Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 9 Birincikânun 1936 19 yıl önce bugünlerde Kudüsü müdafaa için nasıl harbetmiştik ? 26 ncı fırka 1,800 kahramanla 20,000 kişilik iki İngiliz fırkasına karşı koymuştu Bir kahramanlık menkıbesi f Şehir ve Memleket Haberleri ) Istanbul Tramvay Şirjceti Alâkadar makamlar tarafından Vekâlete şikâyet edildi Siyasî i'cmal ihan politikası şimdi tarihin en büyük muhtelif hareketlerinin tesiri altında bulunuyor. Bütün dünya yüzündeki faşist rejimlerinin bir Ieşerek bir cephe teşkil eylemeleri ve buna mukabil komünist ve emsali müfrit sol unsurların müttehid bir cephe vücude getirmeleri ve demokrasiden aynlmıyan milletlerin her iki cereyana karşı müda • faada birleşmeğe çalışmaları ve dünya nüfusunun dörtte birine ve yeryüzünün beşte birine sahib bulunan İngiliz Imparatorluğu camiasının muhafazası ve k u v vetlendirilmesi için sarfolunan büyük gayretler dünya politikası üzerinde mües* sir bulunan başlıca hareket ve cereyanlan teşkil ediyor. 100 para için Karaköyde sandalcılık yapan Meh Son zamanlarda halkın Istanbul tranr med, Akserî ve mülkî tekaüd kanununun Üsküdara götürmek üzere Kara vayından şikâyeti çoğalmıştır. Bu şikâyet köyden bir müşteri almış ve rıhtımdan ikinci maddesi şu şekilde tadil edıierek ler, bilhassa sabah ve akjam saatlerinde açılmıştır. Mehmed, yolda Daniş ismin Vilâyete bildirilmiştir. seferde bulunan arabalann ihtiyacı kar de diğer bir sandalcıya raslamış ve ala Tekaüde istihkak müddeti aşağıdaki Uzak ve yakın mazimizin kahramanşılamaktan çok uzak bir miktarda olduğu cağını istemiştir. Daniş te: fıkralarda gösterilen tarihten başlar: lıklarını unutmamak, unutturmamak genoktasında tekâsüf etmektedir. 1 Kara ve Deniz Harbiye mek rektir. Çünkü, dünün zaferleri yannın « Müşterimi Karaköye götürüyo Sabahları talebelerin yolda bulunduğu rum. teblerinden çıkanlar için bu mekteblere zaferlerini doğuracak olan iman kuvveOrada seni beklerim. Gel, paranı saat olan sekizle dokuz arasında ve ak al» demiştir. duhul tarihinden, tini yaratır, besler, büyütür. An'anesi yişamları dörtten itibaren sekize kadar ağitlik olan bu millet yiğitçe dövüşür ve öHarb senelerinde Harbiye mektebine Mehmed müşterisini Üsküdara bırakrabalar ihtiyaca kat'iyyen kâfi gelme mış ve akşamüzeri Karaköye gelmiştir. bilfiil dahil olmıyarak açılan talimgâh lür, maddeten yenilse bile manen yenilmektedir. mez. Rıhtımda buluşan iki sandalcı selâmlaşır lardan yetişen subaylar talimgâhlara duDiğer taraftan, şirket muhtelif hatla selâmlaşmaz Mehmed: ıul tarihlerinden, Bugün, size, çok büyük kahramanlıkBu hareketlerin yanında Asyanın ş a r ra Uhsis ettiği arabalann miktarını da larla dolu; fakat hem neticesi, hem de Harita Ahzü Tersim mektebinden ye kındaki Asyalı milletlerin ittihadı ve g a r Haydi paralan ver bakalım. Artık gelişigüzel azaltmaktadır. Bu da yetiş sabnm kalmadı demiştir. meçhul kalması ıtibarile taiihsiz bir sefetişenler yarsubaylığa nasıblan tarihin binde ve şimalî Afrikadaki Arab itthadı miyormuş gibi, arabaları anlaşılamıyan rin şerefli muharebelerinden birini, 1917 Daniş cebinden birçok ufak para çı den, gibi ikinci derecedeki hareketler vardır. sebeblerle yanyoldan çevirmekte, son karmış ve sayarak Mehmede vermiştir. senesinin tam bugünlerinde vukubulan 2 Askerî Tıbbiye mektebi tahsilini Bu hareketler birbirine ve haricdeki istasyonlara kadar götürmemektedir. Bil Paralan sayan Mehmed 100 para ek" bitiren tabiblerin subay nasbından dört millet ve zümrelere tesir ederek yeni yeni Kudüs muharebesinde 26 ncı fırkanın farz, çok defalar Sirkeci Taksim, Şişlr sik olduğunu görünce Karaköyün iç so ene evvelki tarihten, harekâtını anlatacağım. hareketler uyandırmaktadır. Meselâ «AsTaksim, Şişli • Sirkeci tramvaylarının kaklarına doğru gitmekte olan Danişin 3 Askerî eczacılar, kimyager, dîş ya Asyahlarındır» hareketi Japonyanın Eminönünden çevrilmesi, Aksaray H a r arkasından koşmuş ve sandalcının yo •tabibleri ve baytarlann subay nasbından teşvik ve himayesi altında ilerlemesi ile 1917 senesi sonbaharında, Filistindebiye tramvayının da Beyazıddan dön lunu keserek: ki ingiliz ordusu üç piyade ve bir süvari üç sene evvelki tarihten, Şimalî Amerika hükumetleri birliği devfırkasile Gazzeye karşı bir nümayiş mu 1917 birıncıkânununda Kudusu vıudajaa dürülmesi halkı şaşırtmakta, istasyonlar 100 para daha vereceksin demiş 4 Kıt'adan yahud mülga Sanayi letinin ticaret ve sanayiinin en büyük pida oturarak rahat seyahat etmek istiyen tir. harebesi yaparken üç piyade iki süvari mektebinden yetişmiş olan subaylann yasasını tehdid eylediğinden bu devlet . eden 26 nct fırkanın kumandanı şimdi birçok kimselerin bu arabaları beyhude fırkasile de Birüssebi mevzilerimizi işgal Orgeneral Fahreddin Altay Daniş «başka param yok» diyince (1455 numarah kanunla askerî memur dünyanın baska bir tarafında ve kendı etmişti. Ordumuz, muhtelif mevzilerde Düşman, Londralılardan mürekkeb ve yere beklemelerine sebeb olmaktadır. unvanı almış olan mensubin ve memu sine daha yakın bir yerde yani Amerika Mehmed, kızmış: En mühim nokta olarak, şirket, kalatutunmıya çalışarak bazan müdafaada en güvendiği 60 ncı fırkasını 67 birinci Sen gene mi beni atlatıyorsun di inı askeriye dahıldır) duhul tarihlerin kıt'asının ortalarında ve cenubunda daha kalarak, bazan da mukabil taarruza ge kânun gecesi 26 ncı fırkanın sol cenahına balık saatlerde birinci mevki arabaların yerek bıçağı ile zavallıyı yaralamıştır. den, min bir piyasa aramak mecburiyetinde çerek, fakat kuvveti yetmediği için geri ve 74 üncü fırkasını da sağ cenahına miktarını çoğaltmaktadır. 5 Evvelce mevcud ikinci smıf ih kalmıştır. Yaralı hastaneye kaldınlmıştır. Tramvay şirketinin, halk zaranna olan çekilerek Kudüs önüne gelmiş, bu mu karşı toplamıştı. iyat subaylarile sonradan yetiştirilen ıhVİLÂYETTE tiyat subaylannın (askerlik haricinde ge Gene dünyanın dörtte birini teşkil e * 7 birincikânun akşamı şiddetli bir so bu hareketleri alâkadar makamlarm nakaddes şehri müdafaaya hazırlanmıştı. den İngiliz İmparatorluğunun eczası a* Yıldırım ordulan grupu denilen Filis ğukla kar gibi ince bir yağmur yağmağa zarı dikkatini celbetmiş ve keyfiyet bir çirdikleri zaman nazarı itibara alınma rasmdaki siyasî ve bahusus iktısadî bağVilâyet iş büroları tin ordusuna Alman Generali Osmanlı başlamıştı. Asker ekseriyet itibarile ça raporla Nafıa Vekâletine bildirilmiştir. mak üzere) askerlik hizmetine ilk girdik ların yeni yeni împaratorluk konferans teşekkül etti ordusunda Mareşal Falkenhayn kuman maşırsızdı. Birçoklarının yağmurlukları leri tarihten, larile kuvvetlendirilmesi ve harice karşı GÜMRÜKLERDE îş kanunu mucibince yapılan teşkilât da ediyordu. Kudüsün müdafaası 7 nci ve portatif çadırlan yoktu. Ayakları 6 Evvelce Harbiye mektebi mua kapılarını kapamağa başlaması Şimalî dün Vilâyete tebliğ edilmiştir. Buna orduya mensub olan 20 nci kolorduya çıplak ve elbiseleri parça parça idi. Fırka dili olarak deniz talebesi unvanile çık Amerika birliği deyletine kendisinin A Gümrük Başmüdürlüğü nazaran merkezi Ankara olan birinci verilmişti. Bu kolordunun kumandanı kumandanı, menzil müfettişliğine bir memış bulunanlar için deniz talebeliğine merika kat'asında İngiliz împaratorluğutaşmıyor bölge âmirliğine: Ali Fuad Paşa idi. (Şimdi Konya meb mur ve bir tezkere göndererek «askere terfi eyledikleri tarihten, na bir derece benziyen bir camia vücude Gümrük Başmüdürü Mustafa Nuri, Vekâlet murakıb komiserlerinden Eusu mütekaid GeneYal) Yedinci ordu çamaşır yaptırılmak üzere, Kudüs otelle Gümrük idaresinin Çinili Rıhtım Ha 7 Evvelce Çarkçı Ameliyat mek getirmek ihtiyac ve lüzumunu bir kat da, min Anadal tayin edilmiştir. îkinci Afnun bütün mevcudu 13,000 tüfek ve rindeki yatak ve yorgan çarşaflarının nına nakli için alâkadar memurlara iyon bölgesini de ilâveten kendisi ifa e tebinden çıkmış olanların bu mektebin ha ihsas etmiştir. toplattırılmasını, hatta cami ve kiliseler 2700 kılıcdan ibaretti. Kuvvetli bir fırka cab eden emirleri vermiştir. birinci şakirdan sınıfına geçtikleri tarih decektir. îşte şimalî Amerika hükumetleri piyade ile bir süvari fırkası kuvvetine mu deki halı ve kilimlerin bir kısmının.alınaGümrük idaresi kânunusaninin birinittihadı devletin Amerika kıt'a Merkezi Istanbul olan üçüncü bölge ten, adil olan 7 nci ordunun kumandanı da rak, bütün mabedlerile beraber Kudüsü den itibaren Çinili Rıhtım Hanına ta 8 Mülkî ve askerî memurların ma smdaki (Kanada ittihadı) ve ( A r âmirliğine: Fevzi Paşa idi. (Genel Kurmay Başka müdafaa için dağda taşta çırçıplak dövü şınmış olacaktır. zı cedid) ismindeki îngiliz împa Birinci sınıf İş Başmüfettişi Haluk aşa geçtikleri tarihten. şen askerlere verilmesini rica etmişse de nı Mareşal Fevzi Çakmak) Bu ordunun Subaylarm gerek kendi hesabına ve ratorluğunun iki Dominyonu haric olamaalesef hiç birşey yapılmamıştı.» maz olmuştu. Kahraman 78 inci alay, tayin edilmiştir. emrindeki 26 ncı, 27 nci, 53 üncü, 54 ünMerkezi îzmir olan dördüncü bölge gerek hükumet namma olarak ecnebi rak yerli bütün devletleri bazı esas fikir Bu soğuk, yağmurlu ve sisli havada düşmanın şiddetli bir yan ateşi altında, cü, 19 uncu ve 49 ncu fırkaların harekâmemleketlerde staj veya tahsilde geçir eri birleştirmek ve müşterek hattı hare Kudüsün garb tarafından dolaşarak öğle âmirjiğine: tmdan değil, yalnız miralay Fahrettin düşmanın baskın yapması muhtemeldi. dikleri müddet bilfiil hizmetten sayılır. lcetleri birlikte tayin etmek için bir kongre Iş dairesi hamule müdürü Fars Ulu den sonra fırka kumandanının yanına Beyin (şimdi Orgeneral Fahrettin) ku Nitekim de öyle oldu. 78 birincikânun Mülkî pıemurların yalnız staj müddeti toplamağa sevkeden ve dünya politikası bay tayin etiilmiştir. geldiği zaman, bütün mevcudu 120 rriUmandasmdaki 26 ncı fırkanın harekâtın gecesi, sabaha karşı saat iki buçukta, sol Merkezi Samsun olan beşinci bölge ılî hızmet hesabına katılır. ile alâkadar olan düşünce ve saikler cenahta şiddetli bir tüfek ateşi başladı. haribe inmiş bulunuyordu. dan bahsedeceğiz. Kıt'adan ve yahud mülga Sanayi mek bunlardır. âmirliğine: Şimdi, düşman mütemadiyen cepheyi Mareşal Allenbi, bir miktar ikmal ef Fırka kumandanı 78 inci alay kumandaİkinci sınıf İş Başmüfettişi Tevfik ebinden yetişmiş olan zabitlerle mülkî Kongre cenubî Amerikanın en mü nını telefonla anyor, fakat'bulamıyordu. tazyik ediyor, fakat bir avuc Türk kahradile takviye edilmiş olan ve buna rağe askerî memurların 20 yaşına vüsulden hım ve zengin devletlerinden Arjantinin Şeroner tayin edilmiştir. Telefon kesilmişti. Kudüs halkı ve civar ramanca bir inadla dayanıyordu. 76 ncı men mevcudu 16,000 i pek çok geçmi Merkezi Adana olan altıncı bölge â evvel geçen hizmetleri tekaüd müddetine merkezi Buenos Ayreste toplandı. Konköyler ahalisi telefon hatlarını' kesmek alay da, cephesine taarruz eden faik yen, 7 nci ordumuza karşı 40,000 tüfek mahsub edilmez. mirliğine: feransı idare eden şimalî Amerika Birliği surehle vatanlarına ıhanet edıyorlardı. düşman kuvvetleri karşısında çok ağır ve 8000 kılıcdan mürekkeb ve kuvvetli Mülga Menşei Küttabı Bahriden çı Hariciye Nazırı Mister Hulldür. Şimaİkinci smıf İş Başmüfettişi Mehmed Fırka kumandanı, lâzım gelen tedbir zayiata uğramış, tabur kumandanlarının ağırtopçusu da bulunan hakıkî bir ordu anlar için tekaüdlük müddeti de (brik Ali Ülge tayin edilmiştir. Amerika müttehid hükumetlerinin i leri alıyor ve baskına uğrıyan mevzie e ikisi de şehid düşmüşlerdi. Diğer zabit sevketmişti. kâtibi mülâzimi sani) asteğmen nasbe kinci defa intihab edilen Cumhurreisi İstanbul mıntakası kadrosu şudur: mir zabitleri gönderiyordu. Saat 3,30 da lerin de çoğu vurulmuş, ve zabitlerin mikHaluk: Birinci smıf başmüfettiş, Na dildikleri tarihten itibaren başlar. Kudüsü müdafaaya memur olan 26 nFranklin Ruzvelt bir harb gemisile uzun sağ cenahta da muharebe başlamıştı. tarı pek azalmıştı. suhi: İkinci sınıf müfettiş, Sabiha: îkincı fırkanın piyade muharib kuvveti ise Topçularımız, gaz ve mumları olmadığı ŞEHÎR IŞLERİ bir seyahat yaparak Arjantinin merkeAlayın bir avuc aslandan ibaret kalan ci sınıf müfettiş, Enver: İkinci smıf mütam 1424 kişi idi. Ayrıca iki taburlu bir ıçın ağac yakarak bunun ışığıle nışangâh zine gelmiş ve Amer .an milletleri kontopçu alayı vardı. 26 ncı fırkanın sağın tanzim ediyorlardı. Mükemmel harb va efradı mecburen geri çekilmiş ve Lifta fettiş, Nizami: Başmemur, Ali Saib: Yangın telefonları gresini açmıştır. da ayni kuvvette 53 üncü fırka, solunda sıtalarına malik ve en az 20 defa daha şarkındaki sırtlarda toplanmıştı. Düşma Muamele memuru, Celâleddin: Mua Belediye, yangınlarda kullanılmak Şimalî Amerika Birliği devleti için bu ise sadece bir piyade alayile iki batarya kuvvetli bir düşmana karşı en iptidaî va nın çok üstün kuvvetlerle yaptığı taarruz mele memuru, Süreyya: Birinci sınıf üzere otomatik telefonlar tesisine ka kongreyi toplamak kolay olmamıştır. Bir lar, müteaddid defalar tard ve defedilk kâtib, Rasim: Birinci sınıf kâtib. Fuad: rar vermişti. Buna aid proje hazırlan dan mürekkeb 27 nci fırka vardı. sıtalarımız bile olmadan harbediyorduk. dikten sonra, nihayet onun 1 e karşı 20 Birinci sınıf kâtib, Edibe: İkinci sınıf defa şimalî Amerika devleti şimdiye kamağa başlanmıştır. Bu telefonlar için 26 ncı fırkanın 1424 tüfekle müdafaa Ortalığı kalın bir sis kaplamıştı. 50 faikiyeti galib gelmişti. Kolordu kuman kâtib. binalardan üçer lira alınması ve bunun dar diğer Amerikah milletlere karşı müedeceği cephe 4 kilometro uzunluğunda tehakkimane bir tavır almış bulunması metro ilerisi bile görülmüyordu. 163 üncü Memurlardan maada iki de odacı kad da taksitle istifası düşünülmektedir. ve pek fena bir vaziyette idi. Düşmanın alayın 1 nci taburu kumandanı, düşma danı verdığı emirle kıt'alarını biraz daha bunları dilgir etmişti. roya dahüdir. Yollar için tahsisat konacak İ i l i kendisinden i isyanile On üç tuttuğu mevzilerin hakimiyeti ve müte nın sokulduğunu, fakat derelere atacak geri çekerek Kudüsün müdafaasma de İngiliz müstemlekesinin i n i l e şımalı ü l k i ADLÎYEDE Belediye, yolların tamiratı daimesi merkiz ateşleri altında bulunuyordu. Bu el bombası bulunmadığını ve kuvvetin vam etmek istedi. ne önümüzdeki sene içinde daha fazla Amerikada bir devlet kurulduğu zaman Kıtaatımız yeni mevzilerine girdiler ve rada evvelce yapılmış olan siperlerin ge kifayetsizliğini bildiriyordu. Fırka ku Dosya îzmite gitti ehemmiyet vermeğe ve bunun için de bunun müessisleri, birliğin şimalî Amerikendilerini takib eden düşmanı durdur ri ile hiçbir muvasala hendeği bulunmadı mandanı, her tarafa mukavemet ve sebat Muharrir Hüseyin Cahidin, İstanbul yeni bütçeye fazla tahsisat koymağa ka kıt'asmdaki memlekete değil orta ve ğı gibi, düşman daima siperlerin içerisine tavsiye ediyor, elindeki gayet mahdud mağa çalıştılar. Topçumuz, çok muvafcenubî Amerika kıt'aları dahil olduğu Valisi ve Belediye reisi Muhiddin Üs karar vermiştir. bakıyordu. Siperlerin bulunduğu sırtlar ihtiyatları en mühim ve tehlikeli gördüğü fakiyetli bir atış yaparak mermilerini KÜLTÜR tŞLERl halde bütün Amerikaya şamil olmasım düşman kolları içine düşürmeğe başlamış tündağla bazı gazeteler aleyhine açmış pek taşlık olduğundan isabet eden top noktalara sürüyordu. olduğu hakaret davasına aid evrakın İzdüşünmüşlerdi. tı. İngilizler, duvarlar, ağaclıklar ve taşmermileri bu taşlan parçalıyarak zayiatı Yeni mektebler Sabahleyin saat 7,30 da sis kalkmış, lıklar içine dağılarak gerilemeğe ve niha mit Adliyesine gönderildiğini ve İzmitBu maksadla da yeni devlete «Amerika artırıyordu. Siperlerin ilerisinde derin iç ortalık açılmıştı. Cephenin her tarafında Şehrimizdeki ortamekteb ihtiyacı her yet bir vadiye ilticaya mecbur olmuşlar ten de dosyanın tamamlanması için İs nekadar tatmin edilmiş bir şekilde ise Müttehid Hükumetleri» adını vermişlertima hatlan olduğundan pek büyük mey muharebe devam ediyordu. Hemen her tanbul Müddeiumumiliğine iade edildiyit zaviyeler bulunuyordu. Bu mevziin tarafla telefon muhaberesi, kesilmişti. dı. Düşman akşama kadar burada kaldı. de bir kısım mekteblerin sımfları çok di. Vaktile Amerikanlar, devletlerinin aMerkezde toplarımız artık şehre dayan ğini yazmıştık. Buna dair olan dosya kalabalık bulunmaktadır. Bu cihet na dına Avrupalıların «Şimalî Amerika gerisinde ikinci bir mevzi yapılmağa Gönderilen emir zabitleri arazinin ve Müddeiumumilikçe tetkik edilip hazırbaşlanmış, fakat arazi taşlık olduğundan havanın fenalığı yüzünden gidip gelmek mıştı. Halbuki bulunduklan mevziler landıktan sonra dün tekrar İzmit Ad zarı dikkate almdığı cihetle hükumete Müttehid hükumetleri» demelerîne fena aid binalardan bir kısmımn Maarif idaiş pek ağır gitmiş ve daha siperler kazılır te çok vakit kaybedıyorlardı. Fırka ku den, cephenin merkezini ateş altına ala liyesine gönderilmiştir. resine devri ve önümüzdeki sene içinde halde kızarlardı. mıyof ve geriye de çekılemiyorlardı. Asken düşman taarruza geçmiştir. Havalar mandanı, bizzat sol cenaha doğru gidiyeniden bir kaç mekteb açılması düşü Lâkin ortada bütün Amerika kıt'ası Bir katil davası bitti çok fena ve yağmurlu gidiyordu. Efradın yor, yolda rasgeldiği yaralı efrad ve za ker çok yorgun olmasına rağmen hakikanülmektedir. milletlerinin birliği bulunmadığmdan AvBundan bir müddet evvel Tahtaka elbisesi pek kötü olduğu gibi iaşede de bitlerle görüşerek malumat alıyordu: ten kahramanca sebat ediyordu. İngilizler öğle vakti her tarafta durdurulmuştu, fa lede eniştesi Mehmed Emini öldürmek Ermeni mektebleri müdürleri rupahlar hâlâ şimdi de (şimalî) kelimemüşkülât çekiliyordu. 6 birincikânun gü Düşman hain Arab köylülerinin delâletiErmeni mekteb müdürleri dün Maa sini ilâve ediyorlar. Amerikanın beşinci nü 27 nci fırkanın sağ cenahını teşkil e le sisten bilistifade cepheye sokularak kat gerilerden her taraftan yeni takviye ten suçlu olan Talhanın muhakemesi rif idaresinde bir toplantı yapmışlardır. Cumhurreisi Monroe guya Amerikanın den 163 üncü alayla iki bataryah bir bataryalara ve muhafız piyade takamına kıt'alarımn geldiği görülüyordu. dün Ağırcezada bitmiş, maznun on beş topçu taburu 6 kilometro boyundaki cep süngü ve bomba ile hücum etmişti. Top163 üncü alayın 3 üncü tabur kuman sene hapse mahkum olmuş, fakat katil Toplantıda, bu mektebler hakkında ye bütün milletlerini Avrupalıların istilâsma ni tanzim edilen talimatnamenin tatbik hesile 26 ncı fırkanın çmrine girmişti. Bu çular beş topu geri çekmişlerdi, fakat danı ve alay kumandan vekili olan zabit filinde ağır bir tahrik eseri görüldüğünşekilleri etrafında görüsülmüştür. karşı muhafaza için kendi namma izafe alayın her taburunun muharib mevcudu hayvanlan ve numara neferleri kısmen ağır surette yaralanmıştı. Alayın tekmil den ceza üç sene dokuz aya indirilmişMÜTEFERRİK )lunan kanunu yüz sene evvel koymuştu. 150 kişi idi. vurulan ve düşman piyade ateşi altında mevcudu 100 neferle 4 makinelitüfekten tir. Bu kanun Amerikan milletleri tarafından 26 ncı fırkanın karşısındaki muharib kalan üç topu geri getirememişlerdi. A ibaret kaldığı halde, şiddetle müdafaaya Ekonomi haftası istiklâllerini muhil bir himaye olarak tcTeşekkür düşman kuvveti 20,000 kişi idi; batar çılan sis arasında görülen manzara şuy devam ediyordu. Bu ayın on ikisinden itibaren Ekonodu: Yolda kalan toplar, devrilmiş hay Öğleden sonra, saat 3 te, yeni bir müyalan da pek çoktu. Halbuki fırkanın 10 Aile reisimiz Siird saylavı Mahmud mi ve Tutum haftası başlıyacaktır. Bu lâkki edilmiştir. kilometroyu geçen cephesini, ihtiyatlarile vanlar ve bunların civarmdaki sırtlarda dafaa hattı vücude getirilmişti. Yeni te Soydanm vefatından dolayı duyduğu münasebetle bütün mekteblerde meraSon zamanlarda Amerika devleti di beraber 1800 muharib müdafaa edecek ileriliyen düşman piyadeleri. Fırka ku şekkül etmiş olan 59 uncu alayın 2 nci muz büyük acımızda mektub ve telgraf sim yapılacak, ilkmekteblerde yerli ğer Amerikah devletlerin ve bahusus Orti. Piyade itibarile 20 îngilize tek bir mandanı elindeki hücum bölüğünü derhal taburu 70 nefere inmişti. Bu alayın 1 inci la bizi teselliye çalışan merhumun dost mallar haftası mevzuu üzerinde ders ta Amerikadakilerin işlerine müsellâh oTürk bile düşmüyordu. Ne yazık ki bu taarruza sevkediyor, düşmanı geri atarak taburu da 90 muharibden ibaret kalmış larına ve cenaze merasimine iştirak et ler, yüksek mekteblerde yerli yemişler hakkında konferanslar verilecektir. Bü larak sık sık müdahalede bulunarak bü1800 kişinin içinde yerli Arablar vardı toplan kurtarmasım emrediyor. Şimdi tı. Ele geçen kuvvetler ki hep mevcudları mek lutfunda bulunan muhterem ze ki ihanetten başka hiçbir işe yaramıyor kolordu kumandanı Ali Fuad Paşa da dörtte bire düşmüş olan birkaç bölük ve vata ayrı ayrı minnettarlığımızı arzet tün mekteblere vecizeler açılacak, ha tün Amerikan milletlerini kendisine düşmek imkânı olmadığından teşekkürle • va müsaid olursa her mekteb kendi man etmişti. Şimdi ise M. Ruzvelt bu hilardı. Fırkanın en mühim olan sol cena gelmiş, muharebeyi seyretmektedir. Hü takımdan ibaretti bu yeni hattın müdarimizin iblâğına gazetenizin delâletin mıntakası dahilinde resmi geçid yapa maye ve müdahale politikasını değiştirmış hını, Romanyadaki Argeşu muharebesi cum bölüğündeki bir avuc Türk (Bölü faasma tahsis edilmiş ve Kudüse giden rica ederiz. caktır. ve sulhu muhafaza ve iktısadî tesanüd nin kahramanı olan meşhur 78 inci alay ğün mevcudu yalnız 95 kişi idi) kahra yol tutulmuştu. Bu bir avuc kahraman Merhum Mahmud Soydan ailes müdafaa edecekti. Bu alayın kumandanı manca saldınyor; fakat çok üstün düş 59 uncu alayın 1 inci taburu kumandanı Mısırın bizden aldığı tütün namları altında Amerikah bütün millet man kuvvetlerinin makinelitüfek ve piya binbaşı Eşref Efendinin kumandasında, kıymetli bir mümtaz binbaşı olan Omer Ramazan 24 Çarşamba Mısır fabrikaları memleketimizden leri birleştirmeği kendisinin dış politika Lutfi Beydi. (Muahharen Büyük Millet de ateşlerile kırılarak ileriliyemiyor, ol artık nisbet kabul etmiyecek kadar faik bu sene geçen senelerden daha fazla sına başlıca hedef tutmuştur. Bu işte neÖğle tkindi Akşam Yatsı Imsak îngiliz kuvvetlerini Kudüse sokmaktan Meclisinde Karahisar meb'usu olan zat). duğu yerde kalıyordu. tütün alacaklardır. Gazi Antebde yeti kadar muvaffak olacağı kongrenin netiS. D. S. D. S. D. S. D. S. D. şen Hüsnükeyif tütünlerinin de bu seFırka kumandanı Fahrettin Bey, beş Düşman 78 ci alayla fırkanın diğer kuv men için birer birer şehid oluyorlardı. 1 38 12 46 Ezani 7 26 9 47 12 celerinden ve akislerinden anlaşılacakhr. (Sonu yann) ne tamamen İskenderiye piyasası tara vetleri arasına bir liva kadar kuvvetle girgündenberi şiddetli bir gripe kl Zevalî 12 C6 14 28 16 41 18 19 5 27 Muharrem Feyzi TOGAYÂ fından çekildiği anlaşılmaktadır. ABİD1N DAVER miş ve bu alaydan hiçbir haber ahna ikametgâhından çıkamıyordu. Bir sandalcı, arkadaşını ağır surette yaraladı Askerî ve mülkî tekaüd Dün akşam Ka'raköyde bir sandalcı kanununun ikinci mad100 para için bir arkadaşını ölüm halinde yaralamıştır. desi değişti Tekaüd kanununda Amerika kıt'ası milletleri kongresi bir değişiklik
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog