Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 1 2 sahife 2 nci sahifede: Slyasî lcmal Muharrem Feyzı, Antakya tarihl Ahmed Faik Turkmen, 3 üncü sahifede: Kaybettığimiz bü yuk adam M. Turhan, 4 uncu sahifede: Hıkâye, Bibliyografya, 5 ıncl sahifede: Petrol vergisi inerse çıftcı istifade eder mi? V. Bırson, Alman genclik teşkılâtı nasıl çalışıyor? Nuzhet Abbas, 6 nci sahifede: Spor, Dünyayı mesgul eden bir askm hıkâyesi, 7 nci sahifede Kadın ve moda, Sokakİ lardan topianan yavrular Kandemir umhuri S8]fl ! 4 5 3 6 Telgraf ve mekfub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu: İstanbül, No 246 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Ancfek onT bir Jçit lah a Yılbaşı hediyesi sevebilecekleri faydah ıdır. Almanyada basıresimlerle okuma •sı v e r e n Sflll 29 1936 Hem sevimli, hem faydalı en uygun hediyedir. Bu iki kitabm beheri 40 ar kuruştur. ABG ve HAYVANLARIMIZ KANAAT KİTABEVİ Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrir heyeti: J Münakaşa götürmeğe tahammülü olmıyan hakikat: Hatay'm Türklüğü Hatay ili, Büyük Atatürkün dediği gibi en az dört bin yıldır Türklüğün bütün mevcudiyeti ile hasır ve neşir olduğu diyardır! Meseleyi makul surette halletmenin yolları Hatay ilinin münakaşa götürmiyen Türklüğü üzerinde her tarafı memnun edecek bir formül bulunabilir Ankara: 28 ilkkâmtn skenderun Antakya ve havalısinden ıbaret olan Hatay ılı öyle bir memlekettir ki orada yaşamış ve yaşamakta olan otokton halkın Türklüğünün aksini idd\A etmek sadece cahılâne bir zan mahiyetini geçemez. Şımdiye kadar defalarla izah olunan bu mevzu o kadar geniştir ki bugün için burada onun üzerinde bir daha durmağa lüzum görmüyoruz. Ufak bir işaret olmak üzere on üç yıl önce Atatürkün dediğıni bir daha tekrar etmekle iktifa edebiliriz: Hatay en az kırk asırlık Türk yurdudur. Onlarca ve onlarca yüzyıllar uzunluğunda Orta Asyanın yaylalarından değıl, adeta şahıkalarından kopup muhtelif istikametlerde yeryüzüne yayılan Türkler, medeniyetler kurarak mamureler yarattıklan sahalara sanki kendi simalannı nakşetmişlerdir. En eski medeniyetlerden başlanarak bugüne kadar bilhassa On Asyada Türklüğün asırlar uzunluğunca geçirdigi hayatı bu geniş sahaların taşında ve toprağmda görmek ve okumak mümkündür. Medeniyet üzerine medeniyet kuran Türklerin eserleri bu toprakların üstleri kadar altlarım da doldurmak" tadır. îskenderun Antakya ve havalisinin teşkil ettiği Hatay ili işte Türklüğün çok uzun asırlardanberi ve Büyük Atatürkün dediği gibi en az dört bin yıldır bütün mevcudiyetile haşir ve neşir olduğu bir diyardır. Tarihin meşalesini elinize alarak Hatay'daki Türk mahiyetinin bu hakikati çok uzun mazilerden bugüne kadar takib etmek mümkün olduğu gibi yalnız coğrafyanm irşad ve işaretile bugünden başlıyarak şaşaalı geçmişlerin mutantan menzilleri üzerinde yürüyerek çok asil menşelerin belgeleri bugün de mevcud meydanlanna kadar ulaşmak mümkündür. Ne hacet, Hatay ülkesinin bugünkü varlığında pek kadim Türklüğün hâlâ sürüp giden otokton mahiyetini ayan beyan görüp durmuyor muyuz? Bu hususta hatta Hatay Alevî Türklerinin köyleri bile tabiatin suratma hiç çıkmamak üzere resmolunmuş milliyet abideleri değil de nedir? jj II Yugoslavya Bulgaristan nihayet anlaşıyorlar M. Stoyadinoviç, bir dostluk misakı akdedeceklerini Romanyaya bildirdi Romanya bu teşebbüse müsaid cevab verdi, ayni ,, muvafakat Türkiye ve Yunanistandan da bekleni^/ yor, Bulgaristan Balkan Paktına girecekmi? Yeni itilâfın akdinden sonra ... Ingiltere ve Italya, Akdeniz devletlerine teminat verecekler Belgrad 28 (Hususî) Akdeniz meselesi hakkında îngiltere ile îtalya arasında cereyan eden müzakereler bıtmiştir. Bugünlerde neşredılecek anla§ma ile îngiltere ve Italya Akdenizdeki statukonun muhafazasını tekeffül ettıklermi bildireceklerdir. Îngiltere ile Italya tarafmdan neşredılecek diğer bir beyanname, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanis tanm mülkî temamiyetlerine riayet edileceğine dair teminat verecektir. Haridye Vekilimiz Atinada Dün M. Metaksas'la mühim bir mülâkat yaptı Dr. Rüştii Aras Yunanistanda Balkan Paktı meselelerini görüşecek Heyetimizin diğer azası Istanbula geldiler Atina 28 (Hu susî) Türkiye Hariciye V e k i l i Tevfik Rüştü Aras bugünkü Semplon ekspresile saat on birde buraya gel miştir. Türkiye Harici ye Vekilini istas yonda Bşavekil Me taksasla Hariciye Müsteşarı Mavnr dis, Türkiye Elçis Ruşen Eşref, Yu goslavya ve Ro manya elçileri kar şılamışlardır. Tevfik Rüştü Agariciye lîmuml Kâtibi Numan Rtfat ras ıstasyondan BüMefıemeitctoğlu^Sirk&U garında , yük Britanya oteline gitmiştir. Bir çeyrek saat sonra da ziyaret etmiş ve uzun riiren l>îr mülâkatBaşvekil Metaksas Büyük Britanya ote ta bulunmuştur. [Arkast Sa. 8 sütun 3 fe] line giderek Türkiye Hariciye Vekilini Kral Edward buraya mı geliyor? Windsor Dükünün Büyiikadada oturacağı söyleniyor Romanya Başvekılt M. Tataresco, Çekoslovakya Reısıcumhuru ve Yugoslavya Basvekili M. Stoyadinoviç bir arada... M. Benes Belgrad 28 (Hususî) Romanya hükumetinin misafiri olarak Romanyaya giden Yugoslavya Başvekıh M. Stoyadinoviç dün Rumen Başvekıli M. Ta taresko ve Hariciye Nazın M. Antones ko ile uzun müzakerelerde bulunmuş rur. Bu münasebetle Romanya Hari ciye Nazın M. Antonesko son Paris seyahatinde Fransız erkânile yaptığı te [Arkası Sa. 3 sütun 1 de] Hükumetçilerin şiddetli bir hücumu akim kaldı Almanlar, Ispanyada Alman askeri olmadığını iddia ediyorlar Eski Ingıliz Kraltnın mağmum bir portesı Ziraat Bankası yeni bir şekle giriyor Müessese bilhassa çiftçiye kolay kredi bulmak, kooperatifler kurmak için çalışacak Ankara 28 (Telefonla) Yeni Ziraat Bankası kanun lâyihası Meclis Ziraat encümeninden geçti. Iktısad Vekili Celâl Bayar ve Banka Umum müdürü Kemal Zaim Ziraat encümenindeki müzakerelerde hazır bulundular. Çiftçilere kredi verilmesi, ziraat kredi ve satış kooperatiflerinin kurulması ve Ziraat Bankasınm bu teşebbüslerin ana bankası ha line gelerek yeni esaslar dahilinde teşkilâtlandırılması ve bir devlet müessesesi haline konulmak suretile sahiblendiril mesi, sermayesinin tedricen artınlması, çiftçiye kredi verilirken şahsî ve maddî teminat esas tutulmayıp ziraî istihsalin şart koşulması, ve bu müessesenin daha Bu öyle bedihi bir vaziyettir ki bize göre ve hakıkati teslim etmek insafını ha ziyade küçük çiftçi, köylü ekonomisine İArkası Sa. 8 sütun 5 te] Banka Umumi Muduru Kemal Zaim îz h«rkes için asla bahis ve münakaşa ııııııiMMiırııııııııııııııııııııııı IIIIIIIHIllllllllllllllllllllllllllllllllfllllMllllllfllllllllllllllllllllllllllllillirillllllllllllllllllllltlltlllllllllllllllllllllllll mevzuu olamaz. Onun içindir ki Belrir Sami itilâfınm Türkiye Büyük Millet Meclisince reddolunmasından sonra Ankarada Fransa ile tekrar edilen müzakerelerde İskenderun Antakya ve havalisinin bu Türk mahiyeti üzerinde ittifak olunmuştu. O zaman müzakereleri Türkiye adına bidayette Yusuf Kemal Tengirşenk idare etmiş ve bir müddet sonra kendisine Fethi Okyar da katılmış olmakla beraber Fransız murahhasınca pekâlâ malum olduğu veçhile bu zatlann hemen arkasmda Kamâl Atatürk bulunuyordu. O tarihten hemen bir müddetçik sonra Adanada kendisinin karşısına çıkan siyahlar giyinmiş Hatay'lı kadmlara yurdlanmn en az kırk asırlık Türk diyan olduğunu söyliyen Türk Başbuğu! Belgrad 28 (Hususî) Haber ve rildiğine göre, halen Viyanada bulunan Windsor Dükü yılbaşından sonra Istanbula giderek bir müddet Büyükadada ohıracaktır. Yunanistan ve Mısırda seyahat etmette olan Madam Simpson'un da îstanbula giderek Büyükadada eski Ingiliz Kralına îlrihak edeceği ilâve edilmektedir. Avila 28 (A.A.) Madrid cephesinde hükumet kuvvetleri, dün sabah Varela ordusunun sağ cenahma karşı anî bir taarruz harekeri icrasına teşebbüs et mişlerdir. Bu ordu, Villaverde önünde kâin El Basurero mevkiinde bulunmakta idi. Taarruz piyadelerin sîperlerden çık malarına hacet kalmaksızm tardedilmiş tir. Tayyare kuvvetleri, hükumetçilerin Madridin garbinde Pozuelo'nun ilerisinde bulunan mevzilerini bombardıman etmiştir. Dün topçu düellosu da olmuştur. Bilhassa payitahtm şimalinde kâin Madrid Barcelone yolunun bombardımanı çok şiddetli idi. lArkast Sa. 8 sütun 1 de] Berlinin tekzibi Hitlerin yeni bir darbe hazırladığı asılsız.. Berlin 28 (AA.) Havas ajansın dan: Yanresmî mehafil, Führer'in yeni bir darbe hazırlamak üzere Hariciye, Iktısad Nezaretleri erkânile ordu rüesasmı Berchtesgaden'de toplanmağa davet etmiş olduğu haberini tekzib etmektedir. M. Hitler, Noel tatillerini pek hususî bir surette geçirmiş ve yanmda siyasî veya resmî hiç kimse bulunmamıştır. General Franco, ıhtılâl hareketini idare eden diğer zabıtlerle bir arada ııııııııiııııııııııııııııııııııııııııınııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiNiııııııınııııiHiiHiıı Mehmed Akifin cenazesi merasimle kaldırıldı Genclik büyük şairin tabutunu eller üstünde taşıdı Karakış devam ediyor M. Hitlerin kabul merasimi Berlin 28 (A.A.) Führer, mutad yeni sene kabul merasiminin 11 kânu nusanide yapılmasını münasib görmü§tür. Memleketin birçok yerlerine kar yağıvor. Karadenizde fırtma siddetlendi Her sene Akif için ihtifal yapılacak, mezarı genclik tarafmdan yaptırılacak Cumhuriyetin vardım listesi Felâketzedelere yardımımızı daha genişletmeliyiz! Adana ve havalisinde felâkete ugrıyan kardeşlerimiz için açtığımız yardım listesine devam ediyoruz: Esami Dünku yekun Beyoğlu Aynalıçeşme 2 nci Ük Rum mektebi talebeleri Beyoğlu 2 nci Ilkmekteb 5 lnci sınıf talebeleri Kuruş 310376 1070 100 311546 Ankara anlaşmasmm ruhu bu suretle en berrak şek'ile ortaya çıkmıyor mu? Hatay'm Türklüğünü ve bu Türklüğün icabı olarak ırkî ve millî hususî bir idareye mazhariyeti lüzum ve zaruretini Fransızlar da kabul etmiş olduktan sonra Büyük şair Mehmed Akifin tabutu genclerin elleri üstünde taşımyor Evvelki gün vefat ettiğini teessürle lındıktan sonra Edirnekapıda Şehidlik yazdığımız büyük şair Mehmed Akifin karşısındaki kabristanda hazırlanan hu • cenazesi dün Beyoğlunda Mısır apartı susî makberesine defnedılmiştir. manından kaldırılarak Beyazıd camisine Cenazeye merhumun birçok dostla getirilmiş ve cenaze namazı burada kı [Arkası Sa. 8 sütun 4 te] YUNUS NAD1 [irkast Sa. 3 sütun 3 fe] Evvelki gün başlıyan karayel fırtı vapur dün Karadenize çıkmıştır. Yal nası ddn hafıflemiştir. Bu sebeble Bü nız, Zonguldak ve Ereğlı limanlarından yükdere önünde topianan on beş kadar [Arkası Sa. 8 sütun 3 te] tstanbulda kış ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog