Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 1 2 sahife 2 ncl sahifede: Antakya tarihi Ahmed Faık Turkmen. Siyasî İemal. 3 üncü sahifede: Son hatıralar Halid Ziya Uşakhgıl 5 inci sahifede: Tarihten yapraklar M. Turhan Tan. Ava ve avcılığa dair Bedn Ziya Aktuna. 6 ncı sahifede: Spor, TJludağda bayram. Musa Ataş. 7 nci sahifede: Çocuk sahifesi. umhuriyet OiiÛÇÜnCÜ jfll i .' 4534 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 248 24298. İdare ve matbaa tasmı Yavrula Ancak o bir kita lan yefcılecekleri faydalı Almanyada basısimlerle okuma •eren hen/faydalı en uygun d kitabm beheri 40 ar kuruştur. Ibaşı hediyesi YANLARIMIZ PflZaf 2 7 BîrİfiCÎkânUn 1936 Telefon: Başmuharrîr ve evi: 22366. Tahrlr heypti: 24299 24290 KANAAT KÎTABEV1 J Hatay'a zulümle amân mı dedirtmek istiyorlar Anlaşmak istemiyorlar! Cumhuriyetin yardım listesi Felâketzedelere yardımımızı daha genişletmeliyiz! Adanada felâkete uğrıyan kardeşlerimizin imdadına koşmak üzere açtığımız yardım listesini neşre devam ediyoruz: Esami Dunkü yekun Silivride kunduracı Şevket Gökmen istanbul 6 ncı mekteb 1 İnci şınıf A İstanbul 6 ncı mekteb 2 İnci sınıf A İstanbul 8 ncı mekteb 2 nci şınıf B İstanbul 6 ncı mekteb 3 üncü şınıf İstanbul 6 ncı mekteb 4 üncü sınıf A istanbul 8 ncı mekteb 5 inci sınıf.Kuruş 306614 200 100 208 195 280 302 375 308254 Tahsildarlar ve milis kuvvetler Ântakya köylerinde şekavete başladılar! Fransızlar Bir iğva şebekesi Paris müzakerelerinin inkıtaa uğraması hüsnii niyetimizi miiteessir etmekle beraber bize soğukkanlılığımız dan bir şey kaybettirmemiştir. Çünkü meselenin düşünülebilen bü*ün ihtimallerini biz hesaba katmıştık. Ankara 26 Telefonla Durieux kendi adamlarından mürekkeb bir komisyon teşkil etti, bunlar bitaraf heyet için malumat hazırhyorlarmış Intihabata iştirak etmiyen Türkler mahkum ediliyorlar Lâzkıye 26 (Hususî muhabirimiz den) Sancağa gelen Havas Ajansı muhabirine delege Durieux, Antakya Belediye reisinin ağzından Türkiye ve Türkler aleyhinde şiddetli tenkidler yaptırmıştır. Bu arada bir takım uydurma İskenderun Belediye Antakya Belediye vesikalar da göstermiştir. .Reisi Nikola Reisi Civebeyzade Filipi Hacı Ethem Ayni Belediye reisi gelecek bitaraf heyete icab^den izahatı hazırlamak ü zere gene DuVieıuc'nün teşvikile bazı A" levî ve hıristiyanlardan müteşekkil bir komisyon kurmuş ve bu komisyon faali yete geçmiştir. Atatürkün Ankaraya ayak bastığı gün Hükumet merkezimiz bugün bayram yapacak Mm. Simpson'un hayatı Cihan tarihinde misli gö umhuriyet'in 23 ilkkânun tarihParlak ve hazin tecellile • Ankara 26 (Telefonla) Atatürkün li nüshasında intişar eden «Parulmemiç harikulâde bir marile herkesin gönlünde yaşı • Ankaraya ayak basışınm yıldönümü yaris Müzakereleri» adlı makaceranın kahramanı olan Mm. yan bu müheyyic hayatın ve nn (bugün) büyük merasimle kutlulanatemde şu fıkra vardı: cakür. Atatürkün Ankaraya ilk defa girsevda destanının bütün saf Simpson'un hayatı ve tngil «Tilrk Fransız dostluğuna verdiğidiği yerle ilk geldiği vilâyet konağı önühalarını hakikî membalardan terede muazzam bir buhrana niz bütün kıymet ve ehemmiyete, Antakne kadar devam edecek bir koşu tertib toplamağa muvaffak olan sebebiyet veren, Kral 8 inci Tahsildar mı, eşkiya mı? ya meselesini bu dostluk haüası içinde edilmiştir. Koşuda birinci gelene nakdî «Cumhuriyet» bugün onu bir Edward'la aşkı, hâlâ büHaleb 26 (Hususî muhabirimiz hallclmek istiyen Türkiye Cumhuriyetimükâfat ve «müjdeci» unvanı verilecektefrika halinde neşre baş • tün dünyayı meşgul etmekte den) îskenderunda tahsildarlar vergi nin bütün hüsnüniyetine rağmen Paris tir. Saat üçte Halkevi ve Parti tarafınIıyor. tahsili bahanesile köylülerin zahire ve devam ediyor. müzakerelerinin pratik bir neticeye vardan saat 18 e kadar Halkevi salonlannhayvanlannı musadere etmektedirler. Bu dırılacağını pek zannetmiyoruz.» da bir toplantı yapılacak. revüler, müsayüzden köylüler aç kalmışlardır. Şehrimizdeki Hatay'lılar bugürî ögle mereler, konferanslar verilecektir. Tahminimiz doğru çıktı. Filhakika biz Humus 26 (Hususî nrohabirimiz üzeri, Eminönündeki Hatay'lılar Cemi o makaleyi yazarken ayni günün akşamı Cece saat 20,30 da merasime devamla den) Vergi borclannın tahsili baha " yeti binasına merasimle Hatay bayrağını Pariste Türk Fransız müzakereleri de sabaha kadar eğlenilecektir. Şehir baş nesile Sancağm her köşesinde şiddetli çekeceklerdir. bir anlaşamamazlığa saplanmış bulunu \Arkası Sa. 3 sütun 3 te~\ tanbaşa donatılmıştır. {Arkast Sa. 9 sütun 3 te~\ yordu. Esasen, o makalemizde de söylediğimiz veçhile, elde mevcud emarelere bakarak böyle bir tahmin yapmak güç bırşey değildi. Neşredilen teblığin muhteviyatından çıkardığımız manaya göre bu, bir «inkıtaı müzakereden» başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti; Fransızların Parise gidip kendilerile başbaşa görüşMadrid 26 (A. mek hakkındaki teklifini kabul ederken A.) Asilerin bu teklifte davamızı daha kolaylıkla izah tayyareleri dün saat ve müdafaa etmek imkânmı veren bir Elektrik Şirketinin yaptığı gümrük ka 23 te yeni bir cevehüsnüniyet eseri görmüştü. Türk heyeti çakçılığına aid tahkikat evrakı dün Nalân yapmışlardır. murahhasası Antakya işınin bizim için ne Pariste inkıtaa uğrıyan Türk Fran deki Ingiliz mandasına rağmen ora Ya fıa Vekâleti tarafından Gümrük Başmü Fakat Madridde kadar hayatî bir ehemmiyeti haiz oldusız görüşmeleri Avrupanın hemen her ta hudilerinin vaziyetini görenler, Türklerin dürlüğüne gönderilmiştir. 30 kilo kadar tayyareye karşı kulğunu Fransız devlet ve politika adamlarafındaki diplomatik mehafilde büyük bu korku ve endişelerini haklı bulmaktan rına anlatabileceklerini zannediyorlardı. bir alâka uyandırmıştır. Birçok gazeteler kendilerini alamazlar. Suriyede daha faz tutan tahkikat fezlekesinin müteaddid lanılmakta olan topEn nihavet Fransızların daha mülâyim bu hususta şayanı dikkat makaleler neş la kargaşalığın zuhurundan çekinen Fran kopyalarının çıkanlmasına başlanmıştır. lann endahtı düşTahkikat evrakmda Elektrik Şirteti manı kaçmağa mecdavranacaklan ümid edilmekte idi. Türretmişlerdir. Bu makalelerin mühim par sız hükumeti ise, Türk tezini müteaddid nin Anadolu yakasmda kullanılması lâ bur etmiştir. Asi taykiye devlet adamlannda bu zan ve ümi çalarım aynen verıyoruz. bakımlardan reddetmektedir. Şöyle ki zım gelen malzemeyi İstanbul şehrinin yareler, payitahtın de en çok, polıtıkamızın elâstıkiyeti saik Londrada çıkan Manchester Guar • hele bilhassa bütün meselenin üç sene son diğer taraflannda kullanmak suretile bi varoşlanna bombaolmustu. Bu sayede bütün alâkadarlann dian gazetesinden: ra yani Suriyenin istiklâline sahib olduğu lerek gümrük resmi kaçakçılığı yaptığı lar atmışlardır,. menfaatleri korunabilecek, bütün endiîtalyadan cevab beklemekte olduğu söylenen M. «İngiltere Irak üzerindeki mandasmı zamana tehir edilebileceğini ileri sürüyor. şelere çare bulan formüller ile meselenin terkettiği zaman Süryanilerin başına ge Halbuki Türk hükumetinin dediği veç tesbit edildiği ve başta Elektrik, Tram Valansiya bomHitler, vaktile Venedikte M. Musolini ile bir arada.. vay ve Tünel Şirketleri Umum Müdürü bardıman edildi halli kolaylaşmış olacaktı. [Arkası Sa. 9 sütun 1 de] lenleri hatırlıyanlar ve şimdi de Filistin Hanses olmak üzere Şirket levazım, tesiSevilla 26 (A.A.) General chite ile Saragossa arasındaki münakalâtı Halbuki Fransa hükumeti, Hatay'lıla IIIIIIMUIIIIUIIMIIHIIIIlllUIMIIIMIlllllllltlllllltlllllMiriUllllllllllMUinUltlllllllllllllllllllMlllMIMIIlllllllllMlllttllllllllllMIMIMIIIIIIIlllllllllMIIMMIII sat daireleri müdürlerinin, diğer şirket er Franco'nun askerleri, Saragossa mınta kesmeğe teşebbüs etmiştir. Bombardıman ra istiklâl vermek Suriye hükumetini kânınm ve bazı memurlann bundan kasında birçok taarruzlan püskürt tayyareleri hükumetçilerden beş yüz kiparçalamak (Mutiler) demek olacağı [Arka$% Sa. 9 sütun 4 fe] mes'ul oldukları bildirilmektediı> müşlerdir. Bu mıntakada düşman Bel yolunda yanlış bir fikre saplanarak, CeKaçakçılık kanunu mucibince bu gibi nevrede olduğu gibi, Pariste de ne isvak'alan Ihtısas mahkemesine vermek satiklâle, ne de konfederasyon şeklinde bir lâhiyeti Gümrük Başmüdürlüğürte aid idare tarzına razı olamıyacağını dava olduğundan, başmüdürlük yann, olmadıbaşı olarak tekrar etti durdu. Fransızlağı takdirde salı günü, Şirket Umumî Mürın bu ısrarile Türk davası arasındaki dürü Hanses ve diğer müdürlerle memuresash ayrılık en nihayet murahhaslan da lan kaçakçılık suçile Dokuzuncu Ihtısas ayırdı. mahkemesi Müddeiumumiliğine tevdi eFransa hükumetinin teklif ettiği muhdecektir. tariyet şekli velev en geniş şekilde dahi Şehrimizde kurulan Hatay Cemiyeti Bugün merasimle bayrak çekecek ve abideye çelenk koyacak 6 ncı sahifemizde Hitler'in Fransaya cevabı Sancak davası karşısmda Elektrik Şirketi merakla bekleniyor erkânı ihtisas mahdiinya efkârı umumiyesi kemesine verilîyor İspanyol hükumetçileri de bir Alman gemisini Ingiliz, Alman, Isviçre, Macar gazetelerinden başka bir kısım Fransız gazeteleri de Türk tezini haklı buluyorlar Kaçakçılık yapıldığı Vekâletçe sabit oldu zaptettiler. Valansiya bombardıman edildi Trakya Demiryollarınm işletilmesi Iki ilim müessesesi daha kazanıyoruz olsa hakikatte Hatay Türklerini Suriyenin Arab camiası içinde gitgide ve az zaman zarfında eriyip kaynamaktan başka bir neticeye varmıyacağını görmemek için insanın gözönündeki tarihî hakikatlerden tegafül etmesi lâzımdır. Fransızların bize teklif ettikleri hal tarzında Hatay'hlarm bizim elimizle ve rızamızla o akıbete sevkedilmelerini istemek gibi bir kurnazIık ta vardır. Amiyane tabirile biz bile bile eski hayratı da yjkmış olacaktık. Binaenaleyh Türk delegesinin buna kar§ı artık konuşulacak birşey kalmadığını söyleyip müzakere masasmı terketmekten baska bir harekette bulunmasına ihtimal verilemezdi. Murahhaslanmızm ne salâhiyetleri, ne de hassasiyetleri başka yolda yürümeğe müsaid değildi; ve nitekim öyle oldu. Göçmenler için getirilecek kereste 945 senesine kadar gümrük resminden muaf olacak Ankara 26 (Telefonla) Iskân U mum müdürlüğü tarafından göçmen evleri için Romanyadan getirtilecek ke resteler hakkmda bir proje hazırlan mıştır. Buna göre bu evler için getirilecek keresteler gümrük ve diğer resimler den muaf olacak, keresteler Devlet Demiryollannda tenzilâtla nakledilecek tir. lArkası Sa. 3 sütun 3 fc] Maarif Vekâleti İstanbulda bir İktısad Fakültesile, Edebiyat Fakültesine bağlı olmak üzere bir Pedagoji Enstitüsü tesisine karar verdi İstanbul Üniversitesinde beşinci bir fakülte olmak üzere bir İktısad Fakültesi açılması kararlaşmış ve bu seneden itibaren talebe kabulü hükumetin tensibine iktiran etmiştir. Memleketimizde yeni iktısadî inkişaf dolayısile devletin sınaî ve ticarî birçok yeni işlemeler kurduğu gözönüne alınarak bu işlemeler için tam hazırlıkh elemanlar yetiştirmek ve iktısadî bünyemizde esaslı ilmî araştırmalar yapmak, bu fakültenin kurulmasını icab ettiren sebeblerdir. Fakültenin tahsil müddeti, Hukuk Fakültesinin tahsil müddeti gibi dört sene olacaktır. Bu yıl yalnız ilk sınıf açıla caktır. [Arkası Sa. 8 sütun 4 te} Maarif Şark Demiryollarınm devlete geçme sile yeni ihdas edilen ve Yılbaşından itibaren faaliyete geçecek olan «Devlet Demiryollan 9 uncu İşletme Müdürlüğü» ne şimdiye kadar şirket nezdinde başmüfettiş bulunan Salâhaddin tayin edilmiştir. Şirketin satın alma müzakereleri do Ankarada layısile Ankarada bulunan Sark Demir Satmalma mukavelesi, Nafıa Vekilile şirket mümessüleri tsmail MUştak MAYAKON yolları murahhaslan dün sabah Ankaraarasında imzalamrken İArkası Sa. 6 sütun 3 fe] [Arkası Sa. 3 sütun 6 da] affet Arıkan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog