Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHTJRÎYET 4 Birîncikânun 1936 Papatyadan daha beyaz ve berrak dişleri ancak KANZUK Saç eksiri YAVRUNUZA ACIYINIZ Terkibini bilmediğiniz Avrupa çocuk gıdaları midelerini bozar ve yavrunuzu hastalıklı yapar. Allahm yarattığı saf ve taze hububattan alınmış R A D Y O L • Vitamin COMOGENE Saçların köklerini kuvvetlendi • rir. Dökülmesine mâni olur. Ke pekleri izale eder. Neşvünümasını kolaylaştırarak hayat kabiliyeti ni arttınr. Lâtif rayihah bir saç eksiridir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL N RADYOLİN Diş macunu yaratır Kocaeli Vilâyetinden: Vilâyet okulları için bir aded seyyar sesli sinema makinesile birlikte sessiz 25 metre filim alıcı bir makine açık eksiltme suretfîe sa tın ahnacaktır. Bunların muhammen bedeli 1800 liradır. Ihale bi rincikânunun 17 inci perşembe günü saat on beçte Vilâyet Maka mında yapılacaktır. İsteklilerin 135 liralık muvakkat teritinat mek tubu veya banka makbuzile Vilâyet makamına ve şartnamesini gör mek istiyenlerin Encümen kalemine müracaatleri. (3312) GRiPiN' in Tercih edilmesindeki sebeb G R İ*P İ N Bütün ağrılara, hastalık başlangıclarına karşı tesiri yüzde yüz olan ve hiç zararsız en kuvvetli müsekkindir. Nezle, soğuk alğınlıjjı, grip ratıatsızlıklannda, baş, diş, mafsal romatizma, fcab ve adele agrılarında 12 saatte 3 tane kullanabilirsiniz GRiPiN Fatih sulh birinci hukuk hâkimliğinden: Fatma Şekure; Davudpaşada Topçucmin sokak 12 numarada. Aksarayda Davudpaşada yeni Top kapı caddesinde eski 13 yeni 175 mı maralı gayrimenkulün kabili taksim ise taksimi olmadığı takdirde şuyuun izalesine hüküm verilmesi dileğile Mevlude tarafından aleyhinize açılan da vanın icra kılınan muhakemesinde; çıÇocuklannıza yediriniz. Istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamikartılan davetiyeye verilen meşruhata ni ve kalorisi çok olan bu mükem mel, özlü unlarla yavrularınız neşeli sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurgöre hali hazır mahalli il&metgâhımzın lar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ meçhuliyetine binaen on bcş gün müdUNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine padetle ilânen tebligat yapıldığı halde yan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurttayin olunan 25/11/936 tarihli celseye gelmediğinizden gıyabınızda davaya lanmaz. Taklidlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. bakıldı. Davacının dileğile mahallinde H A S A N M A R K A S I N A D 1 K K A T. Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. ehli vukuf marifetile keşif yapıldı. Ehli vukufun verdiği rapora göre dava olunan yerin kabili taksim olduğu bildirildi ve davacı Mevlude de taksimi mümkün olan mahallin herhangi taraf kendisine verilecek olursa razı olduğunu huzuru mahkemede söyliyerek gelErken ihtiyarlıyanlar; gencleştirir, yorgun vücudleri dincleştirir. Belgevşekliğini geçirir, çelik gribi bir vücud kazandırır mediğinizden gıyab kararı verilmesini istedi. İstek muvafık görüldüğünden H. U. M. K. nun 402, 405, 406 ncı maddelerine tevfikan gıyab kararı verilerek davanın bakılması 15/1/937 tarihine musadif cıınıa günü saat 14 e bırakıldı. İşbu gıyab kararının tarihi tebliğden itibaren müddeti kanuniyesi zarfında itiraz etmez ve tayin olunan muhakeme gününde bil'asale veya bilvekâle mahkemeye gelerek gerek rapor ve gerek sair itirazlarınızı bildirmediğiniz tak Tabletleri • Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) dirde ahkâmı kanuniye dairesinde hüküm verileceğini bildirir gıyab kararı usulün 141 inci maddesine tevfikan evvelki tebligat gibi on beş gün müddetle ilân olunur. l Kalori Gıda Afiyet Kuvvet Kudret Sıhhat Nes'e Zekâ temin eden yegâne çocuk gıdasıdır. 1 Çavdar Bezelye ÖZLÜ Ü UNLARİLE Buyutunuz. esleyınız. ve Hasan özlii unları nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. HASAN DEPOSU: Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir ve İstanbul Merkezi ADEMİ İKTİDARA FORTESTİN ADEMİ ve HORMOBİN BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI İKTİDAR Gümrük Muhafaza Tamirat Atölyesi Müdürlüğünden: Atölyemiz için altmışar lira ücretli bir dökümcü ile bir borucuya ihtiyac vardır. İsteklilerin Müdiriyete müracaatleri. (3496) ALZEMESi DEMIIKTI0AR BELGEVŞEKÜGİ DERMANSIZUK VÜCUTVDİMAG Y0R6UNLUKLARI SEKSÜÜN AX1939 Klarinet Şükrii Karşüama Çifte telli AX1947 Satıye Delisin Deli Göynüm Ne gelen var, ne haber var KUTUSu2oO KURUS. BEŞİR KEMAL MAHMUT CEVAT SİRKECİ AX1942 Seyyan Boğazın Sarı Kızı Bir Marti gibi AX1948 Urffalı Muhittin Meyremo Halk Türküsü Dağlarda gezen benim İSTAMBUL * AX1943 Muallâ Yanık ömer Memesiz Fadime AX1950 Muallâ Bir Çapkına gönül verdim Modalı kız C I C I DUDAKLIK Dunyanın en sabit dudak boyası, FARUKI nin CiCi AX1944 Udî Hrant Hüseyni Taksitn Kürdili Hicazkâr taksitn AX1951 Seyyan Deli Gönül Tango Anadoiu Rumbası AX1945 Saf iye Mehtablı gecelerde Beklerim her gün AXI952 Mahmnd Celâleddin Erzincanlı Şerif allığıdır. Hiç bir teraasla sllinmez. Yıkansa bile ;ıkmaz. 24 saat dudakta kalır. Tecrübesi kolaydır. ' Deposu: Sultanhamamında FARUKI GÜZEL KOKULAR mağazasıdır. ^ 4 Esmer yüzünün ziynetidir Tutuşup yandı kalbim AX1946Küçük Nezihe Gönül nedir Sevda dolu gözleri AXI953 Keklik taşın başında Mecnunum Leylâ mı gördücn Dunyanın Radyo Önderi size 1937 Modetini takdim eder Galata Danub sigorta Han 2 C İ kat Sahıb ve Başmuharriri: Yunus Müdürü: Hlkmet Münif Cumhuriyet matbaası Nadi Memleketimizin en kıymetli artİStlefİ Yalnız SAHİBİNİN SESİnde okurlar Umurru neşriyatı idare eden Yazı İf.eri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog