bir mevkıde bulunuyoruz. General Kondilis sekteden öldü Generalin vefatı Yunan siyasetinde değişiklik yanacak Atina 31 (Ö zel) General Kondilis bu sabah saylavlardan Mer curisle göfişürken sektei kalbden öl müş, kurtarmak için yapılan gayretler fayda vermemiş tir. Kondilis eski denberi azm has tahğına müptelâ bu General Konditis lunuyordu. Son hâ diseler ve bilhassa Krahn Yunanistan Bulgar kralına Londrada tavsiyelerde bulunulmuş Kral Borisin Sofyaya avdetinden sonra parti esasına müstenid bir kabine kurulacak Sofya 31 Sofya siyasî mehafilinde kuvvetle söylendiğine göre Bulgar Kralı Boris Londradan avdette Paris, Berlin ve Romaya da uğnyacak, bazı siyasî temaslarda bulunacaktır. Krahn avdetinden sonra Bulgaristanda artık parti esasına istinad eden yeni bir kabinenin teşkil edileceği söylenmektedir. Krahn Londra ziyaretinde bu yolda kendisine bazı tavsiyelerde bulunulmuş imiş. Üç gün evvel Sofyada eyalet müdürleri arasmda yapılan bir toplantıda da eyalet müdürleri hükumete bu yoldaki arzulannı bildirmişlerdir. Parti esasına istinad edecek yeni kabi ne için daha şimdiden bazı kombinezonlar hazırlanmaktadır. Prens Kiril Bulgar Veliahdi mi oluyor? Sofya 31 Sofyada Şimendiferciler (Arkast 8 inci sahifede) (Arkası 9 uncu sahifede) Kral Boris i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog