Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBİYET 9 Birincikânun 1936 Hükumet kuvvetleri şimalden ilerliyor Milletler Cemiyetinin fevkalâde toplantısına İngiliz, Fransız, Sovyet, Leh ve Rumen Nazırları iştirak etmiyorlar Londrada buhran devam ediyor Bazı gazeteler Krala kararmdan vazgeçmesinı tasvîye ediyorlar Erzurum Vilâyetinde yapılan mühim işler Halkı refaha kavuşturmak için hummalı bir faaliyet göze çarpıyor Cumhuriyet i Göztepe Hamanı sokak 66 numarada seyyar berber Mustafa imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «En küçüğü altı aylık, en büyüğü de on yedi yaşmda beşi erkek olmak üzere altı evlâd babasıyım. Kanunun çok çocuklu ailelere verdiği ikramiyeden istifade için bundan 7 8 ay evvel Kadıköy kaymakamlığma Istida ile müracaat ettim. Evrak son olarak İstan bul Sıhhat müdürlüğüne gönderildi. Fa kat oradan bir türlü cevab verilmemektedir. İkramiye olarak alacağım elli altmış lira ile bir berber dükkânı açıp ekseri ak . şamlar aç yatan yavrularımı ve karımı doyurmak Istiyorum. milletime beş tane aslan gibi asker yetiştirmek istiyorum. Bu iki sebeb ikramiyeyi verdirecek makamları harekete getirmeğe kifayet eder zannın dayım, htirmetler.» Altı çocuklu ailelere verilecek ikramiye (Baştarafı 3 üncü sahifede) eder: Erzurum (Hususî) Çok ihmale modern binalann en büyüğü ve en güzeli «Madam Simpson vaz geçiyor.» (Baştarafı 1 inci sahifede) vaziyeti hakkında etrafh malumat ver Daily Mirior, Madam Simpsonun maruz kalmış olan Türkiyenin doğusun olduğu gibi gerek dahilî teşkilâtının as Mondragon ve Orduna yakınmda ha mişlerdir. Kralı terketmeğe hazır olduğunu yaz da, Üçüncü Umumî Müfettişlik teşekkül rın son terakkiyarına muvahk bulunması, fif topçu ateşi olduğu bildirilmektedir. ettikten sonra hummalı bir faaliyete.giri gerekse idaresinin en hazik ellere veril Ademi müdahale komisypnanda maktadır. Madrid cephesinde değişiklik yoktur. şilmiş ve halkın refahına, yurdun imarına miş olması hasebile büyük bir ihtiyacı kararlaştırılan noktalar Mm. Simpsonun beyanatı nasıl Asturide ehemmiyetsiz bir faaliyet ol aid eser yeryer görünmeğe başlamıştır. temin etmiştir. Bu hastanenin karşısındaLondra 8 (A.A.) Dün İspanya tefsir ediliyor? muştur. Asi kıtaata mensub tayyareler, ki Nümune hastanesi ise güzel tarhlarla ya gönüllü gönderilmesi meselesini tet Maarif işleri en evvel ele alınmış, ilkLondra 8 (A.A.) Kralla temasta Alavadaki Villareal yakınmda düşmanın kik için toplanmış olan ademi müdahale bulunan şahsiyetler, Madam Simpsonun mekteblerden harab olanlar inşaat mevsi bezenilmiş, şirin bahçesi, modern binasile bir bataryasmı bombardıman etmiştir. komitesinin yann ademi müdahale tâli Kandaki beyanatından Royterin telgra mi olan geçen üç ayın içinde gayretli bir cadde üzerinde göze çarpan binalardan Iki satıhlı iki hükumet tayyaresi Torrihos komitesine tevdi edeceği raporda şu iki fmdan sonra haberdar olmuşlardır. çalışma ile tamir edilerek harab bir tek biri bulunmuştur. Bu hastanenin büyük Bağ meraklılarına üzerinde yere düşürülmüştür. Pilotlardan esas mevcud bulunmaktadır: Saray mahfillerinde bu beyanata kat mekteb bırakılmamış ve en ziyade ihtiyac noksanı olan kalorifer tesisatı işi de bitiAksaray Gurebahüseyinağa mahallesln biri esir edilmiştir. 1 Doğrudan doğruya veya bilva iyyen intizar edilmemekte idi. de Külhan sokak 3 numarada Süleyman hissolunan kazalarda yeniden mektebler j rilmiştir. Sevilla civarmda da bir hükumet tayTortum Oltu ve Erzurum Çat yol imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: sıta müdahalelere bir nihayet verilmesi Mevcud kanaat, beyanatın buhrana yapılnuşbr. Bu cümleden olarak Tor«Ben Bulgaristan göçmenlerindenim. Bağ yaresi düşürülmüştür. üzerinde ittifak hasıl obnuştur. nihayet vermediği ve bunun Madam tum kazasmda beş sınıflı asrî bir mekteb lannın toprak tesviyeleri bitirilmis. ve bu aşılamak, bağ dikmek ve bir salkımda iki Şimal cephesinde vaziyet 2 Tâli koıflüte, bu yolda ilk tedbi Simpsonun şahsî noktai nazarı olduğu yaptırılarak cumhuriyet yıldönümünde yol üzerinde yeniden dört köprü yapılmış çeşid üzüm yetiştirmek hususunda tecrü . Madrid 8 (A.A.) Bilbaodan ha rin, İspanyaya gönüllü yollanması ve belerim merasimle açılmış, Hınıs kazasının Kara tır. Bir yandan toprak tesviyesine çalışıl raklılarmvardır. Çalışmak istiyorum, me merkezındedir. adresime müracaat etmelerlni ber verildiğine göre, Orduna mmtakasın yahud bu gönüllülerin îspanyaya gitmek makta olan Hınıs yolu üzerinde de iki rica ederim.» ve Beyanattaki «böyle bir hareket me çoban nahiyesinde gene beş sınıflı da hükumet kuvvetleri dün sabah taar üzere bir memleketten transiti keyh'yetleseleyi hallettiği takdirde» cümlesinin ma pansiyonlu olmak üzere bir ve ayni kaza büyük, üç te küçük köprü inşa edilmiş Emniyet Müdürlüğünün nazarı ruza geçerek sevkülceyş noktası olan rinin menedilmesi olduğunu kabul etmeknalı olduğu kaydedilmektedir. Salâhi nın Taşkeşen nahiyesinde bir olmak üzere tir. dikkatine Solrehaya mevkiini ve Carde köyünü iş tedir. Erzurum Tercan yolu üstünde bir yettar kimseler, beyanatın Madam Simp iki mektebin daha inşasına başlanıp pek Lâlelide mukim askeri mütekaldlerden gal etmişlerdir. Bu ikinci nokta, üzerinde şurası kay son tarafından tamamen kendi fikir ve yakında bunlar da açılmak üzere bulun köprü yapıldığı gibi yolun inşası da ihale Sadık Güvendiren imzasile aldığımız mekBu kuvvetler, beş kilometro kadar iler dedilmektedir ki, hükumetlerinden talimat edilmiştir. Bu işler arasında nefsi Erzu tubda deniliyor ki: «Akşam ezanından sonarzusu dairesinde yapıldığını ve şimdiki muştur. liyerek Murcie yolunu işgal etmişlerdir. almamış bulunan Almanya, Italya ve rum şehri de ihmal edilmemektedir. So ra Beyazıd meydanmdaki havuz başından vaziyete ancak Kralın nihayet verebile Lâlell camisi tarikile Valide camisine kaErzurum Tortum arasında ve çok boGuandalajaradan haber verildiğine Porteyiz delegeleri, bu sebebden fikir ceğini ve ehemmiyeti ne olursa olsun zuk bir halde bulunan 37 kilometroluk kaklar mütemadiyen temizlenmekte, bü dar tenha sokak aralarında ve boş arsa göre, asi tayyareler tarafından yapılan lerini bildirmemişlerdir. başka taraftan yapılacak her türlü hare yol da bu kısa zaman içinde tamamen yük işlenmiş taşlarla yeryer yaya kaldı larda bir takım sokak fahişeleri alenen icbombardıman şimdiye kadar yirmi kişi Tâli komite, asıl komitenin, komitede ketin ancak mahdud bir tesiri olabilecenmlan yaptınlmakta olduğu gibi şimdiye rayi san'at eylemekte ve bu yüzden buralarda oturan halk kellelerini koltuklarmın yenibaştan yapılmıştır. nin içlerinde kadın ve çocuklar bulunan temsil edilmekte olan bütün hükumetlerkadar ihmal edilmiş olan büyük bir iş te altına alarak ve yüzlerini örterek evlerine ğini söyliyorlar. birçok sivil ahalinin yaralanmasını intac den yann gönüllü toplanması ve yollan Şehir, batı tarafına doğru yayıhrsa başanlmış, şehre güzel bir mezbaha yap gidebilmektedirler. Kan 8 (A.A.) Madam Simpso etmiştir. Bir san'at harikası olan Del în masının önüne geçmek üzere ne gibi tedBu fahişeler her zaman alacak verecek nun, Kralın kat'î kararı malum oluncı sağlık ve şirinlik bakımından daha fay tırılmıştır. İlin bütün kazalarında telefon yüzünden kavgalar çıkarmakta oldukları fantanda sarayı tamamile harab olmuş bir almak niyetinde olduklarını sormasını ya kadar Luvici köşkünde kalacağı mu dalı bir hale geleceği düşünülerek o tara tesisatma başlanmış ve malzemesi ısmar gibi buralarda zabıta memurlarına ve ma tur. taleb eylemektedir. fa açılan Cumhuriyet caddesi üzerinde lanmış olduğundan pek yakında bu eksik halle bekçilerine binde bir tesadüf edil hakkak addedilmektedir. mektedir. Bu fahişeler yüzünden feci bir Madrid geceyarıtı bombarMadrid b'nündeki hücumlar neden M. Çurçile yapılan hücumlar ve küçük parklar tesis edilmiş ve bu büyük te tamamlanmış olacaktır. vak'a zuhur etmek üzere iken tesadüfen ocaddenin ortasında bırakılmış olan yaya dıman edildi netice vermiyor? Gene büyük ihmallerden biri olan mat radan geçmekte olan resmî elbiseli iki zaParlamentonun temayülleri yollan kâmilen teşçir edilmiştir. Bu cad baa işi ehemmiyetle gözönüne alınmış, bit vekilinin müdahalesi meseleyi hallet Madrid 8 (A.A.) Cephelerde süMadrid 8 (Hususî) Bir aya ya Londra 8 (A.A.) Dün Avam kakunet vardır. Fakat saat 23 le geceyarısı kın bir zamandanberi General Franko marasının öğleden sonra akdetmiş oldu denin Tebriz kapısma kadar uzatılması şehrin matbaası için yeni hurufat celbine miştir. Günün blrinde zuhur edecek blr vak'a arasında asilerin bataryalan şehri tekrar nun Madride karşı yapmakta olduğu hü ğu celsede M. Çurçilin M. Baldvin* sor için de istimlâk işine başlanmış ve cadde tevessül edilmiştir. nın şimdiden önü almmak üzere Emniyet üzerinde öbek öbek binalar yapılmak bombardıman etmişlerdir. Başlıca cadde cumlann bir fayda vermemesinin en bü muş olduğu şu, Velhasıl bütün Türkeline nur ve refah direktörlüğünün icab edenlere emir vermeta bulunmuştur. Fevzi Çakmak askerî saçan cumhuriyetimizin feyizlerine doğu sini dilerlm.» lerde pek kuvvetli mermiler patlamıştır. yük sebebi soğuklardır. Çok defa sıfır « Başvekilden Avam kamarası yal hastanesi bu cadde üzerindeki büyük ve Emniyet Umum Müdürlüğünün Bunlardan bir tanesi FernandoEnSan dan aşağı derecelere düşen hararet, en elinin bu köşesi de kavuşmuştur. nız şahsî meseleler hakkında değil, ayni nazarı dikkatine to caddesinde kâin tngiliz sefarethanesi ön saflarda bulunan sıcak iklime alış zamanda bu şahsî meselelerin istilzam etŞehremininde Ördekkasab mahallesinde yakınmda patlamıştır. Telefat miktarı mış Faslı askerlere çok fazla tesir etmekgizli tutulan üç zat, bu sabah Gatvikden Turşucuçıkmaz sokağında 9 numarada otumekte olduğu kanunu esasî meselelen ta olduğunu söyliyorlar. malum değildir. te ve bunlan hareketten âtıl bırakmak Bazı muhafazakâr meb'uslar tahta Croydona gelen ve havanm fenalığına ran Manastırlı Ahmed oğlu Abdülkerira hakkında tam bir beyanat istima etme imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: tadır. Fastan hükumete de yardımct den evvel geri dönülmiyecek bir karar ve Dük d'Yorkun kızı prenses Elisabethin rağmen Fransaya doğru yola çıkan hu < Yirmi yedi sene polislik ettikten sonra General Frankonun zabitleri büyük asker geliyor <.,, tekaüde sevkedildiğim halde senelerce zarilmiyeceği hakkında teminat vermesini çıkmasına ve bir niyabet meclisi teşkil e susî bir tayyareye binmişlerdir. müşkülât ve tehdidle bunlan hücuma dilmesine taraftar bulunmaktadırlar. mandanberi tekaüd maaşmm tahsisinl Londra 8 (Hususi) Fastan İspanisterim.» Croydona gelen haberlere göre, bu Bu meb'uslar bu formülün halk tara tayyare Bourgetde yere inmiş ve yarım beKiyorum. Bu husus için bir defa daha yanın Alikante limanına hareket eden 3 kaldırmakta ve ekseriyetle neticesiz ka gazetenizle alâkadar mercilerden ricalarda Suali üzerine «ayıbdır, oturunuz, su • fından iyi karşılanacağını söylemekte saat sonra Kana doğru yeniden havalan bulıınmuştum. İşimin bitirilmesi için, büFransız vapurile Madrid hükumetine lan zayıf hücumlar büyük zayiatla sona sunuz» sesleri yükselmıştir. yüklerime yazdığım ricanameler maatteesdirler. yardımcı asker nakledilmekte olduğu ha ermektedir. mıştır. , ,..,., Sapsan kesilmiş olan M. Çürçil, söy stif cevabsız ve semereslz kaldı. Madridde sırf kadınlardan mürekkeb Kral feragat ederse vaziyet ber veriliyor. ,.,. .,H,,. * * * Son defa ve bir daha gazeteniz vasıtasiyeni bir tabur daha teşkil edilmektedir. lediği sözü kat'î olarak bir daha söyle * ne olacak? le alâkadar mercilerden yalvarırım. PeriMilletler Cemiyetinin içtimaında miş ve şu sözleri ilâve eylemiştir: Morgantik izdivaç nedir? şan halimden kurtaracak olan tekaüdlüğütspanyol altınları nerede? Maamafm henüz kat'î surette hiçbir hazır bulunmıyacak olan nazırlar « M. Baldvinden bu meselelerin şeye karar verilmemiştir. Ve feragat takSon zamanlarda ortaya bir Morgantik j mti bana bağışlasınlar.» Deyli Meyil gazetesi yazıyor: Paris 8 (A.A.) îyi malumat alan Belediyenin nazarı dikkatine «Bank dö Frans heyeti idare azasın hali hazırda tahtını işgal etmekte olan dirinde Kralın vaziyeti ne olacağını ta izdivaç tabiri çıktı. Birçok okuyuculamehafil, M. Litvinofun Milletler Ce dan M. Lemaigre Dubreuil bugün Le zattan ziyade bütün kanunu esasiyi alâ yin maksadile kabine ile Cornouailles rımız bize bu tabirin ne mana üade etOkuvucularımızdan Şadan imzasile al • miyeti konseyi toplantısına iştirak etmi Jour gazetesine (60,000,000) sterlinlik kadar eylemekte olduğunu hatırlamasını Dükalığı müddeiumumisi arasında mü tiğini mektublarla sormaktadırlar. Bu dığımız bir mektubda deniliyor ki: Kabataşı Taksime bağlıyan Beytülmalcı suallere cevab vermek için bu kelimeyeceğini öğreniyorlar îspanyol altının harice transferi hakkın istiyebilir miyim? Eğer kanunu esasî me zakere cereyan etmektedir. Parlâmentoyokuşu geçen senedenberi bozuk bir hal . faydalı dedir. Zaman. zaman patlıyan lâğımlar, büÖvr gazetesi, M. Edenle mutabık ka da yapmış olduğu beyanatta demiştir ki: selesinin kendisine arzedileceği hakkında daki amele fırkası grupunun kanunu esa nin manasını kısaca yazmağı bulduk: tün yokuşu geçilmez bir hale getirmiştir. lan M. Delbosun da iştirak etmiyeceğini « Fikrimce Bank dö Frans neticeleri Avam kamarasına teminat verilmiş olsa sî meselesi hakkında müzakeratta bulunİngilizlerin en salâhiyetli addettikleri Hergün binlerce kişinin geçtiği bu yol, bubildirmektedir. çok tehlikeli olabilecek bir muameleye idi endişe ve huzursuzluk ortadan kal mak üzere bugün toplanacağı beyan o gün, hem insanların, hem de vesaiti nak lugat kitabı olan New Oxford Dictio liyenin gelip geçmesini müşkülleştirmekteFigaro gazetesi, M. Bekle M. Anto tevessül etmiştir. kacaktı.» lunmaktadır. nary, Morgantik izdivacı şöyle tarif et dir. Alâkadarların nazarı dikkatini celbetneskonun da Cenevreye gitmiyeceklerini Dün şu noktalar müşahede edilmiştir: Kendisine emanet olunan paranm hepmektedir: Yüksek ve mümtaz smıftan menizi dilerim. Kral Veliahdle beraber ve konseyin îspanyol delegesini dinle sini Fransa ve İngilterede Sovyet malî 1 M. Baldvin, Avam kamarasının birinin daha dun seviyede bulunan bir Londra 8 (A.A.) Dük d'Yorkun dikten sonra bütün işi ademi müdahale müesseseleri olan bankalara tevdi et hemen hemen ittifak ile muzaheretine kadınla izdivacma, bu kadının izdivac Îstanbul Borsası kapanıç dün akşam Kral ile birlikte yemek yemiş dan sonra da ayni içtimaî seviyede kalkomitesine havale edeceğini zannetmek • mekle büyük bir hata işlemiştir. Şimdi îs nail bulunmaktadır, fiatleri 8 12 1936 1 tedir. , panyol altınlan Paristeki Banque Com2 Avam kamarası, kat'î kararını olduğu haberi verilmektedir. Dükün oto masına ve bu izdivacdan doğan çocukmobili Fort • Belvederden saat 1 de ay ların babalarmın servet ve asalet rüt PARÜi LAR Eden tspanyadan gelen tngiliz merciale de l'Europe de Norel ve îngil bildirmesi için hükümdara yeni bir müh" rılmıştır. besine tevarüs edememelerine Mor let verilmesini tasvib etmektedir. meb'uslarla görüştü An* Satt teredeki Moscow Norodny Bank adlı 61i Dİ8. Bu sırada M. Baldvin, Başvekâlet gantik izdivaç denir. 1 Sterlln Avam kamarası koridorlannda Kralın Londra 8 (Hususî) Hariciye Na müesselerde bulunuyor. 1.4 25 12425 1 Dolar dairesinde Cormouailles Dükalığı müd Morgantik izdivaclar Almanyadan 20 Fransız PT 117 114. zm M. Eden İspanyadan dönen altı înM. Lemaigre Dubreuil bu gibi tarns müttehid Krallık ve împaratorluğun is 120. 12o. Uret giliz meb'usundan mürekkeb heyeti bu fer muamelelerinin banka heyeti idaresi tikran için pek nazik ve tehlikeli olan deiumumisi M. Monkton ile bu Düka çıkmıştır. Bunlan Roma katolik kilise 20 Belcika Pr ?2 85. lıgın defterdan Sir Edverdpeacoeki kabul si tanımaktadır. Böyle bir izdivacdan 20 23 19! gün Hariciye Nezaretinde kabul etmiş nin haberi olmaksızm icra edildiğine mü bir vaziyete nihayet vermek maksadile 20 Drahmi .65. E>75 etmiştir. doğan çocuklar, meşru olmakla bera 20 Lsvlcre Pr karannı hafta nihayetinden evvel bıldi tir. ingiliz meb'uslan Ispanyanın hakikî teessif olduğunu da ilâve etmiştir. •20. 2u ber, çocuklar babalarmın servet ve rüt 20 Leva H3. 66, receği söylenmekte idi. Kral, Sarayına kendi dükalığımn besine tevarüs edemezler. 1 Florin 80. 20 Cefc fcromı ~'k Vaziyet değişmemiş addolunabilir. bayrağını çektirdi '0. 23 Morgantik izdivaç, İngilterede 18 in , 1 Avusturva 81 Adanada felâketzedelerin yekunu 8,000 kişiyi buldu Maamafih M. Çurçilin icraatı ve faşist Londra 8 (A.A.) Dün Fort Bel ci asrm sonunda Kral III üncü George 1 Mark 26 23. 20İ 23. 1 Zlotl [Baştarafı 1 inci sahifede] gruplann nümayişleri, bazı mehafilde bir vedere şatosunun en yüksek kulesine, hü tarafından tadilâtla kabul edilmiştir. 2U 23 1 Penffü köyde yıkılan evlerin sayısı 1500 ü, mu12İ Kralın davasını lt Atatürk 10,000 lira takım siyasîveunsurların esasî usulleri aley kümdann ikametgâhı üzerine çekilmesi Maamafih böyle bir izdivacdan, kral 20 Leva 20 Dinar 50 4». avenete muhtac felâketzedelerin sayısı parlâmento kanunu mutad olan Krallık bayrağı yerine, Corn yahut hükümdarm rızası ve her iki parRuble da 8000 i bulmaktadır. Şehrin büyük bir hine istismar etmeleri endişesini uyandır wal Dükalığımn bayrağı çekilmiş idi. lamentonun kabulile hanedana mensub teberru ettiler cSO, 1 İsveç kuronu a. 999 J98. prensler istifade edebilmektedirler. 1 rürk altını kısmı yürek sızlatıcı bir harabe manzarası mıştır. [Baştarafı 1 inci sahifede] Krallık bayrağı, Valide Kraliçe Ma24 .4 1 Banknot os B göstermektedir. Olülerin gömülmesi çok dana ve havalisinde vukua gelen Kral kararından evvel madamla rinin bulunmakta olduğu Marlbourg İngiltere hanedanınm evlenme ka CEK LEK nunlarına göre, prensler hükümdarm büyük felâketten çok derin teessür hazin oldu. Halkımızm felâketzedelere görüşecek Housein üzerinde dalgalanıyordu. AÇU1Ş Kapamş rızasını almak hususunda ancak yirmi duymaktayım. Acıya uğrıyan vanaktî teberruatı 9 bin lirayı buldu. KıLondra 8 (A.A.) Avam kama Gazeteciler, Kralın kendi şahsî bay beş yaşına kadar bağhdırlar. 25 yaşm Londra Uİ6, o!6 tandaşlara her zaman olduğu gibi zılay merkezi de altı bin lira ile kâfi u.7950 rası koridorlannda bilhassa Kralın tah rağını tercih etmesi hakkında bir sürü dan sonra izin almak mecburiyeti yok Nev Yok bu sefer de cemiyetinizce yapıl Il067o Parls 17.06(5 miktarda iç çamaşınndan maada bin yatından feragati tarihinden bahsedilmekte mütalealar yürütüyorlardı. L5 1 1 8 I5,llb8 tur. Ancak meclisi hassı kraliye 12 ay Mıiâno makta olduğunu memnuniyetle 4 7ı5 4706 tak ve yastık, 300 çadır gönderdi. Menve Kralın Madam Simpson ile evlenmek" Kana giden tayyare evvel malumat vermek ve her iki parla Bruksel gördüğüm yardım arasmda sarfe S9 12 5 59 1 2 2 J Atına ten vazgeçmediği takdirde bu hafta nihasucat fabrikalanmız çamaşır için yüzlerce Croydon 8 (A.A.) Bugün hususî mentonun iznini almak şarttır. 3.463S 5 455 dilmek üzere namınıza on bin lira Oenevre Ö4.9J5 64.935 Sofva yetinde feragat edeceği beyan olunmak tayyare, üç kişiyi hâmil olduğu halde top bez verdikten başka Kızılayın gön gönderiyorum.> Kral veya hükümdara gelince, onun 1.462J 1.4625 Amsterdarp tadır. derdiği yatak takımlannın pamuğunu da izdivacı hakkında böyle kayid ve şart Prae Cannesa hareket etmiştir. 22.48.i7 •22.437 '• Kızılayın Atatürke şükranı 4.245 4.24.J Vivana Sarayın bazı mehafilinde Kralın henüz parasız temin eyliyeceğini taahhüd etti. lar yoktur. İngiltere Kralı 1689 tarihli Tek çare Ankara 8 (A.A.) Kızılay ce 7.1594 İ.4594 Madri' 1 " feragatnameyi imza etmemiş olduğu temiyeti genel merkez reisliğinden: L9780 1.978 Londra 8 (A.A.) İyi malumat al bir kanun mucibince ancak bir Romen Berlin Felâketzedelere yemek tevzii 4.22 4.22 katolikle evlenmedikçe terki saltanat Varsova yid olunmaktadır. Reisicumhur Atatürk, Adana seymakta olan mehafil buhranı halletmek Hazırlanan çamaşırlar yanndan iti 4.8425 4 3425 Budaoestf lâbından teessürler duyarak yardıParlâmento mehafili Kralın nihaî bir için tek bir çare mevcud olduğunu ve bu etmemektedirler. 108 60J LO8.6O0 Bükres baren tevzi edilmeğe başlanacaktır. ma muhtaç olanlara muavenet için İ4 6590 34 659 karar vermeden evvel Cannesda Madam çarenin yalnız Kralın elinde bulunduğunu Belerad '.79J 2.7'JO Vokohama on bin lira tahsis etmişler ve bu Seylâbzedelerin banndınldıklari yer Simpson ile görüşebileceğını beyan et • beyan etmekte idi. Kahraman denizcilere 24 b75 24 ^75 Moskova nun tevziine Kızılayı memur et lere sofralar kuruldu. Öğle akşam ek • mektedirler. ı.Hb i 3.1485 Stokholm Nümayişler menedildi mişlerdir. merasim istiyoruz mek, sıcak yemek veriliyor. Komşu ka ES H A M Yeni hükümdar etrafında Londra 8 (A.A.) Dün «siyah Kızılay, Büyük Şefin bu teessürzalardan teberrü edilen odun, kömürler IBaştarafı 1 inci sahifede] gömlekliler» den müteşekkil bazı gruplar mütalealar lerini ve yardımlanm Türk milleKapanı* AC1Ü8 peyderpey gelmektedir. İstanbula gelmesi beklenmektedir. Alâ BomontlNektar 9.ÜL 9.50 tine şükranla haber verirken ken Bu mehafil Kralın kendi tayyaresinin Buchıngham sarayı yakınmda toplanmış«3. 90 kadar makamlar, şanlı fılomuza iyi bir Merkez BanKası Seylâbzedelere yardım ve onlann va disinin tavsit edilmesinden müte Fort Belvederedeki hususî tayyare mey lar ise de zabıta tarafından dağıtılmış karşılama merasimi yapabilmek içın buziyeti ile yakından alâkadar olmak hutSTİ K KAZLJİ R vellid minnetlerini de Büyük Şefe danmda havalanmağa âmade bulunmak lardır. gün icab eden tedbırleri görüşeceklerdir. arzeder. • susunda halkımız takdire değer bir yanş Kapanış AÇLÜŞ Madam Simpsonun mektubu Donanmamız Maltaya giderken ya Türk borcu halindedir. Londra 8 (A.A.) Bütün akşam pılan ve gemiler ıki kısma ayrılarak git21.20 212 » > II peşin için Seyhan yatağında derhal esaslı ısla günkü trenle Adanaya varacaklardır. Seyhanın yatağı düzeltilecek gazeteleri, Madam Simpsonun bir mek tikleri için maalesef istediğimiz kadar 21.15 > 11 va 21.15 Şehirde evler yıkılmakta devam edi • hata lüzum vardır. Sivas Erzurum 2 95 • 5. Hükumetimizin, Kızılayın ciddî alâ yor. Nehir kenarındaki bir çok binalar tubunu neşretmektedirler. Madam Simp parlak olamıyan merasimi tekrarlamalı, Akverdi T A H VILAT kaları ise bütün acılan unutturacak kadar çatlamak ve yıkılmak tehlikesine maruz son, bu mektubunda, cenubî Fransada sevgili ve kahraman denizcilerimizi parBin koyun tulara kapılarak ulvî olmuştur. Havalann açık gitmesi de kalacağını ve Amerikaya dönmek niye lak bir istikbal törenile karşılamahyız. Kapanu Açılış kalmıştır. Bu çeşid binaları Belediye he•10.(1/ 40.70 boğuldu Anadolu I De yardım ve kurtarma faaliyetine hizmet tinde olmadığını bildirmiştir. yeti fenniyesi muayene edip lüzum gör Sirketi Hayriye ile Akayın îstanbul 40.55 40.80 > I vadeli Adana 8 (Hususî) Ankaradan düklerini yıkmaktadır. Sel esnasında şe " Kim oldukları bilinmiyen üç kişi halkmın donanmamızı selâmlamak arzu 1 ediyor. Tuğyanda yıkılan setlerin tamiri 10.70 40.7 1 > n oe 40,80 i > n vadeli 40.55 için müstacelen hazırlık yapılmaktadır. Sıhhiye Müsteşarı Hüsameddin ve Kızıl hirde bulunan bine yakın koyun suların Fransaya hareket etti sunu geçen defa olduğu gibi bu sefer de 44. * mü vadeli 43 90 Uğranılan bu felâketin tekerrür etmemesi ay Umumî müfettişlerinden Said bu * cereyanma kapılarak boğulmuştur. Londra 8 (A.A.) Kim oldukları tatmin edeceklerine şüphe etmiyoruz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog