Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRÎYET e • 9 Bîrînclkânun 1936 Satılmış hayat | Bibliyoğrafya Taras Bulba Kalori bakımından Alman ve Gazhane Taksi! Onlar konuşuyor, şoför onları dinli Hilmi Kitabevi İstanbul 1936 F. 75 K. Şoför marşa bastı. Otomobil homur yordu: Koklarına faiktir. dandı ve inler gibi bir ses çıkararak ha ... Evet, ne yalan söyliyeyim, ko Duman çıkarmıyan ve şabuk yanarak çok dayanan Hilmi Kitabevinin garbin çok tanın reket etti. Kendisini çağıran müşteri camı sevmiyordum. O beni parasile samış eserlerinin tercümelerini basmakta nin durduğu yaya kaldırımın kenarına tın almıştı. Belki bu sözüm sana tuhaf yegâne kömür TUrk Antrasitidir. gelir. Fakat inan ki hakikattir. Beni se devam ettiğini memnuniyetle görü yanaştı. Halktan gördüğü alâkaya karşı bir kolayhk olmak üzere bu Bu, uzunboylu gri pardesülü, yakı viyordu. Halbuki benim başka bir sev yoruz. kere Beyoğlu istiklâl caddesi 117 numarada yeni bir satış Gogol, Ukraynanm bu çok meşhur gilim vardı. O da senin mesleğinde, faşıklı bir genc adamdı. yeri açtığını saym halka bildirir. Şoför elüe içeriden otomobilin ka kat henüz talebe idi. Ancak iki sene muharriri bundan 125 sene evvel dün yaya gelmiştir. Rus romancıları arasınsonra doktor olacaktı. pısını açtı. Kocam bizi birbirimizden ayırmak i da tanınmakla beraber bilhassa müs Şiddetli yağmurdan ıslanmamak için çin her şeyi yaptı. Para kuvvetile onu tehziliği dolayısile büyük bir hususi bir dükkânm saçağı altına sığınmış duran genc bir kadm küçük adımlarla ko elde etti. Sevdiğim erkek beni, Avnı yeti vardır. Hayatım, muhtelif işlerle tecrübe et şarak otomobile yaklaştı ve içeri girdi. pada iki sene tahsil etmek imkânma feda etti. Ve gitti. Bütün ailem ve bütün tikten sonra, kalemile kazanmak azmiGenc erkek te kendisini takib etti. Gailesiz bir gençliğin şiddetli arzusu... Büyükdereye gideceğiz. Fakat ya tanıdıklanm onunla evlenmem için ıs le işe başlamış; bir çok roman, hikâye, Sefahat e karışmış ask... rar ediyorlardı. Yalnız kalmıştım. Ye piyes yazmış, hatta bir de Rusya tarihi vaş, acele işimiz yok! Yayakaldırımın kenarından on beş, gâne desteğim de bana hiyanet etmiş karalamıştır. Onun pek meşhur bir eseri şüphesiz yirmi metro kadar ayrıldıktan sonra olduğundan kendimi kapah bir gözle şoför karanlıktan yarım bir ayna gibi kuyuya bırakır gibi ona bıraktım. Ev bundan tam yüz sene evvel sahneye koparlıyan cama baktı ve birdenbire üs lendik ve beş altı sene beraber yaşadık. nulan «Müfettiş> adlı piyesidir. Bunu karilerimiz her halde Şehir Tiyatrosu Meşhur artist ADOLF WOHL BRUCK ve (MEKTEBLi KIZLAR) filminin Sonra? tüne sanki ağır, çok ağır bir yük düş sahnesinde görmüş ve beğenmişlerdir. unutulmaz mümessilesi «DOROTHEA WIECK» taraf ndan temsil edilmiş Sonra mı? Hiç, şey.. Kocam öldü. müş gibi sarsıldı. Otomobildeki kadm Gogolun ayni derece şöhreti haiz difevkalâde bir fılm. Telefon : 41341 kendi karısıydı. Öldü mü? ğer bir eseri de bu defa tercüme edilen Evet öldü. Bir daha baktı. Hayır aldanmıyordu. Hamiş : SAKARYA sinemasiDin, perde üzerinde gösterdiği şartlar dahiŞoförün kilidlenmiş dudakları tebes «Taras Bulba> dır. Oydu; ta kendisi.. Bir sene evvel iflâs linde tnüşterilerine tahsis ettiği ve sinema holünde vitrinde teşhir edilen Daha geçenlerde mükemmil bir filmieder etmez kendisini yüzüstü bırakıp süm etmeğe çalıştı. Eğer muvaffak ol bediyeleri gelip çörünüz ni seyrettiğimiz bu tarihî roman Ka saydı, çok acı bir şekilde tebessüm edekaçan karısı.. Şoförün kafatasında fırtmalar kopu cekti. Fakat muvaffak olamadı. Dudak zakların hayatım tasvir etmekte ve onYARIN AKŞAM ların Rusyada ve Rus tarihinde işgal yordu. Gözleri kararıyor, kulakları uğul ları kıvrılmıyordu bile.. TU R AN tiyatrosunda Şimdi erkek hararetli hararetli bir ettiği mevkii canlandırmaktadır. Şimdi duyordu. Bereket ki yol düz ve tenha türkçeye de çevrildiği için tercüme eidi. Yoksa otomobilile muhakkak bir şeyler söylüyordu. Şoför onun ne söy lediğini anlıyamıyordu. Yalnız genc er dilmediği bir lisan yoktur demek mü yere çarpardı. Şimdi içinde doğan yüzlerce hissin en keğin sesinde yalvarış ahengini sezi balâğalı olmaz. Gogolun Rus edebiyatı üzerinde bükuvvetlisi, kendisini ona tanıtmamaktı. yordu. yük bir tesiri vardır. Bay Seraceddinin Şoför! Ne oluyor? Yavaş! Hoş; bir haftalık tıraş, yakası kalkık Şimdi erkek hitab ediyordu. Fakat kalemile yapılmış olan bu tercümeye eski bir palto ve ta gözlerine kadar Gogolun hayatı ve eserleri hakkmda inen geniş bir şoför kasketi altında esa nerede? Birinci defa olarak Şoför bütün iradesine, enerjisine rağ bir mukaddeme yazan tâbi İbrahim Hilsen onu tanımağa da imkân yoktu ya.. İflâs ettikten, bütün van, yoğu elinden men gaze kaskatı bir tahta gibi yapış minin dediği gibi: cRusyada realizmin gittikten sonra başma binbir felâket mış olan ayağını yerinden kıpıdatarm müessisi olan Gogolun eserlerindeki tabiiliğe ve san'ata meftun olmamak kagelmişti. Fakat bu felâketlerin en bü yordu. BUyük komedi 4 perde bil değildir. Şimdiye kadar yetişen büyüğü, ne dostlarmm yanında bütün itiOtomobil uçuyordu. El ilânlannı okuyunuz. Tel : 22127 tün münakkidler bu büyük romancmm barını kaybetmesi, ne de parasız bir Birdenbire gözlerini yumdular. hastanede müthiş bir illetle altı ay inKarşıdan gelen başka bir otomobil dehasına, hayalinin vüs'atine, yarattığı lemesi idi. Bu felâketlerin en büyüğü bütün fenerlerini yakmıştı, hepsinin insan tiplerinin canlılığına hayran ol şüphe yok ki çıldırasıya sevdiği karı gözleri kamaşıyordu. Motör kudurmuş, maktan başka bir şey diyememişler sının kendisinden kaçması idi. tekerlekler ıslak asfaltın üzerinde vın dir.» Matinelerden itibaren 2 büyük Hlm birden Onu esasen yaşatan ve bir zamanlar lıyarak kayayor ve cehennemî bir sürBu vesile ile bize, gene Gogolun, «ö1 Meşhur küçük yıldız hususî otomobili olduğu için otomobil atle dönmekte devam ediyordu. Iü Ruhlar> adlı çok derin diğer bir eseKadın da, yanındaki genc erkek te rile «Müfettiş> i tabedeceğini bildiren SHiRLEY TEMPLE'in son çevirdiği filimlerinden kullanmasmı bildiğinden bir takside şoförlük yapmak suretile hayatım ka birer çığlık kopararak gözlerini yumdu İbrahim Hilmiye şimdiden teşekkür ezanmağa sevkeden saik te bu aşk de lar. Artık mahvolmuşlardı. der ve itina ile tercüme edilmiş bu eFakat, hayır, bir şey olmadı. Şoförün seri karilerimize tavsiye eyleriz. ğil midir? 2 Frankenstein filminin unutul naz kahramanı Boris Karlot'un Onu hâlâ seviyor muydu? Muhakkak harikulâde bir manevrası bütün teh ki evet. Fakat içindeki bu büyük aşk, likeyi bertaraf etti. İçeride bulunan genc erkekle kadının hiç bir zaman onun için ayni zamanda VEFAT Esrarengiz, dehşet, baştan aşağı heyecan Hlmi. sonsuz bir kin ve gayz beslemesine mâ şiddetli itablarmdan sonra BüyükdereSabık Maarif Nazırı Zühtü Paşa toAyrıca bu senenin Paramount Jurnal'ı ni olmuyordu. Muhakkak ki onu ele ge deki kazinolardan birinin önünde dur runu ve esbak Mabeyin kâtibi Zeki çirir geçirmez, bir kuduz köpek gibi du. Genc erkekle, genc kadm hiddetli ırinin kızı Sabahat Gırin müptelâ olgebertecek ve sonra ölü dudaklarmdan bir tavırla otomobilden indiler. Erkek duğu hastalıktan kurtulamıyarak vefat ^ B B B | |\ sinemasmda fevkalâde bir program öperek başucunda kendisini öldüre cüzdanını çıkarmak üzere elini cebine etmiştir. Cenazesi bugün Küçükmoda soktu. Fakat şoför derhal gaze basarak da Yusuf Kâmilpaşa sokağmda (10) cekti. İşte dimağmda yaşattığı kızıl tablo hareket etti. Ve hemen geri dönerek numaralı haneden saat on birde kaldıgittikçe artan bir süratle uzaklaşmağa rılarak Osmanağa camisinde cenaze nabu idi. başladı. Genc kadının hayretini, genc mazı kılındıktan sonra makberi mah Şoför yavaş! ilâveten: Türk donanmasının Atinayı ziyaret ve Ekler Jurnal son erkeğin: susuna defnedilecektir. ••^^•••İM^HHBMHİ dünya haberleri. •^•^HHV^HM^BHBH Bu karısının sesiydi.. Genc erkek ce Kendisini polise şikâyet edeceği Hak rehmet eylesin vab verdi: mizden korktu! cümlesi teskin etti. Neden korkuyorsun? Ben yanında *** iken hiçbir şeyden korkma! îstanbu Yarım saat kadar sonra başka bir olun şoförleri çok ustadırlar. Bir şey ol tomobille geri dönen genc erkekle kaToplantı maz! Yüksek İktısad ve Ticaret Mektebi Me . dm yolun ortasmda bir kaza vak'asile Otomobil aç ve doymak bilmiyen bir karşılaştılar. Jandarmalar asfaltın ya zunları cemiyetinden: Cemiyetimizin yıllık toplantısı 13/12/936 canavar gibi yolu yutuyordu ve yolun nındaki ağaclara çarparak parça olmuş Bu akşam yeni program cumartesi günü saat 15 te Ankara İktısad iki yanındaki ağaclar, bütün hareket bir otomobilin enkazmı kordon altma Vekâleti konferans salonunda yapılacak sizliklerinin acısını çıkarmak için deli almışlardı. Fiatlar : 50, 70, 100, 150 kuruştur. tır. Bütün mezun arkadaşların gelmeleri gibi koşan mezar taşları gibi uçuyor rica olunur. MURAD SERTOĞLÜ lardı. Türk Antrasiti RADVO Ç Bu aksamki program J İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13.05 plâkla hafif müzik 13,25 muhtelif plâk neşriyatı 18,30 plâkla dans musikisi . 19.30 gitar: Maryo tarafmdan 20 Müzeyyen ve arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkıları 21 orkestra 22 ajans ve borsa haberleri 22,30 ertesi günün programı 23 son. VİYANA: 18,10 piyano ve musiki 19 san'at ha yatı, konuşmalar, saat. haberler, hava, program haberleri . 20.35 şan ve musiki 22.45 konuşma 23 eğlenceli yayın, haberler, hava 23,25 Viyana musikisi 24,35 haberler. BERLIN: 17,50 gramofon 18,50 edebî yaym 19,05 eğlenceli yayın 20,05 piyes 20,50 günün akisleri, haberler 21,20 genc milletlerin zamanı 21,50 eğlenceli yayın 23,05 hava, haberler, spor 23,25 konuşma 23,40 gece musikisi ve dans havaları. BUDAPEŞTE: 18,05 konferans 18,35 çingene orkestrası 19.35 konferans 20.05 şan konseri 20,35 komedi 22,35 haberler 22.55 sonatlar . 24,05 fransızca ve İtalyanca haberler24 35 dans plâkları, haberler. BÜKREŞ: 18.35 konferans 20,25 şan konseri 20.50 havadis 21.10 org konseri 22 eğ lenceli konser 22 35 saat, hava, haberler, spor . 22,50 san konseri 23 eğlenceli konser 23 50 almanca ve fransızca haberler 24 son haberler. LONDRA: 18.20 gramofon ve muhtelif yaym 21,35 piyano konseri 21.50 konuşma 22,20 dans orkestrası 23.05 orkestra konseri . 24 05 saat, haberler. hava, spor, konuşma 24.30 dans orkestrası 1,35 saat, haberler, hava 1,45 gramofon. PARİS [PT.T.l: 18,30 piyano konseri, kıraat 19,05 or kestra konseri . 19.35 edebi yayın, konuşmalar 20,05 orkestra ve şan 20,35 havadis 20.40 orkestra ve şan 21,35 orkestra ve hava 22,05 turizm propagandası, haricî haberler. konuşma 22 35 orkestra konseri 24,35 Amerika haberleri. ROMA: 21,10 saat, haberler, faşizm haberleri 21.45 konser 23 05 turizm propagandası 23,15 piyes 23.45 dans musikisi . 24,05 haberler 24.35 dans musikisi. Yarın akşam S A K A R Y A (Eski Elhamra) sinemasmda ŞEYTAN ve GENCLİK ( PRAGLI TALEBE) 8ELVÜ SAZ HEYETı NAŞİD, HALİDE, FAHRİ BîRLEŞ'Gi SAFiYE KonseN Bahar Çiçekleri Bugün M i L L î sinemada ŞİRLEY GANGSTER KARA ODA ESRARI PARiS AL CASiNO JOLSONRUBY DE KEELER ikinciteşrfn bulmacası Münir Nureddin konserî Çarşıkapı S A R A Y Sinemasmda Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar . dır: İstanbul cihetindekiler: Aksarayda (Etem Pertev), Alemdarda (Ali Rıza), Bakırköyünde (Merkez), Beyazıdda (Belkis), Eminönünde (A. Minas yan), Fenerde (Emüyadi), Karagümrükte (Suad), Kücükpazarda (Hasan HulusiJ, j Samatya Kocamustafapaşada (Rıdvan), I Şehremininde (A. Hamdi), Şehzadebaşında (Üniversite). Beyoğlu cihetindekiler: Galatada (Hidayet), Hasköyde (Nisim Aseo), Kasımpasada (Müeyyed), Merkez nahiyede (Galatasarayl, (Garih), Şıslide 'Maçka), Taksimde (Kemal Rebül), (Kurtuluş). Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Buyükadada (Merkez), Haybelide (Yu suf), Kadıköy Pazaryolunda (Rifat Muh tar), Modada (Alâeddin), Üsküdar Lskelebasırda fMerkezV Kızılay cemiyeti Beyazıd nahiyesinden: Büyük Harb ve Milli Mücadele ve tayyare şühedasile ahiren vefat eden Kızılay İstanbul mümessili General Alinin ruhlarına ithaf edilmek üzere birincikânunun 9 uncu çarşamba günü akşamı teravi namazmdan sonra saat 7.30 da Beyazıd camisinde Karagümrüklü Bay Saimin teberrüken muavenetile Kızılay Beyazıd nahiycsl tarafmdan Meylid okutturulacağından üyelerimizle arzu buyuran zevatın lutfen meclLsimize seref vermeleri rica olunur. NOBETCI ECZANELER Mevlide davet Taahhüdlerini yerine getirmiyen bir müessese İzmir (Hususî) Maruf bir ihracat müessesesinin son zamanlarda haric pı yasaya olan taahhüdlerini yerine getir mediğini bildirmiştim. Bu müessese hakkındaki şikâyetler çoğalmıştır. Bu itıbarla hakkında ciddî kararlar almarak ihracat hakkının istirdadı ve Adliyeye verilmesi cihetine gidilecektir. YENİ ÇIKTI VİKONTUN ÖLÜMÜ Meşhur M. Prust'un çok nefis bir hikâyesi Haydar Rifatın tercümesi 30 kuruş Çarşamba 9 12 936 matinelerden itibaren bu senenin en güzel opereti GRACE MOORE'un en büyük muvaffakiyeti Gedikpaşa AZAK S i N E M A S I Osmanlı Bankası İLÂN Osmanlı Bankasmın Galata, Yenicami ve Beyoğlu devairi, Şeker Bayramı münasebetile 15, 16 ve 17 ilkkânun 1936 tarihlerinde kapah bulunacaktır. M A R G A R İ T A Ayrıca ilfive olarak CiNAYET YOLU ve renkli MiKEY MAUS Saray kazasmda rüamla mücadele Saray (Hususî) Kaza merkezile otuz iki köyde yapılan çok esaslı hayvan muayenesinde iki bine yakın hayvan muayene edilmiş ve tesbit edilen yirmi dört rüamlı beygir bedelleri ödenmek suretile öldürülmüşlerdir. İlk defa esaslı bir şekilde yapılan bu muayenenin önümüzdeki senelerde de tekerrürü mıntakamızda marazlı bir tek hayvan bırakmıyacaktır. gibi, Avrupa ile de telefonlaşmak kabil olmuştur. Vekâletin idaresinde bulunan Yüksek Mühendis mektebile Nafıa Fen mektebi de tensik ve ıslah edilmiştir. Yapmak büyük bir marifettir; yapılan işleri göstermek te, birincisile kıyas kabul etmemekle beraber gene bir marifettir. Çelik azmile nafıa işlerini bir ekspres hızile yürütüp götüren Ali Çetinkaya, Vekâletin muvaffakiyetlerini memleket efkân umumiyesine birer birer gösterdiği için de aynca tebrike lâyıktır. Bir itizar «Geçemediler, geçemezlerdi, geçe mezler» başlığile îngiliz Amirali Sir Roger Keyesin iddialarmı reddetmek için yazdığım yazmın arkasım cuma günü okuyacaksınız. Bu teahhurdan dolayı özür dilerim. Atatürkün Vekillerin ve Generallerin En yeni portreleri K I Z I L KORSAN KAPTAN BLUD'un ismi denizleri titretinciye kadar... KAPTAN BLUD'un ismi her yerde şanla anıhncıya kadar... Sonsuz Akdenızde kanlı bir yol açıyordu... Her filmin fevkinde olarak kabul edilecekn şaheser : TAKSİMDE MAKSİM VARYETE TİYATROSUNDA H A L K OPERETİ Bu akşam 21 de Zozo Dalmas ve Tomakosla ENAY1LER Opereti büyük muvaffakiyet kazandı. Yerlerinizi telefonla ayırtınız. Telefon: 42633 Biletler: 40 60, Hususî 100 Manyatizör ve İllüzyonist Foto Süreyyada Beyoğlu, Tünel başında (KAPTAN BLUD) Senenin en büyük zaferi olarak srösterilecektir. S A R A Y sinemasmda YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN CASUSLAR KARŞI KARŞIYA Fransızca sözlü Bugün gösteriliyor i P E K SiNEMASINDA : Aşk, Casusluk ve Dehşet filmi Hazırlanınız ! Büyük gün yaklaştı ! Yarın matinelerden itibaren : S U M E R Sİ 116111351 Prf. Zati SUNGUR Her akşam Şehzadebaşında F E R AH tiyatrosunda veda müsamereleri. llme vakfedilmiş bir harika filmi olan ve emsalsiz artist AME E T f N A MEYERLİNG FACİASI V BAY T E K İ N M E Ç H U L BUSTER GRABE tarafmdan temsil edilen ( Flash Gordon ) DüNYALARDA • Bu akşam TURAN tiyatrosu > Okuyucu BÜRHAN ve saz heyeti NAŞİD, HALİDE, FAHRİ Bir eşiği Birinci defa olarak Vodvil 3 deıde Localar :200 16010f Birinci mevki: 35 ikinci 25, paradi 15 Danielle Darrieux N1 JUA NİTA Harikulâde sergüzeştler filmini takdim edecektir. Bu film büyükleri hayrette bırakacak ve küçükleri alâkadar edecektir. Insanlarla köpek balıkları arasında mücadele ... Eriyen tayyareler ... Korku ve dehşet tüneli ... Mongo seyyaresi... Görünmez adarn... Filmin uzunlağuna rağmen yalnız bir defada gösterilecektir. VAN Gölü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog