Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

BUGÜN 2 ncl sahifemiade: Geçemediler, geçemezlerdi, geçemezler! Abidin Daver. Siyasî İcmal Muharrem Feyzi. 4 üncü sahifemizde: İstanbul şehrinin bitip tükenmez derdlerî Kandemir. 5 inci sahifemizde: Uzakşarkm en hassas noktası. Atina günleri Cemil Fikret. 6 ncı sahifemizde Tahlil ve tenkid M. Turhan Tan. Şimal buz denizinde tehlike işareti. jfll umhuri S3yi ! 4516 Telgraf ve mektub adresl: Cumnuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 P3Z3Iİ6Sİ 7 Telefon: Başmuharrtr ve evl: 22366. Tahrtt heyeti: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 . 24290 1936 Kahvenin en iyisiı halis olarak sahijpı olduğu Kurukahv^ci hanı altmda Az Magrafla Daima En Ucuza Satar I HSA N KurukahvecioğİHi J Güneş balçıkla sıvanamaz Sancak meselesinde (Er Nuvel) gazetesini Tenvir için Fransızlar, Sancakta Türklere karşı yaptıkları zulmü örtmek için neler uyduruyorlar? Hevsimin ilk balosu Büyük Önderin huzurile verildi elçisini huzurlarına kabul ettiler Ankara 6 (Telefonla) Anka rada mevsimin ilk balosu dün gece Ankarapalas salonlarmda Ço cuk Esirgeme Kurumu tarafından verildi. Bir çok bayanlarımızın üzerinde millî kostümler vardı. Başvekilimizin ve Millî Müdafaa Vekilinin refıkaları da çok zarif millî kostüm ler giymişlerdi. Cumhurreisimiz Atatürk saat 24 e doğru baloyu şereflendirdiler. [Arkası Sa. 3 sutun 3 te] İspanya harbi sükun devresinde Havas ajansına göre Iskenderun sancağında mühim hiçbir hâdise olmamış! Atatürk baloda Fransız ariste çıkan Er Nuvel Ere Nouvelle) gazetesinin îskenderun Antakya ve havalisi hakkında neşrettiği makaleyi dünkü sayımıza dercettik. Parisli meslektaşımız, ötedenberi Türk dostu ve Türk dostluğuna kıymet verir bir sahife olmakla maruftur. Nitekim gayet uysal bir dille yazılmış olan bu makalesinde dahi Türk Fransız dostluğuna verdiği fazla kıymeti bilhassa tebarüz ettirmektedir. Makalenin yazılış tarzma göre Fransız Türk dostluğunun ehemmiyeti birinci derecede telâkGüzel Antakyanın Asi nehri boyunca görünüşü ki edilmek lâzımdır, ve Er Nuvel bu vazifeyi yalniz bize tahmil etmiyerek her Ankara 6 (Telefonla) Öğrendiiki tarafa da teşmil etmekte ve kendisinin ğime göre Fransız Havas ajansına resmî nisbetle çok fazla ehemmiyetli görmediği eller tarafından menşei Beyrut gösterileSancak meselesinin Türk Fransız dost rek ve Sancakta şiddet rejimi takib edilluğu sayesinde herhalde her tarafı mem mediğine dair bir tebliğ verilmiştir. nun edecek iyi bir neticeye bağlanabileBizzat bu tebliğ dahi Hataydaki ceceğine kani bulunmaktadır. «Zaten, di bir ve tazyiklerin ne kadar müretteb olyor Er Nuvel, bu meselenin tahaddüsü duğunu mükemmelen isbat etmekt»'dir. «Great Britain And The Erst» ne sebeb olan Fransız Suriye muahede Tebliğe göre «Türk matbuatmda verilen isimli haftalık îngiliz mecmuası si ancak üç sene sonra mer'iyete gireceği haberlerin hilâfında olarak Sancakta hiç «Türkiye ve Suriye» başlıklı yazıiçin bu işin halline daha üç sene vakit bir şiddet rejimi kurulmamış, seçim dev smda şöyle diyor: vardır. Buna göre her iki tarafı da tat resi mühim hâdiseler olmaksızın cereyan «Suriyenin şimali garbî aksamınm min ve teskin edecek bir hal tarzı bulmak etmiş ve dışarıdan gelen tahrikâta rağmen istikbalini tayin meselesini Fransaiçin önümüzde kâfi zaman mevcud de nizam muhafaza edilmiştir.» nın, Milletler Cemiytine havaleye .mektir.» hazırlanmakta olduğuna dair çıkan Güneşi balçıkla sıvamağa yeltenen bu Er Nuvel'in hiç olmazsa fena niyetle tebliğin hakikate uygun yegâne tarafı ma I* haberler henüz teeyyüd etmemiştir. Teslim edilmekte olduğu gibi bu yazılmajöiı olmak fâziletine m*lik olda hallî atoriteye hâktm olan zihniyeti bii ğunu gördüğümüz makaresin<îelci yegâ yük bîr belâgatle ifacfe etmesidir. meskundur. Bu hususiyet Î921 tane kusur, meselenin hakikî mahiyetinin Havasın telgrafı rihli Fransız Türk muahedesinde Parisli meslektaşımızca da doğru olarak Beyrut 6 (A.A.) Havas Ajansı tasrih edilmekte olduğu gibi, ayni bilinmemesindedir. Kendisinin bu mese bildiriyor: muahedede îskenderun havalisi için leyi, Musul meselesine benzetişi bu bil Türk matbuatı tarafından verilen ha[Arkası Sa. 7 sütun 6 da] gisizlikten ileri geldiği gibi hâdisenin berlerin tersine olarak îskenderun San[Arkası Sa. 3 sütun 4 te] esasen Türk Arab camialan arasmda sırf Türklerce bir izzetinefs işi sayılıyor gösterilmesi de kezalik bu cümledendir. Hele Er Nuvel 1921 Ankara itilâfile bizim guya bazı kayıd ve şartlarla Iskenderun Antakya ve havalisini tamamen terkedip çıkmış olduğumuz gibi bir zihniyet göstermekte çok masum bir bilgisizliğin kurbanı bulunuyor. Binaenaleyh meselenin hakikî mahiyeti üzerinde Parisli arkadaşımızın pek fazla, adeta baştanbaşa tenvire ihtiyacı bulunduğunu görüyoruz. Zaten Fransız Hariciyesinin de bizce hayatî olan bu meselede buna benzer bir kayıdsızlıkla hareket etmiş olmasından pek ziyade müteessiriz. General Franko 22,500 kişiyi kurşuna dizdirmiş Sovyetlerle İspanya hükumeti arasmda bir silâh mukavelesi imzalanmış Valansiyada toplanan hükumet azası Cumhurrein M. Azana ile birlikte Adanada misli göMadrid 6 (A.A.) Madrid şehriMadrid cephesinde 24 saattenberi bir nin müdafaası işlerile uğraşmağa memur rülmemiş feyezan meclis, öğle vakti aşağıdaki tebliği neş değişiklik olmamıştır. Asilerin topçu kuvvetleri şehrin merkezini topa tutmuştur. Türkiye haklı davasında mutlâka muvaffak olacaktır Yağmurlar yüzünden Sey han ve Ceyhan şehirleri birleşti. Şehir su altında Adana 6 (Hususî muhabirimizden) Beş gün beş gecedenberi sürekli surette yağan yağmurlardan Seyhan birdenbire denecek şekilde, normal seviyesinden beş metro yetmiş beş santim yükseldi. Şim diye kadar misli görülmiyen bu tuğyan neticesinde Karşıyaka mahallesile şehrin [Arkası Sa. 7 sütun 5 te] retmiştir: [Arkası Sa. 7 sutun 4 te] Almanya, ordunun zabit kadrosunu dolduruyor! Umumî Harbde olduğu gibi şimdi de liselerin son sınıfındaki talebeler zabit namzedi olarak orduya çağırılıyorlar Şair ve bestekâr Leyia oidu 84 yaşında ölen şair münevver ve güzide bir Türk kadını idi Ihracat mallarımız Türk parasile satılacak Iktısad Vekâleti bu hususta ihracat tacirlerine bazı tavsiyelerde bulundu îlk olarak îskenderun Antakya ve havalisi meselesinin bir zamanlar îngiltere ile aramızda ihtilâfı mucib olmuş olan Musul meselesine benzer hiçbir tarafı yoktur. Musul meselesinde biz İngiltere ile hiçbir zaman herhangi bir anlaşma neticesine varamamış olduğumuz içindir tztnir limanından yabancı memleketlere sevkedilen Türk ki o mesele nihayet malum olan şekil ve malları vapurlara yükleniyor yollarda halledilmiştir. îskenderun Antakya ve havalisi meselesinde ise biz Bazı memleketlerde yapılan devalüas lerini de doğrudan doğruya Türk paraFransa ile anlaştık ve bunu bir muahede yondan sonra ihracatımızın Türk para sile alması esası üzerinde mutabık kalın ye bağladık. Musul meselesinde işin esası sile yapılması işine bilhassa ehemmiyet mıştır. Dr. Şahtın memleketimizden başhallolunmak ihtiyacmda idi. îskenderun veren hükumetimiz memleket iktısadiya lıyarak komşu memleketlere yaptığı ziyaAntakya ve havalisi meselesinde ise bir tı ve döviz vaziyeti için çok faydalı olan retlerden sonra Almanyaya dönüşü mü muahedenin tatbikı mevzuubahistir. bu şeklin inkişafına çalışmaktadır. Bu nasebetile bu nokta tarafımızdan hatırla1921 de Fransa cenub hududlarımız arada Alman îktısad Nazın ve Devlet tılmıştır. da Osmanlı Imparatorluğu topraklan Bankası Müdürü Dr. Sahtın Ankarayı Diğer taraftan îktısad Vekâleti ihranm bir takım aksamı üzerinde askerî iş ziyareti esnasında takarrür etmiş olan catçılara da ihracatı Türk parasile yapgal vaziyetine sahib ve hukukan olduğu bazı esaslann tatbikatına da geçilmekte malarını tavsiye etmiştir. İhracat tacirlegibi filen de biz Türklerle muharib bir dir. ri, muhtemel bir para düşmesini karşılı devletti. 1921 Ankara itilâfnamesile biz Oğrendiğimize göre bu ziyaretin Al yacak ve herhangi bir surette bir zarar Fransa ile kendi aramızdaki harb haline manyanın Türk mallarından şimdiye ka ihtimalinin önüne geçecek olan bu kararnihayet veren bir akid vaptık, ve bu a dar Türk parasile almağı kabul etmedik dan dolayı çok memnun olmuşlardır. kidde bir hudud hattı tayin olunurken llllllllllllir llllllllllill lllllll 11 1 1 IIIIIIII (11 IIIIIIMIIIIIIIMIII1IIIMIII1IIIMIIIIIM IIIİIIIIIIIIMlllllllll lııı bilhassa Îskenderun Antakya ve havali riyenin kendi kendini idareye ehil olacak kenderun Antakya ve havalisi için kasi için bu havalinin Türklüğü esasmda bir kabiliyete isali vazifesile mükellef kıbul etmiş olacaktı. Fransa bu vazifekuvvetli kayıdlar ve şartlar koyduk. O lınıyordu. Ancak ayni Fransa bu tarihsinden gaflet etmiş veya ona karşı tegafül rada Suriye için birşey söylenmiş değil ten iki sene mukaddem Îskenderun göstermiştir. İşte dava budur. dir, fakat îskenderun Antakya ve ha Antakya ve havalisinin Türk ekseriyetiİskenderun Antakya ve havalisinin valisinin hususî, tam manasile muhtar bir ni ve bu ekseriyete göre de oralannın nüfusu üzerinde dahi Er Nuvel meslekîdareye mazhariyetini Fransa dahi kabul Türk mahiyetli muhtar bir idareye maztaşımızm hataya sevkedilmiş olduğunu etmiştir. O kadar ki bu Türk bölgesinin hariyetini kabul ve taahhüd eylemiş bugörüyoruz. Fransız müstemleke memurîçinde Osmanlı bayrağmı da ihtiva ede lunuyordu. lan her nedense kraldan ziyade kralhk cek ayrı bir Sancağa malik olmasma kaBu hale göre günün birinde Fransa tarafatarlığı ederek İskenderun Antakdar ileri düşüncelere temas edilmiş ve kendi mandası altına tevdi olunmuş top ya ve havalisi hukukunu Suriye lehine bunlar Fransız murahhası tarafından pek rakların idaresinde mahallî halklara sa iptal etmek gayretile nüfus miktannı amuvafık bulunmuştur. lâhiyet kabul eden yeni bir şekle geçmek zal'mak ve Türk nüfus nisbetini ise aşaMilletler Cemiyeti tarafından Suriye isteyince ilkönce bunu îskenderun An ğı düşürmek için binbir entrikaya başvumandasınm usulü ve eşkâli dairesinde takya ve havalisi için yapacakb. Hiç ol ruyorlar. Umumî unvan olarak HataylıFransaya tevdii 1923 tarihinde vaki ol maz»a Suriye ve Lübnana kabul ettiği YUNUS NAD1 touştur. Bu manda mucibince Fransa Su şekillerde bir istiklâli onlardan evvel İs[Arkası Sa. 3 sütun 6 da] 1111111111 Berlin 6 (A.A.) Havas ajansı bil mumî Harb esnasında da böyle bir kadiriyor: rar alınmıştı. Gazeteler tarafından bugün neşrediHarbiye Nezaretinin bir tebliği, liselerin son sımflarmın ilgasmın genc za len tebliğ, yalniz genc lise mezunlarını bit yetiştirmek hususundaki mübrem davet etmekle kalmamakta, fakat ayni Şair ve bestekâr Leylâ zamanda hatta bu sene bakaloryasını Şair ve bestekâr Leylâ, dün sabah lüzumdan ileri geldığini teyid eylemek hazırlamakta olan gencleri 15/1/937 tatedir. vefat etmiştir. rihinden evvel orduya zabit namzedi oMalum olduğu üzere zabit kadrola larak girme taleblerini yapmıya çağırLeylâ, İstanbulda 1269 senesinde doğmuştur. Abdülmecidin vükelâsından o rındaki boşlukları doldurmak üzere U maktadır. 1IIIII1IIIIIIIIIII1IIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lan babası Hekim Ismail Paşa ayni za •< IMIIIII11IIIIMII M11111111111111 1 lllllllll [Arkası Sa. 4 sütun 3 te] Alman ordusunun genc zabitlerinden bir grup Kral Edvard kararında ısrar ediyor Çeki Karlin, dün, 21 Fenerbahçeyi yendi M. Baldvin Valide KraÇek takımı, Galatasaraya oynadığı oyunu da çıkaraliçeyi ziyaret etti madı; fakat Fenerbahçe de oyununu tutturamadı Londra 6 (A.A.) M. Baldvin, valide Kraliçe Marieyi ziyaret etmiş olduğu Malborourgy Hausedan avdetin den sonra Başveâlet dairesinde muhtelif nazırlarla istişarelerine devam etmiştir. Nazırlar arasmda görüşmeler Londra 6 (A.A.) Salâhiyettar mehafilden öğrenildiğine göre sabahleyin [Arkası Sa. 7 sütun 3 te] Türk meb'us ve gazetecileri Selânikte Atatürkün doğduğu evi ziyaret ettiler Selânik 6 (Hususî muhabirimizden Dünkü maçta Fenerbahçeye yapılan ilk gol böyle olmuştu telefonla) Bu sabah Türk meb'us ve Çeki Karlin takımı ikinci maçını dün ten sonra Fenerbahçenin rie yapacağıni gazetecilerinden mürekkeb bir heyet bustadyomunda Fenerbahçeye merak edenler havanm da biraz müsaid raya gelmiştir. Heyetin geleceğini haber Taksim alan Matbuat direktörile Muharrirler karşı oynadı. Bir gün evvelki Galatasa olmasından cesaretlenerek stadyomda [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] ray oyununda bol gollü bir beraberelik[Arkası Sa. 6 sütun 1 de]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog