Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

9 Birincikânun 1936 CUMHURİYET GUNUN BULMACASI 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • • Soldan sağa: 1 Ingıltere Kralının evlenmek istedıği kadın, rabıt edatı. 2 Bir ırk, suyun aktığı yer. 3 Dü, balık. 4 Koyu kırmızı, baş onunla taranır. 5 Vahşi blr hayvan. 6 Fransızca «hayır!», şarkıda daima tekerrur eden kısını. 7 Mukemmel, nota 8 Yemeğe konur, anıt. 9 Sarfiyat, nota. 10 Tamam, birşeyi bulmağa çalış mak. Yukarıdan asağıya: Akaratı vakfiyeden Şengül hamamının üç senelik icarı hakkında 1 Tac ve taht. 2 Büyükçe, sık ve derin nefes alma. 3 Nümune, büyük. 4 Ankarada Ulus, İstanbulda Cumhuriyet gazetelerinde evvelce yapıMeydan. 5 Nihayet, hıristiyanlar. 6 lan ilânlar görülen lüzum üzerine hükümsüz addedilerek aşağıdaki Bir emır, nazık ve asil. 7 Sayı, bir işi yapma. 8 Guzel san'at. 9 Yarış atla esaslar dairesinde yeniden ve kapalı zarf usulile arttırmıya konul rmın beslenip terbıye edildiği yer, bir gcz rengi. 10 Kemiğin içindeki, alfabede bir muştur. harfin okunuşu, bir renk. 1 Kapalı zarf usulile arttırmıya konulan Ankarada Türkocağı 1 1 • 1 1 1 m 1 1 • \m • 1 1 • !• • • 1 • 1 l« N 1 1 • 1 1 1 1 İB 1 Hastalıklardan korununuz Nezle, grip, difteri gibi bu laşıcı hastalıklar Insana a ğız ve boğaz yolile girer. I Pastil Antiseptîk İ K A N2 U K Çocukları sevîndirecek En güzel Bayram hediyesi AKRİDOL bu yolları mikroblardan te mizler, hastalıkların alınmasına mâni olur, boğaz ve bademcik iltihablarını tedavi eder. Her eczanede bulunur. 15 tanelik kutusu 35, 40 tanelik kutusu 70 kuruştur. Teneffüs yollarüe geçen hastalıklara karşı koruyucu, tesiri kat'î pastillerdir. Nezle, bronşit, grip ve bağaz rahatsızlıklannda, ses kısıklığmda pek faydahdır. Kalabahk yerlerde, tozlu muhitlerde, bulaşık hastalıklardan vikaye eder. ÎNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu îstanbul Türk harflerini renkli ve çocukların merakını celbeden resimlerle tanıtır. A YAVRULARA B C Vakıflar Umum Müdürlüğünden: Çocuklar, hoşlarına gidecek renkli hayvan resimleri altında ; bu resimleri anlatan ibareleri okumağa çalışır, bu suretle yavaş yavaş kıraate alışır. Mekteb çağına henüz girmiyen çocukları okumağa alıştıran bu sevimli iki kitabın beheri 40, her ikisi 80 kuruştur. HAYVANLARIMIZ KANAAT KiTABEVi c ROMANYA SEYRİSEFAİN İDARLSI Hareket edecek vapurlar: RECELE KAROL vapuru 11 K. evvel :uma saat 13 te (Köstence) ye. SUCEAVA vapuru 13 K. evvel paz? ;aat 11 de (İzmir, Pire, Malta, Marsil ,ra ve Elcezair) e. Berlin, Breslau, Dresden, Londra, Brüksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa için tenzilâth fiatlarla müttehid bılet lünün onuncu yıldönümüne hasredilmiştir. er verilir. Bütün Romanya, Polon"'1 Içinde şu yazılar vardr: e Tuna ve Türkıye Hususî idareden aylık alan emekli ve öksüzlerin eylul 936 üç ay Romanya limanları için arasmdakı ıflât Hukukta aksiyon (Ziyaeddin Fahri), hükumetleri Türk hukuk inkılâbınm cihanşümul de hkları 9 kânunuevvel 936 çarşamba gününden itibaren Ziraat Ban mucibince merkezî ve şarkî Avnıpa ğeri (Mes'ud), Bizde izdivaç istatistikleri kasından verdirilecektir. Aylık sahiblerinin Bankaya müracaatleri için tenzilâth fatlarla eşyayi ticai'ye (Halid), Alman aile kanununda değişik likler (Hüseyin Avni), Türk ailesi hakkın ilân olunur. «B.» (3504) sevk ve nakledilır. Fazla tafsilât için da bir eser (Ahmed Halil\ Türk kanunu Galata Yolcu salonu karşısında Ta medenlsıne aid bir eserin Fransız filozof . hirbey hanmda îstanbul umumî acenları arasmda bir münakaşası (Fahri), Rus alığına müracaat. Telefon 44827/8 aile kanunu.. ilâh. Mecmua bu sayısında hukukçular Için 500 liralık bir müsabaka tertib etmiştir. Okuyucularımıza tavsiye ederiz. Temizlik amelesi için yaptırılacak 1000 çift çizme kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Bu çizmelerin hepsine 7250 lira bedel tah Armağan Şalr Zekeriyya Gokaytaç on şiirden mü min olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. rekkeb bir eserini Armağan adı altmda toplıyarak neşretmiştir. Afyonkarahisa Kapalı eksiltme 24/12/936 perşembe günü saat 15 te Daimî Encü rında basılan bu eseri okuyucularımıza mende yapılacaktır. tavsiye ederiz. lstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesîka ve 543 lira 75 kuı? ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektub Memleketimizin yegâne felsefe mecmu ası olan (Iş) mecmuasının son nushası larını havi zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar Daimî çıktı. Bu nüsha, kanunu me "eninin kabu Encümene vermelidirler. «B.» (3505) Sadi Selenin (Istrabona göre Antakya) yazısı günun en mühim meselesi üzerine büyuk bir tarihcinin mülâhazalarını nakletmek bakımından çok ehemmiyetlidir. Bu çok kıymetli fıkir mecmuasını bütün Turk aydınlarına hararetle tavsiye ederiz. mahallesinde Çocuk Sarayı civarında mazbut vakıftan 67 sayılı kaistanbul asliye mahkemesi birinci ticaret dairesinden: dın ve erkeklere mahsus çifte Şengül hamamıdır. I Tabcı Leştof veresesi tarafından M|A|K|İ|N|El»iriK|l 2 Müddeti icar 6 kânunuevvel 1936 gününden 5 kânunuevvel : Mahmudpaşada yeni Yarım han 29 2 u Z | A | T | P G|E L İ I | N 939 gününe kadar üç senelik olup 28 teşrinisani 936 gününden itiba numarada Murad Levi aleyhine ikame 3 ZİAİRİAİRİBIİMİAİNİA ren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. edilen haczin fekki davasmm 25/11/ 4 A|R|A|S|E|K|İ|N|S|N 3 İhalesi 18 kânunuevvel 1936 gününe tesadüf eden cuma günü 936 tarihli muhakeme celsesinde müd5 Y|B B | A | K | I İ R | « | K | B deaaleyh geîmediğinden H. U. M. K. saat on beştedir. 6 A K A|R|B|TİB|S|A|P nun 398 inci maddesi mucibince hak 4 İhale ikinci Evkaf apartımanında Varidat ve Tahsilât Mü • kında gıyab karan verilmiş ve gayri7 K A|T|I|RİB|D|A|V|A dürlüğünde yapılacaktır. Teklif zarfları muayyen saatinde işbu Mü menkulün tapu kaydi suretinin tezkere 8 AİZİA K|B|D|A|L|A|K ile celbi için dava 13/1/937 çarşamba dürlüğe verilmiş olacaktır. 9 •|A|K|P|K|AİNİAİL|B saat 14 e bırakılmıştır. 5 Hamamın senelik muhammen kirası 12,800 lira olup üç se10 AİNIMFİ^JAİKIAJB İşbu kararın ilânından itibaren 5 gün neliği 38,400 liradır. içinde müddeaaleyh itiraz etmediği ve 6 İsteklilerden % 7,5 muvakkat teminat olarak 960 lira alı muayyen gün ve saatte mahkemeye YENI ESERLER elmediği takdirde gıyabında cereyan nacaktır. Ulkü, Halkevleri dergisi eden muamelenin muteber addoluna • 7 Tutmak ve şartlarım öğrenmek istiyenler Ankarada İkinci Son nüshalannda mündericat itibarile cağı 405 inci madde mucibince de mahbüyük bir tekâmul gosteren Ulkünün bı Evkaf apartımanında Varidat Müdürlüğüne müracaatleri. kemeye kabul olunmıyacağı ve 408 inci rincikânun tarihli 46 ncı sayısı kuvvetli yazılarla çıkmıştır. Bu sayıda profesör H «1949» (3315) maddeye göre hasmın dermeyan ettiği 1 S 4 f > « 1 « 9 Evvelhi bulmacantn halledilmiş şekli 10 Her " F E M İ L , , TUVALET BEZLERİDİR. Bayanlann candan arkadaşı: Aybaşlarında kullandıkları eczanede bulunur. Türkiye ve umum Balkan hükumetleri için vekili Iş Ecza Deposudur. J Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden: Alınacak malzeme Muhammen Muvakkat bedeli T. Memleket hastanesinin 116 kalem alât ve lâboratuar malzemesi 1470 L. 110 L. 25 1 Yukarıda yazılı malzeme 1/12/936 tarihinden itibaren blr ay içinde pazarhk suretile satın almacaktır. 2 İstekliler şartnameyi ve luteyi tstanbul Sıhhat Müdürlüğü ile Çanakkale Daimî Encümeninde görebilirler. * İsteklilerin 2490 sayıh kanunda yazılı vesaikle beraber Ça nakkale Vilâyeti Daimî Encümenine müracaatleri. (3499) Geçen yılbaşı piyangosunda KADER GİŞESİNİN kazandığı büyük muvaffakiyeti unutmak imkân haricindedir. Büyük ikramiyelerin ekserisi tvader Gişesi tarafından satılan bilet lere isabet etmişti. Bunun için KADER kelimesini unutmamann ve talihinizi denemek için bu yılbaşı biletinizi her halde L İstanbul Belediyesi Ilânları j v'akıaları ikrar etmiş addolunacağı kanunu mezkurun 141 inci maddesi mucibince ilân olunur. (28127) i UNUTULAMAZ! KADER GiŞESİNDEN kavuşturacaktır. ^^^^^^^^^^m Ankara Yenişehirde inşa edilecek P. T. T. binasınm kapalı zarf usulile eksiltme ilânı almanızı tavsiye eyleriz. Çünkü; KADER sizi saadete Adres: Eminönü, Valde han kapısı yanında No. 4 ^^^^^^^^^^m Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 109 Posta, Telgraf ve Telefon Umumî Müdürlüğünden: KUPONLU • VADELi • MEVDUAT A Eksiltmiye konulan iş: Ankarada Yenişehirde Devlet ma hallesinde ve Temyiz mahkemesi yanında yapılacak Posta, Telgraf ve Telefon binası inşaatı. tnşaatın keşif bedeli «78,666» lira «36» kuruştur. B Bu işe müteallik umumî, fennî şartname, inşaat fennî şart name lâhikası, keşif hulâsa defteri, kalorifer sıhhî tesisatına aid fennî şartname, kalorifer sıhhî tesisatına aid umumî şartname, elektrik tesisatı şartnamesi, elektrik tesisatı lâhikası, yedi aded plân, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi 3 lira 93 kuruş bedelle Ankarada Posta T. T. Levazım Müdürlüğün den ve İstanbulda P. T. T. Levazım Ayniyat muavinliğinden alı nabilir. C Eksiltme 3/1/937 tarihinde cumartesi günü saat onda P. T. T. Ur mî Müdürlüğü binası içinde toplanacak Arttırma ve EksiltPUDRALARI me Komisyonunca yapılacaktır. İnce, hassas, kadınların en büyük zevkD Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. leridir. Beyaz, Raşel 1 2, pembe E Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin beş bin yüz seksen dört I 2. Okr 1 2 renkleri vardır. Tür "•» pııdra ve ıtriyatta en ziyade lira muvakkat teminat vermesi, "« r "ik olan ve beğenilen Hasan F İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olduğunu isbat etmesi lâ• ının taklidlerinden sakımmz * *n markasına dikkat ediniz. zımdır. 1 2490 numaralı kanunda yazılı vesaiki göstermesi, •"'. büvük 50 kuruştur. 2 Nafıa Vekâletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası göstermesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 50.000 liradan aşağı olma ması lâzımdır. "»*S PUDRASI fhale gününden lâakal sekiz gün evvel Nafıa Vekâletinden taleb( s 7ovkini itmam eder. 20 30 kr. de bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunmıyacağının ve K»«an Cocuk Pudrası binaberin eksiltmiye iştirak edemiyeceklerinin nazarı dikkate alın kutu 20, paket 10 kıınıştur ması icab eder. 3 Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması Hasan Talk Pudrası veya bunlardan birile müştereken teklif yapması ve mukaveleyi bir Yarım kiloluk kutu 40 kr. likte imza etmesi lâzımdır. HASAN Deposu: Ankara, Eski şehir, Beşiktaş, Beyoğlu ve İstanG Teklif mektubları yukarıda «C» fıkrasmda yazılı saatten bir bul merkezi. saat evveline kadar Ankarada P. T. T. Umum Müdürlüğü binası i çindeki Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka Muhasib aranıyor bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet yuTecrübelî bir muhasebeciye iKtî karıda «C» fıkrasmda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın vardır, aeele tctanlral 397 •râhör mumile iyice kapatılmif olması lâzımdır. Po«tada vaki olacak ta kutusuna, müracaat. gecikmeler kabul edilmez. (3498) H AS AN : AsA N TURK • TİCARET BANKASI ADAPAZARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog