Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

İÇ SAHİFELERDE 2 n d sahifede: Siyasî icmal Muharrem Feyzi, Antakya tarıhi Ahmed Faik Türkmen 4 üncü sahifede: Hlkâye, Bibliyoğrafya 5 incı sahifede: 936 senesı çıkarken: Geçen senenın en buyuk hâdısesi Kandemir, Izmirde tarikat ayini yapanlar nasıl yakalandı? , 6 ncı sahifede: Dünyayı meşgul eden bir aşkın hikâyesi, Spor haberleri. umhuri Sa)fl : 4537 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet. İstanbul Posta kntusu: Istanbul, No 246 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 J 30 BİTÎIICİİCânUfi 1936 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrir heyeti: Karısımn sesi f ernivanı getireyim mi? Sarhoş Bir şemsiye getirsen daha iyî edersin! i Parti Grupunun mühim bir içtimaı Akdeniz anlaşması Ingiltere Italya arasmda hazırHükumet, iktısadî kalkınmaya 100 lanan misak cumartesi günü Romada imzalanacak milyon lira tahsis edecek Sancak için yaptığımız teklifler Hariciye Vekili namına Şükrü Saracoğlu Fransa hükumetile yaptığımız temaslar ve son Yugoslav Bulgar anlaşması hakkmda îzahat verdi sımlarını birer birer anlatmış ve Parti Ankara 29 (A A.) C. H. P. Grupu başkanlığından: derin ve büyük bir alâka ile izahatı dinC. H . Partisi Kamutay Grupu bugün lemiştir. Trabzon saylavı Hasan Sakanın baş Yaptığımız teklifler kanlığında toplandı. Bundan sonra Cemiyeti Akvamm San Sdz alan Hariciye Vekil vekili Şükrü cak hakkındaki karan ve Fransa hüku Saracoğlu, Haricî siyaset hakkmda ba meti tarafından vaki olan resmî davet üyanatta bulundu: zerine Parise gıden murahhas heyetimi1 Yugoslav Bulgar dostluk ve iyi zin yaptığı müzakereleri etraflıca izah komşuluk muahedesi müzakeresine temas ettikten sonra doktor Arasın Cumhuriyet ederek izahat verdi. hükumetimizin kabulüne talikan Fransa 2 Akdeniz emniyet anlaşması hakhükumetinin yapmış olduğu teklifi ajağıkında malumat vererek Türkiye Haricida şöyle izah etti: yesinin bu müzakereleri yakından ve hasA Sancağa tam istiklâl. sasiyetle takib ettiğini ve şimdilik her B Suriye Lübnan ve müstakil hangi bir endışenin varid olmadığını anlaSancağm bir konfederasyon teşkil etmesi. tarak bu müzakerelerden Akdeniz emnikttsadî kalkınma plânınt izah eder. C Sancağm askerlikten tecridi. yerinin sağlamlaştınlmak neticesine vanlBaşvekıl Ismet Inonu D Iskenderun limanının bir kısmı ması beklendiğini tebarüz ettirdi. kal ettiren Şükrü Saracoğlu, Berut Baş nın Türkiye hükumetine kiralanarak şi3 Bundan sonra Antakya ve Is konsolosumuz tarafından Sancakta ya •mendifer kombinezonunun yapılması. kenderun vaziyeti üzerine izahalını inti pılmış olan tahkikat raporunun esaslı kılArkast Sa. 7 sütun 3 fe] Elektrik Şirketi kaçakçılık davası Mahkemeye verilecek mes'uller tesbit dildi Nafıa ve Gümrük müfettişleri tarafından yapılan tetkikat neticesinde Elektrık şirketinin malz e m e kaçakçılığı yaptığı sabit oldu ğunu yazmıstık. Gümrük Başmüdürlüğü, hazırlanan Umumî M. tahkikat evrakma Albert Hansens gore bu suçun mesullerini tesbit etmiştir. Dokuzuncu ihtısas mahkemesi Müddeiumumiliğine verilecek olanlar şunlardır: Elektrik, Tramvay ve Tünel şirketleri Umumî Müdürü Hansens, Başmühendis Gileri, Şebeke Başmühendisi Haşim, Malzeme dairesi müdürü Sadi, muha sebeci Piryos, mühendis Serpieri, Elek trik fabrikası müdürü Tılciletti, kontrol âbiri Fişler ve İdare müdürü Lâzyan. Statükoyu muhafaza esasına dayanan bu muahede münasebetile Akdeniz ve Adriyatikteki diğer devletlere teminat verilecek tngilterenin Akdeniz filosundan tskenderiye limanında yatan kısım ve »on sistem bir deniz tayyare hava filosu Ingiltere silâhlanma programını tacil ediyor Belgrad 29 (Hususî) Akdeniz meselesi hakkmda Ingiltere ile Italya a rasında cereyan eden müzakereler tam bir itilâfla neticelendığinden, anlaşma kânunusaninin ikinci günü Romada me rasimle imzalanacaktır. İyi haber alan kaynaklara göre, yeni anlaşmanm başhca esaslan şunlardır: Osmanlı Imparatorluğu Devrinde Arablar Ankara: 29 birincikânun Çevrilmek istenilen gafilâne manevra! «Türkler 15 senedir Sancakla meşgul olmamıştır» diyenlere canlı vesikalar Naziler emrine 10 milyon florin! Petrol Kralı Deterding Almanyanın iaşesine büyük tahsisat ayırdı Berlin 29 (A. A.) Öğrenildiğine göre Sir Henry Deterding, Fele menkte on milyon florinlik ziraî mah sulât ve hayvanat satin almıştır. Bun Ian nazilerin hayır cemiyetlerinin em rine amade kıla caktır. M. Deterding'inS*r Henry Detetding Felemenkte bir takım satış yerleri tesis etmiş olduğu ve bunlann idaresini Al manyadaki Deterding emlâkinin müdürü M. Van Dick'e tevdi eylemiş bulunduğu rivayet edilmektedir. [Arkası Sa. 7 sütun 2 de] 1 Akdenizde sulhun temin ve tak" viyesi, 2 Akdeniz statükosunun muhafa zası, 3 Akdenizde seyrüsefer serbestisi" nin temmi, 4 Ingiltere ile îtalyanın Akdenizdeki şimdiki vaziyetlerinin her iki taraftan kabul ve tasdikı, 5 îngiltere ile îtalya tarafından yekdiğerine verilen mütekabil teminatın [Arkası Sa. 3 sutun 1 dc] uriyede polıtıkacı geçinen bazı' kimseler, Hatay meselesi ortaya çıkalıberi Türke ve Türklüğe saldırmağı kendılerine iş güç edinmişlerdir. Bu adamların dedıklerıne bakıhrsa: Arablar Osmanlı Imparatorluğu ıdaresinde zulümden başka birşey görmemışler, altı yüz yıl perışanlık içinde yaşamışlardır. Biz pekâlâ biliyoruz ki bu serseri politikacılann hakıkî maksadları Türklerie Arabların kardeşlik münasebetlerini bozmak, iki millet arasına bir nifak ve münaferet uçurumu kazmaktır. Çünkü bugün hangi Suriyeliye sorulsa on beş senedenberi manda idaresi altında Arabların çektiklerine nisbetle İmparatorluğun en kötü devirleri bir bahtiyarlık çağı olduğunu söylemekte tereddüd etmez. Ötede Suriyeli politıkacılar tezvir ve 13 sene evvelki Adana seyahatinde Büyük Atatürk, siyahlar giyinmis iftira ile suyu bulandırmağa çalışırken Hatay kızının hitabesini dinliyorlar burada Başvekil İsmet înönü, Tasarruf En az kırk asırlık bir Türk yurdu olan şekilde anlaşılmışa benziyor. Bu mehafiHaftası münasebetile irad ettiği meşhur Hatay'm büyük bir tehlike karşısında bu le göre, Türk milleti, ve Türk matbuatı nutkunun siyasî hâdiselere temas eden lunduğunu görür görmez Türk mületinın için şimdiye kadar böyle bir dava mevkısmmda, «hürriyet ve istiklâl davalannı ve Türk matbuatınm derhal vazife başına zuubahs bile değilmiş! Böyle bir dava derin bir alâka ile takıb ettığimiz kardeş kosması bazı Fransız mehafilinde yanlış [Arkası Sa. 7 sütun 1 de\ Suriyelılerin altı yüz yıllık hükümranlı IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllMllllllllMIMIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIHtNiniMIIIIIIIINIIIIII ğımız zamanında bizden gördükleri fedakârlıklara» işaret ederek: En büyük mes'uliyet makamlarını Babıalide Arnavud milletinden bir sadrazamm, ve Yıldız sarayında Arab ırkından bir vezirin işgal ettiği Imparatorluk devrinde memleketm hasta ve sakim idare tarzından Suriyeliler, hiç olmazsa, Arablar Kadar mes'ul değil midirler? Demişti. Bu iki düşünüş tarzı arasmda mukayese yapmağı insaf ve vicdan sahiblerine bırakmz. * * * Bahsi biz açmadık, ve açmak niyetinde de değildik. Fakat Suriye politıkacıları geçmiş hesablan kanştırmakta ısrar ettiklerine göre biz de bildiklerimizi söylemeğe mecbur kaldık. Osmanlı Imparatorluğu zamanında Arab milletine yapılan zulümden bahsolunuyor. Hangi zulüm? Nerede ve ne zaman? Maksadımız lmparatorluk idaresini müdaraa etmek değildir. Eğer muhatablarımız lmparatorluk idaresinin umum tebaaya şamil kötülüğünü kasdetselerdi bunda kendilerile beraber olurduk. Ancak Arabların başka ırklardan ayn ve fazla bir zulüm gördükleri iddia edilince bunun bir iftiradan ibaret olduğunu söyİspanyada yıkılan tarihî kiliseler lemek ihti/acmı duyarız. Madrid 29 (A.A.) Dün sükunet zar günü, bu mevkide müthiş muharebeOsmanlı Imparatorluğu zamanında Arablar Tünlere nisbetle ne daha çok içinde geçmiştir. Cumhuriyetçilerin tay ler olmuştur. Ancak bu muharebelerin tsnail Müstak MAYAKON yareleri asilerin Casa Del Campo'daki neticeleri henüz malum değildir. {Arkası Sa. 7 sütun 4 tej lArkası Sa. 3 sütun 4 te\ mevzilerini bombardıman etmişlerdir. Pa Konya ovasında zengin bir su membaı bulundu Karaman ovasında 184 metro derinlikten arteziyen kuyusu açmak suretile meydana çıkarılan suyu halk sevincle karşıladı Konya 29 (Hususî muhabirimizden) Kuraklıktan müteessir olan araziyi suamak için Arteziyen kuyuları açtırmak maksadile Vilâyet tarafından dört aydanberi yaptırılmakta olan sondaj ameliyesi nihayet muvaffakiyetle neti celenmiştir. Karamanda 184 metro derinlikte tazyikli bir su bulunmuştur. Su, çok kuvvetli fışkırmaktadır. Kuraklıktan can ları yanmış olan Konya halkı, grup """"II grup sujnın çıktığı yere gitmekte, yerden fışkıran bu nimeti ziyaret etmek tedirler. Bir çok köy halkı, hükumete teşekkür etmek için Konyaya gelmek tedirler. Vilâyet, bu mes'ud hâdise üzerine Arteziyen kuyulan açtırmak için esaslı tedbirler almaktadır. Bütün Konya halkı sevinç içinde hakikî bir bayram yapmaktadır. llllllllllll II I Cumhuriyetin yardım listesi IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIMIIIIIIMIIIIIIIMIIIMIMIIIIIIIMIIIIMIIIIIIMIIIIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Amerika da Ispanyaya tayyare gönderiyor! Hükumetçiler zaptettikleri Alman vapurunu, bir kısım hamulesini ve içerisinde buldukları bir İspanyolu alakoyduktan sonra serbest bıraktılar Felâketzedelere yardımımızı daha genişM. Metaksas'la Dr. Aras beynelmilel hâdiselerle letmeliyiz! Balkan Konseyi meselelerini tetkik ediyorlar Adana felâketzedelerine yardım için açtığımız listeye devam ediyoruz. Bu hamiyet işinde tahsisan mekteblilerimizin fazla fedakârlık gösterdiklerini evvelce de yazmıstık. Galatasaray lisemiz bunun parlak bir misalini vermiş ve dolgun bir yekunla yardıma iştirak etmiştir. Talebe ve muallimlerine teşekkür ederiz. Yeni liste şudur: Esami Kuruş Dünkü yekun 311546 Galatasaray lisesi talebe ve muallımleri 61475 istanbul Ayakkabıcılar cemiyeti azasından bir kısmı 4600 istanbul Ayakkabıcılar cemiyeti ortaklarmdan bir kısmı 4200 istanbul Elen Bırlıği 2000 Taksim abidesi karşısında 12 numarada Ali Anıt 100 384021 Atinada müzakereler devam etmektedir Atina 29 (Hu susî) Türkiye Hariciye V e k i l i Tevfik Rüştü A • rasla Başvekil Metaksas dün akşam iki buçuk saatten fazla süren bir mülâkatta daha bulunmuşlardır. Mülâ kat esnasında Yunan hariciyesi da ımî müsteşan Mavrudis te hazır bu lunmuştur. Dr. Aras ve M. Metaksas bir musahabe esnasında Düzeltme Adana felâketzedeleri için gazetemlzin açtığı yardım listesine Balıkesir Necatibey Oğretmen okulu oğretmen leri ve talebeleri tarafından gonderılen 2300 kuruşluk yardımı da ilâve ederken yanlıslıkla talebeleri kelımesi unutul mustur. Duzeltiriz. Bu mülâkatta Tevfik RüştüArasm Ce tanya otelinde Başvekil Metaksas hu nevre ve Paristen getirdiği haberlere göre susî bir ziyafet vermiş, Türkiye elçisi beynelmilel umumî siyasî vaziyetle şubat Ruşen Eşrefle Yunan Hariciye müste • ta Atinada toplanacak Balkan Antantı şarı Mavrudis bu ziyafette bulunmuş konseyinin meşgul olacağı bütün mese lardır. Bu akşam Başvekil General Metaksas leler tetkik edilmiştir. îki müttefik devlet Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü diplomatları arasmda bugün de konuş • Aras şerefine Büyük Britanya otelinde malara devam edilmiştir. Dün akşam Türkiye Hariciye Vekili resmî bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette Tevfik Rüştü Arasm Yunan hükumeti Türkiye, Yugoslavya ve Romanya elçitArkası Sa. 7 tütun f te] tarafından misafir edildıği Büyük Bri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog