Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURİYET 9 Bırinciltaıitm I93v İstanbul Harici Asker KITAATI İLÂNLARl 450 bin kilo ekmeklik un pazarlıkla alınacaktır. Muhammen be deli 67500 liradır. İlk teminatı 4625 liradır. Pazarlıkla ihalesi 10/ 12/936 günü saat 11 de Erzincanda Askerî Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. fsteklilerin ihale günü Tecim ve Endüstri Odasmda kayidli bulunduklanna dair vesika ibraz edeceklerdir. Bu unun ihalesîn de takarrür edecek bedelinin ücte biri nisbetinde ve teminat mukabi linde müteahhidine avans veril mesi şart konulmuştur. Şartname sini almak istiyenler bir adedi 338 kuruş mukabilinde Komisyonumuzdadan alabilirler. «506» (3223) *** 24/11/936 tarihinde ihale edileceği ilân edilen ve 25500 Iira fiat biçilen 30 bin metre tayyare kanat bezile 65 bin 600 metre tayyare kanat seritlerine yapılan teklifleri kabul edilmediğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konulmustur. İhalesi 22 birincikânun 936 salı günü saat 15 tedir. Sartnamesi 138 kuruşa M. M. Vekâleti Satınalma Komisyonundan alınır. İlk teminatı 1912 lira 50 kuruştur. Ek siltmiye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh belgelerle birlikte teklif mektublarmı ihale saatind^n bir saat ev vel Ankarada M. M. Vekâleti Satınalma Komisyonuna vermeIeri. «5O8» (3287) EVERSHARP KALEMİ AKAMAZ! Guzelce kapanmış bir şişenin agızı gıbi, Eversharp kalemi akamaz. Emniyet maniası, butun murek^ kep leke ve bulaşmaların önünü almıştır. Kalemın uzerındekı kapalı vıdaladığımzda, mü« rekkebı otomatık bir surette kalemın deposunda hapsetmı? oluosunuz Bu suretle kat'iyyen akmaz ve 0 HAVACA1I 50FBEM İLE BİR DUŞ 5İZE 2KURU5A MALGLUR \ karmaklannızı, kâgıdınızı veya elbısenızı kirletmez. Yalnız Ever&harp kalemlerınde, emnıyet manias ayar edilebılır ucu ve cazıp desenleri vardır. HAVACAII ŞOFBENİ İ5TİKLÂL CAD. İ Z A H A T I EVERSHARf HER KALEM İÇİN AYNİ ŞEKİLDE BİR KURŞUN KALEMİ VARDIR • 9 LUMA A ATAMA» 1500 SAAT DAYANIR istanbul 4 üncü Icra Memurlğuundan: İKTİSADI SEVEN, HESABINI BİLENLUMAlĞJLLANlR TELORAF . ELEKTRON TELEFON : P0ST ELEKTRON MÜESSESATI GALATA VOYVODA CADDESİ No. 5 8 6 0 6 2 41460 *« UTUSÜ «" I 1937Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı. Taklitlerl çıkmi|tır. Taklitlerini ahnunak içln dlkkat etmelidir. Her turlfi malumatı, vakitleri. «aatleri. mevsimleri, hava deii|ikliklerini, fırtmaUn, «rabı ruml ajrlan. tarihî vakalan, darbımeıellerl. manileri, hikâye re lâtifeleri hari. Umumun rağbetini kazanan bu Takvimlerin Uklitleri çfkmi|tır. Aldanmamak için (SAATLİ MAARİF TAKVİMİ ) adına re ( SAAT ) reımine dikkat etmelidir. Merkezi: İstanbul Maarif Kitaphanetldlr. Grip Nevralji Baş ve Diş ağrıları Artritizm Romatizma OKALMİNA BIRE İOOO VEREN TARLAD1R KUMBARA I Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafmdan tamamına «10,548» lira «50» kuruş kıymet takdir edilen Erenköyünde, Suadiye mahallesinde, Bağdad caddesinde eski 88, 89 yeni 376, 376 numaralı sağı mukaddema Bedriye elyevm Behtane köşkü, solu Yazmacı tariki, arkası Servinaz tariki, cephesi Bağdad caddesile mahdud muhdesatı mülk zemini arzı miri etrafı, üzeri alafranga kiremitli kârgir duvarla mahdud, bahçe kapıları bo yalı ve parmaklıklı demir, bahçesi çam, dut ve muhtelif meyva ağacİstanbul Komutanlığı I larını havi ve tanzim edilmiş, binaların birinci katlarının pencereleri Satınalma Komisvonu ilânları | demir parmaklıklı ve yağlı boyalı ve binanın haricî kapıları önle rinde üç ayak mermer basamaklarla çıkılan ve zeminleri çiçekli çini İstanbul Komutanlığı birlikle döşeli ve etrafı camekânla kapalı sahanlıkları olan büyük binanın bod ri ihtiyacı olan 2500 kilo domarum katı: Odunluk ve kömürlük, birinci katı iç içe iki salon dört oda tes salçası açık eksiltme ile 11/ bir halâ, 2 ve 3 üncü katlar birinci katın ayni ancak 1 ve 2 inci kat 12/1936 cuma günü saat 16 da ların tavanları çiçekli yağlı boyalı ve kapıları macun boyalı, duvarlar kalemkâr olup muntazamdır. Binadan geçilen ve zemini renkli çini yapılacaktır. koridora kapısı olan ve içinde alafranga ocak ve sabit raflaTi ve 3oMuhammen tutarı 575 lira labı ayrıca kileri havi üzeri çinko kaplı kârgir mutfak, küçük bina dır. Sartnamesi hergün öğleden nın zemin katı bir sofa üzerinde iki oda bir halâ bir kiler ve hariçte evvel Komisyonumuzda görüle zemini mozaik ve mozaik merdivenli bir sahanlık, elektrik ve terkosu bilir. İsteklilerin 43 liralık ilk bahçede su deposu bulunan ve umum mesahası 4257.00 M2 olup, büteminat makbuz ve mektublarile yük bina 195.00 M2, küçük bina 104.00 M2 ve mutfak 49.00 M2 olan beraber Fındıklıda Komutanlık bahçeli köşkün borclu ölü Saadet ve Lutfü varisleri Mediha, Şük Satınalma Komisyonuna gelme riye, Saffet, Ahmed, Halile aid 1/2 hissesi açık arttırmıya vazedilmiş leri. (3153) olduğundan 11/1/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten * * * 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma beÇatalca Müstahkem Mevki deli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taKomutanlığı için ahnacak 6000 ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek kilo sabuna talibin vermiş oldu26/1/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza ğu fiat pahalı görüldüğünden dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıy 18/12/936 cuma günü saat 14,30 da ihalesi yapılacaktır. Muham meti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde satış 2280 numaralı kanun ahkâmına tevfikan geri bırakılır. Satış peşin men tutarı 2280 liradır. Sartnadir. Arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % mesi hergün öğleden evvel Ko 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu misyonumuzda görülebilir. İshâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipoteklilerin 171 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile be tekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarım ev raber Fındıklıda Komutanlık rakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarSatınalma Komisyonuna gelmefında birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hak leri. (3396) lan tapu sicillile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellid SIHHATINIZI Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. KORUYUNUZ Daha fazla malumat almak istiyenler 1/12/936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile 934/1662 numaralı dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (3484) ER Tıraş bıçakları SERT SAKALLARI YUMUŞATIR. ve cildi pamuk gibi yapar. KANZUK MEYVA Kanzuk tır. meyva tuzu TUZU en hoş POKER PLAY İ RAZOR BLAOE •* POKER PLAY markasına dikkat ediniz. meyva usarelerile hazırlanmış Hazmı kolaylaştırır. İnkı • bazı izale eder. Kanı temizliyerek vücude tazelik ve canlılık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Bevoğlu İstanbul Kocaeli Vilâyetinden: Vilâyet Hususî İdaresile İlk okullar için yaptırılacak 74 kalem matbu evrak birincikânunun on yedinci perşembe günü saat on beşte açık eksiltme suretile Vilâyet Makamında ihale edilecektir. Muhammen bedeli 2000 liradır. İsteklilerin 150 liralık muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vilâyet Makamına, şartname ve nümunelerini görmek istiyenlerin Encümen Kalemine müra caatleri. (3311) Dr. Ihsan Sami Oksürük Şurubu Öksürük ve nefes darlığı, bog • maca ve kızamık öksurukleri ıçm pek tesırlı ılâcdır Her eczanede ve ecza depolannda bulumır. ilk defa plâklara yaptığı Tanbur ile 17225 : Hüzam Taksim Hicazkâr Taksim Bestekâr StLÂHADDlN PINAR'ın COLUMBİA plâklannda arayınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog