Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 1 2 sahife 2 nci sahifede: Siyasî İcmal Muharrem Feyzi, Ana vatana gelecek Romanyalı kardeşlerimiz. 3 uncü sahifede: Suriye Türkleri . M. Turhan. 5 inci sahifede: İhmal edemiyeceğimiz bir ihtiyac M. Nermı, Amiral Hortinin Roma ve Viyanadaki temasları. 7 nci sahifede: Zaharofun şoförü anlatıyor, Nevyork Belediye Reisi 7 milyon nüfııslu şehri nasıl idare eder? OnÛÇÛIICÛ yil umhuri : 4512 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusü: tstanbul, No 246 Telefon: Başmuharrlr ve evi: 22368. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa fasmı 24299 . 24290 3 BİrİDCİkâliUn 1936 Kahvenin en îyisinî halis olarak sahibi olduğu Kurukahveci hanı altıhda Az Masrafla Daîma En Ucuza Satar I HS AN Kurukahvecioğlu Antakyada Turkleri Öldurmeğe Başladılar Müretteb bir hâdise üzerine halka ateş edildi, 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı, Fransızlar Sancakta örfî idare ilân ettiler Antakya kadınlarına tecavüz edildi Sahte meb'uslar zırhlı otomobillerle Halebe kaçırıldılar. Türk hududuna asker yığılıyor Ispanya işi beynelmilel bir hâdise oluyor Italya, limanlarına uğrıyan bazı Sovyet gemilerinde taharriyat yaptı sını eğer kendisi vermezse onların bizim tarafımızdan cezasız bırakılmalarına imkân yoktur. Dökülen masum kanlarından sonra Fransanın teklifi ile Milletler Cemiyetine gitmenin dahi nazarımızda pek büyük bir kıymeti kalma ntıştır. Öldürülen masumların cesedleri üzerinden athyarak Milletleı Cemiyeti ne gitmenin ne mânası olur? u sayımızda okunacak bir Ankara haberinde Hariciye Vekilimizin Fransız müstemleke memurlan tarafmdan Sancakta Türklere karşı irtikâb olunan zulüm ve işkenceden dolayı Fransa hükumetinin nazan dikkatini celbetmesi ihtimalinden bahsediliyor. Demek ki Hariciyemiz ve hükumetimiz günlerdenberi devam eden bu cinayet ve şenaatleri henüz Paris Fransası nezdinde lâyık olduğu dille protesto etmemiştir. Belki bu protesto Sancakta dökülen masum Türk kanlannın sevk ve icbarile şimdi yapılmış veya yapılmak üzere bulunmuştur. Müsaadesile Hariciye Vekilimize: Almanyanın ademi müdahale itilâfını feshedeaha ceği söyleniyor. Karadenizdeki Sovyet donanTürk kanı Döküldükten sonra Halk her tarafta tazyik olunmaktadır. İntihaba halkın icbarı emrini masının İspanyaya gideceği haberi doğru değil veren ve bunu tatbik eden delege Doryodur. Bütün bu zulümFransanın malumu olmalılerden sonra dört kişinin meb'us seçildiği ilân edildi dır ki bu cinayetlerin ceza p |j|jyQK hâdüiîer çücmâsıRdan korkuluyor M. Hitter, habîne erhânından bazılaıiîe bir arada Berlin 2 (A.A.) Havas ajansur atfetmektedir. Bu mehafil, M. Hitlerin bu dant toplantıda, Ispanya işlerine ademi mü * Siyasî mehafil, dün akşamki Nazırlar dahale itilâfmın • bu itilâfa Sovyet RusMeclisi içtimama büyük bir ehemmiyet lArkası Sa. 8 sütun 1 de] Antakyada Köprübasında toplanan Türkler Çok geç! Demeğe mecburuz. Hariciyemiz haftalardanberi Iskenderun Antakya ve havalisinde velvelesi ayyuka çıkan Fransız müstemleke memurları zulümlerinden dolayı Türkiyeden yükselmekte olan feryadların Pariste işitilmiş olacağmı ve bunların önüne geçileceğini farzetmekle hiç te yerinde olmıyan bir hüsnü niyet göstermiştir, Kendi müstemleke memurlannm bu kadar fazla zulüm ve işkencesinden habersiz olmak ve onların adeta haydudlara rahmet okutacak hareketlerinin muhitte koparttığı vaveylâyı duymamak için Fransız hükumetinin sağır olması lâzımdır. İskenderun Antakya ve havalisinde Türklere karşı irtikâb olunan mezalimin yükselttiği feryad ve figanı sağır sultan da duydu. lki eli kanda olsa bir parçacık insanlık hissile Leon Blum hükumeti bu şenaatleri durdurabilirdi. O halde Fransız merkezi idaresi hakkmdaki bütün hüsnü zanlarımızı geriye alarak Antakyada dökülen masum kanlarından dolayı yalnız Fransız müstemleke memurlarmı değil doğrudan doğruya Paris Fransasmı dahi itham ediyoruz. Hatay ülkesinde cebren yaptınlan intihablara Türk halkınm iştirak etmemesi oradaki Fransız memurlarmı ve onlann kanh katil yardakçılannı bir taraftan kudurttu, diğer taraftan kendilerini bu masum halka karşı kanh intikam tertiblerine sevketti. Bunun neticesi olarak dün silâhsız ve müdafaasız halka karşı müretteb bir ateş açılarak üç kişi şehid edilmiş, otuzdan fazla Türk te yaralanmıştır. Fransanın malumu olmalıdır ki bu cinayetlerin cezasını eğer kendisi vermezse onların bizim tarafımızdan cezasız bırakılmalarına imkân yoktur. Müstemleke memuru Doryo ile onun şer aletleri nazanmızda bu cinayetlerden dolayı şahsan ve bütün Fransa manen mes'uldür. Bu kadar açık bir hak meselesinde hakikati Jayin ye tesbit için gösterdiğimiz musliha, Adana 2 (Hususî muhabirimizden) Dün öğleyin Antakyada mahallî hüku metin Adalı Mehmed taraftarlarına ter • tib ettirdiği anlaşılan kanh hâdiseden sonra şehirde idarei b'rfiye ilân edilmiş tir. Hâdise, Adalı Mehmed taraftarlarimn mektebli genclere hücumile başlamış, bunların baba ve ağabeylerinin miida halelerile büyümüş, Fransızlar da bu müretteb hâdiseyi piyade ve mitralyöz alArkası Sa. 6 sütun 1 de] Madride karşı yeni bir çeviıme hareketi Asiler payitaht civarında iki kasabayı zaptettiler. Ma&id müdafaasında şimdiye kadar 20,000 milis can vermij Talevera de la Reina 2 (A.A.) detli ve en ziyade telefata sebebiyet ver Dünkü hâdiselerin tafsilâtı Şam 2 (Hususî) lntihab günü akşamı Antakyada halk protesto makamında olmak üzere miting tarzında bir nümayiş yapmıştır. Kafileler intihaba iştirak ederek meb'us seçilen Adalı Mehmed ve Kuseyri Mustafanın evlerinin önünden sükunetle geçerken polisler ve bu ailelere mensub bazı Idmseler tarafmdan ateşe tutulmuşlardır. Üç kişi yaralan mıştır. Yeni notalar Hükumetimiz Sancaktaki tazyikler için Fransa nezdinde teşebbüsatta bulunacak Ankara 2 (Hususî) Antakya ve İskenderun meselesi hakkında Fransa iki teklifte bulunmuş ve hiikumetimizin bu teklifleri nasıl telâkki ettiği Hariciye Vekili tarafmdan Büyük Millet Meclisinde de izah edilmişti. Fransa Hariciyemize bu Edmemuan teyid eder mahiyette bir nota vermiştir. [Arkast Sa. 8 sütun 4 te] ««•""••• "•"•" Halka ateş edildi Haleb 2 (Hususi) Inti hab gecesi Antakyada yapt lan nümayiş yüzünden hasıl olan heyecan ancak sabaha karşı biraz sükun bulmuştur. Fakat dün sabah saat 7 de işlerine gitmek üzere yollar I1IIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllll lllllllll >«'• ' »»""' dan geçen Türklere gene Havas Ajansı muhabirinden: miş olan muharebeleri olmuştur. Bu muMustafa Kuseyrinin evinden Asilerin erkânıharbiyesi, Madridin harebeler, bütün gün fasılasız olarak desilâhla hücum edilmiştir. muhasarasmdanberi hükumet milislerinin vam etmiştir. Bunlar, sabahleyin kesif zayiatı 20,000 ölü ve yaralıdan ibaret bir topçu ateşinin himayesi altmda milisHalk bu silâhlı tecavüz üze olduğunu tahmin etmektedir. ler tarafmdan yapılan bir taarruzla başrine Kuseyrinin evinin önüne Dün Pozuelo mmtakasmda yapılmış lamıştır. Milisler, asilerin siperlerine dog[Arkası Sa. 2 sütun 1 dc] toplanmıştır. Mesalihi Hassa olan muharebeler, dahilî harbin en şid ııııııııtııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııiMiıiıııiTiııııııııiıııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııiMiıııııııııiMiıııııııııt zabiti maiyetindeki kuvvet lerle gelerek milis jandarma ve piyadelere halka süngü ile hücum etmelerini emretmiş tir. Silâhsiz ve müdafaasız o lan halk bu baskma karşı Amiral Şükrü Okan dün Averof zirhlısında nefsini korumak için taş at verilen bir ziyafette hazır bulundu. M. Metaksas maktan başka çare bulama ' Türk gazetecilerine beyanat verdi mıştır. Nihayet zırhlı otomo [Arkast Sa. 6 sütun 1 de] Filomuz Yunan sularmdan bugün ayrılıyor IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIMII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1IIII1IIIIII ne yollara zulümle, işkence ile ve nihayet cinayetle cevab verildikten sonra Fransanın muhtemel ve mevhum dostluğu üzerinde tevakkuf etmek bize düşemez artık. Leon Blum hükumetile dahi bu dostluğun ne olduğu ve ne olabileceği kâfi vüzuh ve sarahatle anlaşılmıştır. Dökülen masum kanlarından sonra Fransanın teklifile Milletler Cemiyetine gitmenin dahi nazarımızda pek büyük bir kıymeti kalmamıştır. Dün irtikâb olunan cinayetlerle öldürülen masumlann cesedleri üzerinden athyarak Milletler Cemiyetine gitmenin ne manası olur? Hususile beri tarafta Fransız müstemleke memurlannın aldıklan tertibatla Hatay Türklerine karşı zulümleri ve cinayetleri devam ve tevali ederken? Bu yaziyet kar§ısında Fransaya söyle nebilecek yegâne söz kendi müstemleke memurlannm artık kendisince de pekâlâ malum olduğuna şüphe olmıyan şakavetleri devam ettiği müddetçe bizim Milletler Cemiyetine gitmeği kabul etmiyecek olduğumuzdan ibarettir. Adana muhabirimizin bir telgrafmda Fransız müstemleke idaresinin halka zulmetmek için getirdiği askerî kıt'alan daha ziyade Türk hududu havalisine yanaştırmakta olduğunu bildiriyor. İşte haksız harekete bu kadar azim ve cezimle karar verenlerin yapacakları iş ancak bundan ibaret olabilirdi. Demek ki iskenderun Antakya ve havalisindeki masum ve mazlum halka zulüm ve işkence kâfi değil, şimdi bize karşı da guya tedafüî bir tahrik siyasetine tevessiil ediliyor. Çok güzel! Ancak bu Yanlış bir haber Atinada darbei hükumet şayiasının aslı Dün Akşam Londra radyosu Yuna nistanda karışıklıklar çıktığını, bazı eski Nazırlann Ege denizindeki adalara sürüldüklerini, bazı siyasî ve askerî şahsi yetlerin iştirakile bir hükumet darbesi te* şebbüsünde bulunduğu haberini vermiş tir. Fakat Atina ajansı hakikî vaziyeti bildiren aşağıdaki telgrafla bu yanlış Amiral Şükrü Okanın Yunan meçhul asker abidesine çelenk şayiayı tavzih etmiştir. koyarken alınmış diğer bir resmi Atina 2 (A.A.) Atina ajansı bilAtina 2 (Sureti mahsusada gönderdi yapmış ve sonra Yunan Amiralı M. Sa« diriyor: ğimiz arkadaşımızdan) Amiral Sük kallariu tarafmdan Averof zirhlısında veEvvelce mühim siyasî şahsiyetler ara[Arkası Sa. 8 sütun 3 te] rü Okan bu sabah Salamisde bir gezinti LArkası Sa, 3 $utun 6 YUNUS NAD1 lArkası Sa. 2 sütun 2 de\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog