Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

9 Birincikânun 1936 CUMHURIYET Ceyhan taştı. İsmet Inönünün son teftiş ve irşadından sonra içinde = = Halid Ziya Uşaklıgil en güzel istihsal ve endüstri iimidlerimizi büyüttüğümüz en veriml nümde kapak sahifesinin üstüntopraklarımızı basarak insan, hayvan de 10f3 rakamlan yazılı gütarla, çiftlik, sed, ev, kulübe, neye 4 zel, çok güzel bir kitab dunırastgeldiyse öniine kattı, sürdü, boğHer cumartesi sabahı İstanbul matbu kapah hayatından birkaç saat çıkmak yor. Bu kitab meraklı bir roman veya du, kırdı, yıktı ve Adanayı ölüm, yeni bir şiir kitabı değil, fakat büsbütün çığlık, açlık, sakatlık, bataklık, enkaz atının en başında en müzeyyen cümleler imkânını bahşetmesine rağmen her ikile, en parlak kelimelerin biribirine tuttu sinde de pek ağır bir külfet tesirini ya başka türlü şiirlerle dolu bir eserdir. Ben ve harabe halinde bırakıp çıktı. Türkün medeniyet destanı olan bu kita«Seyhan bir sudur, su bir tabiat rulmuş secilerile dolu fıkralarda bir gün pardı. Elbette tercih ederlerdi ki o birbı iftiharla okudum. unsurudur, tabiat şuursuzdur, yaptı evvel Yıldızda Hamidiye camii nurlâmi kaç saati kendi varlıklarına kendi dilekNafıa Vekâleti Yayın (yani neşriğmı bilmez; insana rızkını da verir, inde icra edilen selâmlık alayı için kul lerile sahib olarak, şurada burada geçirBelgrad 8 (A.A.) M. Bastid, bu duğunu yazmaktadırlar. yat) Direktörlüğü tarafından her ayın mekte muhtar olsunlar. landıkları tabir buydu: Resmi Âli. Fransız Nazırı, Yugoslavya Ticaret ölümünü de; besler, büyütür, yaşasabah buraya gelmış ve Ticaret Nazırı Ben bu resmi âliyi herşeyden evvel Bu ilk cuma selâmlığını, yumulmuş sonunda çıkanlan Bayındırhk İşleri DerM. Vırboniço ile Hariciye Nezareti ka Nazırı M. Milan Vırbaniçle cumartes tır, boğar, kırar, döker; çünkü tabiat istanbula uğrıyan yabancı seyyahlara gözlerimin içinde, Topkapı sarayından gisinin beşinci sayısı, bu defa, «Cumhulemi mahsus müdürü M. Frotiç tarafın günü parafe edilmiş olan Fransız Yu şuursuz ve kör bir kuvvettir. Elden şarkın en büyük saltanatının en muhSultanahmed camiine kadar, yerden kal riyetin onüçüncü yıldönümünde Türkiye dan karşılanmıştır. M. Bastid, bugün M. goslav ticaret muahedenamesini imzalı ne gelir?» diyenler bulunacaktır. göste kan, Istanbulun asırdide kirlerini de be bayındırlığı» adile kitab halinde basılTabiat şuursuz ve kördür ama in teşem bir levhası kabilinden Stoyadinoviç tarafından kabul edilecek yacaktır. rilecek bir sahne tertibi mesabesin raber kaldırıp havalarda bir bulut yara mıştır. Nefis resimleri, iyi tertib edilmiş tir. Ticaret müsteşarı M. Tomiç, Fransız san şuurlu ve basiretlidir. Seyhanın de telâkki etmiş ve bu bakım tan tozları arasında, karmakanşık, türlü cetvelleri, itina ile çizilmiş haritaları, Yarıresmî mehafil M. Delbosun Fran Nazırını karşılamak üzere hududa git üstüne ilk köprüyii kurduran împarenkli grafikleri ve kıymetli yazılarile görator Jüstiniendenberi insan biliyor dan onu o derece gülünc vesaitin kıyafetlerle, sarıklar feslerle, Selânikten zü okşıyan bu 216 sahifelik kitab Büyük sa hükumeti namına Fransa ile Küçük miştir. du ki Seyhan bir nehirdir ve nehir ta mahsulü görmüştüm ki bir kere hazır bu gelmiş çeşid çeşid külâhlar yer yer müte Onder Kamâl Atatürkân çok temiz baItilâf arasında mücadelelerin ıslahı vadiMukavele imzalandı lunduktan sonra adeta kalbimde bir eza cessis yabancı şapkalarla, müzdeham ve ni mutazammın olan son beyanatmın Belgrad 8 (A.A.) Fransız Tica şar. Hepimiz biliyorduk ki Seyhan, mütelâtım bir kütle halinde, Istabhâmi sılmış, renkli bir portrelerile bir kat daha zeyli olan bu ziyaretin Fransız Yugos ret Bakanı, M. Bastidle Yugoslavya Ti hatta her sene taşar. Bunu bildikleri duymuştum. güzelleşmiştir. Beşinci Sultan Mehmedin cülusunu renin köhne lândolarını zorlukla sürüklelav ticaret münasebetlerinde mes'ud caret Bakanı bugün Fransa ile Yugos için 200 bin döniim üstünde çalışan meğe uğraşan yorgun, yaşlanmış, iri MaKitab, Nafıa Vekâletinin teşkilâtmbir dönemec olacağını beyan etmektedir. lavya arasında tanzim edilmiş olan yeni Adanalılar suyun az veya çok gelişi müteakıb gelen cuma günü bu defa yeni padişah için bu resmi âlinin tekrarı vesi car beygirlerile, yavaş yavaş, sanki ka dan başlıyarak Vekâletin bütün işlerini Yarıresmî Vreme gazetesile Politica ticaret muahedesini imzalamışlardır. Bu ne göre bir nevi düşeş ziraati yapılabalıkta müşkülâtla kendisine yol açı bir ayna berrakhğile size gösteriyor. Degazetesi M. Bastidin birkaç defalar Bel yeni muahede, iki memleket arasındakı yorlar, tohumu toprağa zar gibi atı lesini getirmiş oldu. Hükumet yeni hün yormuşçasına, ilerilemeğe çalışıyor görümiryolları inşaatı, yol işleri, köprüler, su kârı halka mutantan bir çerçeve içinde gradda kalmış olduğunu ve M. Stoyadi emtia mübadelesini daha ziyade takviye yorlardı. yorum. Ve bunun içinde padişahı, en işleri, yapılar, hava yolları, elektrikle ayAdanalı bir çiftçi bana anlattı: gÖstermeğe lüzum görüyor, belki halk ta noviçle aralarında sahsî dostluk bulun edecek mahiyettedir. mükellef resmî kisvesile, nihayet, o ka dınlatılmış şehir ve kasabalar, fikrî saha«Nehrin iki yanına yapılan sedler, hakkında uzun yıllar türlü türlü rivayetdar uzun sabır ve intizar yıllarından son da faaliyet, demiryollarımız ve Devlet lerle kulakları doldurulan bu otuz şu kasuyun içindeki kumun rahat yayıl ra nasib olan şu saltanat gününden, bitmasma mâni olduğu için, nehrin ya dar senelik mahpusu nihayet saltanatın tabi pek mes'ud, kendisine ellerinin bit Demiryollan, posta, telgraf ve telefon, tağı her sene biraz yükseliyordu. On ıhtişamı arasında görüp tanımak arzusile mez tükenmez şakırtılarile biat ve ilânı Mühendis mektebi, Nafıa Fen mektebi gibi bahislere ayrılmış olan kitabın iki sene içinde bir metro farketti. Böyle tutuşup yanıyordu. merbutiyet eden halka beyaz eldiveninin Şimdi şu satırları yazmak için yeni türlü kıymeti ve güzelliği vardır. Birisi, ce birçok noktalarda nehrin yatağı içinde teessürden titriyen elinin selâmmı kitabın tertib ve tab'ı itibarile gösteriş baovanın seviyesinden 75 santim yu padişahın bu ilk selâmlık alayını tefer gönderirken görüyorum. ruatile tekrar yaşatabilmek arzusile gözkımından güzelliği, öteki de muhteviyakanya çıkmıştır. Bunu gayet iyi biNihayet bugünün yorucu ve üzücü tınm göğsümüzü iftiharla kabartan asıl erimi yumuyorum, ve, hiç birşeyi saraliyorduk. tasavvur ediniz bir kere: Böyle büyük feyezanlarda ovanın hatle göremiyorum. Bu rasimeye mutan merasiminden sonra saraya tozlara ve güzelliğidir. üstüne nehrin bütün savletile hücum tan bir çerçeve yapmak, onu saltanatın terlere bulanmış avdet müyesser olunca Bu kitabda, Türk Cumhuriyetinin ve ihtişamına lâyık tertibatla ihata etmek ilk tesadüf eden yere kendimi attım ve Türk milletinin yapıcılık kabiliyetinin, Kiel 8 (A.A.) Bu sabah Führer Ankara 8 (Telefonla) Umumî etmesinden tabiî ne olabilir? Hep bu geniş bir nefes aldım. İlk tesadüf eden umran kudretinin ve medenileşme hızının M. Hess ve von Pritsch hazır bulunduğu müfettişler bu sabah ta saat onda Dahi korku içinde idik. Nihayet başımıza için ne hükumet, ne saray hiçbir imkâna malik değildi. Geçirilen buhran bütün yere dedim, zira hiç kimsenin henüz mu yarattığı büyük eserleri sırasile görüyohalde Gneisenau tipinde 26,000 tonluk liye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şük geldi. Ovanın irva ve iskasma bir ayyen bir yeri yoktu. Yalnız saray olaruz. yeni bir kruvazörün denize indirilmesi rü Kayanın başkanlığında toplandılar ve türlü karar verilmediği için bu netice idare cihazını bozmuş, saray henüz kendisine bir mihver tedarikine vesile bula rak düşünülüp yapılmış, ve bu düşünce Bu kitabda, 1925 ten 1936 ya kadar merasimi icra edilmiş ve bu münasebetle saat 13,30 a kadar çalışmalarına devam bekleniyordu. Baraj ve saire gibi nin delâletile bazan pek nefis, ekseriya bu zevat tarafından nutuklar irad olun ettiler. Toplantıda 3 üncü Umumî Mü masraflı işler yapılmasa bile, hiç olmamıştı. Nasıl oldu da bu alay tertib 2670 kilometro demiryolu yaphğımızı pek acib eşya ile doldurulmuş olan bu mazsa birkaç yüz dönüm arazi feda edilebildi. Istablıâmireden köhne alay muştur. fettiş Tahsin Uzerle 4 üncü Umumî geniş binada idare teşkilâtına müsaid hiç bütün tafsilâtile okuyoruz. Türkün yalGemi, havuzun kenarlarına dokunarak Müfettiş General Abdullah Akdoğanın edilerek nehrin dolambaclı yerleri rabalan çıkanldı, hünkâra bir saltanat bir köşe yok gibiydi, halbuki bütün yeni nız kendi himmetile Sıvastan Erzuruma nasara bais olmuştur. Mühendisler, ge raporları okunmuş, izahatlan dinlenmiş düzeltilebilir, degajman kanallan a rabası bulunabildi, arabacılarla seyislesarayın yeni düzeni buraya sıkıştınlacak, doğru dev adımlarile ileriliyen demiryomiyi âcılen muayene etmislerdır. tir. Yarın saat 10 da tekrar toplanılarak çılabilirdi. Zaten her sene taşan ne e telli pullu, şalvarlı çepkenli elbiseleri idare çarkının serbest deveranı için bu unun, bu yılın sonunda 161 inci kilo2 nci Umum Müfetiş General Kâzım hir ovada birçok tabiî mecralar aç iydirildi; mızıka ve hademe erkân ve gayrimüsaid zannınr veren sahada imkân metroya varmış olacağını görüyoruz. mış, bu degajman işini kendiliğinden efradı giydirildi kuşatıldı; yeni padişaDiriğin raporu okunacaktır. Saltanat, cumhuriyete harab bir halde aranacaktı. kolaylaştırmıştı. 10 senede bir bu hın karşısına en eski müşir sıfatile Gazi 18,335 kilometroluk şose bırakmıştı. lş bulmak için Istanbula Bu ilk cumayı takib eden sabahın çuk milyon lira harcıyan su idaresi Ahmed Muhtar Paşa oturtuldu; ve umhuriyet 9,1 78 kilometrosu yeni olgelenler boylece bütün vesaitin fıkdanma rağ erken bir saatinden itibaren bu imkânı a mak üzere, bu miktarı, 38,864 kilometbu işlerin hiçbirini yapmadı. İdarenin Ankara 8 (Telefonla) îstanbul Varamak lâzım geldi. Hazinei Hassa erkâÂnkara 8 (A.A.) İktısad Vekâletin liliği tedavi edilmek veya iş bulmak tek bir sandalı vardır. Gazetelerde men halka şöyle böyle bir alay ?y y y roya çıkarmıştır. nile bir toplantı ile başlıyan bu imkân de toplanan ve İktısad Vekili Celâl Ba için vilâyetlerden İstanbula gelen yok gördüm, iki de kauçuk sandal bul österilmek çaresi bulundu. Bu maTicaret, sevkulceyş, imar ve turizm araştırma mesaisi, efkâr teati edildikçe yarın nutkile kapanan Bahkçılar kon sul ve kimsesızlerin İstanbulda çok fe muşlar...» ifeti gösterebilmiş olmak meziyebakımından çok mühim olan ve yolsuz gresi azası, Reisicumhur Atatürke ve na bir vaziyette kaldıklarmı Dahiliye Muhabirlerimizin yazılannı tet ti yeni yaverlerle Hareket ordusu sahasını genişleterek günlerce devam etBaşvekil İsmet İnönüne kongrenin ta Vekâletine bildirmiş. Bulundukları Vi kikle meşgul arkadaşımız da, bun erkânmın müşterek mesaisine medyundur. ti; ve hemen kaydedeyim ki yeni sarayın Trakyanın ortasından geçerek Istanbulteşkilâtını vücude getirmek için hükumet dan Edirneye giden 250 kilometroluk zimlerini bildirmişlerdi. Reisicumhur lâyet veya belediyeden İstanbula git dan bir müddet evvel Adanadaki stanbul halkı, nasıl olursa olsun, kenve Başvekil tarafından verilen cevab mek üzere yardım görenlere yalnız atarafından memur edilen bizler, Hazinei şose ile, Trabzon Iran transit yolunun Cumhuriyet muhabirinin gene bu disine bahşedilen temaşa fırsatlarından ları yazıyoruz: Hassa erkânı tarafından gösterilen dira yapılmakta olduklarını bu eserden anlızimet değil, avdet masraflarının veril mevzuda ve bu mütaleada şiddetle memnun olmağa alışkın, ve hemen alkışCelâl Bayar, mesinin de vilâyetlere tabliğini iste ısrar eden bir yazısının gazetemizde larla onu selâmlamağa müheyya oldu yet ve faaliyet neticesile, ittihaz edilen yoruz. tktısad Vekili ve Bahkçılar Cumhuriyetin 4 milyon liraya yakın kararlann hayret verecek bir sürat ve mistir. çıktığmı bana haber verdi. Demek ki ğundan, daha dün, ilkönce meşrutiyetin kongresi başkanı mükemmeliyetle icra edildiğine, içinden para harcıyarak 59 tane büyük köprii Komplo maznunlarından Seyhanın tasması, muayyen tahmin lânını, Meb'usan Meclisinin küşadını, ANKARA çıkılamıyacak zannedilen bir kargaşah yapmış olduğunu gene bu kitabda görüİktısad hayatımızda yeni bir hamle eri ve hesablan aşan, ummadık bir müteakıben irtica isyanını, Yıldızda ve Yahya öldü ğın günden güne bir intizam mecrasına oruz. teşkil eden deniz mahsullerimizin işleistanbulda parçalanan biçareleri, biraz girdiğine şahid olarak münşerih oluyorAnkara 8 (Telefonla) Komplo da felâket olmamıştır. Memlekete büyük faydalar temin ettilmesini tetkik etmek üzere toplanan vası maznunlarından olup beraet kararı Adananın başlıca servetini yapan ionra isyanı bastırmak üzere yetişen duk! mesi lâzım geldiği halde ikide birde takongrede bana gösterilen yüksek his almış olan Yahya askerî bir suçtan do pamuk ziraatimizi pamukipliğine lürriyet ordusunu ayni hararetle, ayni Saray teşkilâtı hakkında herkesçe bi şarak tahribat yapan sulardan hepsinin lerden mütehassis oldum. Teşekkür e layı ayrıca muhakeme edilmişti. Ken bağlamıyalım. Seyhanın tasması ilk şetaretle alkışladığı gibi gene dün Abinmiyen ve bilinmesinde elbette pek zi değilse de bir kısmının yatakları temiz der ve muvaffakiyetler dilerim. disi bir müddettenberi tedavi altmda olmadığı gibi son da olmıyacaktır ve dülhamidi nasıl alkışlamış idiyse bugün K. Atatürk yade fayda görülecek olan tafsilâta, lenmiş, kanallar açılmış, bataklıklar kubulunduğu Nümune hastanesinde öl bunu evvelden düşünmek bir kehaonun halefini de öyle şevk ve neşve ile tnaba düşmeksizin, temas ederek yeniCelâl Bayar, müştür. rutulmuştur. Başta Ankara olmak üzere net değil, sadece bu bahtsız toprağa alkışlıyordu. İktısad Vekili ve Bahkçılar den kurulan bu meşrutiyet sarayma dair, 32 şehir ve kasabaya muntazam tesisatMeclisin bugünkü içtimaı karşı artık hiç ihmal ve söz götürmez Baş Mabeynci ile Başkâtib de, sırmalı kongresi başkanı hatıratımm müsaadesi nisbetinde ve müm la su verilmiştir. Ankara 8 (Hususî) Meclisin ya bir vazifecKr. aldızlı, göğüslerinde çeşid çeşid nişan kün mertebe sıhhat dairesinde, malumat ANKARA Nur istiyen halkımızın bu ihtiyacı da Yüksek başkanhğınızda toplanan Ba rınki içtimaında bazı azalara izin veril arla, açık arabalarında, nasıl oturacak kaydine lüzum görüyorum. PEYAM1 SAFA temin edilmiş, 61 şehir ve kasabaya lıkçılık kongresine memleket ekonomi mesi, tuz kanun lâyihasının ikinci müzaarını, ne nikab takınacaklarını şaşırmış Bu suretle bir yandan an'anelerin ve muntazam tesisatla ve 102 şehir ve kasasi ve genliği için önemli olan çalışma keresi, posta, telgraf ve telefon idaresi hallerile bu alayın levazımmdan sayılıyormüteessis şekillerin Abdülhamid idaresi >aya da gayrimuntazam tesisatla eleksında muvaffakiyet diler ve kongrenin teşkilât ve vazifelerine dair kanuna ek lardı. Zaten müteamil olup ta sonradan ne kadar gelebilen ve onun devamı müd :rik verilmiştir. hakkımdaki güzel hislerine teşekkür e lâyiha vardır. Buna göre hesab işleri terkedilmiş bir âdet miydi, yoksa yeni detinde hadden aşırı bir israf sahasma derim. müdürlüğü bu idarenin hesablannı mu Gene bu kitabdan öğreniyoruz ki Napadişahın pek fakir olan maiyetini bir dökülen halile ilk meşrutiyet padişahı za :ıa Vekâleti şehir ve kasabalann plânsız Başvekil İsmet İnönü hasebeti umumiye kanununun hükümleridereceye kadar doldurmak için ihtiyar manmda kunılmasına imkân bulunabilen Bir cür'atkârm marifeti ne göre yürütmekle mükellef olup bir lunmuş bir tedbir miydi, bugünden iti saray düzeninin teferruatını kısaca ve iurette imarına mâni olmak için bir yapı Ankara 8 (Telefonla) <Jön Türk müdüre bağlı bütçe, hesabat, tetkik ve taıaren hünkârm resmî ve hususî bütün çı topluca anlatmak vesilesini bulmuş ola jleri umumî müdürlüğü tesis etmiştir. Memlekette devlet hesabına yapılan bilerden bir kaçınm biyografisi» ismi al kib şubelerile merkez muhasibliğinden ışlarında bu iki zatın yaverlerle beraber tmda çıkardığı saçmasapan bir risaleyi mürekkebdir. Müdür Maliye Vekâlecağım. nalarla bunlann tesisatma aıd plânlar bu maiyeti seniyede bulunmalan bir kaide Halid Ziya UŞAKLIGİL müdürlükçe hazırlanmaktadır. On iki şuna buna sürmeğe yeltenen Şükrü is tince tayin olunur. hükmüne girdi; öyle bir kaide ki sarayın minde biri zabıtaca yakalandı ve hak ayda 39 plân yapılmıştır ki bunlar araFilipin adalarında miithiş kmda tahkikata başlandı. Londra 8 (A.A.) M. Baldvinin Umumî nakliyat talimatna Yugoslavyada mahkum olan mda înhisarlar U. Müdürlüğü, Polis bir kasırga Kitabın üzerinde bu şahsm ismi «ŞükAvam kamarasmdaki muvaffakiyeti ve andarma mektebi, Genclik parkı, Siyasî Manilla 8 (A.A.) Şiddetli bir kakomünistler rü Kaya Gök Ozanoğlu» şeklinde yazılımesine bir fıkra eklendi Madam Simpsonun beyanatı buhranın Bilgiler okulu gibi mühim ve büyük eserdır. İç İşleri Bakanı ve Parti genel sek sırga dolayısile Filipinlerde müthiş feBelgrad 8 (A.A.) Yakında burada ler de vardır. Umumî müdürlüğün fen istihalesini gösteren ve bugünkü gazete Ankara 8 (Telefonla) Muntazam reteri Şükrü Kayanın ismini de kullan yezanlar tahribat yapmaktadır. 54 şehir mütalealarına mevzu teşkil eden iki ba* x>sta seferleri yapan vapurlarla münha bir çok komünist tevkif edilmiştir. Ko subesince çıkanlan şehir haritalarile müsmakta ısrar eden bu saygısız bilhassa su altmda kalmıştır. Binlerce adamm riz hâdisedir. ıran toplu asker ve muhacir nakleden münist propagandasma müteallik iki akbel imar plânlan da 55 i bulmuştur. Hariciye Vekâleti önünde bazı şüpheli ölmüs olduğu söylenmektedir. kollektif dava. dün hitama ermiştir. Deyli Telgraf diyor ki: emilerde yapılacak nakliyata dair olan vaziyetlerde görülmüştür. Guya Jön Romanya büyük erkânıharDevlet havayollan, Nafıa Vekâletine Devletin müdafaası, mahkemesi, dört Türklerm bivografisinden bahsetmek «Parlâmento dün Nazırların hattı ha alimatnameye Vekiller Heyeti kararile delikanlıyı on sekizer ay hapse ve bir eçtikten sonra hayalden hakikate inkıbiye reisi Varşovaya gidiyor 3 te olan bu kitabda Jön Türkler ara u fıkra eklendi: delikanhyı da iki buçuk sene ağır hiz lâb etmiş ve Ankara îstanbul hattında Varşova 8 (A.A.) Romanya genel eketini tasvib etmekte olduğunu gcs smda doktor Abdullah Cevdetle Maz «Havzai dahiliyeden muhtelif liman metlere mahkum etmiştir. termiştir. Filhakika Başvekilin beyanatr üç ay içinde 214 sefer yapılmış, 668 yolhar Osmanın da tercümei halleri var kurmay başkanı General Samsonovici nın pek ziyade hararetle karşılanmasile lara veya muhtelif limanlardan havzai Ossick mahkemesi, on dört delikan j , bir hayli bagaj, posta ve gazete ta yarın bir kaç zabitle Krakoviye ve ayın dır. onunda da Varşovaya gelerek bir kaçM. Çurçilin sözlerinin son derece sabır • dahiliyeye toplu bir halde nakledilecek lıyı üç ayla iki buçuk sene arasında te jinmıştır. Yeni tayinler ızlıkla dinlenmesi arasındakı tezad şa meleler için de işbu talimatname hü halüf eden cezalara mahkum etmiş ve gün kalacaktır. 1935 ağustosunun son gününden 1936 on kisinin beraetine karar vermiştir. anı dikkattir.» Ankara 8 (Telefonla) Hariciye Kâ Yunanistan, îtalyadan taykümlerine tevfikan muamele ifa olunur.» enesi martının üçüncü gününe kadar geMorning Post, ayni mütaleayı serdettibi umumî muavini Âli, Tiran elçiliğiyare alıyor çen sekiz aylık zaman içinde, 400 kiloîzmirde bir suiistimal ne, merkezden Haydar Brüksel elçiliği mekte ve Kralı evlenme projesini terketmetroya yakın yeni demiryolunu işletmeAtina 8 (Hususî) Dün Takoy meğe teşvik eylemektedir. Bu gazete diIzmir 8 (Hususî muhabirimizden) Başkâtibliğine tayin edilmiştir. açmış olan Nafıa Vekâleti Izmir tayyare istasyonunda iki ltalyan tayyare or ki: Brüksel elçiliği Başkâtibi Vedad da arşıyaka suyu için gümrük alınmadan Kasaba ve temdidî demiryolunu (703 si tarafından uçuş talimleri yapılmıştır. terfian Tirana tayin edilmiştir. «Hatta büyük bir aşk bile kendisini ithal edilen Su Şirketi malzemesinin bir ilometro), Aydın demiryolunu da (610 Bu uçuşlarda Kral, Veliahd, Tayyare icdan azabından kurtarmağa kâfi geliı kısmmın şart haricinde satıldığı anlaşıl Yunan talebeleri askerî talim ilometro) satın almıştır. Müsteşarı, İtalyan elçisi ve buradaki el mi?» mış, tesisatı yapan Potomson şirketi müyapacaklar çilikler ataşemiliterleri bulunmuşlardır. Sıvasta, büyük ve modern bir demir«ndisi Puslov mahkemeye verilmiştir. Atina 8 (Hususî) Dünkü vekiller Uçuşlardan sonra Kral her iki tayyare Madam Simpson Kralı olu müteharrik malzemesi tamirat atölmeclisi mekteb talebelerine askerlik Müessemiz tarafından neşredil esi kurulmağa başlanmıştır. terketmeğe hazır nin makinelerini tetkik etmiştir. VEFAT talimleri yaptırılmasına karar vermişmektedir. Türkiyede çıkan biricik Almanya Çine teminat verdi Lord Rothermere ve Lord Beavere Mülga Boğazlar komisyonu sabık rePosta, telgraf, telsiztelgraf, telefon ve tir. Londra 8 (Hususî) Alman Hariciye brookun gazeteleri nazarı dikkati Can si Amiral Mehmed Alinin validesi ve Almanaktır. Geçen yıl olduğu gibi adyo işleri de Vekâletin elinde büyük Pasaport harc kanunu Nazırı Baron Fon Neurath bugün Ber nesta yapılmış olan beyanat üzerine cel 'at etmiştir. Cenazesi bugün Paşabah Almanaksız kalmak istemiyorsa hamleler yapmış, memleketın içınde şelâyihası lindeki Çin elçisini kabul ederek Al letmeğe çalışmaktadır. :eden kaldırılarak ailesi kabrine defne nız şimdiden bayiinize ısmarlayınız irler arasında telefon hatları kurulduğu Deyli Ekspres diyor ki: Ankara 8 (Telefonla) Pasaport manya ile Japonya arasında imzalanan lilecektir. Amiral Mehmed Aliye ve İLutfen sahifevi çeviriniz'\ PEK YAKINDA ÇIKIYOR harç kanun lâyihası Meclis Dahiliye anlaşmanın Çine karşı olmadığına dair Cannes telgrafı ancak şu manayı ifade 'iğer ailesi efradına taziyetlerimizi beEncümeninde görüşülmeğe başlandı. teminat vermiştir. [Arkası Sa. 8 sütun 3 te\ an ederiz. SON HABERLER... Fransız Yugoslav tica ret mukavelesi imzaland1 TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE Hfidiseler arasında Adana felâketi SON HATIRALAR: SARAY ve ÖTESi Resmi âli [ÛpjVjNALINA MIH1NA 10 + 3 Mukaveleyi imzalamak için Fransız Ticaret Nazırı Belgrada geldi Almanların yeni Umumî müfettişler bir zırklısı konferansı 26000 ton olan bu gemi üun o uncu ve 4 uncu M. Hitlerin önünde dün Umumî Müfettişlerin denize indirildi raporları okundu Atatürk ve İsmet Inöniinün balıkçılarm tazimlerine cevabları Londrada buhran devam ediyor i Bazı gazeteler Krala kararından vazgeçmesini tasvive ediyorlar İ Cumhuriyet ALMANAĞI 19 37
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog