Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

§ Birincikâmm 1936 CUMHURtYET 11 PAÇANIZ TAIZ İstanbul 4 üncü İcra Memurlğuundan: SI2İN IÇÎN CALIŞIR. MUSUSÎ ŞARTLAPIMIZ M CIŞELEBIMİZDEN MALÛMAT 4LINIZ SUBETILE İSTANE.UL KABAKOy PALAS UOLANT!>E BANkf ÜNİ2 ALALEMCİ HAN Seyhan Posta ve Telgraf Başmüdüı. Iiğünden: 1 Mertine »ekiz saat metafedeki Kepez, Ayıbeleni ormanlarmdan kesilmek üzere evvelce eksiltmiye çıkanlmış olup talib zuhur etmiyen «4350» aded çıralı çam direği ikinci defa olarak ve teslim müddeti nisan 1937 nihayetine kadar uzatılarak kapalı zarfla eksiltmiye çıkanlmıştır. 2 Muhammen bedeli beher direk beş lira ve muvakkat temi natı 1631 lira 25 kuniftur. 3 Eksiltme ihalesi 15/12/1936 tarihinde talı günü saat 15 te Seyhan Posta ve Telgraf Telefon Başmüdiriyet binasmda topla • nacak Komisyonda yapılacaktır. 4 Talibler teminatım vezneye teslim edecek, alacakları makbuzu veya kanunî muteber teminatı ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan ikinci kapalı ve mühürlü zarflannı mezkur tarihe musadif salı günü saat 15 e kadar mak • buz mukabilinde Komisyon Riyasetine teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5 Şartnameler Başmüdiriyette hergün saat 9 12 ve 13 17 e kadar görülebilir. 6 Fennî şartnamede tafsilât ve izahat olmakla beraber bu di reklerin uzunlukları 8 metre, dip devreleri 70, tepe devreleri 40 santim olacaktır. Kesim müdedti 15 mart 1937 akşamı bitecektir. 7 Orman muamelesi tekemmül ettikten sonra kesim orman mühendisile beraber bulunacak olan idarenin fen memurumm nezaretinde yapılacaktır. Kesim ve soyum işi tamamlandıktan sonra ormanda idaremiz damgalarile damgalanacak ve bu damgalı direkler tesellüm mahlli olan Mersin istasyonunda damgalan görülerek bilâitiraz kabul edile cektir. (3406) Marko Langa tarafından Emniyet Sandığına ipotek olup tama mına (3680) lira kıymet takdir edilen Kabataşta (Beyoğlunda) Ö meravni Hacehatun mahallesinin Gümüşsuyu caddesinde İzzetpaşa sokağmda eski 7, 9 yeni 28/1 numaralı hududu Jorzisimons arsası ve Seniye ve Fatma Hatice apartımam ve Çeşmigüzel Hüseyin arsası, cephesi İzzetpaşa sokağile mahdud 472 M2 cadde tarafında duvar ve deniz tarafında duvar ve ortasında kısmen temel ve set duvarı ve tonos kemer bulunan arsanın dörtte bir hissesile gene ayni mahal ve sokakta eski 7, 9 yeni 28/5 numaralı tamamına (4950) lira kıymet takdir edilen 325 M2 olup hududu: Şirketin uhdesinde olup ahara ferağ olunan 2 harta numaralı arsa ve şirketin 4 harta numaralı ar sası ve şirketin 9/1 numaralı arsası cephesi İzzetpaşa sokağile mahdud ön duvarı kârgir çatısı galvaniz ahşab diğer tarafı galvanizle mestur ahşab dösemeli altında bodrum ve deniz cihetinde set du varı mevcud olan diğer arsanın dörtte bir hissesi ve gene ayni mahal ve sokakta eski 7, 9 yeni 28/6 numaralı olup tamamına (6600) lira kıymet takdir edilen ve hududu şirketin 3 harta numaralı arsası ve şirketin 5 harta numaralı arsası ve 9/1 numaralı arsa cephesi Izzet paşa sokağile mahdud mesahası 437 M2 olup üzerinde kısmen 28/5 numaralı arsa üzerindeki salaş ve bölmelerin bir kısmı mevcud olan arsanın kezalik dörtte bir hissesi «deniz nezareti kâmileleri vardır» mezkur hisseler açık arttırmıya vazedilmiştir. Arttırma peşindir, artırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde ffey akçesi veya millî bir banka nın teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Arttırma şartnamesi 7/12/936 tarihine musadif pazartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 7/1/ 937 tarihine musadif perşembe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha tem • did edilerek 22/1/937 tarihine musadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıra nın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dai remize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Mü . terakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve dellâliyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresile 20 senelik Vakıf icaresi tavizi tutarı bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/1351 numaralı dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anhyacakları ilân olunur. (3486) l tnhisarlar Umum Müdürlüğünden AÖed Cinsi Dünyanın Akide şekerl Elvan şekeri Fıstıkh lokum Sade lokum en meşhur şeker ticarethanesi 60 Kr. 80 Kr. 120 Kr. 60 Kr. Dahilîye Vekâletinden: * Vekâlet ihtiyacı için almacak 350 ton kok kömürünün mubayaası kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 21/12/936 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Yenisehirde Vekâlet binasmda toplanacak Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. 3 Muhammen bedel 10500 liradır. 4 Muvakkat teminat 787 lira 50 kuruştur. 5 fsteklilerin buna dejr olan şartnameyi Vekâlet Levazım fiürosundan alabilirler. 6 tsteklilerin 21/12/936 günü saat 14,30 a kadar teklif mektublarını Satmalma Komisyonu Reisliğine vermeleri ve makbuz almaları lâzımdır. 7 Posta ile gönderilecek teklif mektublarının yukarıda yazılı saatte Reisliğe gelmis bulunması sarttır. Postada olacak gecikmeler muteber değildir. «1988» (3413) Taşra için; Istanbulda Bahçekapısında ticarethanenin merkezi sipariş kabul eder. Elektrik Münakasası İlânı Gerede Urbaylığından: 1 Nafıa Vekâletinden tasdikli pnoje ve fennî şartnamesi mucibince Gerede kasabasında elektrik tesisatı yapılması 22/11/1936 tarihinden 5/1/937 tarihine kadar 45 gün müddetle ve kapalı zarf usijile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 5/1/1937 sah günü saat 16 da Gerede Belediye dairesinde müteşekkil Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Tahmin edilen bedel 2997 liralık santral binası inşaası ve ağac direkler haric olmak üzere 19,362 liradır. 4 Muvakkat teminat miktarı 1452 lira 15 kurustur. 5 Proje ve teferrüatı ve fennî ve hususî şartname ve muka velename projesi sureti beş lira bedel mukabilinde tstnabul Taksim Şark apartımanında mühendis Hasan Haletten ve Gerede Beldiyesinden alınabilir. 6 Teklif mektubları şu vesikaları ihtiva edecektir. A lstekli bir şirket olduğu takdirde sicilde kabul olduğu ve hâlen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilân tarihindea sonra alınmış resmî bir vesika, şirket sirgüleri veya noterlikten musaddak vekâletnamesi. B Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. C Bugüne kadar en aşağı yirmi bin liralık bir elektrik tesi satını muvaffakiyetle bitirdiğine dair kabul rap\>ru. Veya musaddak sureti. tsteklilerin eksiltme şartnamesi mucibince tanzim edecekleri tek lif mektublarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Belediye riyasetine vermeleri veya bu saate kadar yetişmek üzere göndermeleri ilân olunur. (3151) Muhammen bedeli Lira Ispanyol mamulâtı 7,65 Brovnig sistemi 4350 696 2581,25 » » 6,35 » » 590 726,25 D. W. M. markah 7,65 83 7,65 Dreyze marka 6,25 1 6,35 Valter marka 15,25 2 7679. 1372 I Yukarıda miktar, cins ve muhammen bedelleri yazılı «1372» aded tabanca şartnamesi mucibince kapalı zarfla toptan arttırmıya konulmuştur. II Arttırma 10/XII/1936 tarihine raslıyan perşembe günü saat 11 de Babataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapılacaktır. III Arttırma Emniyet Müdürlüğünden silâh satışına müsaade almış silâh tacirleri arasında yapılacaktır. IV Bedelsiz şartnameler ve silâh nümuneleri sözü geçen Satış Komisyonunda mevcud olup hergün alınıp görülebilir. V Muvakkat güvensıe parası «576» liradır. VI İsteklilerin arttırmıya girebilmeleri için kanunen ibrazı lâ zım gelen vesaikle «III» üncü maddedeki vesikayı ve fiat teklif mektublarını ve güvenme parasmm yatırıldığını mübeyyin makbuzu havı kapalı zarflannı arttırma için tayin olunan saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Reisine vermiş olmaları lâzımdır. (3106) j i an Pelikan şeffaf dolma kalem ile yazmız. Hemen yazar ve leke yapmaz. 1 Şartname ve keşifnamesi mucibince Toptaşı Tütün Bakım evinde yapılacak 2441.20 lira keşif bedelli üç ambarın inşaatı pa zarhk suretile eksiltmiye konulmuştur. 2 Pazarhk 18/XH/936 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda /apılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alıaabilir. •m İsteklilerin pazarlîfe için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gufenme parakrile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3373) Karacabey Harası Direktörlüğünden: Hara mahsulâtından 171 bin kilo çeltik kapalı zarf usulile arttırmıya koaulmuştur. İhale 10/12/936 perşembe günü saat on beşte Hara Merkez binasmda yapılacaktır. Çeltiğin beher kilosunun mu hammen kıymeti on kuruş olup yekun tutarı on yedi bin yüz lira o • lup muvakkat teminat 1283 liradır. îsteklilerin 2490 numaralı ka nunun tarifatı dahilinde ihale günü saat on dörde kadar zarflannı Komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa, Ankara, İstanbul Baytar Direktörlüğüne müracaatleri. (3056) I I 1937 YILBAŞI Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu I I İstanbul Defterdarlığından: Kırtasiye mağazalarından tedarik edilebilir Muhammen kirası Lira Tophanede Çavuşbaşı mahallesinin Necatibey caddesinde eski Askerî Sanayi mektebi altında 421 No.lı dükkân: 36 Boğaziçinde Bebekte Kızmektebi sokağmda eskiden Maliye şubesi olarak kullanılan 7 No.lı ev: 360 Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlâkin hizalarındaki kira mukabilinde bir sene müddetle ve açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilme işi on gün uzatılmıştır. İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 14/12/936 pazartesi günü saat on dörtte yüzde yedu buçuk pey akçelerile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Ko misyona müracaatleri, «M.» (3528) Cinsi ve mevkii I I I • BÜYÜK İKRAMİYESİ I Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, I 30.000, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle (400.000 I ve 100.000) lirahk iki aded mükâfat vardır. I KEŞÎDE YILBAŞI GECESt YAPILACAKTIR. (5 0 0.0 0 0 ) Uradır. I I I I I I Biletler: (2,5), (5) ve (10) liradır. Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız... I •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog